جذبي، ليگاند، ناحيه

دانلود پایان نامه ارشد

کشت يک هفتهاي از قارچهاي آسپرژيلوس نايجر) سياه رنگ)، پني سيليوم کريزوژنوم) سبز رنگ) و مخمرکانديدا آلبيکنز تهيه شد، سپس در زير هود محيط کشت حاوي قارچ به 100 ميلي ليتر سرم فيزيولوژي استريل اضافه و به مدت 2 ساعت بر روي همزن قرار گرفت، سپس تعداد کنيدي موجود در فاز مايع با استفاده از لام هموسيتو متر127 شمارش و در يخچال نگهداري شدند.

2-21-1- روش انتشار ديسک128
ابتدا غلظتهاي 100 و 50 و 25 ميليگرم بر ميلي ليتر از کمپلکس و ليگاند در حلال DMSO تهيه گرديد. سپس 1/0 ميلي ليتر از قارچ شمارش شده حاوی 105کنيدي در ميلي ليتر روي پليت محيط کشت خام آگار قندي سابورو 129(SDA)ريخته و با پيپت پاستور گسترده شد، پس از آن ديسکهاي آنتي بيوگرام خام در محلولهاي کمپلکس و ليگاند غوطهور و روي پليت با فاصله مشخصی قرار داده شد و در دماي 32 درجه سانتيگراد به مدت 7 روز گرمخانهگذاري شد، البته در مورد مخمر کانديدا آلبيکنز دماي گرم خانهگذاري 37 درجه و به مدت 24 ساعت بود. پس از گذشت زمان مورد نیاز محدوده عدم رشد اندازه گيري و بر حسب ميليمتر بر میلیگرم ثبت گرديد. روش انتشار ديسک براي تمامي ترکيبات به شرح بالا انجام پذيرفت.

2-22- بررسي الکتروشيميایی ليگاند و کمپلکسها
در اين سيستم الکتروشيميايي سه الکترود استفاده شده است. کربن شيشهاي به عنوان الکترود کار، ديسک پلاتين(Metrohm 301016*) به عنوان الکترود کمکي و سيم نقره به عنوان الکترود مرجع. الکترود کار کربن شيشهاي با قطر 1/0 ± 0/2 بعد از هر بار اسکن توسط آلومينا صيقل داده شده است. اندازهگيريهاي ولتامتري در حلال استونيتريل انجام شدهاست و تترا بوتيل آمونيوم هگزا فلورو فسفات به عنوان الکتروليت حامل انجام شده است. پس از هر بار اسکن الکترود نقره درون محلول اسيد کلريدريک ( 1سي سي اسيد کلريدريک+ 5 سي سي آب مقطر) و الکترود پلاتين نيز درون محلول اسيد نيتريک (5/2 سي سي اسيدنيتريک+ 5/2 سي سي آب مقطر) به مدت 5 دقيقه قرار گرفتند، سپس خشک شده و با استونيتريل شستشو داده شدند و براي اسکن مورد استفاده قرار گرفتند. ضمناً از آرگون براي اکسيژن زدايي محلولها استفاده گرديد.

2-23- بررسي حرارتي ليگاند و کمپلکسهاي روي
در اين بررسي ترکيبات در محدوده دمايي 25 تا 600 درجه سانتي گراد تحت حرارت قرار گرفتند و نمودارهاي TG، DTG و DTA آنها ثبت گرديد.

2-24- بررسي ريختشناسي کمپلکس آزيد روي، کادميم کلريد و جيوه برميد
در بررسي ريختشناسي کمپلکسهاي کادميم کلريد و جيوه برميد از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي (KYKY: EM3900M) استفاده گرديده است و در مورد کمپلکس آزيد روي از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي (Philips XI30) استفاده شده است.

