توزیع فراوانی، غیر بزهکار، نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

ویژگی ای که قابل بررسی و تأمل است فقر تحصیلات عالی والدین نوجوانان بزهکار می باشد.
گسیختگی کانون خانواده و نحوه رفتار والدین با یکدیگر
جدول شماره 2-10 : توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و نحوه رفتار والدین با یکدیگر
رابطه والدین با یکدیگر

وضعیت رفتار
با هم خوب هستند
مشاجره لفظی در بعضی مواقع
مشاجره و کتک کاری بعضی مواقع
کتک کاری و بگو مگو به صورت دائم
جمع کل
بزهکار
تعداد
6
4
2
3
15

درصد
40%
6/26%
3/13%
20%
100%
سالم
تعداد
21
9
3
2
35

درصد
60 %
7/25 %
5/8 %
7/5 %
100%
جمع کل
تعداد
27
13
5
5
50

درصد
54 %
26 %
10 %
10 %
100%

جدول شماره 2-10 چگونگی رابطه پدر و مادر نوجوانان را نشان می دهد. همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود 40 درصد افراد بزهکار اظهار داشته اند رابطه پدر و مادرشان با هم خوب بوده، 6/26 درصد بعضی مواقه مشاجره لفظی داشته اند، 3/13 درصد نیز علاوه بر مشاجره لفظی بعضی مواقع کت کاری هم داشته اند، 20 درصد نیز همیشه ( حداقل سه بار در هفته ) با هم کتک کاری و بگو مگو داشته اند. ضمناً منظور از کتک کاری و بگو مگو به صورت دائم بروز چنین رفتارهایی به صورت حداقل دو بار در هفته در روابط والدین می باشد.
همچنین 60درصد نوجوانان سالم اظهار داشته اند که رابطه پدر و مادرشان با هم خوب می باشد،7/25درصد بعضی مواقع مشاجره لفظی دارند، 5/8درصد علاوه بر مشاجره لفظی بعضی مواقع کتک کاری هم می کنند، 7/5درصد پدر و مادران نیز همیشه با هم کتک کاری و بگو مگو دارند
گفتار دوم : نابسامانی های موجود در خانواده
الف- طرح مشکل با والدین
جدول شماره 2-17 : توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و طرح مشکلات با والدین
طرح مشکلات با والدین
وضعیت رفتار
همیشه
اغلب اوقات
گاه گاهی
به ندرت
هیچ وقت
جمع کل
بزهکار
تعداد
4
3
2
5
1
15

درصد
6/26%
20%
3/13%
3/33%
6/6%
100%
سالم
تعداد
9
16
5
3
2
35

درصد
7/25 %
7/45 %
2/14 %
5/8 %
7/5 %
100%
جمع کل
تعداد
13
19
7
8
3
50

درصد
26 %
38 %
14 %
16 %
6 %
100%

جدول شماره 2-17 میزان طرح مشکلات توسط نوجوانان با والدین را نشان می دهد. همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود 6/26 درصد نوجوانان بزهکار اظهار داشته اند که همیشه مشکلات خود را با والدین خود در میان می گذاشته اند، 20 اغلب اوقات، 3/13 درصد گاه گاهی و 3/33 درصد به ندرت مشکلات خود را با والدین خود مطرح می کرده اند.
در بین نوجوانان سالم 7/25درصد پاسخگویان اظهار داشته اند که همیشه مشکلات خود را با والدین خود در میان می گذارند،7/45 درصد اغلب اوقات 2/14درصد گاه گاهی، 5/8درصد به ندرت به طرح مشکلات خود با والدین می پردازند.
ب- طرح مشکلات با هر یک از والدین
جدول شماره 2-18 : توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و طرح مشکلات با هر یک از والدین
میزان طرح مشکلات با هر یک از والدین
وضعیت رفتار
پدر
مادر
هر دو
هیچ کدام
جمع کل
بزهکار
تعداد
2
6
3
4
15

