حقوق و دستمزد، عوامل بازدارنده، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

زيان آور بود حرفه مورد توجه قرار مي دهد
سخت و زيان آور بودن شغل دريانوردي باعث شده است عمر متوسط دريانوردي در کشور محدود باشد از طرفي روش سنتي استخدام رسمي و الزام خدامت 30 ساله باعث بروز مشکلات براي جامعه دريانوردي و شرکتهاي کشتي راني شده است . بعدي از ابعاد آينده نگرانه براي حفظ مليت اين حرفه در کشور ضرورت انتخاب راه کارهاي ديگري را در به کارگيري انواع متفاوتي از قراردادهاي شغلي و همچنين تبيين ماده قانوني تثبيت اين حرفه به عنوان مشاغل سخت مورد تاکيد قرار مي دهد . . .

2-27 پيشينه تحقيق :
2-27-1 تحقيقات داخلي :
1- پژوهشي با عنوان بررسي علل و عوامل مؤثر بر رضايت شغلي و انگيزش كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا در سال 1377 پايان نامه كارشناسي ارشد توسط محمدتقي آزاده سوركي صورت گرفت كه در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي و نمونه آماري به روشي تصادفي منظم و ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه اي ، پرسشنامه استفاده شده است و به اين نتيجه رسيد ماهيت شغل و عوامل محيط شغلي از عوامل مؤثر بر انگيزش و رضايت شغلي كاركنان شركت مي باشد .
2- پژوهشي با عنوان كشف و تعيين اهميت عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان بخش ستادي صنايع آذر آب در سال 1381 پايان نامه كارشناسي ارشد توسط آقاي ابوالفضل كربلائي ، نصرالله تفرشي صورت گرفت كه در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي و نمونه آماري بصورت كاملاً تصادفي و ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعه و بررسي كتب و اسناد و مدارك و پرسشنامه استفاده شده است و به اين نتيجه رسيد كه 4/85 درصد از كاركنان شركت معتقدند كه شرايط فيزيكي محيط كار به ميزان زياد در ايجاد انگيزش مؤثر است و 3/72 درصد از كاركنان اعتقاد دارند كه آموزش مي تواند به حد زياد در ايجاد انگيزه مؤثر باشد . و الويت بندي عوامل مؤثر بر انگيزش از ديدگاه كاركنان ستاد شركت صنايع آذر آب به ترتيب زير بيان شد .
1) ميزان حقوق و دستمزد با 7/29 درصد فراواني
2) سبك مديريت و سرپرستي با 1/25 درصد فراواني
3) مشاركت در تصميم گيري با 6/15 درصد فراواني
4) آموزش با 2/15 درصد فراواني
5) شرايط فيزيكي كار با 4/14 درصد فراواني
به منظور اثبات با رد فرضيات تحقيق بررسي و ارتباط معني دار بين سئوالات فرضيات از آزمون T ادستودنت استفاده شده است با سطح اطمينان 95/99 درصد 005/0 =
3- در مقاله اي تحت عنوان عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان توسط آقايان حميد بخشي علي آباد، داريوش نوروزي، زهراالسادات حسيني انجام گرفت و در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي پائيز و زمستان 1383 به چاپ رسيد.
اين تحقيق توصيفي ـ مقطعي بر روي كليه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان (82) نفر صورت گرفت . براي گردآوري داده ، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و براساس نظريه دو عاملي هرزبرگ و با توجه انگيزش دروني (ذهني) ، عوامل بهداشتي (خارجي يا بيروني) با استفاده از مقالات موجود تهيه و تنظيم گرديد و با روايي محتوا و پاياني آزمون مجدد تأييد شد جمع آوري گرديد . داده ها به صورت توزيع فراواني مطلق و نسبي و انجام آزمون مجذور كاي توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد نتايج نشان داد كه 81 درصد اعضاء هيأت علمي ، عوامل بيروني و 72 درصد آنها عوامل دروني را بر ايجاد انگيزش شغلي مؤثر مي دانستند در بين عوامل بيروني به ترتيب اهميت عامل هاي:
حقوق و دستمزد
امنيت شغلي
شرايط محيط كار
نحوه ارتباط با ديگران
سرپرستي و نظارت
و خط مشي حاکم بر محيط كار
و در بين عوامل دروني به ترتيب اهميت
ماهيت كار
شناخت و قدرداني از افراد
پيشرفت و توسعه شغلي و موفقيت شغلي بيشترين نقش را دانسته اند .
در اين تحقيق اهميت عوامل بيروني (بهداشتي) از نظر اعضاي هيات علمي در مقايسه با عوامل دروني (انگيزشي) در ايجاد انگيزش شغلي بيشتر مي باشد كه با نظريات هرزبرگ مطابقت ندارد مهم ترين عامل در ايجاد انگيزش شغلي حقوق و امنيت شغلي بوده است .
4- در مقاله اي تحت عنوان بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي آموزشي ياسوج براساس نظريه انگيزش هرزبرگ توسط آقايان مسعود اصل ـ علي اخوان بهبهاني ، فرهاد نصرتي نژاد ، علي غلامرضا نژاد و كه صورت گرفت در مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دوره 20 شمار 1 بهار 89 . صفحات 52 تا 57 به چاپ رسيد .
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي ـ مقطعي است كه در آن 100 نفر از كاركنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ياسوج به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند . ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه اي استاندارد بود و براي تعيين ميزان اهميت هر يك از عوامل بهداشتي و انگيزشي مؤثر بر عملكرد كاركنان از مقياس پنج درجه اي ليكرت استفاده شد .
