توزيع، فراواني، پايان

دانلود پایان نامه ارشد

نمودار، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..121
جدول 4-40) توزيع فراواني بر اساس نوع نمودار، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………122
جدول 4-41) توزيع فراواني بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………123
جدول 4-42) توزيع فراواني بر اساس تعداد جدول، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..124
جدول 4-43) توزيع فراواني بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..125
جدول 4-44) توزيع فراواني بر اساس نوع ضميمه، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………….126
جدول 4-45) توزيع فراواني بر اساس نوع ضميمه، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………127
جدول 4-46) توزيع فراواني بر اساس نوع محدوديت، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………..128
جدول 4-47) توزيع فراواني بر اساس نوع محدوديت، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………….129
جدول 4-48) توزيع فراواني بر اساس نوع پيشنهاد، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..130
جدول 4-49) توزيع فراواني بر اساس نوع پيشنهاد، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..131
جدول 4-50) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………132
جدول 4-51) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..133
جدول 4-52) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع انگليسي، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………..134
جدول 4-53) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..135
جدول 4-54) توزيع فراواني بر اساس نوع هدف، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………..136
جدول 4-55) توزيع فراواني بر اساس نوع هدف، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………….137
جدول 4-56) توزيع فراواني بر اساس جامعه آماري، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………….138
جدول 4-57) توزيع فراواني بر اساس جامعه آماري، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………….139
جدول 4-58) توزيع فراواني بر اساس حجم نمونه، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………….142
جدول 4-59) توزيع فراواني بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………….143
جدول 4-60) توزيع فراواني بر اساس شيوه جمع آوري، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………144
جدول 4-61) توزيع فراواني بر اساس شيوه جمع آوري، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………145
جدول 4-62) توزيع فراواني بر اساس نوع داده، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………….146
جدول 4-63) توزيع فراواني بر اساس نوع داده، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………….147
جدول 4-64) توزيع فراواني بر اساس روش تحقيق، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..148
جدول 4-65) توزيع فراواني بر اساس روش تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………….149
جدول 4-66) توزيع فراواني بر اساس روش نمونه گيري، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………..150
جدول 4-67) توزيع فراواني بر اساس روش نمونه گيري، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………….151
جدول 4-68) توزيع فراواني بر اساس روش گردآوري داده ها، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………….152
جدول 4-69) توزيع فراواني بر اساس روش گردآوري داده، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………153
جدول 4-70) توزيع فراواني بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………….154
جدول 4-71) توزيع فراواني بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………….155
جدول 4-72) توزيع فراواني بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………156
جدول 4-73) توزيع فراواني بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..157
جدول 4-74) توزيع فراواني بر اساس نرم افزار، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………….158
جدول 4-75) توزيع فراواني بر اساس نرم افزار، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………159
جدول 4-76) توزيع فراواني بر اساس ميزان آلفا، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………….160
جدول 4-77) توزيع فراواني بر اساس ميزان آلفا، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………….161
جدول 4-78) توزيع فراواني بر اساس چاپ مشخصات روي جلد، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………..162
جدول 4-79) توزيع فراواني بر اساس چاپ مشخصات روي جلد، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………..162
جدول 4-80) توزيع فراواني بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………….163
جدول 4-81) توزيع فراواني بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………163
جدول 4-82) توزيع فراواني بر اساس صفحه عنوان فارسي، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………164
جدول 4-83) توزيع فراواني بر اساس صفحه عنوان فارسي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………164
جدول 4-84) توزيع فراواني بر اساس صفحه عنوان انگليسي، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………165
جدول 4-85) توزيع فراواني بر اساس صفحه عنوان انگليسي ، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………….165
جدول 4-86) توزيع فراواني بر اساس صفحه چکيده فارسي، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………..166
جدول 4-87) توزيع فراواني بر اساس صفحه چکيده فارسي، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………….166
جدول 4-88) توزيع فراواني بر اساس صفحه چکيده انگليسي، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………….167
جدول 4-89) توزيع فراواني بر اساس صفحه چکيده انگليسي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………….167
جدول 4-90) توزيع فراواني بر اساس صفحه تقديم، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………….168
جدول 4-91) توزيع فراواني بر اساس صفحه تقديم ، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………..168
جدول 4-92) توزيع فراواني بر اساس صفحه تشکر ، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………….169
جدول 4-93) توزيع فراواني بر اساس صفحه تشکر ، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………169
جدول 4-94) توزيع فراواني بر اساس صفحه گواهي دفاع ، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………….170
جدول 4-95) توزيع فراواني بر اساس صفحه گواهي دفاع، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..170
جدول 4-96) توزيع فراواني بر اساس صفحه ارزشيابي، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………..171
جدول 4-97) توزيع فراواني بر اساس صفحه ارزشيابي، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………….171
جدول 4-98) توزيع فراواني بر اساس صفحه تعهد اصالت ، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………….172
جدول 4-99) توزيع فراواني بر اساس صفحه تعهد اصالت، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………..172
جدول 4-100) توزيع فراواني بر اساس صفحه منشور اخلاقي ، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………..173
جدول 4-101) توزيع فراواني بر اساس صفحه منشور اخلاقي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………….173
جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اختلال نظام، نماز جمعه Next Entries پایان نامه با موضوع عدل و انصاف