درصد
3/13 %
40 %
20 %
6/26 %
100%
سالم
تعداد
5
14
9
7
35

درصد
2/14 %
40%
7/25 %
20 %
100%
جمع کل
تعداد
7
20
12
11
50

درصد
14 %
40 %
24 %
22 %
100%

جدول شماره 2-18 میزان طرح مشکلات توسط نوجوانان با هر یک از والدین را نشان می دهد.
همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود در خصوص متغیر مورد بررسی در بین بزهکاران 3/13 درصد با پدر، 40 درصد با مادر، 20 درصد با هر دو والدین مشکلات خود را مطرح می کرده اند.
همچنین در بین غیر بزهکاران 2/14درصد با پدر، 40 درصد با مادر، 7/25درصد با هر دو والدین مشکلات خود را مطرح می کنند.
همان طور که نتایج داده ها نشان می دهد 6/26 درصد نوجوانان بزهکار و 20درصد نوجوانان سالم اظهار داشته اند که با هیچ یک از والدین مشکلات خود را مطرح نمی کنند. همچنین در هر دو گروه نوجوانان بیشتر با مادر خود به طرح مشکلات پرداخته اند.
ج-تمایل به تقلید از رفتار والدین
تقلید از رفتار والدین
رفتار والدین
وضعیت رفتار
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
جمع کل
بزهکار
تعداد
2
5
3
4
1
15

درصد
3/13%
3/33%
20%
6/26%
6/6%
100%
سالم
تعداد
8
7
9
6
5
35

درصد
8/22 %
20 %
7 25 %
17 %
2/4 %
100%
جمع کل
تعداد
10
12
12
10
6
50

درصد
20 %
24 %
24%
20%
12 %
100%

جدول شماره 2-21 تمایل نوجوانان به تقلید از رفتار والدین را نشان می دهد. همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود در خصوص متغیر مورد بررسی 3/13 درصد بزهکاران تمایل به تقلید از رفتار والدین را در سطح خیلی زیاد، 3/33 درصد سطح زیاد و 20 درصد در سطح متوسط و 6/26 درصد در سطح کم عنوان کرده اند.
در بین نوجوانان سالم نیز 8/22درصد در سطح خیلی زیاد، 20درصد در سطح زیاد و 7/25درصد در سطح متوسط و 17در سطح کم تمایل خود را به تقلید از رفتار والدین عنوان کرده اند.
6/6 درصد بزهکاران و 2/14درصد غیر بزهکاران نیز اظهار داشته اند که اصلاً تمایلی به تقلید از رفتار والدین خود نداشته اند.
گفتار سوم: نظارت و رسیدگی والدین
الف-میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان
در ذیل به بررسی میزان توجه و رسیدگی به مشکلات جسمی، مالی و عاطفی فرزندان پرداخته می شود.
-میزان توجه و رسیدگی به مشکلات جسمی و بیماری نوجوانان
جدول شماره 2-29: توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و میزان توجه و رسیدگی والدین به مشکلات جسمی و بیماری نوجوانان
رسیدگی به مشکلات جسمی و بیماری وضعیت رفتار
اصلاً
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
فاقد مشکل
جمع کل
بزهکار
تعداد
2
1
4
4
1
3
15

