حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

ل سازماني
053/0
0852/0
0514/0
0274/0
0364/0
0534/0
0521/0
0688/0
نحوه سرپرستي و سبك رهبري
058/0
0612/0
0369/0
0438/0
0423/0
0628/0
0796/0
0852/0
عوامل رشد و پيشرفت

با استفاده از نرم افزار expert choice وزن عوامل محاسبه شده به شرح جدول ذيل مي باشد
جدول 4-17 وزن عوامل محاسبه شده با استفاده از نرم افزار expert choice (براي کل نمونه)
عوامل اصلي هفت گانه
نام عامل
وزن (نرم افزار expert choice)

شرايط محيط كار
223/0

فراهم نمودن امكانات رفاهي
160/0

نيازهاي خاص ماهيت شغلي
218/0

ميزان حقوق و دستمزد
221/0

عوامل سازماني
068/0

نحوه سرپرستي و سبك رهبري
052/0

عوامل رشد و پيشرفت
058/0

نتيجه ميشود که تفاوت قابل توجهي بين نتايج محاسبه شده ازطريق ميانگين حسابي (روش دستي) با نتايج به دست امده با استفاده از نرم افزار وجود ندارد

4-3-2-2 محاسبه وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي :
جدول 4-18 ماتريس زوجي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي ا
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
عوامل
860/3
301/3
572/2
415/1
995/2
520/2
1
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
043/3
082/3
529/2
178/1
331/2
1
3968/0
کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
728/2
552/2
942/1
189/1
1
4290/0
3338/0
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
191/5
817/4
301/4
1
8410/0
8489/0
7067/0
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
602/3
425/3
1
2325/0
5149/0
3954/0
3888/0
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
235/2
1
2919/0
2076/0
3918/0
3244/0
3029/0
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي ا
1
4474/0
2776/0
1926/0
3665/0
3286/0
2590/0
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
659/21
6244/18
9135/12
4147/5
4402/8
8463/5
388/3
جمع

جدول زير ماتريس نرماليزه شده جدول بالاست که طريق بدست آوردن مؤلفه هاي آن نيز در فصل سوم توضيح داده شد
جدول 4-19 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
ميانگين سطري وزن
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي ا
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
عوامل
271/0
1782/0
1772/0
1991/0
2613/0
3548/0
4310/0
2951/0
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
183/0
1404/0
1654/0
1958/0
2175/0
2761/0
1710/0
1171/0
کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
131/0
1259/0
1370/0
1503/0
2195/0
1184/0
0733/0
0985/0
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
210/0
2396/0
2586/0
3330/0
1846/0
0996/0
1452/0
2085/0
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
101/0
1663/0
1838/0
0774/0
0421/0
0610/0
0676/0
1147/0
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
058/0
1031/0
0536/0
0226/0
0383/0
0464/0
0554/0
0894/0
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي ا
043/0
0461/0
0240/0
0214/0
0355/0
0434/0
0562/0
0764/0
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
با استفاده از نرم افزار expert choice وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي محاسبه شده به شرح جدول ذيل مي باشد
جدول 4-20 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي با استفاده از
نرم افزار expert choice (کل نمونه)
عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)

هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
272/0

کوتاه شدن مدت مأُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
187/0

افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
134/0

قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
211/0

احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
098/0

رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل ب اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي ا
056/0

امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
042/0
نتيجه ميشود که تفاوت قابل توجهي بين نتايج محاسبه شده ازطريق ميانگين حسابي (روش دستي) با نتايج به دست امده با استفاده از نرم افزار وجود ندارد
4-3-2-3 محاسبه وزن معيارهاي عامل سازماني :
جدول 4-21 ماتريس زوجي معيارهاي عامل سازماني
مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
توجه به ارتباطات سازماني
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
عوامل
071/3
039/3
477/2
287/1
855/0
1
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
669/4
875/4
347/4
124/3
1
1696/1
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
169/4
286/4
641/3
1
3201/0
7770/0
ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
412/2
038/3
1
2746/0
2300/0
4037/0
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
732/1
1
3291/0
2333/0
2051/0
3290/0
توجه به ارتباطات سازماني
1
5773/0
4146/0
2398/0
2142/0
3256/0
مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
053/17
8153/16
2087/12
1587/6
8244/2
0049/2
جمع
جدول زير ماتريس نرماليزه شده جدول بالاست که طريقه بدست آوردن مؤلفه هاي آن نيز در فصل سوم توضيح داده شد.
جدول 4-22 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل سازماني
ميانگين سطري وزن
مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
توجه به ارتباطات سازماني
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
عوامل
219/0
1800/0
1807/0
2088/0
2089/0
3027/0
2496/0
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
355/0
2737/0
2899/0
3560/0
5072/0
3541/0
2920/0
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
211/0
2444/0
2548/0
2982/0
1623/0
1133/0
1940/0
ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
104/0
1414/0
1806/0
0819/0
0445/0
0814/0
1008/0
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
063/0
1015/0
0594/0
0269/0
0378/0
0726/0
0821/0
توجه به ارتباطات سازماني
053/0
0586/0
0343/0
0339/0
0389/0
0758/0
0813/0
مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
با استفاده از نرم افزار expert choice وزن معيارهاي عامل سازماني محاسبه شده به شرح جدول ذيل مي باشد
جدول 4-23 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل سازماني با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)
عامل سازماني
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)

استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
220/0

ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
356/0

ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
212/0

ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
101/0

توجه به ارتباطات سازماني
060/0

مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
052/0

نتيجه ميشود که تفاوت قابل توجهي بين نتايج محاسبه شده ازطريق ميانگين حسابي (روش دستي) با نتايج به دست امده با استفاده از نرم افزار وجود ندارد

4-3-2-4 محاسبه وزن معيارهاي عامل رشد و پيشرفت :
جدول 4-24 ماتريس زوجي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
عوامل
530/2
069/2
1
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
365/2
1
4833/0
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
1
4228/0
3952/0
امکان تحصيل در مقاطع بالا تر
895/5
4918/3
8785/1
جمع

جدول زير ماتريس نرماليزه شده جدول بالاست که طريقه بدست آوردن مؤلفه هاي آن نيز در فصل سوم توضيح داده شد.
جدول 4-25 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل رشد و پيشرفت
ميانگين سطري وزن
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
عوامل
518/0
4291/0
5925/0
5323/0
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
315/0
4011/0
2863/0
2572/0
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
166/0
1696/0
1210/0
2103/0
امکان تحصيل در مقاطع بالا تر
با استفاده از نرم افزار expert choice وزن معيارهاي عامل رشد وپيشرفت محاسبه شده به شرح جدول ذيل مي باشد
جدول 4-26 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل رشد وپيشرفت با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)
عامل رشد و پيشرفت
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)
رتبه

توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
521/0
1

فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
314/0
2

امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
165/0
3
نتيجه ميشود که تفاوت قابل توجهي بين نتايج محاسبه شده ازطريق ميانگين حسابي (روش دستي) با نتايج به دست امده با استفاده از نرم افزار وجود ندارد

4-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريس ها :
در جهت آگاهي از اعتبار عمليات و نتايج اخذ شده استفاده از آزمون نرخ ناسازگاري را مغتنم مي شمارد که خروجي محاسبات حاصل از آن آزمون براي تحقيق حاضر در چارچوب جدول هاي زير ارائه مي گردد براي محاسبه شاخص ناسازگاري (I.I) از رابطه استفاده مي شود که در آن بزرگترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجي است که از ميانگين عناصر بردار سازگاري بدست مي آيد و n تعداد سطر ستون ماتريس است .
نرخ ناسازگاري (I.R) از رابطه قابل محاسبه است که در آن IIR (شاخص ناسازگاري تصادفي) مقداري است که با توجه به مقدار n از جدول استخراج مي گردد (مؤمني 1385) در فصل سوم شرح کامل اين روش و جدول هاي مرتبط آمده است.

4-3-3-1 محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريس عوامل هفت گانه :
6262/1 222/0 759/2 412/3 039/3 079/1 090/1 354/2 1
1617/1 161/0 904/1 909/2 807/2 823/0 253/1 1 4248/0

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد، است همانطور که در، سلسله مراتب Next Entries جدول داده، حقوق و دستمزد