و يافته هاي آن نشان داد از ميان عوامل بهداشتي “وجود شرايط مناسب در محيط كار” و “اهميت شغلي در سازمان” و از ميان عوامل انگيزشي “احساس مسئوليت در كار” و “احساس موفقيت در كار” مهم ترين عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان بودند . عوامل انگيزشي اهميت بيشتري در ارتقاي عملكرد كاركنان داشتند اكثر كاركنان “مسائل رفاهي” “بي عدالتي” ، “عدم شايستگي و صلاحيت مديران” ، “عدم رضايت از توجه و قدرداني مديران” را مهمترين عوامل بازدارنده در بهبود عملكرد خود مي دانستند .
5- در مقاله اي تحت بررسي ديدگاه هاي كاركنان و سرپرستان شركت ملي نفت ايران : تعيين عوامل انگيزش و رابطه آن با رضايت شغلي توسط دكتر محمد باقر كجباف و خانم طاهره پور كاظم صورت گرفت
كه در مجله تازه هاي علوم شناختي بهار 1384 سال 7 شماره 1 به چاپ رسيد .
در اين پژوهش مقطعي ـ تحليلي . جامعه تحقيق را کليه كاركنان و سرپرستان واحد اداره حسابرسي شركت ملي نفت ايران در مناطق نفت خيز جنوب (اهواز) تشكيل مي دادند كه از ميان آنها 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند براي بررسي متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه ، سنجش عوامل انگيزشي و نيازهاي كاركنان و سرپرستان استفاده شد و همچنين از پرسشنامه رضايت شغلي كاركنان و به كارگيري فنون به وسيله سرپرستان استفاده گرديد نتايج بوسيله آمار توصيفي و استنباطي و روش همبستگي و آزمون T و مجذور كاي با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد و يافته هاي آن نشان داد بين عوامل انگيزشي از ديدگاه كاركنان و سرپرستان تفاوت معني دار وجود داشت و بر عكس آنچه سرپرستان مي پنداشتند . مهمترين نياز كاركنان رشد بوده ، بيشترين رضايت شغلي به نوع كار و همكاران و كمترين رضايت به حقوق و دستمزد و ارتقاء مربوط بود و. نتيجه گرفت كه رضايت از شغل باعث مي شد كاركنان براي دستيابي به اهداف سازمان كوشش قابل توجهي كنند اگرچه نيازهاي زيستي براي اكثر كاركنان مطرح بود ولي نياز به احترام در اجتماع در اولويت قرار داشت .
6- پژوهشي با عنوان شناخت و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ساختار انگيزشي از مدل AHP (مورد پژوهشي منطقه جنوب خراسان) در سال 1384 پايان نامه كارشناسي ارشد توسط خانم فاطمه داودي بهاباد صورت گرفت .
فرضيات پژوهش براساس تئوري هرزبرگ بود و قلمرو مكاني آن معلمان مقطع دبيرستان منطقه جنوب خراسان بود كه در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي و در نمونه آماري از روش نمونه گيري هدفدار ، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه اي، پرسشنامه استفاده شده است و براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر انگيزش معلمان از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي با مدل AHP بهره گرفته شده است و يافته هاي آن نشان داد كه عوامل بهداشتي نسبت به عوامل انگيزشي نقش پر رنگ تري در بر انگيختن معلمان دارد بر خلاف آنچه تصور مي رفت كه عوامل انگيزشي تأثير بيشتري در انگيزش دارند .
و از بين عوامل بهداشتي چهار عامل كه بيشترين ضريب اهميت را به خود اختصاص دادند عبارتند از 1) حقوق 2) تسهيلات مسكن 3) محيط كار و مدرسه 4) رابطه با همكار و در بين عوامل انگيزشي دو عاملي كه بيشترين ضريب اهميت را به خود اختصاص داده است عبارتند از 1) ماهيت شغلي 2) ارتقاء شغلي
7- پژوهشي با عنوان عوامل مؤثر بر انگيزه در كاركنان شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در سال 1381 پايان نامه كارشناسي ارشد توسط غلامحسين بزرگمهر صورت گرفت كه در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي
ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه اي و پرسشنامه و استفاده شد بين كل جامعه آماري پرسشنامه توزيع شد و يافته هاي آن نشان مي دهد توجه به عوامل فرهنگ سازماني با ميانگين 88/3 و استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري با ميانگين 85/3 و انواع پرداخت هاي مالي با ميانگين 77/3 و مشاركت كاركنان در تصميم گيري با ميانگين 72/3 و امنيت شغلي با ميانگين 61/3 از عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان مي باشد .
جدول 2-6 جمع بندي تحقيقات داخلي
رديف
سال
نام محقق
مسأله تحقيق
يافته هاي تحقيق
1
1377
محمدتقي آزاده سوركي
بررسي علل و عوامل مؤثر بر رضايت شغلي و انگيزش كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
ماهيت شغل و عوامل محيط شغلي از عوامل مؤثر بر انگيزش و رضايت شغلي كاركنان شركت مي باشد
2
1381
ابوالفضل كربلائي ، نصرالله تفرشي
كشف و تعيين اهميت عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان بخش ستادي صنايع آذر آب
4/85 درصد از كاركنان شركت معتقدند كه شرايط فيزيكي محيط كار به ميزان زياد در ايجاد انگيزش مؤثر است
3/72 درصد از كاركنان معتقدند كه آموزش به حد زياد در ايجاد انگيزه مؤثر است
اولويت بندي عوامل مؤثر بر انگيزش
1) ميزان حقوق و دستمزد 2) سبك مديريت و سرپرستي 3) مشاركت در تصميم گيري 4) آموزش 5) شرايط فيزيكي محيط كار
3
1383
حميدبخشي علي آباد ، داريوش نوروزي ، زهرا السادات حسيني

عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
اهميت عوامل بيروني (بهداشتي) در مقايسه با عوامل دروني(انگيزشي) در ايجاد انگيزش شغلي بيشتر مي باشد كه با نظريات هرزبرگ مطابقت ندارد مهم ترين عامل در ايجاد انگيزش حقوق و امنيت شغلي بوده است
4
1389
مسعود اصل ـ علي اخوان بهبهاني، فرهاد نصرتي نژاد، علي غلامرضا نژاد
بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي آموزشي ياسوج براساس نظريه انگيزش هرزبرگ
عوامل انگيزشي اهميت بيشتري داشت و از ميان عوامل انگيزشي “احساس مسئوليت در كار” و “احساس موفقيت در كار” و از ميان عوامل بهداشتي “وجود شرايط مناسب در محيط كار” و “اهميت شغلي در سازمان” مهم ترين عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان بودند
5
1384
محمد باقر كجباف و خانم طاهره پور كاظم
بررسي تعيين عوامل انگيزش و رابطه آن با رضايت شغلي از ديدگاه کارکنان و سرپرستان شرکت ملي نفت ايران
بين عوامل انگيزشي از ديدگاه كاركنان و سرپرستان تفاوت معني دار وجود داشت و بر عكس آنچه سرپرستان مي پنداشتند. مهمترين نياز كاركنان رشد بوده، اگرچه نيازهاي زيستي براي اكثر كاركنان مطرح بود ولي نياز به احترام در اجتماع در اولويت قرار داشت .
6
1384
فاطمه داودي بهاباد
شناخت و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ساختار انگيزشي با استفاده از مدل AHP (بر اساس تئوري هرزبرگ) معلمان جنوب خراسان
عوامل بهداشتي نقش پر رنگ تري در بر انگيختن معلمان دارد
از بين عوامل بهداشتي چهار عامل كه بيشترين ضريب اهميت را به خود اختصاص دادند عبارتند از 1) حقوق 2) تسهيلات مسكن 3) محيط كار و مدرسه 4) رابطه با همكار
در بين عوامل انگيزشي دو عاملي كه بيشترين ضريب اهميت را به خود اختصاص داده است عبارتند از 1) ماهيت شغلي 2) ارتقاء شغلي
7
1381
غلامحسين بزرگمهر
عوامل مؤثر بر انگيزه در كاركنان شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
عوامل فرهنگ سازماني ـ استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري و انواع پرداخت هاي مالي و مشاركت كاركنان در تصميم گيري و امنيت شغلي از عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان مي باشد

2-27-2

پایان نامه
Previous Entries بهبود عملکرد، بهداشت روان Next Entries حقوق و دستمزد، اقتصاد کشور، بانک تجارت