توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ض جانبي:
سردرد درد معده اسهال واکنشهاي آلرژيک ورم و خشکي دهان تورم لبها و درد در دهان واکنشهاي انافيلاکتيک افزايش سطح آنزيمهاي کبدي اختلال در بينايي درد عضلات.
عوارض جانبي نادر: احساس سوزن سوزن شدن در دست و پاها ظريف شدن موها حساسيت به نور احساس خواب درد عضلات و مفاصل افزايش عرق بزرگي سينهها مشکلات کبدي و کليوي احساس هذيان و گيجي در صورت درد گلو و مشکلات ادراري به صورت زرد شدن ادرار و چشم ها و ناخنها حتما با پزشک تماس گرفته شود.

مسموميت :
در صورت مصرف اتفاقي بيش از حد توصيه شده با مراكز كنترل مسموميت تماس بگيريد.

شرايط نگهداري :
دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداري شود.
دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري كنيد.

اشکال دارويي: قرص 40و20 ميلي گرم قرص هاي مقاوم به اسيد معده.

فصل سوم
مطالعه پيرامون نظريه تابع تئوري چگالي

نگاهي کلي بر شيمي محاسباتي
شيمي محاسباتي شاخهاي از دانش شيمي است که سعي در حل مسائل شيمي با کمک رايانهها دارد. در اين رشته از يارانهها براي پيشبيني ساختار مولکولي، خواص مولکولي و واکنشهاي شيميايي استفاده ميشود. در اين رشته از نتايج شيمي محض که در قالب برنامههاي مؤثر کامپيوتري در آمدهاند، براي محاسبه ساختار و خواص مولکولها و جامدات استفاده ميشود. در حاليکه نتايج آن معمولا کامل کننده اطلاعات به دست آمده از آزمايشهاي شيميايي هستند اما در برخي موارد ميتواند منجر به پيشبيني پديدههاي مشاهده نشده شيميايي شود. بنابراين شيمي محاسباتي ميتواند به شيمي آزمايشگاهي کمک کرده و در يافتن موضوعات جديد شيميايي با شيمي تجربي رقابت کند. شيمي محاسباتي شامل مدلسازي مولکولي، روشهاي محاسباتي و طراحي مولکول به کمک کامپيوتر و همچنين دادههاي شيميايي وطراحي سنتزهاي آلي ميباشد همچنين از اين رشته به گستردگي براي طراحي داروها، کاتاليستها و مواد نو استفاده ميشود. مطالعات محاسباتي ميتواند به منظور يافتن نقطه شروع براي سنتزهاي آزمايشگاهي باشد و يا به عنوان روشي کمکي جهت درک دادههاي تجربي مثل موقعيت و منشا نوارهاي طيف سنجي عمل نمايد. بررسيهاي محاسباتي ميتواند امکان وجود مولکولهاي ناشناخته را پيشبيني کرده ويا مکانيزم واکنشهايي را که به آساني امکان مطالعه آزمايشگاهي آنها وجود ندارد ارائه دهد. شيمي محاسباتي شامل روشهاي مختلف رياضي در دو گروه تقسيم بندي ميشود که به ساختار مولکول و واکنش پذيري انها اختصاص دارد:
1- مکانيک مولکولي 2- مکانيک کوانتومي
مکانيک مولکولي قوانين کلاسيک فيزيک را براي هسته مولکولها بدون ملاحظه صريح الکترونها بهکار ميبندد.
مکانيک کوانتومي با تکيه بر معادله شرودينگر به تشريح مولکول با در نظر گرفتن رفتار صريح ساختار الکترونياش ميپردازد. عموماً روشهاي مکانيک کوانتومي به دو زير گروه تقسيم ميشوند: الف) آغازين ب) نيمه تجربي که هر کدام شامل چندين زير شاخه ميباشد. انواع روشها در نرم افزارهاي مختلفي از قبيل Gaussian، Hyper chem، Chem3D، pcm، Mopac و…ارائه ميشوند.[6] براي هر کاربردي، هر روش يک سري مزيت ويک سري معايب دارد. انتخاب روش به تعدادي فاکتور شامل طبيعت مولکول، نوع اطلاعات خواسته شده، قابليت دسترسي پارامترهاي اندازهگيري شده تجربي مناسب و همچنين قابليت دسترسي منابع کامپيوتري و زمان بستگي دارد. از جمله پيشبينيهايي که اين روشهاي محاسباتي براي مولکولها و واکنشهاي شيميايي مربوط ارائه ميدهند، ميتوان به:
واکنش پذيري مولکولها، ممانهاي چند قطبي، انرژيهاي برهمکنش، ارات استخلافي، توزيع بار در مولکولها، انرژي يونش، انرژي الکترونخواهي، گرماي تشکيل واکنش، انرژي فعالسازي، انرژيها و ساختارهاي مولکولي (پايداري ترموشيميايي)، مسيرهاي سينتيکي واکنشها، فرکانسهاي ارتعاشي (طيف،هاي IR و Raman)، انتقالات الکتروني (طيفهاي UV)، اثرات جابهجايي مغناطيسي (طيفهاي NMR) اشاره کرد.

