حق الزحمه، جبران خدمات، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

مانند آنها.(مجلس)

4-3-3-2-:مطالعات
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل‌ نيازها، بررسيهاي فني و ارايه راه‌حلهاي مختلف براي تأمين نياز و تبديل آن به طرح يا پروژه، تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن)، تعيين گزينه برتر با توجه به سودآوري اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني است.
2-استفاده از بروندادهاي مطالعات توجيهي، مطالعات پايه و مطالعات تفصيلي از جمله:
ـ برنامه‌ زماني اجراي طرح يا پروژه.
ـ برآورد مقادير و هزينه‌ها.
ـ تقويم اعتبار به تفكيك سالهاي مختلف اجراي طرح يا پروژه.
ـ جريان نقدينگي سالانهبه عنوان درونداد تنظيم و مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و الحاقيه‌هاي بعدي آنها.

وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-شروع عمليات اجرايي پروژه بدون رعايت فرايند تصميم گيري منطقي و عدم انجام مطالعات تفصيلي.
2-طرحهاي عمراني بدون مطالعات توجيهي فني اقتصادي و زيست محيطي شروعمي شوند. فقدان اين مطالعات که قاعدتا بايد ناظربر اجرا يا عدم اجراي طرح ، بررسي گزينه هاي مناسبتر و نهايتا تعيين مشخصات نسبتا دقيق طرح باشد موجب مي شود که به کيفيت طرحهاي عمراني لطمه هاي فراواني وارد شود. صرف زمان کافي براي مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول اطمينان از مطالعات دقيق ، صرفه جويي در زمان ،هزينه و کيفيت انجام طرحها را به دنبال خواهدداشت.
3-عدم اطلاع دستگاه اجرايي از حجم عمليات پروژه که هزينه اجراي آن هاکمتر و مدت اجراي آن هم پايين برآورد شده است.
3-مطالعات تفصيلي ، بعد از گذشت چند سال از آغاز عمليات اجرايي ، تصويب نشده است.
4- اهداف طرح مشخص نبوده وبعضا اهداف طرح براي مجريان شناخته شده نيست.عدم اطلاع و شناخت کامل و کافي از اهداف مورد انتظار يک طرح نيز باعث بروز هزينه هاي غير ضروري در مطالعه و اجراي يک طرح شود ما بايد بدانيم که طرح ما چه اهدافي را دنبال مي کند؟ از ساخت و اجراي آن چه انتظاراتي داريم نياز ما به طرح مورد نظر براي چيست؟ آيا اجراي طرح با هزينه هاي هنگفت ، نمي تواند خواسته هاي ما را برآورده سازد؟در هر شرايطي ، بايد با توجه به اهداف مورد نظر سئوال هاي مورد انتظار را پاسخ داد واز مطالعات واجراي قسمت هاي از طرح که توجيه ندارد جلوگيري به عمل آيد.
5-مطالعات ضعيف :
براي مطالعه ي يک پروژه همواره يک تيم کامل مهندسي مورد نياز خواهد بود چرا که ضعف هر کدام از اعضاء مطالعه و طراحي پروژه با نقص مواجه خواهد شد و کار نهايي تيم مطالعاتي را کم ارزش خواهد کرد در اين شرايط مطالعات ضعيف از مهم ترين عوامل تحميل کننده ي هزينه هاي غير ضروري ، ضعيف جلوه دادن تيم مذکور و درنتيجه عدم ارجاع کارهاي ديگر به اين تيم است . ” ضعف هر کدام از افراد، باعث ضعف کل مطالعات” ، خواهد شد و همواره مطالعات ضعيف ما رااز اهداف و ماهيت واقعي پروژه دور مي کند.
6-شروع عمليات اجرايي پروژه بدون رعايت فرايند تصميم گيري منطقي و عدم انجام مطالعات تفصيلي.
7-عدم صرف زمان کافي براي مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول اطمينان از مطالعات دقيق که صرفه جويي در زمان ،هزينه و کيفيت انجام طرحها به دنبال خواهدداشت.
8-مطالعات امکان سنجي جنبه فرمايشي دارد. مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مطالعات امکان سنجي را به دليل عدم آشنايي کامل با کار جدي نمي گيرند.
9-معاونت فني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تأکيد زيادي بر توجيه فني و اقتصادي طرحها ندارد.
10-ضعف مطالعات در فرآيند امکان سنجي طرح.
11-درج عناوين طرح هاي عمراني باماهيت مطالعه و اجرا به صورت همزمان.
12-عدم شفافيت تعاريف طرح و پروژه موجب عدم برآورد صحيح و قابل قبول هزينه هاي اجرايي طرح ها بدون رعايت محدوديت منابع ميشود.
13-عدم اولويت بندي طرح هاي ذيل هر برنامه و يا بين پروژه هاي هر طرح.
14-ضعف در انجام مطالعات مراحل 1 و 2 مهندسين مشاور طرحها و در نتيجه ناقص بودن مطالعات و دقيق نبودن جزئيات کار ، برآورد غير اصولي و غير واقعي هزينه ساخت.

15.توجيه طرح به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط دستگاهي که در آينده مجري همان طرح خواهد بود صورت گرفته که اين موضوع با اصول اوليه مديريت مغاير است ضمن اينکه گزارش هاي توجيهي پروژه ها به صورت مکتوم و سربسته هستند و نقايص و خطاهاي آنها در معرض نقد و بررسي کارشناسان مختلف قرار نمي گيرد در واقع سازوکار پيشگيري و کاهش خطا وجود ندارد. در تعداد کثيري از طرح ها توجيه طرح پس از آغاز اجراي طرح انجام مي شود و مطالعات توجيهي از گامي ضروري به موضوع زينتي تقليل مي يابد.
18-نبود مطالعات و توجيه اقتصادي و فني کافي در تعداد زيادي از پروژه هاي انجام شده قبلي و يا در دست انجام فعلي.
راهکارها
1-گزارش توجيه اقتصادي بايد بر اساس استانداردهاي شناخته شده و رايج در تدوينگزارش‌هاي امکان سنجي تهيه شده باشد.
2-تهيه کننده طرحتوجيهي معرفي شود.
3-توجيه فني اقتصادي و مطالعات زيست محيطي حتما در مورد طرحها انجام شود واعتبار آن نيز فراهم شده باشد.
4-استفاده از نهادهاي ذيصلاح داخلي و حتي مشاوران خارجي براي مطالعات بنيادي

4-3-3-3-طراحي وتاييد
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-مرحله طراحي پايه:
بخشي از فرآيند طراحي است كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه (مشخص شده در مرحله مطالعات توجيهي) و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب در صورت نياز و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه‌ تعيين مي‌شود.
2- مرحله طراحي تفصيلي:
بخشي از فرآيند طراحي است كه بر اساس نتايج طراحي پايه و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات و جزييات اجرايي طرح پا پروژه‌ در بخشهاي مختلف طراحي شده و مدارك لازم براي عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي مبتني بر مهندسي ارزش تهيه مي‌شود.
3-شروع مرحله طراحي پايه پس از انجام، تأييد و تصويب مطالعات توجيهي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري (با توجه به يادآوري ذكر شده در مرحله مطالعات توجيهي).
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-جايگاه مهندس مشاور در نظام اجرايي کشور تبيين نشده و هريک ازمديران اجرايي کشور تفسير خاص خود را از مهندس مشاور دارد و ملاک برخورد را مقابلهبا مهندس مشاور قرار مي دهد.
2-مهندس مشاور از منزلت فني کافي در کارگاههاي اجرايي برخوردارنيست و کارفرمايان عوامل لازم براي اعمال وظايف قانوني مهندسان مشاور را در اختياراو قرار نمي دهند.
3-کپي کردن طرحها: اغلب مشاهده مي شود که مهندسين مشاور و طراح بدون مطالعه جامع پيرامون وضعيت صحرايي پروژه ي مورد نظر و صرفاً با رجوع به طرح هاي مشابه انجام شده ، برخي از مؤلفه هاي طرح خود را با اقتباس از ديگر طرح ها ارائه مي دهند. اين در حالي است که ممکن است طرح مورد نظر با توجه به وضعيت آب شناختي (هيدرولوژيکي) ،‌زمين شناسي و شرايط موجود منطقه ، در مطالعه و اجرا شرايط کاملا متفاوتي داشته باشد.
4- استفاده از نيروي عادت و طرح هاي کليشه اي ، منجر به الگوي خاصي از طرز تفکر در انجام کارها و حل مسائل مي شود و جواب اي به دست آمده علاوه بر آن که بعضاً ضعيف خواهند بود نه تنها از بروز تفکرات خلاق ، ايده پردازي و کارهاي نو جلوگيري خواهند کرد بلکه باعث ايجاد تنبلي ، ترس در تصميم گيري و ضعف ارادي مهندسين و طراحان خواهند شد.
5-طراحيها اقتصادي نيست و توجهي به مسايل فني نمي شود. در مواردي مهندسان مشاورزائده کارفرما هستند. در برخي موارد تخمين مهندسان مشاور از قيمتهاي واقعي و نقشه ها درزمان مناقصه کامل نيست .
6-عدم استفاده از مشاوره و ضعف ايده هاي اخلاق :
ما هر روزه شاهد پيشرفت و نوآوري در جهان تکنولوژي و فن آوري در علوم مختلف هستيم ، به همين دليل يک مهندس نمي تواند کاملا مطمئن باشد که به تمام مسائل طراحي با اجراي کار احاطه دارد و ممکن است نتواند به تنهايي يک کار کامل و بي نقص ارائه دهد . اين وضعيت براي يک شرکت نيز قابل تعميم است و آن شرکت ممکن است نتواند کار کاملي را ارائه کند . چنانچه آن شخص با شرکت در راه رسيدن به يک نتيجه مناسب از مشاوره و نظر اشخاص يا شرکت هاي ديگر استفاده کنند، مطمئناً نتايج بهتري به دست خواهد آمد . اين در حالي است که اغلب اوقات طراحان ، برنامه ريزان و مجريان به دليل خودخواهي ،‌عدم اعتماد يا به هر دليل ديگري به خود اجازه نمي دهند که از مشاوره و نقطه نظرات وراهنمايي هاي ديگران با شرکت هاي مرتبط استفاده کنند. اين تصور که آنها کار کامل و بي نقص ارائه مي دهند ممکن است باعث بروز مشکلاتي نظير ضعف کار ، تحميل هزينه هاي اضافي به طرح ، و عدم دستيابي به کيفيت مورد انتظار شود و از همه مهم تر اين که خلاقيت و نوآوري در نزد افراد از بين برود و تفکر خلاق به ندرت شکل بگيرد.
7-استفاده از نظرات غير متعارف :
در انجام مطالعات با اجراي يک پروژه ممکن است بنا به دلايلي از جمله سختي کار ، اطلاعات کم ، زمان محدود و … بخشي از کار به صورت سليقه اي و با يک تصميم نادرست انجام گيرد که بعضاً باعث خطا و ضعف در کار خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه مواد و مصالح مورد نياز پروژه بدون مطالعه و صرفاً با يک تصميم سليقه اي و نظر ناصحيح انتخاب شود ، ممکن است هم از نظر کيفيت انجام کار و هم از نظر هزينه صدمات جبران ناپذيري به کار تحميل شود.
8-مهندس مشاور پس از تعريف طرح وارد صحنه مي شود.
هزينه مهندسان مشاور در خارج 15-20 درصد قرارداد است اما در ايران 4 درصداست . جبران خدمات مهندسان مشاور مناسب نيست . مهندسان مشاور مشکل حق الزحمه دارند.تعهدات مالي از طرف مجريان به طور مناسب وبه موقع پرداخت نمي شود کار طراحي بيش از آن که يک کار کمي باشد يک کار کيفي است و سنجش يک کيفيت بسيار مشکل تر و پيچيده تر از سنجش يک کميت است . بنابراين براي آن که بتوان خدمات طراحي يک واحد مشاوره و طراحي را ارزيابي نمود و در ازاء آن حق الزحمه مربوطه را پرداخت ، نياز به شرح خدمات کيفي و کمي است .
9-در قراردادهاي تيپ ، شرح خدمات مهندسين مشاور آن چنان ناقص است که ميتوان گفت چيزي وجود ندارد . بنابراين کيفيت و کميت خدمات مهندسين مشاور تقريباً قابل ارزيابي نبوده و نتيجه آن همين وضع نابسامان در پروژه هاست .
کمتر پروژه اي را ميتوان يافت که در مرحله اجرا تغييرات وسيعي در نقشه هاي آن به عمل نيامده و يا برآورد هزينه آن با هزينه واقعي قابل مقايسه منطقي باشد و اين نابساماني امر برنامه ريزي و بودجه بندي را مختل مي نمود و متأسفانه هنوز هم اين وضع ادامه دارد.
10- تحميل هزينه هاي غير ضروري به پروژهها.
11- استفاده از طرحهاي مشابه وکليشه اي در پروژهها وعدم انجام مطالعات جامع پيرامون موضوع.
12- جلوگيري از بروز تفکرات خلاق،ايده پردازي وکارهاي نو در طراحي.
13- چند شغله بودن کارکنان طرح وعدم تمرکز کافي بر روي کار.
14-اسفاده از نظرات غير متعارف وسليقه اي در طراحي.
15-عدم تناسب حق الزحمه طراحي با حجم منابع مصرفي ، نبودسازوکاري براي کنترل هاي کارکردي و ..
16-نبودن توازن بين منابع در دسترس و اعتبارات مورد نياز طرح هاي عمراني مصوب (عدم تخصيص اعتبار ساليانه ).
17-عدم اولويت بندي طرح هاي ذيل هر برنامه ويا بين پروژه هاي هر طرح.

راهکارها
1-اخذ جريمه براي تغيير مقادير از مهندس مشاور.
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از کارفرمابخواهد که در مقابل تغييرات نامعقول مقاديرکار پاسخگو باشد.

4-3-3-4:تامين اعتبار وبودجه
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-شناسايي روشهاي مختلف تأمين منابع مالي طرحها يا پروژه‌ها، تهيه ضوابط و ترويج استفاده از منابع مالي غيردولتي (مؤسسات مالي غيردولتي) براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-پرداخت وجوه و تخصيص اعتبار به پروژه ها بصورت ساليانه است ، بدين صورت که بعد از مبادله موافقت نامه اعتباري براي يک پروژه در نظر گرفته شده و در هر سال براي آن پروژه اعتباري منظور گرديده و اين وجوه يک جا يا به

پایان نامه
Previous Entries مشارکت مردم Next Entries انتخاب برند، نفت و گاز