فصل سوم
بحث و نتيجه گيري

3-1- مقدمه
در اين فصل با استفاده از تکنيک‎هاي مختلف مانند: IR، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، هدايت سنجي، الکتروشيمي و آناليز حرارتي به شناسايي و تعيين ساختار کمپلکس‎هاي سنتز شده مي‎پردازيم. کمپلکس‎هاي ساخته شده داراي فرمول عمومي MLX2 هستند که در آنها M به عنوان فلز مرکزي شامل Zn(II)، Cd(II) و Hg(II) و X به عنوان آنيون‏هاي کوئوردينه شونده شامل Cl-، Br-، I-، SCN-و N3- و L ليگاند دو دندانهاي باز شيف مي‎باشد. در ادامه به بررسي خواص زیستشناسی ليگاند و کمپلکسهاي سنتز شده پرداخته ميشود.

3-2- بررسي طيف‏هاي زير قرمز (IR) ليگاندL
در طيف IR مربوط به ليگاند N,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان (L) نوار جذبي در ناحيهcm-1 1682 مربوط به 2- نيترو سينام آلدهيد و دو نوار جذبي در ناحيه cm-1 3357 و 3281 مربوط به گروه آمين (NH2) ترکيب 2و2-دي متيل 1و3- دي آمين پروپان ديده نمي‎شود که اين تاييدي بر ساخته شدن ليگاند مورد نظر و بوجود آمدن گروه عاملي ايمين (C=N) مربوط به ليگاند و خالص بودن ليگاند سنتز شده مي‎باشد. طيف IR کمپلکس‎هاي سنتز شده، ارتعاشات مربوط به ليگاند L را نشان مي‎دهد اما با اين تفاوت که محل نوارهاي جذبي ليگاند با کوردينه شدن به فلز واسطه تغيير کرده است. تغييرات حاصل شامل جابجايي محل نوارهاي جذبي ارتعاشي، کاهش شدت جذب، حذف و يا ظاهر شدن نوارهاي ارتعاشي جديد مي‎شود. ترکيب L که به عنوان يک ليگاند دو دندانه در سنتز کمپلکس‎ها مورد استفاده قرار گرفته است، داراي چند پيک مشخص در طيف زير قرمز مي‎باشد (شکل 3-1).

نوار جذبي گروه عاملي ايمين (C=N) در حدود cm-1 1636 که جابجا شدن اين نوار جذبي، نشان‎دهندهي کوردينه شدن ليگاند از طريق نيتروژن ايميني به فلز مرکزي در کمپلکس‎ها مي‎باشد.
دو نوار جذبي تيز مربوط به گروه NO2 موجود بر روي حلقه بنزن در cm-1 1338 و cm-1 1529 که نشان‎دهنده کششي متقارن و نامتقارن گروه NO2 مي‎باشد. اين نوار جذبي طي اتصال ليگاند به فلز مرکزي و تشکيل کمپلکس‎، به طور محسوسي جابجايي نشان مي‎دهد.
نوارهاي ارتعاشي مربوط به C-Hحلقه هاي آروماتيک و C-H الکني و الکاني که در محدودهي cm-1 3100-2900 ظاهر مي‎شوند و با کوردينه شدن ليگاند، جابجايي چشم‎گيري ندارند
نوارهاي جذبي در cm-1 1434و 1473 مربوط به گروه C=C مي‎باشد که با کوردينه شدن ليگاند به فلز مرکزي به فرکانس‏هاي ديگر جابجا مي‏شوند.
ارتعاشات مربوط به C-H ايميني که در حدود 2869 ظاهر ميشوند و پس از کوردينه شدن جابجا ميشوند.
نوار ارتعاشي ايمين که اغلب در کمپلکس‎ها جابجايي نسبت به ليگاند آزاد نشان مي‎دهد و اين جابجايي به دليل پيوند پاي برگشتي فلز ميباشد که باعث تضعيف پيوند ايميني ميشود و نوار آن را به فرکانسهاي پايين تر جابجا ميکند.

3-2-1- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Zn(II)
در کمپلکس‎هاي روي (II) نوار جذبي موجود در ناحيهcm-1 1634- 1630، مربوط به گروه ايمين (C=N) مي‎باشد که اين نوار جذبي نسبت به ليگاند حدود cm-16-2 به سمت فرکانسهاي پايين جابجايي نشان‎ مي‎دهد (جدول 3-1). در مورد کمپلکس ZnL(NCS)2، وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2073 مربوط به گروه SCN کوردينه شده )از سر (N ]92 و 93 [و همچنين در مورد کمپلکس ZnL(N3)2، وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2061 مربوط به گروه N3- کوردينه شده ]93 و 91[ و جابجايي قابل ملاحظه‎اي که اين دو نوار جذبي نسبت به حالت آزاد آن‏ها (cm-1 2049 براي KSCN و cm-1 2126 براي NaN3‎ نشان مي‎دهد، حاکي از کوردينه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزي است. (طيف کمپلکسهاي کلريد، برميد، يديد، ايزو تيوسيانات و آزيد روي به ترتيب در شکلهاي 3-7، 3-13،3-19، 3-25 و 3-31 مشاهده ميشوند.)

جدول (3-1) نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکسهایZn(II)
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکيبات


1338 و1529
1636
Ligand


1343 و 1524
1630
ZnLCl2


1343 و 1524
1631
ZnLBr2


1343 و 1525
1634
ZnLI2
2073

1344 و 1523
1633
ZnL(NCS)2

2061
1345 و 1524
1631
ZnL(N3)2

3-2-2- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Cd(II)
در طيف کمپلکس‎هاي کادميم (II) نوارهاي جذبي موجود در ناحيه حدودcm-1 1635 -1633، مربوط به گروه ايمين (C=N) مي‎باشد که اين نوار جذبي نسبت به ليگاند به فرکانسهاي پايين تر جابجايي نشان‎ مي‎دهد (جدول 3-2). در مورد کمپلکس CdL(NCS)2 وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2059 مربوط به گروه SCN کوردينه شده (از سر N) [89 و 90] و همچنين در مورد کمپلکس CdL(N3)2، وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2041 مربوط به گروه N3- کوردينه شده ]90 و 91[ و جابجايي که اين دو نوار جذبي نسبت به حالت آزاد آن‏ها NaN3 ‎نشان مي‎دهد، حاکي از کوردينه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزي است. (طيف کمپلکسهاي کلريد، برميد، يديد، ايزو تيوسيانات و آزيد کادميم به ترتيب در شکلهاي 3-37، 3-42، 3-47، 3-52 و 3-57 مشاهده ميشوند.)

جدول (3-2) نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي (Cd(II
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکيبات


1338و 1529
1636
Ligand


1339 و 1519
1633
CdLCl2


1348 و 1524
1633
CdLBr2


1348 و 1524
1635
CdLI2
2059


1340 و 1521
1633
CdL(NCS)2

2041
1345 و 1524
1634
CdL(N3)2

3-2-3- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Hg(II)
در طيف کمپلکس‎هاي جيوه (II) نوارهاي جذبي موجود در ناحيهcm-1 1635-1624، مربوط به گروه ايمين (C=N) مي‎باشد که اين نوار جذبي نسبت به ليگاند حدود cm-1 12-1 به فرکانسهاي پايين
تر جابجايي نشان‎ مي‎دهد (جدول 3-3). در مورد کمپلکس HgL(SCN)2، وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2114 مربوط به گروه SCN کوردينه شده (از سر S) ]89 و 90[ و همچنين در مورد کمپلکس HgL(N3)2، وجود يک نوار جذبي در ناحيه cm-1 2023 مربوط به گروه N3- کوردينه شده ]90 و 91 [و جابجايي قابل ملاحظه‎اي که اين دو نوار جذبي نسبت به حالت آزاد آن‏ها‎ نشان مي‎دهد، حاکي از کوردينه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزي است. (طيف کمپلکسهاي کلريد، برميد، يديد، تيوسيانات و آزيد جيوه به ترتيب در شکلهاي 3-62، 3-67، 3-72، 3-77 و 3-82 مشاهده ميشوند.)

