حقوق و دستمزد، است همانطور که در، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

ي
46/4

6
کوتاه شدن مدت مأموريت دريايي بين 2 تا 3 ماه
5

7
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از مأموريت دريايي
5

8
فيول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت و بهره مندي از مزاياي نقدي و غيرنقدي کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي
415/4

9
احساس مسؤليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
26/4

10
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي . کنوانسيون بين المللي کار و الطافات معيارهاي شغلي بين المللي با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي
36/4

11
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
29/4
عوامل سازماني
12
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
396/4

13
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي براي دريانوردان
39/4

14
ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي
361/4

15
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
38/4

16
توجه به ارتباطات سازماني
233/4

17
مشارکت کارکنان در تصميم گيري سازماني
31/4
عوامل رشد و پيشرفت
18
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
224/4

19
فراهم کردن شرايط لازم بري پيشرفت شغلي
355/4

20
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
33/4

4-3 تجزيه و تحليل سؤال دوم تحقيق :
ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه مي باشد؟
4-3-1 توصيف و تحليل داده ها :
براي پاسخ به سؤال دوم تحقيق مطابق مدل ارائه شده در فصل اول ، ابتدا چهار جدول ماتريس مقايسات زوجي تنظيم گرديد.
1- جدول ماتريس اوّل: معيار نيازهاي خاص ماهيت شغلي با هفت مؤلفه که در يک ماتريس 77 با هم مقايسه زوجي مي شوند.
2- جدول ماتريس دوم : معيار عوامل سازماني با شش مؤلفه در يک ماتريس 66 با هم مقايسه زوجي مي شوند .
3- جدول ماتريس سوم: معيار عوامل رشد و پيشرفت با سه مؤلفه در يک ماتريس 33 با هم مقايسه زوجي مي شوند.
4- جدول ماتريس چهارم: هفت معيار اصلي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي در سطح اول مدل که در يک ماتريس 77 با هم مقايسه زوجي مي شوند.
و طي پرسشنامه اي که داراي چهار ماتريس فوق بوده و با راهنماي تکميل پرسشنامه به همراه اعداد جدول راهنما که به راهنماي پاسخ دهندگان خبره مي پردازد . در شرکت ملي نفتکش ايران در بين جامعه آماري توزيع گرديد و سپس نظرات جمع آوري شد و داده هاي حاصل از نظرسنجي کارشناسان خبره بصورت انفرادي بررسي گرديد و در محيط اکسل ميانگين هندسي که خود يک ميانگين تعديل کننده است محاسبه شد.
و سازگاري و ناسازگاري ماتريسهاي ايجاد شده مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با نرم افزار Expert choice رتبه بندي عوامل مؤثر اثرگذار بر انگيزه شغلي بدست آمد.(ضميمه 5-3 و 5-4) و همچنين از روش (ميانگين حسابي) در محيط اکسل رتبه بندي عوامل مؤثر اثرگذار بر انگيزه شغلي بدست آمده و نتايج يکسان بودکه در ادامه به شرح آن مي پردازيم.
4-3-1-1 توصيف جمعيت شناختي نمونه ها :
لازم به توضيح است همانطور که در فصل سوم اشاره شد نمونه آماري 224 نفر بوده اما محقق ضمن توزيع پرسشنامه بين 240 نفر موفق به جمع آوري پرسشنامه از 210 نفر گرديده است بنابراين تجزيه و تحليل داده ها بر اساس تعداد 210 پرسشنامه صورت گرفت که ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه هاي تحقيق بر حسب تحصيلات ، سن ، سمت در کشتي ، سابقه کاري ، سوابق اجرايي (آموزش ، اداري و ساير به قرار زير است)

تحصيلات :

جدول 4-9 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات
تحصيلات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
ديپلم
27
12.9
12.9
12.9

فوق ديپلم
18
8.6
8.6
21.4

ليسانس
157
74.8
74.8
96.2

فوق ليسانس وبالاتر
8
3.8
3.8
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار 4-6 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات

همانگونه که در جدول (4-9) و نمودار (4-6) نشان داده شده است از مجموع 210 نفر نمونه آماري ، تعداد 27 نفر ديپلم و تعداد 18 نفر فوق ديپلم و تعداد 157 نفر ليسانس و تعداد 8 نفر فوق ليسانس و بالاتر مي باشد به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 9/12% داراي مدرک ديپلم و 6/8% داراي مدرک فوق ديپلم و 8/74% داراي مدرک ليسانس و8/3% داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر مي باشد

سن :

جدول 4-10 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن
سن

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
25-30
47
22.4
22.4
22.4

31-35
80
38.1
38.1
60.5

36-40
43
20.5
20.5
81.0

41-45
21
10.0
10.0
91.0

46 و بالاتر
19
9.0
9.0
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار 4-7 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سن

همانگونه که در جدول (4-10) و نمودار (4-7) نشان داده شده است از مجموع 210 نفر نمونه آماري ، تعداد 47 نفر داراي سن 35-25 سال ، تعداد 80 نفر بين 35-31 سال تعداد 43 نفر 40-36 سال ، تعداد 21 نفر 45-41 سال و 19 نفر بالاي 46 سال مي باشد به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 4/22% بين 30-25 سال و 1/38 % بين 35-31 سال و 5/20% بين 40-36 سال و 0/10% بين 45-41 سال و 9% بالاتر از 46 سال مي باشد

سمت در کشتي :

جدول 4-11 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي

سمت درکشتي

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
افسران کليدي
97
46.19
46.19
46.19

افسران
77
36.66
36.66
82.85

ملوان
36
17.14
17.14
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار4-8 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سمت در کشتي
همانگونه که در جدول (4-11) و نمودار (4-8) نشان داده شده است از مجموع 210 نفر نمونه آماري ، تعداد 97 نفر داراي سمت افسر کليدي و تعداد 77 نفر داراي سمت افسر و تعداد 36 نفر داراي سمت ملوان در کشتي مي باشد به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري19/46% داراي سمت افسر کليدي و 66/36% داراي سمت افسر و 14/17% دراي سمت ملوان در کشتي مي باشد.

درجه :
جدول 4-12 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب درجه در کشتي
درجه

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
فرمانده
24
11.4
11.4
11.4

سرمهندس
18
8.6
8.6
20.0

افسر اول
27
12.9
12.9
32.9

مهندس دوم
28
13.3
13.3
46.2

افسر دوم
29
13.8
13.8
60.0

مهندس سوم
24
11.4
11.4
71.4

مهندس برق
14
6.7
6.7
78.1

افسر تدارکات
10
4.8
4.8
82.9

سر ملوان
5
2.4
2.4
85.2

ملوان يکم
10
4.8
4.8
90.0

تعميرکار
5
2.4
2.4
92.4

روغنکار
8
3.8
3.8
96.2

سرآشپز
3
1.4
1.4
97.6

آشپز يکم
5
2.4
2.4
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار4-9 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب درجه درکشتي
جدول 4-12 و نمودار 4-9 توزيع پاسخگويان بر حسب درجه در کشتي را نشان مي دهد.

سابقه کار :

جدول 4-13 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار
سابقه کار

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
5-10
64
30.5
30.5
30.5

11-15
101
48.1
48.1
78.6

16-20
23
11.0
11.0
89.5

21 و بالاتر
22
10.5
10.5
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار 4-10 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار

همانگونه که در جدول (4-13) و نمودار (4-10) نشان داده شده است از مجموع 210 نفر نمونه آماري ، تعداد 64 نفر داراي سابقه کاري 5 تا 10 سال و تعداد 101 نفر داراي سابقه کاري بين 15-11 سال و تعداد 23 نفر داراي سابقه کاري بين 20-16 سال و تعداد 22نفر داراي سابقه کاري بالاتر از 21 سال مي باشند. به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 5/30% داراي سابقه کاري 5 تا 10 سال ، 1/48% داراي سابقه کاري 15-11 سال و 11% دراي سابقه کاري بين 20-16 سال و 5/10% داراي سابقه کاري بالاتر از 21 سال مي باشد.

سابقه اجرائي :

جدول 4-14 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي
سابقه اجرائي

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خير
164
78.1
78.1
78.1

اموزشي
29
13.8
13.8
91.9

اداري
8
3.8
3.8
95.7

ساير
9
4.3
4.3
100.0

Total
210
100.0
100.0

نمودار 4-11 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي

همانگونه که در جدول (4-14) و نمودار (4-11) نشان داده شده است از مجموع 210 نفر نمونه آماري ، تعداد 160 نفر به غير از کار در کشتي سابقه اجرايي ديگري ندارند و 29 نفر به غير از کار در کشتي داراي سوابق آموزشي هم مي باشند و 8 نفر به غير از کار در کشتي داراي سوابق اجرايي اداري در رابطه با کار دريانوردان و 9نفر هم داراي سوابق اجرايي به غير از اداري و آموزشي مي باشند و به عبارت ديگر از مجموع اعضاي نمونه آماري 1/78% داراي سوابق اجرايي در رابطه با کار دريانوردان نمي باشند و 8/13% داراي سوابق اجرائي آموزشي و 8/3% داراي سوابق اداري و 3/4% سوابق اجرايي ساير مي باشند.

4-3-2 تجزيه و تحليل داده ها
4-3-2-1 محاسبه وزن عوامل اصلي با استفاده از AHP از روش ميانگين حسابي
جدول اول با استفاده از جدول مقياسهاي اساسي فرايند تحليلي سلسله مراتب براي مقايسه دو به دو که در فصل سوم آمده است مقدار دهي شد. و جدول دوم ماتريس نرماليزه شده جدول اول است که طريقه بدست آوردن، مؤلفه ها همانطوري که در فصل سوم توضيح داده شد به شرح زير است.
1- مقادير هر يک از ستونها را با هم جمع مي کنيم .
2- هر عنصر در ماتريس مقايسه زوجي را به جمع ستون خودش تقسيم کرده تا ماتريس مقايسه زوجي نرماليزه شود.
3- مقدار متوسط (ميانگين) عناصر در هر سطر از ماتريس نرماليزه را محاسبه مي کنيم اين مقادير متوسط يک تخمين از وزن هاي مورد نظر است.
جدول 4-15 ماتريس زوجي عوامل هفت گانه
عوامل رشد و پيشرفت
نحوه سرپرستي و سبك رهبري
عوامل سازماني
ميزان حقوق و دستمزد
نيازهاي خاص ماهيت شغلي
فراهم نمودن امكانات رفاهي
شرايط محيط كار
عوامل
759/2
412/3
039/3
079/1
090/1
354/2
1
شرايط محيط كار
904/1
909/2
807/2
823/0
253/1
1
4248/0
فراهم نمودن امكانات رفاهي
353/3
938/3
867/3
684/1
1
7980/0
9174/0
نيازهاي خاص ماهيت شغلي
533/4
266/5
621/4
1
5938/0
2150/1
9267/0
ميزان حقوق و دستمزد
381/1
207/2
1
2164/0
2583/0
3562/0
3290/0
عوامل سازماني
392/1
1
4531/0
1898/0
2539/0
3437/0
2930/0
نحوه سرپرستي و سبك رهبري
1
7184/0
7241/0
2206/0
2982/0
5252/0
3624/0
عوامل رشد و پيشرفت
322/16
4504/19
5112/16
2128/5
7474/4
5921/6
2533/4
جمع

جدول 4-16 ماتريس نرماليزه شده عوامل هفت گانه
ميانگين سطري (وزن)
عوامل رشد و پيشرفت
نحوه سرپرستي و سبك رهبري
عوامل سازماني
ميزان حقوق و دستمزد
نيازهاي خاص ماهيت شغلي
فراهم نمودن امكانات رفاهي
شرايط محيط كار
عوامل
222/0
1690/0
1754/0
1840/0
207/0
2296/0
3570/0
2351/0
شرايط محيط كار
1613/0
1166/0
1495/0
1700/0
1578/0
2639/0
1517/0
0998/0
فراهم نمودن امكانات رفاهي
217/0
2054/0
2025/0
2342/0
3230/0
2106/0
1210/0
2157/0
نيازهاي خاص ماهيت شغلي
221/0
2777/0
2707/0
2798/0
1918/0
1250/0
1843/0
2178/0
ميزان حقوق و دستمزد
069/0
0846/0
1134/0
0605/0
0415/0
0544/0
0540/0
0773/0
عوام

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عام و خاص، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات