توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد (مقیمی، 1391). دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي‌سنجد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري، شيوه‌هاي مختلفي به کار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌ توان به : اجراي دوباره آزمودن (روش بازآزمايي) ، روش موازي (همتا)، روش تصنيف (دو نيمة کردن)، روش کودر – ريچارد سون و روش آلفاي کرونباخ اشاره نمود. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌ کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 20 SPSS استفاده گرديده است.
پرسشنامه اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته تعمیمی بسط یافته از مدل ترویج نوآوری راجرز34 می باشد. هر چند كه روايي و پايايي بيشتر پرسش هاي مطرح شده در سطح بين الملل و نيز در داخل ايران چندين بار اثبات شده است ليكن به منظور حصول اطمينان بيشتر براي بدست آوردن نتايج بهتر روايي و پايايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت که نتایج در فصل بعد آورده شده اند.
3-6) شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را به دو شکل توصیفی و استنباطی(تحلیلی) ارائه می کنیم. ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشتهشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در راستای پاسخ به دو سوال پژوهش طراحی شد. سوال اول پیرامون میزان پذیرش CRM توسط بانک مورد نظر و سوال دوم در مورد عامل های تاثیرگذار بر پذیرش CRM بود. برای پاسخ به سوال اول از اطلاعات بخش اول پرسشنامه استفاده شد که شامل یک سوال مستقیم و 18 سوال غیر مستقیم در مورد میزان پذیرشCRM بوده است. از اطلاعات حاصل از روش غیر مستقیم با استفاده از روش آماری خوشه بندی35 برای تقسیم بندی افراد به دو گروه پذیرنده و نپذیرندهCRM استفاده نمودیم و نتایج در انتهای فصل 4 با نتایج روش خوداظهاری مقایسه گردید. در پاسخ به سوال دوم مطرح شده در پژوهش و نتیجهگیری از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزارهای SPSS20 و AMOS18 به نحوی که در فصل بعد خواهد آمد، استفادهگردید: برای محاسبه پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، شاخص kmo و آزمون بارتلت، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده گردید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهایاست که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونة (جامعه) آماری فراهمآمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی… و در نهایت پردازش میشوند تا زمینة برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها بهمنظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبة تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند(خاکی، 1387) .
در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشتهشده و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجهگیری از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزارهای SPSS20 و AMOS18 به نحوی که ذکر میشود، استفادهگردید: برای محاسبه پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه استفاده شد. از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده گردید.

4-2) بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1) چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
بهمنظور آشنایی با پاسخ دهندگان، متغیرهای جمعیتشناختی آنان از قبیل: جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه کار به تفصیل ارائه گردیدهاست.

الف) جنسیت
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
جنسیت
مرد
104
3/69%
3/69%

زن
46
7/30%
100%
جمع کل
150
100%

منبع: دادههای پژوهش

نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
منبع: دادههای پژوهش
در بررسی حاضر از بین 150 پاسخدهنده و مطابق با جدول و نمودار (4-1)؛ ملاحظه میگردد که 104 نفر (69%) از پاسخدهندگان مرد و 46 نفر (31%) از پاسخدهندگان زن میباشند.
ب) توزیع فراوانی بر حسب سن
جدول(4-2). توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
سن
30-20
73
7/48
7/48

40-30
69
46
7/94

50-40
2
3/1
96

بالای 50 سال
6
4
100
جمع کل
150
100%

نمودار (4-2). وضعیت سن پاسخ دهندگان
منبع: دادههای پژوهش
همان طور كه در جدول 4-2 مشاهده مي كنيد بيشترين افراد (73 نفر) معادل 7/48 درصد بین 20 تا 30 سال و كمترين افراد بین 40 تا 50 سن داشته اند که (2 نفر) معادل 3/1 درصد مي باشند. اين ويژگي در نمودار ستونی (4-2) توصيف شده است.
ج) توزیع تحصیلات
جدول(4-3). توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
تحصیلات
دیپلم
7
7/4
7/4

فوق دیپلم
10
7/6
3/11

لیسانس
111
74
3/85

فوق لیسانس
22
7/14
100

دکتری
0
0

جمع کل
150
100%

نمودار (4-3). وضعيت تحصیلی پاسخ دهندگان

جدول و نمودار4-3 توزيع فراواني تحصیلات افرادی كه به پرسشنامه پاسخ داده اند را نشان مي دهد. که با توجه به نتایج 74 درصد دارای مدرک لیسانس، 7/14 درصد فوق لیسانس، 7/4 درصد دیپلم و 7/6 درصد فوق دیپلم بوده اند.
د) توزیع سابقه کار
جدول(4-4). توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
سابقه کار
زیر 5 سال
69
46
46

10-5
47
3/31
3/77

20-10
29
3/19
7/96

بالای 20 سال
5
3/3
100
جمع کل
150
100%

نمودار (4-4). وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان

جدول و نمودار 4-4 توزيع فراواني سابقه کار افرادی كه به پرسشنامه پاسخ داده اند را نشان مي دهد. که با توجه به نتایج 46 درصد از افراد زیر 5 سال (بیشترین آنها) و 3 درصد از افراد بالای 20 سال سابقه داشته اند (کمترین آنها).

4-2-2) چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی

شاخصهای توصیف دادهها به دو گروه شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی تقسیم میشوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین36 و میانه37) و شاخصهای پراکندگی (واریانس38 و انحراف معیار39) مورد بررسی قرار میگیرند.

جدول (4-5). شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها

متغیرها
شاخص ها
حجم نمونه

شاخص مرکزی
شاخص پراکندگی

میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس

تعامل با CRM
54/3
66/3
59/0
35/0
150
مزیت نسبی
76/3
80/3
68/0
46/0
150
سازگاری
69/3
66/3
74/0
55/0
150
پیچیدگی
56/3
66/3
68/0
47/0
150
آزمون پذیری
70/3
00/4
79/0
62/0
150
رویت پذیری
83/3
00/4
89/0
80/0
150
نگرش مدیران به تغییر
88/3
80/3
64/0
40/0
150
جهت گیری بازار
66/3
86/3
73/0
54/0
150
جهت گیری نوآورانه
74/3
00/4
85/0
73/0
150
فرهنگ سازمانی
62/3
80/3
87/0
75/0
150
ادراک از قابلیت دسترسی به راه حلهای IT
88/3
00/4
60/0
37/0
150
رقابت شدید
85/3
00/4
58/0
34/0
150
استفاده از اطلاعات بهتر
84/3
00/4
66/0
44/0
150
رضایت مشتری
74/3
00/4
84/0
71/0
150
رضایت کارکنان
97/3
25/4
82/0
68/0
150
عملکرد تجاری
79/3
00/4
86/0
74/0
150
منبع: دادههای پژوهش
باتوجه به جدول (4-5)، متغیر رضایت کارکنان بیشتر میانگین (97/3) و متغیر تعامل با CRM (54/3) کمترین میانگین را دارا می باشد. همچنین پراکندگی داده های متغیر رویت پذیری با توجه به انحراف معیار بالاتر (89/0) بیشتر می باشد.

4-3) محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق

4-3-1) محاسبه پایایی با روش آلفای کرونباخ
مشهورترين آزمون براي پايايي سازگاري اجزاء عبارت از ضريب آلفاي کرونباخ (براي پرسش ها يا اجزاي چند مقياسي) بکار مي رود (سکاران، 1384).

: تعداد سؤالات پرسشنامه
: واريانس کل
: مجموع واريانس هر يک از سؤالات پرسشنامه

براي سنجش پايايي پرسشنامه هاي تحقيق از آلفاي کرونباخ استفاده شد. بدين ترتيب که ابتدا 40 پرسشنامه به صورت پيش فرض در ميان نمونه آماري توزيع شد و با استفاده از نرم افزار spss ضريب آلفاي کرونباخ انها به شرح زير محاسبه شد.
جدول( 4-6). ضريب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از ابعاد پرسشنامه
ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد سوالات
متغیرها
872/0
18
تعامل با CRM
856/0
5
مزیت نسبی
778/0
3
سازگاری
702/0
3
پیچیدگی
710/0
2
آزمون پذیری

1
رویت پذیری
801/0
5
نگرش مدیران به تغییر
840/0
14
جهت گیری بازار
888/0
3
جهت گیری نوآورانه
833/0
5
فرهنگ سازمانی
819/0
4
ادراک از قابلیت دسترسی به راه حلهای IT
736/0
6
رقابت شدید
834/0
7
استفاده از اطلاعات بهتر
842/0
3
رضایت مشتری
871/0
4
رضایت کارکنان
710/0
4
عملکرد تجاری
90/0
87
آلفای کل پرسشنامه

با توجه به جدول 4-6 به دليل اينکه ضرايب آلفاي تمام متغيرهاي تحقيق بالاتر از 7/0 مي باشد مي توان گفت پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار است.
4-4) آمار استنباطی
در این مرحله از پژوهش برای تعیین نوع آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه استفاده می شود. سپس با استفاده از آزمون های دیگر به بررسی فرضیات تحقیق و سایر تحلیل ها پرداخته می شود.
4-4-1) آزمون کولموگروف اسمیرنف
این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوة داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. نتیجه این آزمون در جدول 4-7 نشان داده شده است.
جدول( 4-7). سطح معني‌داري آزمون كولموگروف – اسميرنف شاخص ها
مولفه ها
سطح معناداری Sig
مقدار آماره آزمون
نتیجه آزمون
تعامل با CRM
396/0
898/0
تأیید
مزیت نسبی
201/0
07/1
تأیید
سازگاری
210/0
06/1
تأیید
پیچیدگی
141/0
15/1
تأیید
آزمون پذیری
189/0
08/1
تأیید
رویت پذیری
664/0
728/0
تأیید
نگرش مدیران به تغییر
053/0
33/1
تأیید
جهت گیری بازار
126/0
17/1
تأیید
جهت گیری

پایان نامه
Previous Entries مدیران عالی، استراتژی ها، رضایت مشتری Next Entries سطح معنادار، مزیت نسبی، تحلیل عاملی