جدول داده، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

591/1 = 217/0 353/3 938/3 867/3 864/1 1 7980 /0 9174/0
6128/1 221/0 533/4 266/5 621/4 1 5938/0 2155/1 9267/5
5/0 069/0 381/1 207/2 1 2164/0 2585/0 3562/0 3295/0
3821/0 053/0 392/1 1 4531/0 1898/0 2539/5 3437/0 2930/0
4242/0 058/0 1 7184/0 7241/0 2206/0 2982/0 5252/0 3642/0

جدول 4-27 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس عوامل هفت گانه
بردار سازگاري

وزن نسبي (همان ميانگين سطري ماتريس نرماليزه عوامل)

ماتريس وزن نسبي (حاصل از ضرب ماتريس مقايسات زوجي در بردار وزن نسبي مربوط به کل عوامل)
3251/7
=
222/0

6262/1
2490/7
=
161/0

1671/1
3317/7
=
217/0

591/1
2977/7
=
221/0

6128/1
2463/7
=
069/0

5/0
2094/7
=
053/0

3821/0
3137/7
=
058/0

4242/0
973/50 =

N=7 IIR = 32/1

IR = 0355/0
با استفاده از نرم افزار نرخ ناسازگاري محاسبه شده 04/0 مي باشد نتيجه مي شود تفاوت قابل توجهي ندارند.

4-3-3-2 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي :
0385/2 271/0 860/3 301/3 572/2 415/1 995/2 520/2 1
408/1 183/0 043/3 082/3 529/2 178/1 331/2 1 3968/0
0117/1 = 131/0 728/2 552/2 942/1 1891 1 4290/0 3338/0
5638/1 210/0 191/5 817/4 301/4 1 8410/0 8489/0 7067/0
17482/0 1101/0 602/3 425/3 1 2325/0 5149/0 3954/0 3888/0
4151/0 058/0 235/2 1 2919/0 2076/0 3918/0 3244/0 3029/0
3155/0 043/0 1 4474/0 2776/0 1926/0 3665/0 3286/0 2590/0

جدول 4-28 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
بردار سازگاري

وزن نسبي (همان ميانگين سطري ماتريس نرماليزه عوامل)

ماتريس وزن نسبي (حاصل از ضرب ماتريس مقايسات زوجي در بردار وزن نسبي مربوط به کل عوامل)
5221/7
=
271/0

0385/2
6939/7
=
183/0

408/1
7229/7
=
131/0

0117/1
4466/7
=
210/0

5638/1
4079/7
=
101/0

17482/0
1568/7
=
058/0

4151/0
3372/7
=
043/0

3155/0
2874/52 =

N=7 IIR = 32/1

IR = 0592/0
با استفاده از نرم افزار نرخ ناسازگاري محاسبه شده 06/0 مي باشد نتيجه مي شود تفاوت قابل توجهي ندارند.

4-3-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل سازماني :
4056/1 219/0 071/3 039/3 477/2 287/1 855/0 1
2767/2 355/0 669/3 875/4 347/4 124/3 1 1696/1
3642/1 = 211/0 169/4 286/4 641/3 1 3201/0 7770/0
651/0 104/0 412/4 038/3 1 2746/0 2300/0 4037/0
3829/0 063/0 732/1 1 3291/0 2333/0 2051/0 3290/0
312/0 053/0 1 5773/0 4146/0 2398/0 2142/0 3256/0

جدول 4-29 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل سازماني

بردار سازگاري

وزن نسبي (همان ميانگين سطري ماتريس نرماليزه عوامل)

ماتريس وزن نسبي (حاصل از ضرب ماتريس مقايسات زوجي در بردار وزن نسبي مربوط به کل عوامل)
4196/6
=
219/0

4059/1
4132/6
=
355/0

2767/2
4654/6
=
211/0

3642/1
2596/6
=
104/0

651/0
0777/6
=
063/0

3829/0
8867/6
=
053/0

312/0
5224/37 =

N=7 IIR = 24/1

IR = 0340/0

با استفاده از نرم افزار نرخ ناسازگاري محاسبه شده 05/0 مي باشد نتيجه مي شود تفاوت قابل توجهي ندارند.

4-3-3-4 محاسبه نرخ ناسازگاري معيارهاي عامل رشد و پيشرفت :

5896/1 518/0 530/2 069/2 1
9578/0 = 315/0 365/2 1 4833/0
5038/0 166/0 1 4228/0 3952/0

جدول 4-30 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل رشد و پيشرفت
بردار سازگاري

وزن نسبي (همان ميانگين سطري ماتريس نرماليزه عوامل)

ماتريس وزن نسبي (حاصل از ضرب ماتريس مقايسات زوجي در بردار وزن نسبي مربوط به کل عوامل)
0687/3
=
518/0

5896/1
0406/3
=
315/0

9578/0
0349/3
=
166/0

5038/0
1442/9 =

N=7 IIR = 58/0

IR = 0413/0
با استفاده از نرم افزار نرخ ناسازگاري محاسبه شده 05/0 مي باشد نتيجه مي شود تفاوت خاصي ندارند

4-3-3-5 نتيجه گيري محاسبه نرخ ناسازگاري :
مستند به نتايج کسب شده از محاسبه نرخهاي نا سازگاري براي ماتريس هفت معيار و ماتريس نيازهاي خاص ماهيت شغلي و ماتريس عامل سازماني و ماتريس عامل رشد و پيشرفت از آنجا که همه نرخ ناسازگاري (درمقايسه دستي از روش ميانگين حسابي و محاسبه شده با نرم افزار expert choice کوچکتر از 1/0 مي باشد ميتوان درک نمود که نتايج داراي اعتبار مي باشد.

4-3-4 تعيين اولويتها :
4-3-4-1 ترتيب اولويتهاي عوامل اصلي هفت گانه (براي کل نمونه)
با توجه به محاسبه هاي انجام شده هم از روش ميانگين حسابي و هم با استفاده از نرم افزار expert choice اولويتهاي عوامل اصلي هفت گانه به شرح جدول ذيل مي باشد.
جدول 4-31 اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني (شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما براي کل نمونه )
عوامل اصلي هفت گانه
نام عامل
وزن (نرم افزار expert choice)
رتبه

شرايط محيط كار
223/0
1

ميزان حقوق و دستمزد
221/0
2

نيازهاي خاص ماهيت شغلي
218/0
3

فراهم نمودن امكانات رفاهي
160/0
4

عوامل سازماني
068/0
5

عوامل رشد و پيشرفت
058/0
6

نحوه سرپرستي و سبك رهبري
052/0
7

نمودار 4-12 نمودار ميله اي اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان

4-3-4-2 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي (براي کل نمونه)
با توجه به محاسبه هاي انجام شده هم از روش ميانگين حسابي و هم با استفاده از نرم افزار expert choice اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي به شرح جدول ذيل مي باشد .
جدول 4-32 اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)
رتبه

هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
272/0
1

قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
211/0
2

کوتاه شدن مدت مأموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
187/0
3

افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
134/0
4

احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
098/0
5

رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي
056/0
6

امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
042/0
7

نمودار 4-13 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي

4-3-4-3 ترتيب اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني (براي کل نمونه)
با توجه به محاسبه هاي انجام شده هم از روش ميانگين حسابي و هم با استفاده از نرم افزار expert choice اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني به شرح جدول ذيل مي باشد .
جدول 4-33 اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني
عامل سازماني
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)
رتبه

ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
356/0
1

استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
220/0
2

ايجاد زمينه هايي يراي افزايش رضايت شغلي
212/0
3

ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
101/0
4

توجه به ارتباطات سازماني
060/0
5

مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
052/0
6

نمودار 4- 14 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل سازماني

4-3-4-4 ترتيب اولويت هاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت (براي کل نمونه)
با توجه به محاسبه هاي انجام شده هم از روش ميانگين حسابي و هم با استفاده از نرم افزار expert choice اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت به شرح جدول ذيل مي باشد.
جدول 4-34 اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت
عامل رشد و پيشرفت
نام متغير
وزن (نرم افزار expert choice)
رتبه

توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
521/0
1

فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
314/0
2

امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
165/0
3

نمودار 4-15 نمودار ميله اي اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت

4-3-4-5 محاسبه وزن کل متغيرها بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)
جداول زير محاسبه وزن کل متغيرها را که طريقه بدست آوردن آن در فصل سوم بيان شد را نشان مي دهند.

جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)
شرح متغير
وزن کل
وزن عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي
وزن متغير
هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي
059/0
=
218/0

272/0
قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت(کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي)
041/0

187/0
کوتاه شدن مدت مأموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه
029/0

134/0
افزايش طول مدت استراحت در خشکي بعد از ماموريت در يائي
044/0

211/0
احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها
021/0

098/0
رعايت کنوانسيون هاي بين المللي, کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان ملي
012/0

056/0
امکان معادل سازي مدارک دريانوردي با مدارک دانشگاهي
009/0

042/0

جدول 4-36 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل سازماني بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

شرح متغير
وزن کل
وزن عامل
وزن متغير
ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريائي براي دريانوردان
024/0
=
068/0

356/0
استقرار نظام ارشديت و شايسته سالاري
015/0

220/0
ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي
014/0

212/0
ايجاد فرهنگ سازماني آکنده از اعتماد و همکاري
007/0

101/0
توجه به ارتباطات سازماني
004/0

060/0
مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني
003/0

052/0

جدول 4-37 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل رشد و پيشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

شرح متغير
وزن کل
وزن عامل
وزن متغير
توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع
03/0
=
058/0

521/0
فراهم کردن شرايط لازم براي پيشرفت شغلي
018/0

314/0
امکان تحصيل در مقاطع بالاتر
009/0

165/0
4-3-4-6 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما (کل

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد Next Entries حقوق و دستمزد