جمع آوری اطلاعات، خود تنظیمی، احساس شرم و گناه، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

ین صورت بود که 195 دانش آموز پایه ابتدایی از سالهای 4،5 و 6 با سن 9 تا 15 سال روستایی در چین در این مطالعه شرکت نمودند. شرکت در این مطالعه آزادانه بود وجمع آوری اطلاعات در سالهای پایانی 2005 – 2006 انجام شد.در ابتدا پرسشنامه ها از انگیلیسی به فارسی ترجمه شد و مجددا نیز برگردان شد.پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، اطلاعاتی در مورد میزان انگیزه دانش آموزان برای یادگیری و میزان تطابق آنها با کلاس درس بود. پرسشنامه انگیزه خود مختار و کنترل شده : پرسشنامه 12 آیتمی خود تنظیمی87 در محیط آکادمیک که توسط رایان وکانل88 (1989) تنظیم شده بود برای تعیین انگیزه بیرونی، به درون متمایل شده، شناسایی شده و درونی بکار گرفته شد. شرکت کنندگان با سه سوال مواجهه شدند . چرا من تکالیف درسی ام را انجام می دهم؟ چرا من سعی می کنم که به سوالات سخت در کلاس درس پاسخ بدهم؟ چرا من سعی می کنم در کلاس خوب درس ها را یاد بگیرم؟ هر سوال چهار دلیل داشت که شامل انگیزه بیرونی، به درون متمایل شده ، شناسایی شده و درونی بود که 12 بخش را برای تعیین نوع انگیزه دانش آموزان در کلاس درس ایجاد می کرد. سوالات در مقیاس لیکرت از 1 تا 5 که بصورت کاملا نادرست تا کاملا درست بود، تقسیم شده بودند. روایی و پایایی این ابزار در کشورهای غربی و شرقی به خوبی بررسی شده بود.ضریب آلفا کرونباخ ابزار انگیزه کنترل شده 65/0 و ابزار انگیزه خود مختار 75/0 بود. پرسشنامه درک از خود تنظیمی در کلاس شامل زیر مجموعه هایی است که تطابق آکادمیک را در دانشآموزان بررسی می نماید. این ابزار شامل پنج زیر مجموعه است که در این مطالعه سه زیر مجموعه از آن بررسی می شود که شامل علاقه، شایستگی درک شده و انتخاب درک شده می باشد. ابزار به صورت لیکرت از نمره 1 تا 5 و از کاملا درست تا کاملا نادرست تقسیم شده بود. ضریب آلفا کرونباخ برای میزان علاقه 65/0 ، کفایت 61/0 و انتخاب 19/0 بود. در مطالعه اول تمرکز بر روی بررسی ارتباط انگیزه خود مختار و کنترل شده با سه متغیر تطابق درکلاس درس بود. نتایج نشان داد که انگیزه خود مختار ارتباط مثبتی با سه متغیر ذکر شده داشته است و انگیزه خود مختار و کنترل شده ارتباط قابل توجهی با یکدیگر نداشتند. البته انگیزه کنترل شده ارتباط مثبتی با درک از شایستگی داشت(01/0 p) (29/0=r).درمطالعه اول دیده شد که طبق تئوری خود تعیین کنندگی، استقلال نقش مهمی در یادگیری دانش آموزان روستایی در چین دارد و سطوح بالاتر استقلال مرتبط با میزان بالاتری از سه فاکتور تطابقی در کلاس درس است.همین طور انگیزه کنترل شده رابطه معکوسی با این سه متغیر داشت. هنگامی که دانش آموزان در کلاس احساس فشار و اجبار داشته باشند، علاقه آنها کمتر شده و احساس انتخاب کمتری در فرایند یادگیری خویش دارند. بنابراین در این بررسی دیده شد که انگیزه خود مختار اهمیت زیادی در کلاس درس داشته و این یافته ها در کشور های غربی نیز بدست آمده است. در ادامه مطالعه ای انجام شد تا بررسی شود که دانش آموزانی که کلاسهای تابستانی را با معلمانی می گذرانند که از استقلال آنها بیشتر از کلاسهای عادی حمایت می شود آیا میزان انگیزه خود مختار و تطابق بیشتری در کلاس درس دارند یا خیر؟
مطالعه دوم به منظور بررسی ارتباط میان رفتارهای حامی استقلال توسط معلمان با متغیرهای تطابقی در کلاس درس انجام شد. معلمان چینی بجای رفتارهای حمایت از استقلال، رویکردی کنترلی در کلاس درس دارند بدین منظور برای مطالعه دوم از معلمانی استفاده شد که رفتارهای حامی استقلال و رویکرد دانش آموز محوری داشتند و در یک دوره تابستانی از این مدرسان برای دانش آموزان استفاده شد.این معلمان یک دوره 9 روزه برای یادگیری آموزش دانش آموز محور و تشکیل گروه های کوچک را گذراندند. برنامه درسی دانش آموزان شامل 10 عنوان با موضوعات ریاضیات و زبان انگیلیسی بود.دانش آموزانی که درمطالعه اول شرکت کرده بودند برای حضور در مطالعه دوم و شرکت در کلاسهای تابستانی که به منظور تقویت درسی آنها تنظیم شده بود، دعوت شدند. پرسشنامه ها علاوه بر میزان انگیزه و سه فاکتور تطابقی، درک دانش آموزان از رفتارهای حامی استقلال معلمان را نیز می سنجید. سوال این مطالعه این بود که آیا دانش آموزانی که میزان بیشتری از رفتارهای حامی استقلال را درکلاس احساس کرده بودند، میزان انگیزه خود مختار بیشتری را نیز نسبت به مطالعه اول و همچنین بعد از پایان کلاس های تابستانی داشتند؟ 