جدول (3-3) نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي Hg(II)
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکيبات


1338 و 1529
1636
Ligand


1345 و 1521
1635
HgLCl2


1348 و 1523
1635
HgLBr2


1348 و 1521
1633
HgLI2
2114

1342 و 1520
1624
HgL(SCN)2

2023
1340 و 1523
1631
HgL(N3)2

3-3- بررسي طيف‌هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR

3-3-1- طيف‏ رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به ليگاند دو دندانه‌اي باز شيف N,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان(L)
طيف‏هاي 1H-NMR و 13C-NMR اين ترکيب در شکل‎هاي (3-3 و 3-4) مشاهده مي‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطيسي هسته با قدرت ميدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به نگارهي (3-1) براي ساختار پيشنهادي ليگاند، تفسير طيف‏هاي NMR اين ترکيب به شرح زير است :
در طيف 1H-NMR اين ترکيب، هيدروژن ايميني c’ ,c به صورت دوتايي با ثابت کوپلاژ Hz 76/8 در ناحيه ppm 09/8 ظاهر ميشوند. هيدروژن i’,i توسط هيدروژنهای h’,h و به مقدار جزيي با هيدروژنهای g’,g به صورت دوتايي دوتايي شکافته ميشوند که داراي ثابتهاي کوپلاژHz 20/8 و Hz12/1 است و در ناحيه ppm 99/7 مشاهده ميشوند. هيدروژنf’,f توسط هيدروژنهای g’,g و به مقدار جزيي با هيدروژنهای h’,h به صورت دوتايي دوتايي شکافته ميشوند و در ناحيهppm 74/7 و با ثابتهاي کوپلاژHz 86/7 و 00/1 ظاهر ميشوند. هيدروژنهای g’,g ناشي از کوپل شدن با هيدروژنهای h’,h و f’,f به صورت دوتايي سه‎تايي در ناحيه ppm 64/7 با ثابتهاي کوپلاژ Hz 56/7، Hz 26/7 و Hz 92/0 شکافته مي‎شوند. هيدروژنهای h’,h ناشي از کوپل شدن با هيدروژن‌هاي i’,i و g’,g به صورت دوتايي سه‎تايي در ناحيه ppm 48/7 و با ثابتهاي کوپلاژ Hz 66/7، Hz 44/7 و Hz 32/1 شکافته ميشوند. هيدروژنهای e’,e توسط هيدروژنهایd’,d به صورت دوتايي در ناحيه ppm 48/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 84/15 ظاهر ميشوند. هيدروژنهای d’,d ابتدا توسط هيدروژن e’,e به دوتايي شکافته و اين دوتايي توسط هيدروژن c’,c به دوتايي ديگر شکافته مي‎شوند، که ثابت کوپلاژ آن‎ها Hz 86/15 و Hz 76/8 است و در ناحيه ppm 94/6 قرار ميگيرند. در ناحيه ppm 46/3 يک نوار يک تايي مشاهده ميشود که مربوط به هيدروژنهاي b’,b است. نوار يک تايي در ناحيه ppm 02/1 مربوط به هيدروژنهاي a’,a است.
طيف 13C-NMR اين ترکيب سيگنال‎هايي را در 69/162 مربوط به C4 و C4’، 96/147 مربوط به C8 و ‘C8، 68/135 مربوط به C6 و C6’، 35/133 مربوط به C9 و C9’، 04/133 مربوط به C7 و C7’، 49/131 مربوط به C5 وC5’ ، 27/129 مربوط به C12 و C12’، 38/128 مربوط به C11 و C11’، 87/124 مربوط به C10 و ‘C10، 75/70 مربوط به C3 و

پایان نامه
Previous Entries دماي، ميلي‏مول، باکتري Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل