حقوق بین الملل، رویه داوری، حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه ارشد

در راستای منافع عمومی، اقدامات زیرا انجام دهند: حمایت از محیط زیست، اصلاح یا تجدید نظام مالیاتی، اعطاء یا رفع اثر از یارانه های دولتی، کاهش یا افزایش تعرفه ها و… . اقدامات دولتی معقول از این قبیل، برای نیل به مقصود باید ضرر وارد آمده به هر تجارتی را با پرداخت غرامت جبران نماید و این امر مورد شناسایی حقوق بین الملل عرفی است».
در پرونده SD Myers V. Canada نیز دیوان داوری بیان داشت:
«رویه داوری موجود، غالباً اقدامات انتظامی را معادل سلب مالکیت نمی داند».
در پرونده Methane V. USA، مرجع داوری با توسل به شرایط مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل، اقدامات انتظامی دولت را از مصادیق سلب مالکیت ندانست.
در پرونده Saluki.V Czech Republic، دیوان بیان داشت:
«از نظر دیوان، این اصل که دولت به هنگام وضع مقررات عمومی که در چارچوب اختیارات پلیسی دولت ها پذیرفته شده، مرتکب سلب مالکیت نشده و مسوول پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی خلع ید شده نمی باشد، در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود و رویه گسترده ای در این خصوص وجود دارد».
البته این استدلال، چندان با اصول حقوق بین الملل در حمایت سرمایه گذاران خارجی، همخوانی ندارد وگویی تنها از اصل رفتار ملی الهام گرفته شده است. باید دید رویه داوری بین المللی در آینده در خصوص این قبیل سلب مالکیت های انتظامی چه واکنشی از خود نشان می دهد، گرچه مواردی که ذیلاً مطرح می شود، می تواند تا حدودی، نمایانگر مسیر آتی باشد.
دیوان داوری در پرونده Santa Elena V. Coasta Rica، معتقد بود وجود این واقعیت که ا

پایان نامه
Previous Entries حقوق بین الملل، مرجع داوری، رویه داوری Next Entries منابع مقاله درمورد دوران باستان، انتقال دانش، حق تصرف