توزيع، فراواني، پايان

دانلود پایان نامه ارشد

ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..189
5-3-2-7) وضعيت روش نمونه گيري جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………….189
5-3-2-8) روش گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-9) ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………191
5-3-2-12) ميزان ضريب آلفاي پايايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
5-3-3) توصيف ساختار فيزيکي پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-4) بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-5) نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
5-6) پيشنهادات برخاسته از تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..213
5-7) پيشنهادات براي تحقيقات آينده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….215
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217
پيوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….227

فهرست جداول

جدول 2-1) مواد اداري و فني لحاظ شده در مقررات تدوين پاياننامه و يا رساله به ترتيب الفبايي……………………………………………….30
جدول 2-2) برنامه زمانبندي مراحل مختلف پايان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-3) تنظيم گزارش نهايي تحقيقات بر اساس الگوي اقتباس از A.P.A………………………………………………………………………………34
جدول 2-4) سي معيار ارائه شده توسط برينکرهوف (1981) ………………………………………………………………………………………………………….43
جدول 2-5) پژوهشهاي داخلي انجام شده در زمينهي بررسي پاياننامهها……………………………………………………………………………………..62
جدول 2-5) پژوهشهاي خارجي انجام شده در زمينهي بررسي پاياننامهها……………………………………………………………………………………65
جدول 3-1) توزيع فراواني بر اساس تعداد پاياننامهها تا نيمهي مهرماه 1392……………………………………………………………………………….69
جدول 4-1) توزيع فراواني بر اساس تعداد پايان نامه ها در دانشگاه هاي استان………………………………………………………………………………74
جدول 4-2) توزيع فراواني بر اساس قلمرو موضوعي مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………….75
جدول 4-3) توزيع فراواني بر اساس قلمرو موضوعي، در دانشگاه هاي مختلف ……………………………………………………………………………….76
جدول 4-4) توزيع فراواني بر اساس قلمرو مکاني مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………77
جدول 4-5) توزيع فراواني بر اساس قلمرو مکاني در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………78
جدول 4-6) توزيع فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………..79
جدول 4-7) توزيع فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………….80
جدول 4-8) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………..81
جدول 4-9) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………….83
جدول 4-10) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………86
جدول 4-11) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………..88
جدول 4-12) توزيع فراواني بر اساس وضعيت دفاع در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………..92
جدول 4-13) توزيع فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………..93
جدول 4-14) توزيع فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………….96
جدول 4-15) توزيع فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………….97
جدول 4-16) توزيع فراواني بر اساس رنگ جلد در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………98
جدول 4-17) توزيع فراواني بر اساس رنگ جلد در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………..99
جدول 4-18) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات کل، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………….100
جدول 4-19) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات کل، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………101
جدول 4-20) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله در مجموع پايان نامه ها…………………………………………….102
جدول 4-21) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………..103
جدول 4-22) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………….104
جدول 4-23) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………..105
جدول 4-24) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………..106
جدول 4-25) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………….107
جدول 4-26) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………..108
جدول 4-27) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………..109
جدول 4-28) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………….110
جدول 4-29) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………111
جدول 4-30) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پايان نامه ها……………………………………………112
جدول 4-31) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………….113
جدول 4-32) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………114
جدول 4-33) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………115
جدول 4-34) توزيع فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………116
جدول 4-35) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………117
جدول 4-36) توزيع فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………..118
جدول 4-37) توزيع فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..119
جدول 4-38) توزيع فراواني بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..120
جدول 4-39) توزيع فراواني بر اساس تعداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عملي، كاركردهاي، وسيله Next Entries پایان نامه با موضوع اختلال نظام، نماز جمعه