توسعه روستا، صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

د .
3-سؤالات تحقیق
تأثیرات توریسم روستایی برتوسعه گردشگری روستایی درجزیره آشوراده به چه میزان است؟
تأثیر برنامه ریزی وتوسعه گردش گری در توسعه جزیره آشوراده به چه میزان است؟
عوامل موفقیت درتوسعه توریسم روستایی درجزیره آشوراده چیست؟

4-فرضیات تحقیق
رابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.

5-اهداف تحقیق

الف)هدف کلی: هدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
ب)اهداف اختصاصی:درراستای دست یابی به هدف کلی فوق ، اهداف اختصاصی زیرمدنظرقرارمی گیرد:
بررسی وارائه بهترین شیوه برنامه ریزی درجهت توسعه گردش گری درجزیره آشوراده
بررسی نقش توان مندی های گردش گری جزیره آشوراده در توسعه گردش گری این منطقه
بررسی آثار تاریخی وباستانی جزیره آشوراده درجهت توسعه گردش گری

6-روش تحقیق
دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است تا بتوان با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای ، اسنادی و گزارشات سازمانی ، همچنین مشاهدات و تصویربرداری و انجام مصاحبات مناسب با افراد ذی ربط ، در ابعاد متفاوت به ارزیابی مناسب برسیم . از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .

7-محدودیت های تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– محدود بودن فرصت فعالیت های میدانی
– عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم دست رسی به منابع صحیح وکامل
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق دراین زمینه
8-پیشینه تحقیق
حاجیلویی و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان اثرات گردشگري بر توسعه روستايي با نظرسنجي از روستاييان دره کن و سولقان انجام دادند. هدف اين مقاله شناخت اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در روستاهاي دره کن است که داراي قابليت هاي گردشگري هستند. نتايج نشان مي دهد که گردشگري در زمينه اقتصادي اثرات محدودي داشته و به جز اشتغال زايي و درآمد زايي اندک، موجب بالا رفتن قيمت ها و سوداگري زمين شده است. در زمينه اجتماعي اثرات مثبت بيشتري نظير افزايش سواد، بهداشت فردي و عمومي، افزايش تعامل با نواحي همجوار، و کاهش مهاجرت داشته است. در زمينه زيست محيطي نيز ورود گردشگران به نابودي گونه هاي گياهي و جانوري، افزايش آلودگي و تخريب محيط زيست منجر شده است. بنابراين، با برنامه ريزي اصولي و تلاش براي استفاده بهينه از ورود گردشگران، مي توان وضعيت اقتصادي و به تبع آن، وضعيت اجتماعي، زيست محيطي و کالبدي روستاهاي منطقه را بهبود بخشيد.
طالب و محمد خواه (1387) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر در توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي روستاهاي حاشيه زاينده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختياري) به این نتیجه رسیدند که در قالب نگرشي جامع و نظاموار و مبتني بر واقعيات منطقه به منظور رسيدن به چارچوبي علمي و كاربردي براي مطالعه و تحليل محور مطالعاتي سطح بندي فضايي ضروري مي نمايد. براين اساس سامانه بندي گردشگري بخش سامان در سه سطح (ماكروسامانه مزوسامانه، ميكروسامانه كه در اين مقاله به عنوان سطح برنامه ريزي محسوب مي شوند و بر اساس حوضه آبريز، سرشاخه هاي اصلي و فرعي رودخانه زاينده رود تقسيم بندي گرديده اند) قابل سطح بندي و مطالعه است. به اين ترتيب كل محدوده (بخش سامان) تشكيل يك ماگرو سامانه توريستي را مي دهد و كل حوزه مطالعاتي را شامل مي شود. اين محدوده به لحاظ طبيعي و انساني تشكيل حوزه اي همگن را مي دهد، ماكرو سامانه گردشگري سامان در سطح مياني به چند مزو سامانه گردشگري تبديل مي گردد كه همپوشي كاملي را در سطح محدوده مطالعاتي ارايه مي دهد. اين مزو سامانه ها كه منطبق بر مرز حوضه هاي آبخيز و عوامل ترپوگرافيك به عنوان شاخص ترين عناصر طبيعي و بهترين محدوده براي برنامه ريزي صنعت گردشگري مي باشند، مبناي علمي و اجرايي براي سامانه بندي گردشگري ارايه مي دهند و در صورت برخورداري از كانون هاي جذاب و نقطه اي امكان برنامه ريزي و توسعه گردشگري را در سطح محدوده مطالعاتي فراهم مي نمايند. براي شناسايي جايگاه و نقش هر يك از مزوسامانه مي بايست روشي به كار گرفته شود كه ضمن معرفي توانمندي هاي هر مزو سامانه جايگاه آن را نيز، در نظام اولويت بندي مشخص سازد. براين اساس اقدام به طراحي 25 شاخص در زمينه قابليت هاي طبيعي – اكولوژيك، اجتماعي فرهنگي و قابليت هاي خدماتي گرديد. و براي اينكه نحوه ارتباط ميان سطح دو (مزو سامانه ها) و سطح سه (ميكروسامانه ها) يا كانونهاي جاذب برقرار گردد مي بايست با يكي از روش هاي ممكن به استانداردسازي امتيازها در هر شاخص اقدام شود. به اين ترتيب پس از انجام بررسي هاي لازم روش Z.Scour براي استانداردسازي شاخص ها انتخاب و اعمال مي شود. به اين ترتيب با كمك نرم افزار Spss/ps، Exell در توزيع Z انحراف معيار هر يك از مقادير مربوطه به شاخص طبيعي – فرهنگي – اجتماعي و خدماتي نسبت به ميانگين بدست آمده و پس از حصول نمره Z اقدام به تشخيص و تبيين سطح زير منحني براي هر يك از نمرات بدست آمده، Z مي شود تا نمره نهايي براي بدست آوردن نمره (S) كه جمع نمرات آن بيانگر رتبه هر مزو سامانه مي باشد و در نهايت خدمات قابل پيش بيني را لازم دارد، بدست آيد.
رکن الدین و قادری (1381) در پژوهش خود با عنوان نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوبهاي نظريه اي) دریافتند گردشگري روستايي در دنياي امروز يكي از بخشهاي مهم فعاليتهاي اقتصادي محسوب مي گردد. اين فعاليت مهم اقتصادي از ديدگاههاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. بعضي آن رابه عنوان بخشي از بازار گردشگري مي شناسند و عده اي نيز آن راسياستي براي توسعه روستايي قلمداد مي كنند. سوال اين است كه گردشگري روستايي چه نقش و اثري در توسعه روستايي و توسعه روستايي پايدار دارد؟در دهه پاياني قرن بيستم بسياري از برنامه ريزان اجتماعي ـ اقتصادي در كشورهاي اروپايي گردشگري راروشي مطمئن با چشم اندازي بسيار روشن براي توسعه روستاها بويژه محرومترين آنها معرفي كرده اند. مطالعات انجام شده در كشورهاي فرانسه، اتريش، سوييس، انگلستان، ايرلند، تايلند و ژاپن نشان مي دهد كه گردشگري روستايي بسرعت در اقتصاد روستايي رشد كرده و مكمل فعاليتهاي كشاورزي شده است. ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و درامد، متنوع سازي اقتصاد، مشاركت اجتماعي و استفاده از منابع محلي است. از آنجا كه بخش اعظم مشكلات عقب ماندگي و توسعه نيافتگي روستايي نيز به فقدان اين صنعت برمي گردد، گردشگري روستايي با حل مسائل و مشكلات فوق مي تواند به توسعه روستايي كمك نمايد.
مطیعی و نصرتی(1390) در پژوهشی با عنوان امکان سنجي توسعه گردشگري در نواحي روستايي از ديدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش) به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگري در روستاها، گسترش فرصتهاي شغلي، ايجاد درآمد اضافي و فقرزدايي را در مناطق روستايي به ارمغان مي آورد، و مزاياي فرهنگي و زيست – محيطي نيز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ريزي کار آمد، در سياستهاي توسعه روستايي براي فراهم آوري، يا يک پارچه کردن گردشگري، احساس مي شود. هدف اين پژوهش، امکان سنجي توسعه گردشگري در نواحي روستايي بخش کرگانرود شهرستان تالش بوده و روش تحقيق، توصيفي – تحليلي است. داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و مستندات آماري و نقشه اي حاصل شده است. از آن جا که در مورد تعداد گردشگراني که سالانه به بخش کرگانرود وارد مي شوند، هيچ گونه آماري در دسترس نيست، براي اين منظور، طي چند مرحله در فصل گردشگري (تابستان و عيد نوروز) تعداد 70 پرسشنامه توسط گردشگران تکميل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين جاذبه هاي طبيعي و يادمانهاي تاريخي، ميزان پذيرش گردشگران از سوي مردم بومي و امکان توسعه گردشگري در بخش کرگانرود رابطه معناداري وجود دارد، اما بين ديگر جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي و امکان توسعه گردشگري در بخش کرگانرود، رابطه معناداري وجود ندارد. به لحاظ اين که بخش کرگانرود از توان جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي برخودار است، مسوولان و مديران منطقه با به روز کردن اين توان ها در توسعه گردشگري منطقه مي توانند بسيار موثر باشند.

