حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه)
جدول 4-38 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني را نشان مي دهد
جدول 4-38 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان(کل نمونه)
رتبه
متغير اثرگذار
وزن کل
1
توجه به شرايط محيط کار
223/0
2
توجه به ميزان حقوق و دستمزد
221/0
3
فراهم نمودن امکانات رفاهي براي دريانوردان
160/0
4
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارخي
059/0
5
توجه به نحوه سرپرستي و سبک رهبري
052/0
6
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت, بهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
046/0
7
کوتاه شدن مدت مأموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
041/0
8
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
030/0
9
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت دريائي
029/0
10
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
024/0
11
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
021/0
12
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
018/0
13
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
015/0
14
ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
014/0
15
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي
012/0
16
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
0091/0
17
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
009/0
18
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
007/0
19
توجه به ارتباطات سازماني
004/0
20
مشارکت کارکنان در تصميم گيريهاي سازماني
003/0

نمودار 4- 16 نمودار ميله اي ترتيب متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما نشان مي دهد

نمودار 4- 16 نمودار ميله اي ترتيب متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما

4-3-5 توصيف و تحليل داده هر بر اساس نمونه افسران کليدي
4-3-5-1 توصيف جمعيت شناختي نمونه افسران کليدي
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه افسران کليدي تحقيق بر حسب تحصيلات ، سن ، درجه در کشتي ، سابقه کاري ، سوابق اجرايي ، آموزشي ـ اداري و ساير به قرار زير است.
تحصيلات :
جدول 4-39 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات
تحصيلات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
ليسانس
90
92.8
92.8
92.8

فوق و بالاتر
7
7.2
7.2
100.0

Total
97
100.0
100.0

نمودار 4-18 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات

همانگونه که در جدول (4-39 ) و نمودار (4-18) نشان داده شده است از مجموع 97 نفر نمونه آماري ، تعداد 90 نفر ليسانس و تعداد 7 نفر فوق ليسانس و بالاتر مي باشد به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 8/92% داراي مدرک ليسانس و 2/7% داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر مي باشد.

سن :
جدول 4-40 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن
سن

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
31-35
35
36.1
36.1
36.1
36-40
37
38.1
38.1
74.2
41-45
15
15.5
15.5
89.7
46 va balatar
10
10.3
10.3
100.0
Total
97
100.0
100.0

پایان نامه
Previous Entries جدول داده، حقوق و دستمزد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، اصل دولت کامله الوداد