حقوق و دستمزد، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

کليدي
78
34.8
34.8
34.8

افسران
86
38.4
38.4
73.2

ملوان
60
26.8
26.8
100.0

Total
224
100.0
100.0

نمودار4-3 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي

همانگونه که در جدول (4-3) و نمودار (4-3) نشان داده شده است از مجموع 224 نفر نمونه آماري ، تعداد 78 نفر داراي سمت افسر کليدي و تعداد 86 نفر داراي سمت افسر و تعداد 60 نفر داراي سمت ملوان در کشتي مي باشد به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 8/34% داراي سمت افسر کليدي و 4/38% داراي سمت افسر و 8/26% دراي سمت ملوان در کشتي مي باشد.

سابقه کار :
جدول 4-4 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
5-10
72
32.1
32.1
32.1

11-15
66
29.5
29.5
61.6

16-20
32
14.3
14.3
75.9

21
54
24.1
24.1
100.0

Total
224
100.0
100.0

نمودار 4-4 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار

همانگونه که در جدول (4-4) و نمودار (4-4) نشان داده شده است از مجموع 224 نفر نمونه آماري ، تعداد 72 نفر داراي سابقه کاري 5 تا 10 سال و تعداد 66 نفر داراي سابقه کاري بين 15-11 سال و تعداد 32 نفر داراي سابقه کاري بين 20-16 سال و تعداد 54 نفر داراي سابقه کاري بالاتر از 21 سال مي باشند . به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 1/32% داراي سابقه کاري 5 تا 10 سال ، 5/29% داراي سابقه کاري 15-11 سال و 3/14% دراي سابقه کاري بين 20-16 سال و 1/24% داراي سابقه کاري بالاتر از 21 سال مي باشد.

سابقه اجرا :
جدول 4-5 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خير
197
87.9
87.9
87.9

آموزشي
19
8.5
8.5
96.4

اداري
3
1.3
1.3
97.8

ساير
5
2.2
2.2
100.0

Total
224
100.0
100.0

نموادر 4-5 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي

همانگونه که در جدول (4-5) و نمودار (4-5) نشان داده شده است از مجموع 224 نفر نمونه آماري ، تعداد 197 نفر به غير از کار در کشتي سابقه اجرايي ديگري ندارند و 19 نفر به غير از کار در کشتي داراي سوابق آموزشي هم مي باشند و 3 نفر به غير از کار در کشتي داراي سوابق اجرايي اداري در رابطه با کار دريانوردان و 5 نفر هم داراي سوابق اجرايي به غير از اداري و آموزشي مي باشند و به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 9/87% داراي سوابق اجرايي در رابطه با کار دريانوردان نمي باشند و 5/8% داراي سوابق اجرائي آموزشي و 3/1% داراي سوابق اداري و 2/2% سوابق اجرايي ساير مي باشند.

4-2-1-2 بررسي توزيع فراواني نظرات پاسخگويان (خبرگان) به سؤالهاي پرسشنامه :
همانطور که بيان شد براي شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي پرسشنامه اي بصورت پنج معياري و بر اساس طيف ليکرت در 43 پرسش تنظيم گرديده و از پاسخ دهنده خواسته شد که اهميت هر يک از عوامل را در ميزان انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما را در قالب يکي از پاسخهاي خيلي کم ، کم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مشخص نمايد و همچنين در آخر پرسشنامه فرصت اظهارنظر بيان عواملي غير از عواملي که در پرسشنامه بيان شد را نيز به پاسخ دهنده داده شد و سپس با توجه به فراواني پاسخها و ميانگين ارزش آنها عوامل مؤثر استخراج شدند. براي تک تک سؤالات(تعداد ، ميانگين ، انحراف معيار) حساب شد
خيلي کم نمره 1 ، کم نمره 2 ، متوسط نمره 3 ، زياد نمره 4 و خيلي زياد نمره 5 در نظر گرفته شد.
و کوتاه شدن مدت مأموريت دريايي بين 2 تا 3 ماه با فراواني (70) توسط پاسخ دهندگان در قسمت اظهارنظر عوامل مؤثر غير از عوامل پرسشنامه با ارزش خيلي زياد به عنوان متغير مؤثر در انگيزه بيان شد که در تجزيه و تحليل به عنوان سؤال 44 پرسشنامه در نظر گرفته شد.
و همچنين افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از مأموريت دريايي با فراواني 57 توسط پاسخ دهندگان در قسمت اظهارنظر عواملي موثر غير از عوامل پرسشنامه با ارزش خيلي زياد به عنوان متغير مؤثر در انگيزه بيان شد که در تجزيه و تحليل تحت سؤال 45 پرسشنامه در نظر گرفته شد.
جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، ميانگين و انحراف معيار مربوط به هر يک از سؤالات را نشان مي دهد.

جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، ميانگين و انحراف معيار مربوط به هر يک از سؤالات
شماره سؤال پرسشنامه
سؤال پرسشنامه
تعداد
مجموع
ميانگين
انحراف معيار
1
کيفيت زندگي کاري در کشتي شامل( ايمني.سلامت.بهداشت.تغذيه و امکانات رفاهي)
224
1011
51/4
683/0
2
فراهم بودن منابع وتجهيزات مورد نياز محيط کار در جهت تسهيل در انجام کار
224
990
42/4
753/0
3
وجود و به روز بودن قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مورد نياز شغلي مطابق استانداردهاي لازم در محيط کار
224
985
40/4
627/0
4
تناسب اختيارات با حيطه وظايف
224
982
38/4
680/0
5
شرح وظايف روشن و مدون
224
979
37/4
677/0
6
عادلانه بودن مواد وتبصرهاي قرار داد في مابين دريانوردان وشرکت
224
990
42/4
735/0
7
انسجام گروه هاي کاري
224
981
38/4
711/0
8
ارزيابي دقيق و درست عملکرد و ارتباط آن با حقوق و مزايا
224
984
39/4
694/0
9
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي کارکنان
224
991
42/4
723/0
10
ارزش قائل شدن براساس عملکرد فرد در سازمان
224
994
44/4
687/0
11
فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري بين همکاران
224
981
38/4
736/0
12
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
224
996
45/4
667/0
13
مشارکت کارکنان در تصميم گيري
224
965
31/4
836/0
14
نحوه سرپرستي و سبک رهبري
224
1002
47/4
620/0
15
قبول حرفه دريانوردي به عنوان شغل سخت و بهره مندي از مزاياي نقدي و غير نقدي
224
996
45/4
674/0
16
کوتاه شدن طول خدمت وپايين آمدن زمان رسيدن به سن باز نشستگي
224
982
38/4
680/0
17
رفاه شغلي از طريق هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
224
998
46/4
768/0
18
ترويج فرهنگ دريانوردي
224
949
24/4
821/0
19
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي مثل کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات ومعيارهاي شغلي بين المللي با هدف رعايت حقوق دريانوردان ملي
224
976
36/4
756/0
20
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده هاي آنان
224
955
26/4
774/0
21
استفاده از اينترنت در کشتي براي ارتباط با خانواده و فضاي بيرون کشتي
224
947
23/4
791/0
22
ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي
224
947
23/4
791/0
23
توجه به منزلت شغل از طريق برانگيختن با قدرداني واحترام به دريانوردان وجايگاه اجتماعي
224
923
12/4
841/0
24
گسترش فضاها و امکانات قدر داني از دريانوردان در مناسبت هاي مختلف
224
995
44/4
834/0
25
ايجاد شرايطي که در آن تصدي شغل باعث گردد شخص به عنوان فردي شايسته در سازمان شناخته شود
224
967
32/4
822/0
26
خود انگيختگي و خود شکوفايي
224
936
18/4
822/0
27
پذيرش و قدر داني از جانب مدير و همکاران
224
935
17/4
869/0
28
انتخاب دريانورد نمونه و اهدا لوح تقدير و جوايز ارزنده
224
918
10/4
862/0
29
اعزام به دوره هاي آموزشي
224
961
29/4
715/0
30
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
224
971
33/4
883/0
31
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي دريانوردان با مدارک دانشگاهي ( با توجه به دوره هاي اموزشي گذرانده شده مطابق با قوانين بين المللي)
224
960
29/4
830/0
32
ميزان حقوق و دستمزد
224
974
35/4
730/0
33
ميزان رعايت عدالت در پرداخت ها در مقياس با ديگران
224
963
30/4
817/0
34
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي
براي دريانوردان
224
984
39/4
654/0
35
اجازه خريد کالا و تسهيلات گمرکي
224
917
09/4
891/0
36
تسهيلات رفاهي(وام.خدمات درماني.تعاوني مسکن.امکانات رفاهي اقامتي)
224
944
21/4
774/0
37