شيمي محاسباتي
بسياري از محاسبات در حوزه مولکولي نيازمند منابع کامپيوتري قدرتمند است وعملاً توسعه اين محاسبات نيازمند توسعه دانش کامپيوتر است.
دو بخش وسيع در شيمي محاسباتي وجود دارد که مختص ساختار مولکولها و واکنش پذري آنها ميباشد و عبارتند از:
مکانيک مولکولي وتئوري ساختار الکتروني که هر دو محاسبات يکساني نظير محاسبات زير را انجام ميدهند:
الف) محاسبه انرژي يک ساختار مولکولي ويژه (آرايش فضايي اتمها، هستهها والکترونها). ويژگيهاي مربوط به انرژي نيز ممکن است توسط برخي روشها محاسبه شوند.
ب) بهينه سازي10 شکل مولکولها، که ساختار مولکولي با کمترين مقدار انرژي را مشخص ميکند. بهينه سازي شکل مولکولها در درجه اول به شيب انرژي- مشتق اول انرژي نسبت به موقعيت اتمها بستگي دارد.
ج) محاسبه فرکانسهاي ارتعاشي مولکولها که از جنبش بين اتمي در مولکول ناشي ميشود. اين فرکانسها به مشتق دوم انرژي نسبت به ساختار اتمي بستگي دارند. اين محاسبات ممکن است ديگر ويژگيهاي مرتبط با مشتق دوم را نيز پيشگويي نمايد. محاسبات فرکانس براي همه روشهاي شيمي محاسبهاي امکان پذير نيست.

