توسعه روستا، مدیریت روستایی، گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

-ارائه راهکار برای ارتقاء نقش مدیریت محلی در فعالیت های گردشگری

1-3-سوالات تحقیق
-آیا بین فضاهاي اقامتي-پذیرایي توسط دهیاري و توسعه گردشگري روستایي رابطه وجود دارد؟
-آیا بین شناسایي جاذبه هاي روستایي توسط مدیریت محلي و توسعه گردشگري روستایي رابطه وجود دارد؟
-آیا بین مشاغل مرتبط با گردشگري ایجاد شده در سطح روستا توسط دهیاري و توسعه گردشگري رابطه وجود دارد؟

1-4- فرضیه های تحقیق
برای این تحقیق، دو فرضیه مطرح شده است:
– مدیریت محلی در توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان صومعه سرا تأثیر کمی داشته است.
– نقش مدیریت محلی در توسعه گردشگری بیش تر از طریق کمک به تغییر کاربری زمین و اخذ مجوز بوده است.
1-5- محدوده ی مورد مطالعه و مقطع زمانی
محدوده‌ی مورد مطالعه در این تحقیق، روستاهای گردشگری شهرستان صومعه‌سرا است که بر اساس استعلام از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و مطالعات میدانی، شامل 5 روستای ازگم، تنیان، چمثقال، سیاه‌درویشان و صوفیانده است.
مقطع زمانی انجام تحقیق، بهار و تابستان سال 1394 بوده است.