فراهم کردن امکانات پياده شدن از کشتي وبازديد از بنادرخارجي در سفرهاي دريايي
224
945
22/4
821/0
38
ارتقا و بهبود شرايط زندگي در کشتي
224
933
17/4
823/0
39
فراهم نمودن امکانات تفريحي براي اوقات فراغت در کشتي
224
936
18/4
754/0
40
امکان سفرهاي دريايي دريانورد با همسر وفرزندان خود
224
942
21/4
805/0
41
سهولت ارتباط کارکنان با مديران
224
958
28/4
742/0
42
در اختيار قراردادن اطلاعات سازماني
224
940
20/4
845/0
43
توسعه ارتباط عمومي بين فرد و کار از طريق تسهيل روابط بين فرد سازمان اداري ، محيط کشتي- روابط عاطفي و روابط بين المللي
224
946
22/4
806/0
44
کوتاه شدن مدت مأموريت دريايي بين 2 تا 3 ماه
70
350
00/5
0
45
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از مأموريت دريايي
57
285
00/5
0
4-2-1-3 يافته هاي حاصل از سؤال اول تحقيق :
همانطور که در جدول 4-6 نشان داده شده است تمامي سؤالات پرسشنامه داراي انحراف معيار کمتر از 9/0 مي باشند و ميانگين تمامي سؤالات بيشتر از 4 مي باشد پس مي توان نتيجه گرفت که يافته هاي حاصل از نظرسنجي کارشناسان خبره بيان مي دارد که اين متغيرها(سؤالات) با ارزش بالاتر از زياد در انگيزش شغلي دريانوردان مؤثر مي باشد.
با توجه به اينکه تمامي 45 سؤال پرسشنامه حدنصاب بيشتر از زياد را کسب نموده اند با راهنمايي استاد راهنما و مشاور سؤالهايي را که مشابه است و ميتوان در يک سؤال کلي مطرح کرد ادغام نموديم . که بشود در مقايسه زوجي از تعداد متغيرها کاسته شود.
سؤالهاي مشابه ادغام شده اند و ميانگين آنها حساب شد که به شرح جدول ذيل مي باشد .
جدول 4-7 سؤالهاي ادغام شده و ميانگين آنها
رديف
عامل
سؤالات ادغام شده از پرسشنامه اول
ميانگين ارزش بر تأثيرگذاري انگيزه
1
عامل شرايط محيط كار
سؤالات 1 ، 2 ، 3
443/4
2
عامل فراهم نمودن امكانات رفاهي
سؤالات 21 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40
187/4
3
متغير ارتباطات سازماني
سؤالات 41 ، 42 ، 43
233/4
4
متغير توجه به منزلت دريانوردان در سازمان اجتماع
سؤالات 18 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28
224/4
5
متغير ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي
سؤالات 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 22
361/4
6
متغير نظام ارشديت و شايسته سالاري
سؤالات 10 ، 12 ، 33
396/4
7
متغير فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
سؤالات 9 ، 29
355/4
8
متغير قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت و بهره مندي از مزاياي نقدي و غيرنقدي (کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
سؤالات 15 ، 16
415/4

که در نهايت 20 متغير تأثيرگذار براي انگيزش شغلي دريانوردان در قالب 7 عامل اصلي 1- شرايط محيط كار 2- فراهم نمودن امكانات رفاهي 3- نيازهاي خاص ماهيت شغلي 4- ميزان حقوق و دستمزد 5- عوامل سازماني6- نحوه سرپرستي و سبك رهبري7- عوامل رشد و پيشرفت مورد شناسايي قرار گرفتند.
جدول شماره 4-8 متغيرهاي نهايي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما در شرکت ملي نفتکش ايران را نشان مي دهد.

جدول شماره 4-8 متغيرهاي نهايي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما در شرکت ملي نفتکش ايران
عامل
رديف
متغير اثرگذار
ميانگين بدست آمده از پرسشنامه اول

1
شرايط محيط کار
443/4

2
فراهم نمودن امكانات رفاهي
187/4

3
ميزان حقوق و دستمزد
35/4

4
نحوه سرپرستي و سبك رهبري
47/4
نيازهاي خاص ماهيت شغلي
5
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارج

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب Next Entries حقوق و دستمزد، است همانطور که در، سلسله مراتب