مکانيک مولکولي
روشهاي مکانيک مولکولي11 از قوانين فيزيک کلاسيک براي پيشبيني ساختار وخواص مولکولها بهره ميبرند[27]. اين روشها در بسياري از برنامههاي کامپيوتري نظير Quanta Hyper Chem، Sybyl، MM3 و Alchemy قابل دسترس ميباشند.
روشهاي مکانيک مولکولي مختلفي وجود دارد که هر يک از آنها بوسيله ميدان نيروي ويژهاي مشخ ميشوند. يک ميدان نيرو شامل اجزاي زير ميباشد:
الف- يک يا تعداد بيشتري پارامتر، که معادلات و انواع اتمها را به پارامترهايهاي تجربي مربوط ميسازند. پارامترهايي که ثابتهاي نيرو تعريف ميشوند مقاديري هستند که براي ارتباط ويژگيهاي اتمي به انرژي و دادههاي ساختاري نظير طول پيوندها واندازه زوايا، در معادلات مورد استفاده قرار ميگيرند.
ب- يک دسته از معادلات تعيين ميکنند انژي پتانسيل يک مولکول چگونه با موقعيت اتمهاي تشکيل دهندهي آن تغيير ميکند.
ج- يک دسته از انواع اتمها ماهيت يک عنصر در محيط شيميايي ويژه را تعيين ميکنند. انواع اتمها ويژگيها ورفتار مختلفي رانسبت به محيط آن نشان ميدهند. به عنوان مثال، يک اتم کربن در گروه کربونيل نسبت به سه کربني که با سه هيدروژن پيوند داده است، رفتار متفاوتي نشان ميدهد. نوع اتم به هيبريداسيون، بار وانواع اتمهايي که به آن متصل شدهاند بستگي دارد.
محاسبات مکانيک مولکولي، صريحاً در مورد الکترونهاي يک سيستم مولکولي بحث نميکنند. در عوض محاسباتي را انجام ميدهند که به برهمکنشهاي بين هستهاي مربوط ميشود. ضمناً اين محاسبات اثرات الکترونهاي ميدانهاي نيرو را نيز شامل ميشوند.
اين تقريب موجب ارزان شدن محاسبات مکانيک مولکولي شده و امکان استفاده از آن را براي بسياري از سيستمهاي بزرگ فراهم ميسازد. البته اين روش داراي چندين محدوديت ميباشد که مهمترين آنها عبارتند از:
1- هرميدان نيرو فقط براي گروه محدودي از مولکولها نتيجه خوبي را ارائه ميکند وهيچ يک از آنها معمولاً نميتوانند با همه مولکولها مورد استفاده قرار گيرند.
2- ناديده گرفتن الکترونها به اين معنا است که روشهاي مکانيک مولکولي نميتوانند مسائل شيميايي مربوط به اثرات الکتروني را حل نمايند. به عنوان مثال، اين روشها نميتوانند مراحلي را که شامل شکستن يا تشکيل پيوند ميباشند، را تشريح نمايند. همچنين ويژگيهاي مولکولي که به جزئيات الکتروني دقيق مربوط ميشود، قابل حل کردن با اين روشها نميباشند

روشهاي ساختار الکتروني
روشهاي ساختار الکتروني، برمبناي روابط بنياذين فيزيک کوانتومي بنا نهاده شدهاند. قوانين مکانيک کوانتومي، انرژي و ديگر ويژگيهاي يک مولکول را احتمالاً از طريق حل يک معادله شرودينگر12 به دست ميآورند:
(3-1)
= E???
حل معادله شرودينگر براي سيستمها (به جز سيستمهاي بسيار کوچک) عملي نميباشد. روشهاي ساختار الکتروني براي حل معادلات انواع مختلفي از تقريبهاي رياضي را به کار ميبرند.
روشهاي ساختار الکتروني عبارتند از:
1- روشهاي نيمه تجربي 2- روشهاي محاسبات آغازين Abinitio HF 3- روشهاي عملي دانسيته DFT

روشهاي نيمه تجربي
روشهاي نيمه تجربي13 مانند AMI، MINDO/3، PM3، در برنامههايي شبيه AMPAC، MOPAC، HyperChem و Gaussian براي ساده سازي محاسبات از پارامترهاي حاصل از دادههاي تجربي استفاده ميکنند. اين روشها شکل تقريبي معادله شرودينگر را که به پارامترهاي قابل دسترس براي نوع سيستم شيميايي تحت بررسي بستگي دارد، حل ميکنند.
روشهاي نيمه تجربي مختلف بوسيله تفاوت پارامترهاي آنها به طور گسترده مشخص شدهاند.
روشهاي محاسبات آغازين14
روشهاي محاسبات آغازين (Abinitio)، بر خلاف روشهاي مکانيک مولکولي يا روشهاي نيمه تجربي در محاسبات خود از پارامترهاي تجربي استفاده نميکنند. در عوض محاسبات آنها متکي بر قوانين مکانيک کوانتايي ميباشد. تعداد محدودي از ثابتهاي فيزيکي نظير سرعت نور، جرم، بار الکترونها و هسته و ثابت پلانک با اين روش قابل محاسبه ميباشند. برنامه گوسين گستره کاملي از روشهاي ساختار الکتروني را عرضه ميکند.[21]
روشهاي محاسبات آغازين، معادلات شرودينگر را با در نظر گرفتن يک دسته از تقريبهاي رياضي مشکل حل ميکند. روشهاي نيمه تجربي و محاسبات آغازين در ارزش محاسبات و صحت نتايج با يکديگر اختلاف دارند. محاسبات نيمه تجربي نسبتاً ارزان بوده و توصيف کيفي از سيستمهاي مولکولي ارائه ميدهند وپيشگويي کمي نسبتاً درستي از انرژي و ساختار سيستمهايي که پارامترهاي خوبي از آنها وجود دارد ارائه ميکنند. برعکس، محاسبات آغازين پيشگويي کمي بسيار خوبي را براي تعداد زيادي از سيستمها ارائه ميکنند. اين روش فقط به گروه ويژهاي از سيستمها محدود نميشود. برنامههاي محاسبات آغازين جديد، به طور کامل به اندازه سيستم محدود ميشوند. به هر حال اين امر براي برنامههاي محاسبات آغازين پيشرفته صحت ندارد. از بين انواع برنامه ها،15Gaussian94, 98,… ميتوانند انرژي و ديگر ويژگيهاي سيستمهايي را که داراي اتمهاي سنگين ميباشند را در چند دقيقه محاسبه کند. همچنين اين برنامه ميتواند ساختار مولکولهايي را که صدها اتم دارند را پيشگويي نمايد. سيستمهاي بزرگتر ميتوانند در سوپر کامپيوترهايي که CPU با قدرت بالاتر دارند حل شوند.
علاوه بر اين، روش محاسبات آغازين در گوسين قادر به حل هر نوع سيستم شامل فلز نيز ميباشند. گوسين (Gaussian) علاوه بر انرژي و ساختار مولکولها، ميتواند ويژگيهاي ديگري را نيز محاسبه کند. اين برنامه ميتواند مولکولهاي در حالت برانگيخته و محلول را نيز مورد بررسي قرار دهد.
روشهاي عملي دانسيته
اخيراً دسته سومي از روشهاي ساختار الکتروني با نام روشهاي عملي دانسيته (DFT)16، به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته است. اين روشها در بسياري از موارد شبيه روشهاي محاسبات آغازين ميباشند.
محاسبات DFT به همان محاسبات تئوري17 (ارزانترين روش محاسبات آغازين) احتياج دارند. روشهاي DFT به دليل در نظر گرفتن اثرات بستگي الکتروني مورد توجه قرار گرفتهاند؛ اين حقيقت که الکترونها در يک سيستم مولکولي تحت تاثير حرکات يکديگر قرار ميگيرند، محاسبات Hartree-Fock اين اثر را فقط در يک مقدار ميانگين در نظر ميگيرند، اين تقريب موجب ميشود که نتايج Hartree-Fock از صحت کمتري برخوردار باشند.

مدل شيميايي
فلسفه تئوري گوسين در چند اصل زير آمده است:
يک مدل تئوري بايد براي سيستمهاي مولکولي از هر نوع و هر اندازه قابل استفاده باشد، که حد نهايي آن به وسيله توانايي کامپيوتر مشخص ميشود.
در معادله شرودينگر براي سيستمهاي کوچک، ميتوان تقريب بسيار بيشتري را نسبت به سيستمهاي بزرگ در نظر گرفت. (حتي براي کوچکترين سيستم ممکن يعني اتم هيدروژن ميتوان آن را به طور دقيق حل کرد).
به هر حال استفاده از سطوح مختلف تئوري براي مولکولهايي با اندازههاي متفاوت، نتايج قابل مقايسهاي را براي سيستمهاي غير واقعي ارائه ميکند.
يک مدل تئوري بايد به طور بينظيري

پایان نامه
Previous Entries ميشود.، لاميوودين، هپاتيت Next Entries سلسله مراتب