درصد
3/13 %
6/6%
6/26 %
6/26%
6/6%
20%
100%
سالم
تعداد
1
2
4
8
12
8
35

درصد
8/2%
7/5%
4/11%
8/22%
2/34%
8/22%
100%
جمع کل
تعداد
3
3
8
12
13
11
50

درصد
6%
6%
16%
24%
26%
22%
100%
جدول شماره 2-29 میزان توجه و رسیدگی والدین به مشکلات جسمی و بیماری فرزندان خود را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد 6/26 درصد بزهکاران اظهار داشته اند که والدین آن ها هیچ توجهی به مشکلات جسمی و بیماری آن ها نداشتند و 6/6 درصد پاسخگویان این میزان را کم، 24 درصد نیز میزان توجه را تا حدی و 6/26 درصد نیز این میزان را زیاد و 8 درصد خیلی زیاد بیان کرده اند. در بین نوجوانان سالم 1/2 درصد پاسخگویان اظهار داشته اند که والدین آن ها اصلاً توجهی به مشکلات جسمی و بیماری آن ها ندارند، 7/5 درصد والدین تا حدی، 8/22درصد به صورت زیاد و 2/34درصد به صورت خیلی زیاد به مشکلات جسمی و بیماری فرزندان توجه دارند.
ضمناً 20 درصد بزهکاران و 8/22درصد غیر بزهکاران اظهار داشته اند در این باره مشکلی نداشته اند .
-رسیدگی به مشکلات مالی نوجوانان
جدول شماره 2-30: توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و میزان توجه و رسیدگی والدین به مشکلات مالی فرزندان
رسیدگی به مشکلات مالی
وضعیت رفتار
اصلاً
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
فاقد مشکل
جمع کل
بزهکار
تعداد
2
2
4
3
1
2
15

درصد
3/13%
3/13%
4/26%
20%
6/6%
3/13%
100%
سالم
تعداد
1
6
7
8
9
4
35

درصد
8/2 %
17 %
20 %
8/22 %
7/25 %
4/11 %
100%
جمع کل
تعداد
3
8
11
11
10
7
50

درصد
6 %
16 %
22 %
22 %
20 %
12 %
100%

جدول شماره 2-30 میزان توجه و رسیدگی به مشکلات مالی فرزندان را نشان می دهد. همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود 3/13 درصد بزهکاران اظهار داشته اند که والدین آن ها هیچ توجهی به مشکلات مالی و پولی ان ها نداشته اند. 3/13 درصد پاسخگویان این میزان را کم، 4/26 درصد نیز تا حدی، 20 درصد زیاد و 6/6 درصد این میزان را خیلی کم عنوان کرده اند.
در بین نوجوانان سالم8/2 درصد پاسخگویان اظهار داشته اند که والدین آن ها اصلاً توجهی به مشکلات مالی و پولی آن ها نداشته اند، 17درصد پاسخگویان این میزان را کم، 20درصد تا حدی، 8/22درصد خیلی زیاد و 7/25درصد نیز این میزان توجه را خیلی زیاد بیان داشته اند.
ضمناً 3/13 درصد بزهکاران و 4/11 درصد غیر بزهکاران اظهار داشته اند در این باره مشکلی نداشته اند.
3-رسیدگی به مشکلات عاطفی نوجوانان
جدول شماره 2-30: توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت رفتار و میزان توجه و رسیدگی والدین به مشکلات عاطفی فرزندان
رسیدگی به مشکلات عاطفی فرزندان وضعیت رفتار
اصلاً
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
فاقد مشکل
جمع کل
بزهکار
تعداد
3
2
5
4
2
1
15

درصد
20%
3/13%
3/33%
6/26%
3/13%
6/6%
100%
سالم
تعداد
3
2
5
8
11
6
35

درصد
5/5 %
7/5%
2/14 %
8/22 %
4/31 %
17 %
100%
جمع کل
تعداد
6
4
10
12
13
7
50

درصد
12 %
8 %
20%
24 %
26 %
14 %
100%

جدول شماره 2-31 میزان توجه و رسیدگی والدین به مشکلات عاطفی نوجوانان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد 20 درصد بزهکاران اظهار داشته اند که والدین آن ها هیچ توجهی به مسائل عاطفی آن ها نداشته اند، 3/13 درصد پاسخگویان این میزان را کم، 3/33 درصد نیز میزان توجه را تا حدی و 6/26 درصد نیز زیاد و 3/13 درصد خیلی زیاد عنوان کرده اند.
در بین نوجوانان غیر بزهکار 5/8درصد پاسخگویان اظهار داشته اند که

پایان نامه
Previous Entries سطح تحصیلات، بزهکاری نوجوانان، عوامل اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره طبقات اجتماعی، ساختار سیاسی، بین النهرین