حقوق و دستمزد، اقتصاد کشور، بانک تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيقات خارجي :
1- پژوهشي با عنوان تئوري دو عاملي انگيزش هرزبرگ که بصورت تجربي بر روي کارگران فصلي در بخش مهمان نوازي و توريسم توسط کريستن لن برگ و آنا گادمنسون و تومي آندرسون در سال 2009 مورد تحقيق قرار گرفته است .
جامعه آماري تحقيق کارگران فصلي بخش توريسم در روستاهاي شمالي سوئد که متوسل به اسکي هستند مي باشد و شامل دو بخش جامعه بومي و جامعه مهاجر مي باشد . ابزار جمع آوري اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه از نوع مقياس پنج درجه اي ليکرت استفاده شد و پرسشنامه در بين کل جامعه آماري که 613 نفر بودند توزيع شد ولي محقق موفق به دريافت 243 پرسشنامه تکميل شده شد . در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي ـ استنباطي استفاده شد و يافته هاي تحقيق دال بر تاييد تئوري دو عاملي هرزبرگ دارد اما تفاوتي بين جامعه بومي و جامعه مهاجر معين گرديد: سطح دستمزد در ايجاد انگيزش براي جامعه مهاجر بطور چشمگيري از اهميت کمتري نسبت به جامعه بومي برخوردار است. و تعامل اجتماعي در ايجاد انگيزش براي جامعه مهاجر بطور چشمگيري از اهميت بيشتري نسبت به جامعه بومي برخوردار است .
2- کليم يولا خان در تحقيقي به نام رابطه بين پاداش و انگيزه در بانک تجارت پاکستان در سال 2010 انجام داده است که در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي ، نمونه آماري به روش تصادفي و طبقه اي ساده ، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق کتابخانه ، پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده سيستماتيک استفاده نموده است و به اين نتيجه مي رسد که پاداش باعث افزايش انگيزه کارکنان مي شود .
3- در مقاله اي تحت عنوان اصلاح نظام سلامت و انگيزه کارگر بخش بهداشت عمومي (مدل مفهومي) توسط ليني ميلر فرانکو ـ سارا بيننت و روت کانفر در سال 2002 انجام گرفت و با ارائه يک مدل مفهومي بيان نمودند که عملکرد کارگر بخش بهداشت عمومي با انگيزه کارگر رابطه دارد و در اختيار بودن منابع و توانايي کارگر ضروري است اما کافي نيست تا عملکرد کارگر در حد بالايي برخوردار شود. و همچنين عواملي که بر انگيزه کارگر بخش بهداشت عمومي تاثير گذارند و چطوري اصلاح نظام سلامت بطور مثبت بر انگيزه کارگر موثر است را بيان نمودند و همچنين اظهار داشتند که اصلاح نظام سلامت بر انگيزه کارگر و عوامل سازماني و فرهنگي تاثير دارد و همچنين انگيزه کارگر و عوامل سازماني و فرهنگ بر نظام اصلاح سلامت تاثير گذار است .
4- دان هاتسون با بررسي ارزيابي و شناختي که روي انگيزش کارکنان در کارخانه کنتاکي در دبي در سال 1999 انجام داد که در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي موردي ، نمونه آماري به روش تصادفي و طبقه اي ساده ، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق کتابخانه ، پرسشنامه ، مصاحبه ، فيش برداري استفاده نموده است و توانست با افزايش عوامل مادي 50% انگيزش نيروي انساني را افزايش دهد .
5- روبرت زاواکي و لورا زاواکي در سال 1998 در مقاله تحت عنوان چگونه مي توان با استفاده از عوامل مادي ايجاد انگيزش کرد که در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي موردي، نمونه آماري به روش تصادفي و طبقه اي ساده ، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق کتابخانه ، پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده سيستماتيک ، فيش برداري استفاده نموده است و به راههاي ايجاد انگيزش اشاره کرد و تاکيد کرده است که اکثر شرکت هاي آمريکايي در مورد نيازهاي کارکنان خود در سطح مادي متوقف شده است و مديران شرکت هاي آمريکايي با توجه به پرداخت هاي مالي بيشتر به نيروهاي کار خود مي توانند انگيزش کارکنان خود را افزايش داده و از اين طريق هم بهره وري و هم تعهد آنها را نسبت به سازمان افزايش دهند.
6- در پژوهشي که توسط اکپرا و وين در سال 2008 در رابطه با افزايش تاثير حقوق بر افزايش انگيزه در کشور نيجريه انجام گرفت که در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي ، نمونه آماري به روش تصادفي و طبقه اي ساده ، ابزار جمع آوري اطلاعات از طريق کتابخانه پرسشنامه ، فيش برداري استفاده نموده است و حاکي از وجود رابطه معنادار بين افزايش حقوق و افزايش رضايت شغلي بود.
7- در پژوهشي تحت عنوان پول و احترام انگيزه يک مطالعه اختلاطي بر روي روانشناسان باليني تانزانيا توسط کلر اي آر چند لر، سم کيني چونيا، فرانک مني ـ هيو ريبرن ، کريستوفر جي ام وايتي در سال 2009 ، که يک مطالعه اختلاطي براي تعيين عوامل موثر بر انگيزش در کشورهاي کم درآمد با استفاده از يک مدل مفهومي در حوزه عوامل دروني انگيزش و عوامل محيطي انگيزش مي باشد صورت گرفت و نمونه آماري روانشناسان باليني از 13 بيمارستان عمومي دو ناحيه کيليمانجارو و تانگاه در کشور تانزانيا به تعداد179 نفر مي باشدروش جمع آوري اطلاعات از طريق کتابخانه ـ مصاحبه و پرسشنامه از نوع مقياس پنج درجه اي ليکرت ،و در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آماري توصيفي و استنباطي استفاده نموده است و يافته هاي تحقيق نشان داد که ميزان حقوق مهمترين عامل در انگيزش روانشناسان باليني و دستياران پزشکان است و همچنين نشان داد که عوامل غير مادي هم مهم هستند اما رضايت با سطح و ميزان حقوق پيش نياز براي هر عامل ديگر غير مادي براي ايجاد انگيزه است .

جدول 2-7 جمع بندي تحقيقات خارجي
رديف
سال
نام محقق
مساله تحقيق
يافته هاي تحقيق
1
2009
کريستن لن برگ و آنا گادمنسون و تومي آندرسون
بررسي عوامل انگيزش با استفاده از تئوري دو عاملي انگيزش هرزبرگ (مطالعه موردي کارگران فصلي توريسم در کشور سوئد)
تئوري دو عامل هرزبرگ تاييد مي شود اما تفاوتي بين دو جامعه بومي و جامعه مهاجر معين گرديد
-سطح دستمزد در ايجاد انگيزش براي جامعه مهاجر بطور چشمگيري از اهميت کمتري نسبت به جامعه بومي برخوردار است .
-تعامل اجتماعي در ايجاد انگيزش براي جامعه مهاجر بطور چشمگيري از اهميت بيشتري نسبت به جامعه بومي برخوردار است .
2
2010
کليم يولا خان
رابطه بين پاداش و انگيزه در بانک تجاري پاکستان
پاداش باعث افزايش انگيزه کارکنان مي شود
3
2002
ليني ميلر فرانکو ـ سارا بيننت و روت کانفر
اصلاح نظام سلامت و انگيزه کارگر بخش بهداشت عمومي
اصلاح نظام سلامت بطور مثبت بر انگيزه کارگر موثر است و همچنين انگيزه کارگر بر اصلاح نظام سلامت موثر است .
4
1999
دان هاتسون
بررسي ارزيابي و شناختي که روي انگيزش کارکنان در کارخانه کنتاکي در دبي
افزايش عوامل مادي 50% انگيزش نيروي انساني را افزايش مي دهد
5
1998
روبرت زاواکي و لورا زاواکي
چگونه مي توان با استفاده از عوامل مادي ايجاد انگيزش کرد و به راههاي ايجاد انگيزش اشاره کرد
اکثر شرکت هاي آمريکايي در مورد نيازهاي کارکنان خود در سطح مادي متوقف شده است و مديران شرکت هاي آمريکايي با توجه به پرداخت هاي مالي بيشتر به نيروهاي کار خود مي توانند انگيزش کارکنان خود را افزايش داده و از اين طريق هم بهره وري و هم تعهد آنها را نسبت به سازمان افزايش دهند.
6
2008
اکپرا و وين
بررسي افزايش تاثير حقوق بر افزايش انگيزه در کشور نيجريه
بين افزايش حقوق و افزايش رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد .
7
2009
کلراي آر چند لر ، سم کيني چونيا ، فرانک مني ـ هيو ريبرن ، کريستوفر جي ام وايتي
پول و احترام انگيزه يک مطالعه اختلاطي براي تعيين عوامل موثر بر انگيزش در کشورهاي کم درآمد مطالعه موردي روانشناسان باليني تانزانيا
ميزان حقوق مهمترين عامل در انگيزش است
عوامل غير مادي هم در انگيزش موثرند اما رضايت با سطح ميزان حقوق بيش نياز براي هر عامل ديگر غير مادي براي ايجاد انگيزه است

2-28 نتيجه گيري کلي از مطالعات داخلي و خارجي :
لذا با توجه به مباني نظري وادبيات انگيزش ومطا لعات داخلي وخارجي عوامل موثربر انگيزش دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما عبارتند از:
شرايط محيط كار، فراهم نمودن امكانات رفاهي، ميزان حقوق و دستمزد، کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه ، قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت وبهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي ،کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي، هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي،احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها، رعايت کنوانسيون هاي بين المللي از قبيل کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان، مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني ، ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي ، ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي براي دريانوردان ، توجه به ارتباطات سازماني ، نحوه سرپرستي و سبك رهبري ، توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع، امکان تحصيل در مقاطع بالا تر ، امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي ، افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت دريائي مي باشد.

2-29 بخش دوم
2-29-1 آشنايي با شرکت ملي نفتکش ايران :
کشتيراني به عنوان يک صنعت عظيم نقش مهمي در زمينه اقتصاد جهاني داشته است و در حال حاظر نيز فعاليتهاي دريانوردي منبع مهم درآمد بسياري از کشورهاي در حال توسعه مي باشد در دوران ملي شدن صنعت نفت. شرکتهاي نفتي غربي ايران را تحريم نمودند و کشورمان را در انزوا و بن بست اقتصادي قرار دادند. در پي اين رويداد ضرورت تشکيل ناوگان نفتکش ملي بيش از پيش نمايان گشت و در سال 1334 شرکت ملي نفتکش ايران با هدف توزيع فراورده هاي نفتي در جزاير و بنادر خليج فارس و حمل نفت صادراتي ايران به بنادر خارجي تأسيس گرديد. پس از آن ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران با گسترش فعاليتهاي دريايي خود نقش با اهميتي در اقتصاد کشور ايفا نمود و از جمله فعاليتهاي اساسي آن مي توان موارد زير را بر شمرد.
1ـ بارگيري و حمل نفت خام صادراتي کشور و ساير توليدکنندگان عمده به بازار جهاني
2ـ تأمين و توزيع نفت خام و سوخت مصرفي مورد نياز بنادر و جزاير کشور در خليج فارس
3ـ خدمات دريايي به چاه ها و سکوهاي دريايي در خليج فارس
4ـ اجراي برنامه هاي آموزشي جهت تأمين کار دريايي مورد نياز
شرکت ملي نفتکش ايران حضور چشمگير در عرصه بين المللي داشته و در اين راستا جوايز ارزشمند کسب نموده و شرکت ملي نفتکش ايران با داشتن 28 فروند نفتکش فوق مدرن 9 فروند نفتکش سوئز ماکس و 5 فروند نفتکش افراماکس و 30 فروند فرآورده بر با ظرفيت 000/000/ 11 تن در جايگاه چهارم شرکتهاي بزرگ کشتيراني نفتي جهان قرار دارد و در حال حاضر اين ناوگان در بين کشورهاي عضو اوپک داراي بالاترين ظرفيت مي باشد. و به لحاظ کارآمدي و جوان بودن سن ناوگان رتبه اول جهان مي باشد و داراي 2819 نفر پرسنل که اين پرسنل 1808 نفر در سمتهاي مختلف همراه با پرسنل هاي خارجي بر روي کشتي ها مشغول به کار مي باشند

2-29-2 آشنائي با کشتي :
در هر کشتي( شناور دريايي) مسئوليتها به سه حوزه تقسيم بندي مي شوند.
بخش ناوبري ـ بخش موتورخانه ـ و بخش تدارکات و هتل داري که مسئوليت کل اين مجموعه ها با ناخدا (فرمانده کشتي) مي باشد يک فرمانده بايد با توجه به تجربه اي که در طول ساليان خدمت خود کسب کرده مديريت و هماهنگي بين اين سه حوزه را در کشتي بر عهده داشته تا بتواند در بخش کنترل و هدايت کشتي در بهترين زمان و ايمني کامل خدمات ارائه شود.

بخش ناوبري :
وظيفه هدايت کشتي و عمليات تخليه و بارگيري را بر عهده دارند و داراي پرسنلي با دانش و مهارت لازم جهت انجام مأموريتهاي مختلف هستند. که براي کسب اين مهارتها دوره هاي جانبي بسياري را طي مي نمايند که همگي با جديدترين استانداردهاي بين المللي دريايي STCW مي باشد.
در اين بخش بعد از فرمانده ـ افسر اول ، افسر دوم ـ افسر سوم ـ سر ملوان و کمک سر ملوان و ملوانان قرار مي گيرند.
بخش موتورخانه:
که وظيفه آماده و نگهداري وسايل و تجهيزات فني کشتي را بر عهده دارند و داراي پرسنلي با دانش و مهارت لازم هستند که براي کسب دانش و مهارت علاوه بر تحصيلات دانشگاهي

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد، عوامل بازدارنده، سلسله مراتب Next Entries داده ها و اطلاعات