حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

م مطالعات و تحقيقات است به گونه اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان آنها را مشخص مي كند به عبارت ديگر مي توان گفت كه بصورت ايده ال . مدل مفهومي يا همان نقشه ذهني ، يك استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق است به گونه اي كه انتظار مي رود در حين اجراي تحقيق ، متغيرها؛ روابط و تعاملات بين آنها مورد بررسي و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعديلاتي در آنها انجام شده و عواملي نيز از آنها كم و يا به آنها اضافه شود.
در ارتباط با موضوع انگيزش نظريه پردازي و پژوهشهاي افرادي چون مزلو ـ پورتر ـ آلدرفر ، هرزبرگ و مك كالند (نظريه هاي محتوايي) و نظريه انتظارهاي وروم ، نظريه عدالت ،آد امز و نظريه هدفهاي لوك (نظريه هاي فرايندي) مطرح شد در ايران درباره عوامل مؤثر بر انگيزش و تأثير آنها بر نيروي انساني تحقيقاتي انجام شده است اين تحقيقات معمولاً به عنوان پانامه هاي تحصيلي دانشگاههاي كشور صورت گرفته اند . تقريبا در تمام تحقيقاتي که در باره انگيزش انجام شده است نشان داده اند که عوامل بهداشتي و انگيزشي و عواملي که کم وبيش مي توان آنها را در اين طبقه بندي قرار داد از عوامل موثر بر بهبود وتقوييت انگيزه کارکنان به شمار مي آيد اما بايد بدانيم که اين عوامل با تغيير جامع اماري ونيز تغيير قلمرو مکاني تحقيق تغيير مي کند .
لذا با توجه به مباني نظري وادبيات انگيزش عوامل موثربر انگيزش دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما عبارتند از:
شرايط محيط كار، فراهم نمودن امكانات رفاهي، ميزان حقوق و دستمزد، کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه ، قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت وبهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي ، کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي، هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي،احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها، رعايت کنوانسيون هاي بين المللي از قبيل کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان، مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني ، ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي ، ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي براي دريانوردان ، توجه به ارتباطات سازماني ، نحوه سرپرستي و سبك رهبري ، توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع، امکان تحصيل در مقاطع بالا تر ، امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي ، افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي، که بر اين اساس مدل تحليلي اين تحقيق به صورت نمودار 1-2 طراحي گرديد.

1-7 اهداف تحقيق :
براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :
با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .
1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟
2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه مي باشد؟

1-9 قلمرو تحقيق :
1- قلمرو موضوعي : مباحث مربوط به انگيزش ، از جمله تحقيقات حوزه علوم انساني و از دسته علوم رفتاري است .
2- قلمرو زماني : يك دوره زماني حداقل 5 ساله از سال 1385 تا 1390 مي باشد و زمان اجراي آن از اول اسفند 89 تا پايان مرداد ماه 90 مي باشد .
3- قلمرو مكاني : در ناوگان شركت ملي نفتكش ايران مي باشد (كشتي هاي اقيانوس پيماي متعلق به شركت ملي نفتكش ايران كه در آب هاي آزاد در سراسر جهان به حمل و نقل نفت خام مي پردازند قلمرو مكاني تحقيق مي باشد .

1-10 متغيرهاي تحقيق :
متغيرهاي اين پژوهش شامل مغيرهاي مسقل و وابسته به شرح زير خواهد بود .
1-10-1 : متغيرهاي مستقل :
متغيرهاي مستقل شامل دو قسمت تعديل كننده و مؤثر مي باشد .
الف) متغيرهاي تعديل كننده : شامل : تحصيلات ـ سن ـ سمت در كشتي و سابقه كاري مي باشد .
ب) متغيرهاي مؤثر : شرايط محيط کارـ عوامل سازماني ـ نيازهاي خاص ماهيت شغلي ـ عوامل رشد و پيشرفت ـ حقوق و دستمزد ـ فراهم نمودن امکانات رفاهي ـ نحوه سرپرستي وسبک رهبري ـ مشاركت در تصميم گيري و امثال آنها مي باشد .
1-10-2 : متغير وابسته
انگيزش دريانوردان

