توچی، خشت، 1/38، 3/22

دانلود پایان نامه ارشد

از سويى موجب پيشگيرى از مشکلات، اختلالات و نابسامانى‌هاى جسمى و روانى وى مى‌شود و از سوى ديگر مراتب رشد و شکوفائى استعدادهاى وى را هر چه بيشتر ميسر مى‌سازد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، اجرای طرح هادی در احداث ، تقویت و آسفالت معابر روستاها بوده ، بنابراین مسیرهای ارتباطی امن تر و راحت تر شده و به تبع آن تاثیر بسزایی در تامین نیازهای اساسی خانوار در روستاهای مورد مطالعه داشته است .
بر اساس نظر پاسخگویان اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تامین نیازهای اساسی خانوار نداشته به نحوی که 1/38 پاسخگویان گزینه اصلاً ، 3/22 درصد گزینه کم ، 6/31 درصد گزینه متوسط ، 6 درصد گزینه زیاد و 9/1 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .

جدول 4-18- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
82
1/38
کم
48
3/22
متوسط
68
6/31
زیاد
13
0/6
خیلی زیاد
4
9/1
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-18- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت تهیه طرح هادی به جز در روستای توچی پایه بست در بقیه روستاهای مورد مطالعه در تامین نیازهای اساسی است زیرا معابر روستایی مناسب و حتی در روستای خشت مسجد بخشی از معابر اجرا شده است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 14 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در توانایی تامین نیازهای اساسی نداشته ، 9/34 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 7/47 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 5/3 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-19- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
24
14
کم
60
9/34
متوسط
82
7/47
زیاد
6
5/3
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-19- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار

4-2-8. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت

پایان نامه
Previous Entries زندگی روستاییان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بزرگا، بندي، رويداد، زمينلرزه