48 دانش آموز کلاس4و 5 از میان 195 دانش آموزمطالعه اول دراین بررسی شرکت کرده بودند.برای این دانش آموزان 12 روز کلاس دانش آموز محور در تابستان برگزار شد و نزدیک به انتهای کلاسهای دوره تابستان(T1)و کلاسهای عادی (T2) پرسشنامه ها توسط دانش آموزان تکمیل شد. از پرسشنامه انگیزه خود مختار وتطابق در کلاس همانند مطالعه 1 استفاده شد. ضریب آلفا برای انگیزه خود مختر و کنترل شده به ترتیب 87/0 و 66/0 و برای فاکتورهای تطابقی علاقه، انتخاب و شایستگی درک شده به ترتیب 71/0، 53/0 و 77/0 بود.پرسشنامه محیط یادگیری89 برای بررسی میزان درک دانش آموزان از رفتارهای حامی استقلال معلمان درکلاس درس در این مطالعه استفاده شد. این ابزار شامل 5 آیتم بود که یکی از سوال ها بطور مثال این بود «معلمم من را تشویق می کند که در کلاس سوال بپرسم».این مقیاس بصورت لیکرت و از نمره 1 «کاملا مخالف» تا نمره 5 «کاملا موافق» رتبه بندی می شد.دانش آموزان در انتهای کلاسهای عادی خود در مطالعه 1 به منظور جمع آوری اطلاعات پایه و همچنین در انتهای کلاسهای تابستانی خود این پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. ضریب آلفا برای کلاسهای عادی و تابستان به ترتیب 0.78 و 0.87 بود. نتایج نشان داد که شایستگی درک شده در (T1) می تواند پیشگوئی کننده شایستگی درک شده در (T2) باشد (001/0 p). همچنین نتایج نشان داد که تغییر در رفتارهای حامی استقلال توسط معلمان میتواند یک پیشگوئی کننده مثبتی از تغییر انگیزه خود مختار (05/0 p)، انگیزه کنترل شده (01/0 p) و شایستگی درک شده در دانش آموزان گردد.نتایج این مطالعه نشان داد که رفتارهای حامی استقلال توسط معلمان می تواند باعث افزایش انگیزه خود مختار و درک از شایستگی در فرد گردد که با نظرتئوری خود تعیین کنندگی همراستا است.یافته های این مطالعه نشان داد که انگیزه خودمختار می تواند تاثیر مثبتی بر روی درک از خود تنظیمی درکلاس درس داشته باشد که توسط متغیرهای علاقه، درک شایستگی وانتخاب مشخص می گردد و همین طور انگیزه کنترل شده می تواند تاثیر معکوسی داشته باشد.هنگامی که دانش آموزان انگیزه خود مختار دارند و در کارهای خود احساس استقلال دارند نتایج مثبتی در ارتباط با عملکرد خود در مدرسه دارند. حمایت از استقلال علاوه بر افزایش انگیزه خود مختار، انگیزه کنترل شده را نیز افزایش می دهد.همچنین تغییر در رفتارهای حمایتی از استقلال دانش آموزان در دوره های تابستانی نمی تواند پیشگوئی کننده تغییری در حس انتخاب و علاقه دانش آموزان گردد. شاید این مسئله به این دلیل است که این دانش آموزان برای انجام کارهای خود در مدرسه هیچگونه حق انتخابی ندارند. شواهد نشان داد که تلاش برای منحصر به فرد بودن، فرد گرایی و استقلال درجوامع شرقی از جمله کشور چین ارزش کمی دارد و مردم در این کشور استقلال را تجربه نمی کنند. براساس تئوری خود تعیین کنندگی، استقلال از جمله نیازهای اساسی روانی است که تامین آن برای رشد و تکامل فردی نیاز است. در این مطالعه دیده شد که انگیزه خود مختار باعث افزایش فاکتورهای تطابقی از جمله علاقه ، درک شایستگی و انتخاب در کلاس و انگیزه کنترل شده باعث کاهش این فاکتورها می شود. همچنین حمایت از استقلال دانش آموزان توسط معلمان باعث افزایش انگیزه دانش آموزان می گردد.به نظر می رسد که اگر معلمان از احساسات دانش آموزان خود آگاهی داشته و ازکاربرد استراتژی احساس شرم و گناه90 در آنها جلوگیری کنند، دانش آموزان با آزادی بیشتری درس می خوانند و احساس شایستگی و کفایت بیشتری را در دروس خود خواهند داشت تا هنگامی که احساس فشار از بیرون داشته و یا تحت فشار و تعهدات درونی قرار گیرند.در نهایت یافته های این مطالعه از این فرض تئوری خود تعیین کنندگی حمایت می کند که در صورتی که مردم برای یادگیری تحت فشار واجبار قرار نگیرند، بیشتر به یادگیری مشغول خواهند شد و مطالب و مفاهیم را بهتر متوجه می شوند و می توانند از مفاهیمی که آموخته اند بهتر استفاده نمایند. بنابراین استقلال نقش مهمی در رفتارهای یادگیری در دانش آموزان در فرهنگ شرقی دارد همان طور که در فرهنگ غربی نیز به همین نتایج دست یافتند(68).

روش پژوهش:

این فصل از پایان نامه شامل روش پژوهش وملاحضات اخلاقی مربوط به آن است. این فصل در مورد نوع پژوهش، جامعه پژوهش ، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهای پژوهش، محیط پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار، روش گرد آوری داده ها و چگونگی تجزیه و تحلیل آن می باشد.

نوع پژوهش:
روش این پژوهش از نوع مقطعی-توصیفی تحلیلی است . در این پژوهش به تعیین وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری برای کارآموزی در محیط بالین و ارتباط آن با تامین نیازهای اساسی روانی پرداخته میشود .

جامعه پژوهش:
جامعه پژوهش شامل دانشجویان ترم سوم تا هشتم پرستاری است .

نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:
با توجه به این که در پژوهش حاضر ، نمونه پژوهش معادل جامعه پژوهش خواهد بود، نمونه گیری انجام نخواهد شد و به عبارتی جامعه پژوهش به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در این مطالعه روش نمونه گیری از نوع تمام شماری است که کلیه دانشجویان پرستاری واحد کارآموزی بالین دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( تعداد 275 نفر) که شامل دانشکده های پرستاری و مامایی رشت و شرق گیلان میباشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

مشخصات واحدهای مورد پژوهش:
دانشجویان ترم سوم تا هشتم پرستاری که در واحد کارآموزی در محیط بالین مشغول به کار هستند و دروس و واحدهای پیش نیاز را گذرانده اند، مهارتهای اولیه را فراگرفته و قادر به انجام کارآموزی میباشند.

محیط پژوهش:
محیط این پژوهش شامل دانشکده های پرستاری و مامایی رشت و لنگرود می باشد .

ابزار گردآوری اطلاعات:
جهت جمع آوری اطلاعات پس از بررسی متون مرتبط و مشاوره با صاحب نظران از دو نوع پرسشنامه سطوح انگیزه و تامین نیازها استفاده شد که ابزار برگرفته از پرسشنامه های انگیزه موقعیتی91SIMS (Guay, Vallerand, & Blanchard – 2000)،ابزار انگیزه در آموزش جسمانی92- 2001 ) ( Ntoumanis، ابزارورزشBREQ93 (2007- Juan Antonio and etal) ، ابزار انگیزه آکادمیکAMS 94(maurer and etal 2012) واز پرسشنامه تامین نیازهای اساسی روانی BPNS95(Deci & Ryan) میباشد. پرسشنامه تهیه شده برای مطالعه حاضر از سه بخش اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه تامین نیازهای اساسی روانی ( درک از استقلال و خود مختاری ، درک از کفایت وشایستگی و درک از تعلق به گروه ) و بخش تعیین انواع انگیزه یادگیری بالینی ( بیرونی ، شناسایی شده ، به درون متمایل شده ، درونی ) در محیط کارآموزی تشکیل شده است.پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک شامل 19 سوال در مورد سن ، جنس ، وضعیت تاهل ، ترم تحصیلی و غیره میباشد . پرسشنامه تامین نیازهای اساسی روانی شامل 22 سوال است که به تفکیک هر کدام از 3 نیازروانی کفایت(سوال 1 تا 7 ) ، استقلال(سوال 8 تا 15) و تعلق به دیگران (سوال 16 تا 22) را مورد بررسی قرار میدهد و به ترتیب از نمره 1 تا 5 لیکرت تقسیم شده است. نمره 1(هرگز) ، نمره 2 ( بندرت) ، نمره 3 (گاهی اوقات) ، نمره 4 (اغلب)، نمره 5 ( همیشه ) میباشد. امتیاز کل بر حسب محاسبه میانگین بدست می آید. پرسشنامه تعیین انواع انگیزه در محیط کار آموزی که شامل 20 سوال است که 5 سطح انگیزه درونی (سوال 1 تا 4) ، شناسایی شده ( سوال 5 تا 8)، به درون متمایل

پایان نامه
Previous Entries موفقیت تحصیلی، تربیت بدنی، مدل مفهومی، مدل سازی Next Entries انحراف معیار، رگرسیون، توزیع فراوانی، علوم پزشکی