فصل دوم
مباني نظري تحقيق

1- تعاریف
2-1- توریسم (گردش گری)
توریسم به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردش گر صورت می گیرد ، به همراه کلیه فعالیت هایی که گردش گران درهنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونت شان انجام می دهند . (زاهدی ، 1382 ، ص1) بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است که در درجه اول، به سفری اطلاق می شود که دوراز خانه یا محل کار است ؛ و دوم ، اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد . (بورکارت و مدلیک ، 1981 ، ص 8)
1-2- توریست (گردش گر)
توریست یا گردش گر به مسافری گفته می شود که با انگیزه های گردش گری به مقصدی مسافرت نموده و بیش ازیک شب و کمتر از6 ماه درمقصد اقامت نماید ، بدون اینکه اشتغال و اقامت دایم درمقصد داشته باشد . (پاپلي يزدي و همكار ، 1388 ، ص 18)
1-3- توریسم روستایی
کنفرانس جهانی توریسم روستایی(2006,Rural Tourism Conference) ، توریسم روستایی را شامل انواع گردش گری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند که امکان بهره مندی از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می آورد .
همچنین توریسم روستایی به مجموعه فعالیت ها و خدماتی گفته می شود که برای شخص گردش گر به هنگام مسافرت به مناطق روستایی انجام می گیرد ، ومی تواند شامل توریسم کشاورزی ، توریسم مزرعه، توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی باشد .
1-4- توسعه روستایی
توسعه روستايي فرايندي است كه منجر به ارتقاي توانايي روستاييان براي كنترل محيط شان بشود و خاست گاه آن كاربرد وسيع تري باشد كه اين گونه كنترل را تضمين مي كند . (p 43 ، 2003 ، khaki) بنابراين توسعه روستايي پديده اي است كه مؤلفه هاي نهادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، تكنولوژي و فيزيكي را- كه مي بايست به طور همه جانبه ارتقا يابند تا زمينه بهبود كيفيت زندگي اجتماعي و اقتصادي ساكنان روستا فراهم گردد- در بر مي گيرد .
از آن جا که توریسم را فرآیندی درتوسعه روستایی به شمار می آورند ، می بایستی در چارچوب توسعه روستایی به عنوان جایگاه مدیریتی نسبت به مؤلفه های ارزیابی توریسم پذیری نگاهی ویژه شود . درتصویر زیربه این جایگاه توسعه روستایی اشاره شده است .

شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستایی
منبع : محمودی نژاد ، 1387
2-اهمیت گردش گری
بنابر آمار بانک جهانی ، درسال 2000 تعداد گردش گران درسرتاسر جهان بالغ بر701 میلیون نفر بوده وازاین جریان گردش گری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است(world bank,2002) . البته برخی منابع درآمد گردش گری را درسال 2000 حدود 321 میلیارد دلار دانسته اند و آن را در سال های 2010 و 2020 به ترتیب 1550 و 2000

پایان نامه
Previous Entries توسعه روستا، توسعه روستایی، محیط زیست Next Entries اوقات فراغت، رونق اقتصادی، پیشرفت فرهنگی