1-6- تعاریف واژه ها و مفاهیم
– نقش: در لغت به معني نگه داشتن، نقش کردن، نگاه کردن و چیزي را به دو رنگ یا چند رنگ، رنگهاي مختلف گویند. (فرهنگ دهخدا، ص 696) تعریف کاربردي نقش عبارت است از وظیفه، تأثیر ویا میزان کارایي یک پدیده، شئ، و یا چیز خاصي، یا افرادي در جامعه است. در اصطلاح دانش جامعه شناسي، نقش عنوان یا برچسبي است که با ان جایگاه و الگوهاي رفتاري شخص در بین جامعه تعیین مي گردد. نقش ها ممکن است توسط شرع، عرف و قانون تعریف گردند. این واژه یک اصطلاح جامعه شناسي است که کاربرد وسیعش مرزهاي علم را در هم شکسته و وارد سایر علوم شده است.
در پژوهش حاظر نقش به معنی موقعیتی است که مدیریت محلی وبه ویژه دهیاری و شوراهاي اسلامی روستا بر اساس وظایف و مأموریت های تعریف شده برای هریک از انها در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا ایفا می کنند.
مدیریت محلی: واژه ی مدیریت محلی یا حکومت محلی تقسیم بندی سیاسی یک کشور ویا امور محلی را در دست دارد و هیأت اداره کننده ی چنین موجودیتی بصورت محلی انتخاب می گردد ( سازمان ملل متحد، 1966 :4)
حکومت محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله به وسیله هیئت اجرایی از نمایندگان مردم محل است .چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است ولی از قدرت تصمیم گیری قابل ملاحضه ای برخوردار است (بایرن گریفتین،1983 :ص 1)
بنابراین حکومت محلی موجودیتی سازمان یافته است که دارای مشخصه های حکومتی بوده و از استقلال اداری و مالی ونه سیاسی قابل ملاحضه ای بر خوردار باشد وهدف از ایجاد ان ارائه خدمات عمومی به مردم محل با حداکثر کارایی و اثربخشی است ( مقیمی، 1382:ص40-41)
دهیاری به مدیریت روستایی اطلاق می شود و یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از لحاظ فنی و مالی وغیره، پشتیبانی می گردد و در حال حاضر منابع درامدی اصلی ان از محل عواید متمرکز تخصصی از وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها ) می باشد ( مولائی هشجین، 1387 :ص 30)
خلاصه اینکه دهیار در روستا بسان شهردار در شهر است. همانگونه که امروزه شهری بدون شهردار قابل تصور نیست در اینده نه چندان دور نیز امکان اداره روستاها بدون مدیر واحد سخت خواهد بود.
گردشگری روستایی: (( گردشگری روستایی )) از زمره مواردی است که اخیرآ در حوزه ی ادبیات صنعت گردشگری بازتابی خاص داشته است، چنان چه امروزه با استناد مدارک تجارت جهانی در رابطه با توسعه گردشگری روستایی، درصد بالایی از میزان درامدزایی ملی و افزایش معیشت خانوارهای روستایی همراه با اشتغال زایی و رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده است. گردشگری روستایی در برگیرنده ی دامنه ای از فعالیت ها و خدمات مربوط به تفریح و ارامش است که به وسیله ی کشاورزان و مردم روستایی برای جذب گردشگران به مناطق روستایی و به منظور کسب درامد صورت می گیرد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 25 )
گردشگری روستایی در بر گیرنده دامنه ای از فعالیت ها و خدمات مربوط به تفریح و ارامش است که به وسیله کشاورزان و مردم روستایی برای جذب گردشگران به مناطق روستایی و به منظور کسب درامد صورت می گیرد.
گردشگری روستایی را رهایی از زندگی کسالت بار شهری برای بهره گیری از مواهب طبیعی و برخورداری از جاذبه های طبیعی ( مانند جنگل ها، مراتع، رودخانه ها و …) می دانند، که در محیط روستایی با ارائه تسهیلات رفاهی و خدماتی ( خوراک، اقامتگاه، و فعالیت های تفریحی، ورزشی) وجود دارد.
فعالیت هاي توریستي که در روستا صورت میگیرد این فعالیت ها عبارتنداز: گشت و گذار، اسب سواري،دوچرخه سواري، ماهیگیري، شنا، قایقراني، گلف، تنیس، غارنوردي. (شارپلي، 1380: ص 8)
توسعه روستایی
توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع ان بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی اقشار فقیر واسیب پذیر اجتماع روستایی است ( ازکیا و غفاری، 1383 : ص 22)
روستا واحدی جغرافیایی است که در ان پدیده های اجتماعی و طبیعی بطور چشمگیری در هم امیخته اند این در هم امیختگی از ویژگی های مهم روستا وشاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستا است ( مهدوی، 1377: ص 4)
توسعه روستایي اصولآ مفهومي جدا از توسعه اجتماعي -اقتصادي در سطح کلان یک کشور نیست، بلکه جزئي از توسعه کلان ملي تلقي مي گردد، اما تأکید اساسي ان عمدتآ معطوف به حل مسائل مرتبط با جامعه روستایي وتلاش در جهت محرومیت زدایي و کاهش فقر در این مناطق مي باشد. توسعه روستایي به عنوان یک مفهوم و مجموعه اي از تجربیات و روشهاي گوناگون سازماندهي تولید، ایجاد رفاه و مبادله براي فعالیت هاي روستایي، سابقه ي طولاني داشته و تنها ومنحصر به نظام یا کشور خاصی نیست. بانک جهاني توسعه روستایي را چنین تعریف مي کند: توسعه روستایي استراتژي اي است که براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه خاصي از مردم که همان روستاییان فقیرند طراحي مي شود. این استراتژي در پي گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادي است که در مناطق روستایي ساکن مي باشند که شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشینها مي گردد. از نظر بانک جهاني توسعه روستایي به نوین کردن جامعه روستایي مي پردازد و ان را از انزواي سنتي خارج و به جامعه ای تغییر یافته تبدیل و با اقتصاد ملي عجین مي کند. بنابراین هدف هاي توسعه روستایي، در محدوده یک بخش خلاصه نمي شود، بلکه مواردي چون بهبود بهره وري افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا،مسکن، اموزش، بهداشت و مشارکت روستاییان در فرایند تصمیم گیري، برنامه ریزي، اجرا و مدیریت روستایي را نیز در برمي گیرد. با چنین نگرشي، توسعه روستایي باید به منزله یکي از اجزاي جدایي ناپذیر و نیروي محرکه کل فرایند توسعه به شمار اید. از این رو توسعه روستایي نباید نوعي فعالیت “بخشي” تلقي گردد، بلکه باید ان را نوعي هسته ي چند بخشي یک برایند توسعه گسترده تر قلمداد کرد.(شهلا جوبچیان، 1386: ص 51).
مدیریت روستایی
مدیریت روستایی عبارتست از مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی ودر اشکال کلان و خرد که به عنوان متولیان امور مربوط به روستا ها فعالیت دارند .گسترش مفهوم مدیریت روستایی علاوه بر اینکه مشکلات رسیدگی به امور مربوط به روستاها را بیان می کند چگونگی مواجهه مطلوب با روستاها و بر نامه ریزی روستایی را برای کارشناسان و متخصصین نیز اشکار می سازد ( قدیری معصوم و ریاحی، 1383 :ص 178)

2-1- پیشینه ی تحقیق
پیشینه یا سوابق پژوهشي مرتبط با مسئله ي تحقیق، یکي از عناصر مهم تحقیق محسوب مي گردد و داراي آثار مثبتي چون عدم دوباره کاري، استفاده از تجربیات محققان قبلي، تدوین سوالات و فرضیه هاي مناسب، افزایش آگاهي نسبت به مسأله ي تحقیق و متغیرها، پرهیز از شکست هاي گذشته، آگاهي از یافته هاي دیگران است. به بیاني دیگر مطالعه پیشینه به آنچه درباره ي موضوع، انجام شده پي برده ميشود و آنچه باید انجام شود مطرح مي گردد و جنبه هایي که در پژوهش هاي قبلي به آن توجه نشده مورد توجه قرار مي گیرد و جنبه هاي نوآوري و تکاملي پژوهش مدنظر قرار مي گیرد، لذا میتوان عنوان نمود که تفکر انسان پدیده اي تکاملط است و اندیشه هاي هر نسلي بر مبناي اندیشه هاي قبلي شکل مي گیرند. (بازرگان و دیگران،1384،ص 66-62) در این پژوهش جهت بررسي پیشینه ي تحقیق از منابعي چون کتب، مجلات علمي پژوهشي، رساله ي دکتري، پایان نامه هاي کارشناسي ارشد استفاده شده است.
رضایی کاشکی (1392) در بررسی نقش مدیریت محلی ( دهیاری و شورای اسلامی ) در توسعه گردشگری روستایی بخش رحمت اباد بلوکات شهرستان رودبار،اشاره می کند که مدیریت روستایی با انتخاب صحیح پروژه ها ی گردشگری و در نقش یک مشاور برای برنامه ریزان می تواند موجبات تعالی ان را فراهم اورد و از این صنعت به عنوان منبع درامد برای روستاییان کم درامد استفاده نماید. هم چنین مدیریت روستایی با انجام برنامه های خاص از قبیل ایجاد بازارهای محلی، ایجاد مهمانسراهای محلی می تواند موثر باشد با این اوصاف نقش استراتژیک مدیریت روستایی در توسعه صنعت گردشگری روستایی بر کسی پوشیده نیست چگونگی انجام این کار موضوع اصلی این پروژه و با هدف پاسخ دادن به این و یافتن نقش مدیریت روستایی در توسعه گردشگری اشاره شده است.
کاظمي پور چیني جان(1386) در پایان نامه خود به نقش مدیریت محلي (دهیاري ها و شوراهاي اسلامي) روستاها در توسعه روستایي شهرستان رودسر پرداخته است، به این نکات اشاره نموده که توسعه و عمران روستاها و فراهم ساختن زندگي آرام و بدون کمبود در روستاها بستگي به شایستگي مدیریت دارد و اگر مشارکت مردمي به عنوان ابزار اصلي توسعه روستایي در نظر بگیریم تشکیل دهیاری ها به عنوان نهاد غیردولتي نوید بخش تحقق مشارکت مردمي است.
فیروزي در سال (1394) به موضوع نقش مدیریت محلي در توسعه گردشگري بخش مرکزي روستاهاي شهرستان نیر این چنین ذکر نموده است که روستاهاي مورد مطالعه برجلو، گلستان، کور عباسلو و سقزچي داراي پتانسیلهاي گردشگري فراواني از لحاظ طبیعي، فرهنگي و هنري مي باشد که با برنامه ریزي صحیح مدیران محلي این پتانسیلهاي بالقوه مي تواند به پتانسیلهاي بالفعل تبدیل شود و با معرفي جاذبه ها و تبلیغات این سایت هاي مهم گردشگري روستایي در ایران شناخته شده که در نتیجه با رعایت اصول توسعه پایدار علاوه به توسعه گردشگري کمک کرده و مي تواند باعث رشد و رونق اقتصاد مردم محلي بخصوص قشر کم درآمد روستاییان شود.
کتاب مدیریت روستایي در ایران تألیف سازمان شهرداری ها و دهیاري ها، اثر فوق داراي پنج سرفصل تخصصي و کاربردي در حوزه ي مدیریت روستایي و دهیاری ها به عنوان یک منبع آزمون مکاتبه اي دهیاران مطرح مي باشد. مباحث و

پایان نامه
Previous Entries توسعه گردشگری، مدیریت محلی، صومعه سرا Next Entries مدیریت محلی، مدیریت روستایی، جامعه روستایی