حفاري، اشيائي، قضائي

دانلود پایان نامه ارشد

طورداوطلبانه به وزارت کشورتحويل داده مي شود ياحسب موردتوسط وزارت کشورومرجع صلاحيتدار قضائي ضبط ومصادره مي شود,ماهانه طي صورتجلسه اي با امضاي نمايندگان وزارت کشور,مرجع ذي ربط قضائي وسازمان صدا وسيما به مراکز استاني سازمان صدا وسيما تحويل داده خواهد شد.
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1348
ماده 29:مراجع قضائي ميتوانند ضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش وعرضه آثار مورد شکايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
د:ضبط اموال قوانين سابق:
قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309
ماده 10:هرکس اموال منقوله که مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف واتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد بايد هرچه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار يا قيمت عادله آن به تصديق اهل خبره به او داده مي شود ونسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد که ضبط يا بلا عوض به کاشف واگذار کند.
ماده 14:در ضمن عمليات حفاري علمي ياتجارتي آنچه در يک محل ويک موسم کشف شود,اگر مستقيمآتوسط دولت کشف شده تماماً تعلق به دولت است واگر ديگري کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشيائي که حيثيت تاريخي وصنعتي دارد ميتواند انتخاب وتملک واز بقيه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف ديگر راضبط کند.
ماده 15:اشيائي که در نتيجه حفاري علمي کشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه ها وموزه هاي دولتي ضبط شود وفروش آنها جايز نيست وآنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست.
اشيائي که از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي که به خود او تعلق مي گيرد هرچه قابل موزه باشد ضبط وبقيه را به هر نحو مقتضي داند نقل انتقال ميدهد.فروش اين اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.
ماده 16:متخلفين از ماده 10 وهمچنين کساني که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري کنند ولو در ملک خودشان باشد وکساني که اموال آثار ملي را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به 20 تومان الي 2000 جزاي نقدي خواهند شد واشياي مکتشفه هم براي دولت ضبط مي شود.
ماده 17:کساني که بخواهند تجارت اشياء عتيقه را کسب خود قرار دهند بايدازدولت تحصيل اجازه کرده باشند و همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد و اگر کسي بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشيائي که در فهرست آثار ملي ثبت شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت مي شود.

نظام نامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309راجع به حفظ آثار عتيقه ايران مصوب 28آبان 1311هيأت وزراء
ماده 36:هر کس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و يا ماده هفده اين نظام نامه اقدام نمايد يا بدون اجازه صحيح به حفاري بپردازد ويا اينکه عتيقات رابه طور قاچاق صادر کند به اداء جريمه از بيست تومان الي دو هزار تومان محکوم خواهد شد واشياء مکتشفه را دولت توقيف و ضبط خواهد نمود.
آئين نامه اجرائي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت,خريد و فروش,نگهداري, تبليغ واستفاده از دستگاه فلزياب مصوب 7/2/1382هيآت وزيران
ماده 8:کليه دستگاه هاي فلزياب که به علت تخلف ازمفاد قانون يا اين آئين نامه,از سوي مراجع ذي صلاح ضبط شده ياميشوند,دراختيارسازمان ميراث فرهنگي کشورقرارمي گيرد.

پایان نامه
Previous Entries مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، سرمایه در گردش، ورشکستگی