1-11 تعريف واژه ها و اصطلاحات :
1-11-1 تعريف نظري واژه ها و اصطلاحات :
انگيزش :
فرايندهايي كه رفتار شخص را نيرو مي بخشد و آن را جهت دستيابي به اهدافي هدايت مي نمايد (برومند ، 1388 ، 92)
انگيزش عبارت است از نتيجه رابطه متقابل(تعامل) فرد با موقعيت يا وضعيتي كه در آن قرار مي گيرد. (رابينز ، 1383 ، 325)
انگيزه ها “چراها” رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعاليت مي شوند و جهت كلي رفتار يك فرد را معين مي كنند و انگيزش افراد به نيروي انگيزه هاي آنها بستگي دارد. (بال هرسي ، 1388 ، 24)
عوامل مؤثر بر انگيزه :
عواملي هستند كه به رفتار شخصي نيرو مي دهد و آن را جهت دستيابي به اهدافي هدايت مي نمايد
دريانوردي :
حرفه اي که داراي دوبعد اصلي صيادي وتجاري است که از طريق ان امرار معاش ميشود و چه در درياهاي بزرگ و چه در درياهاي کوچک ويا درياچه ها، داراي اصولي است که رعايت انها ايمني فردي وجمعي را به دنبال خواهد داشت وسازمانهاي مختلفي در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشند که بزرگترين آن IMO سازمان جهاني دريانوردي است. که کنوانسيون هاي مختلفي را در رابطه با امور اين رشته به تصويب ميرساند وکشورهاي که عضو اين سازمان هستند با قبول کنوانسيون هاي ان ميبايست اقدامات اجرا ان ها را فراهم نمايند.(دانش طلب ، 1377 ، 16)

دريانورد1 :
افراد کشتي محسوب مي شوند که بايد تمام قوانين بين المللي دريايي و شرايط استخدامي کارفرما يا مالک کشتي را بطور کامل انجام دهند. آنها در قبال ايمني فردي و جان افراد ديگر بر روي کشتي و نگهداري و انتقال محموله و سالم نگه داشتن کشتي مطابق با مستندات سيستم مديريت ايمني موجود بر روي کشتي مسئوليت دارند.(www.sirc.cf.ac.uk)
دريانوردان :
به مجموعه اي از افراد اطلاق مي شود كه بر روي كشتي ها فعاليت دارند .واز طريق فعاليت حرفه دريانوردي ارتزاق نموده وبا ارائه خدمات خود به کليه اقشار جامعه بطور مستقيم وغير مستقيم انتفاع ميرسانند. (دانش طلب ، 1377 ، 17)
فرمانده کشتي2:
مسئوليت هدايت ، مديريت کشتي ، تمام مسائل ايمني فردي ، پيشگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت قوانين و موازين کنوانسيونهاي بين المللي سازمان جهاني دريانوردي (IMO) را در روي کشتي به عهده دارد. (مشتريخواه ، 1383، 203)
سر مهندس كشتي3 :‌
ـ‌ كليه امور فني كشتي تحت مديريت سر مهندس كشتي انجام مي گيرد

مدارک تحصيلي دريايي :
عبارتند از مدارکي که توسط سازمان بنادر ودريانوردي و ساير مراکز اموزشهاي دريايي در داخل کشور در مقاطع مختلف داده ميشود. (www. MARINE NEWS. IR)

كشتي هاي اقيانوس پيما :
به كشتي هايي مي گويند كه در آبهاي آزاد تحت قوانين بين المللي و بين کشورها تردد مي كنند. ( www.Imo.ORG)

سازمان جهاني دريانوردي1 :
سازمان بين المللي دريانوردي(IMO) سازماني متولي امور كشتي راني و به طور كلي صنعت دريانوردي در سطح جهان مي باشد. اين سازمان با همكاري سازمانهاي ديگر بين المللي از جمله سازمان بين المللي كار اقدام به تهيه و تدوين توصيه نامه ها و قطعنامه ها و كنوانسيون هاي مختلف براي حفظ حقوق كاركنان و تأمين حداقل ايمني مورد نياز كاري فراهم مي سازد و از كشورهاي عضو خود اكيداً درخواست ميكند تا مقررات تدوين شده را رعايت نمايند. ( www.Imo.ORG)

سازمان بين المللي كار2 :
سازمان بين المللي كار (ILO)سازماني است كه در سطح جهاني موارد مربوط به كاركنان را دنبال ميكند. اين سازمان براي حفظ حقوق كاركنان از هر لحاظ (اعم ازميزان كار- محيط كاري- مدت زمان استراحت و… ) مقررات و توصيه هايي را براي كشورهاي عضو خودتهيه و الزام آور مي سازد. اين سازمان در خصوص كاركنان دريائي بر روي كشتيها كار ميكنند قعطنامه و توصيه نامه و كنوانسيون هايي را وضع كرده است. (ديدگاه ، تابستان 87 ، 10)

شرايط محيط کار :
متغيرهايي که ماهيت فيزيکي دارند ، اما به اندازة متغيرهاي انساني مي توانند بر عملکرد فرد اثر بگذارند. اين متغيرها تحت عنوان شرايط محيط کار شناخته مي شوند.(گنجي ، 1387 ، 267)

تسهيم و توزيع اطلاعات بين كاركنان :
فرايندي كه طي آن مديران و مسئولين شركت با مشاركت دادن و سهيم كردن كاركنان در اطلاعات مورد نياز، موجب برقراري جو اعتماد وصميميت و مسئوليت پذيري آنان و در نتيجه انجام بهتر كارها با كارايي و اثر بخشي بيشترشوند
فرايندي كه طي آن اطلاعات مورد نياز كاركنان در تمامي سطوح سازماني توسط مديران سازمان به سادگي در اختيار آنان قرار مي گيرد

اهداف سازمان :
حالت مطلوب اموري است که سازمان در تلاش به دست اوردن انهاست
1-11-2 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات :
انگيزه :
از ديدگاه دريانوردان يعني ايجاد احساسي تعلق و دلبستگي به كار و ماندگاري در شغل دريانوردي
دريانوردان :
منظور به مجموعه اي از افراد اطلاق مي شود كه در رده هاي مختلف افسري و ملواني بر روي كشتي هاي اقيانوس پيما شركت ملي نفتكش فعاليت دارند .
كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما :
به كشتي هاي شركت ملي نفتكش كه در آبهاي آزاد و بين كشورهاي مختلف تحت قوانين بين المللي تردد مي كنند اطلاق مي شود.
(اين تحقيق کشتيهاي ساحلي و بندري که عمدتا در امر خدمات اشتغال دارند شامل نمي شود)
كارشناس خبره :
به دريانوردي گفته مي شود كه در رده هاي افسر كليدي و ملواني بيش از ده سال سابقه كاري داشته باشد.
و در رده افسري به آخرين درجه افسري واحد خود در كشتي رسيده باشد و داراي حداقل 5 سال سابقه كاري داشته باشد (افسر دوم ـ مهندسي سوم و مهندسي برق و افسر تداركات)
افسران كليدي :
به فرمانده ، سر مهندس و افسر اول و مهندس دوم كه سمت مديريتي در كشتي دارند افسران كليدي مي گويند.
افسر :
به افسر دوم، افسر سوم و مهندس سوم ، مهندس چهارم و دستيار مهندس و مهندسين برق و تداركات که سمت عملياتي درکشتي دارند افسر اطلاق مي شود .
ملوان :
به خدمه كشتي که زير نظر افسران کشتي فعاليت دارند ملوان مي گويند
تفويض اختيار به كاركنان :
‌ مديريت سازمان بخشي از اختيارات مديريتي خويش را به كاركنان واگذار كند.
مشاركت كاركنان در تصميم گيري :‌
مدير به تنهايي براي سازمان تصميم نمي گيرد بلكه كاركنان نيز در اين امر دخيل بوده و به مدير كمك خواهند کرد .
انسجام گروهي :
همبستگي و يكپارچگي كاركنان در راستاي انجام فعاليت ها
تجهيزات محيط كار :
‌ كليه وسايلي كه كاركنان براي انجام مناسب امور به آنها نياز دارند .
قوانين و مقررات سازماني :‌
كليه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و اعلاميه هايي كه در سازمان لازم الاجرا هستند

شرايط محيط کار:
در اين تحقيق منظور کيفيت زندگي کاري در کشتي شامل( ايمني. سلامت. بهداشت. تغذيه و امکانات رفاهي) ، منابع وتجهيزات مورد نياز محيط کار، وجود و به روز بودن قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مورد نياز شغلي مطابق استانداردهاي لازم در محيط کار است

فراهم نمودن امکانات رفاهي:
در اين

پایان نامه
Previous Entries رفتار انسان Next Entries اوقات فراغت، ناخودآگاه