توتومرهاي، B3lyp، مقايسه

دانلود پایان نامه ارشد

و مأخذ: 232

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول ‏4-2-1: مربوط به مقايسه انرژي، گپ انرژي، سختي وپتانسيل شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط Gasبا روش B3lyp و خط دستور 6-31G* 70
جدول ‏4-2-2: مربوط به مقايسه انرژي، گپ انرژي، سختي و پتانسيل شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس درمحيط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G* 71
جدول ‏4-2-3: مربوط به مقايسه انرژي، گپ انرژي، سختي وپتانسيل شيميايي توتومرهاي داروي لاميوودين درمحيط Gas با روشB3lyp و خط دستور 6-31G* 72
جدول ‏4-2-4: مربوط به مقايسه انرژي، گپ انرژي، سختي و پتانسيل شيميايي توتومرهاي داروي لاميوودين در محيط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G* 72
جدول ‏4-2-5: مقايسه انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 73
جدول ‏4-2-6: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 74
جدول ‏4-2-7: مقايسه انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه6-31G* در حلال 75
جدول ‏4-2-8: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G*در محيط حلال 76
جدول ‏4-2-9: مقايسه انرژيHomo(a.u) توتومرهاي داروهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6- 31G* در محيط حلال 77
جدول ‏4-2-10: مقايسه انرژي Lumo(a.u) توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 78
جدول ‏4-2-11: مقايسه گپ انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 79
جدول ‏4-2-12: مقايسه سختي شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 80
جدول ‏4-2-13: مقايسه پتانسيل شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 81
جدول ‏4-2-14: مقايسه ماکزيمم بار انتقال يافته توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 82
جدول ‏4-2-15: مقايسه الکتروفيليسيته توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 83
جدول ‏4-2-16: مقايسه انرژي توتومرهاي لاميوودين در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 84
جدول ‏4-2-17: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي لاميوودين در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 84
جدول ‏4-2-18: مقايسه انرژي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 85
جدول ‏4-2-19: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 86
جدول ‏4-2-20: مقايسه انرژي Homo(a.u) توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 87
جدول ‏4-2-21: مقايسه انرژي Lumo(a.u) توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 88
جدول ‏4-2-22: مقايسه گپ انرژي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 89
جدول ‏4-2-23: مقايسه سختي شيميايي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 90
جدول ‏4-2-24: مقايسه پتانسيل شيميايي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 91
جدول ‏4-2-25: مقايسه ماکزيمم بار انتقال يافته توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 92
جدول ‏4-2-26: مقايسه الکتروفيليسيته توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 93
جدول ‏4-3-1: بررسي آنتالپي واکنش توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 95
جدول ‏4-3-2: بررسي آنتالپي واکنش توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 95
جدول ‏4-4-1: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط گازي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 96
جدول ‏4-4-2: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 97
جدول ‏4-4-3: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط گازي با روش B3lyp 98
جدول ‏4-4-4: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط آبي با روشB3lyp 100
جدول ‏4-4-5: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط گازي با روشB3lyp و سري پايه 6-31G* 101
جدول ‏4-4-6: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط آبي با روش B3lyp 102
جدول ‏4-4-7: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط گازي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 103
جدول ‏4-4-8: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 104
جدول ‏4-5-1: مقايسه ضريب پوشيدگي H43(هيدروژن توتومري) در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G*در محيط حلال 107
جدول ‏4-5-2: مقايسه ضريب پوشيدگي S12 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 107
جدول ‏4-5-3: مقايسه ضريب پوشيدگي O23 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 108
جدول ‏4-5-4: مقايسه ضريب پوشيدگي O8 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 108
جدول ‏4-5-5: مقايسه ضريب پوشيدگي O21 در توتومرهاي دارويي نگسيوم در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 109
جدول ‏4-5-6: مقايسه ضريب پوشيدگي N2 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 109
جدول ‏4-5-7: مقايسه ضريب پوشيدگي N42 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 110
جدول ‏4-5-8: مقايسه ضريب پوشيدگي N14 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 110
جدول ‏4-5-9: مقايسه ضريب پوشيدگي C1 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 111
جدول ‏4-5-10: مقايسه ضريب پوشيدگي C3در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 111
جدول ‏4-5-11: مقايسه ضريب پوشيدگي C4 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 112
جدول ‏4-5-12: مقايسه ضريب پوشيدگيC5 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 112
جدول ‏4-5-13: مقايسه ضريب پوشيدگي C6 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 113
جدول ‏4-5-14: مقايسه ضريب پوشيدگي C13 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 113
جدول ‏4-5-15: مقايسه ضريب پوشيدگي C15 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 114
جدول ‏4-5-16: مقايسه ضريب پوشيدگي C16 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 114
جدول ‏4-5-17: مقايسه ضريب پوشيدگي S19 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 115
جدول ‏4-5-18: مقايسه ضريب پوشيدگي O8 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 116
جدول ‏4-5-19: مقايسه ضريب پوشيدگيO15 درتوتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 116
جدول ‏4-5-20: مقايسه ضريب پوشيدگي O23 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 117
جدول ‏4-5-21: مقايسه ضريب پوشيدگي N5 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 117
جدول ‏4-5-22: مقايسه ضريب پوشيدگي N12 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 118
جدول ‏4-5-23: مقايسه ضريب پوشيدگي N9 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 118
جدول ‏4-5-24: مقايسه ضريب پوشيدگي C1 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 119
جدول ‏4-5-25: مقايسه ضريب پوشيدگي C2 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 119
جدول ‏4-5-26: مقايسه ضريب پوشيدگي C3 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 120
جدول ‏4-5-27: مقايسه ضريب پوشيدگي C4 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 120
جدول ‏4-5-28: مقايسه ضريب پوشيدگي H6 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 121
جدول ‏4-5-29: مقايسه ضريب پوشيدگي H7 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 121
جدول ‏4-5-30: مقايسه ضريب پوشيدگي H11 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 122
جدول ‏4-5-31: مقايسه ضريب پوشيدگي H10 در توتومرهاي داروي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 122
جدول ‏4-5-32: مقايسه جابهجايي شيميايي H43در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 125
جدول ‏4-5-33: مقايسه جابهجايي شيميايي S12در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 126
جدول ‏4-5-34: مقايسه جابهجايي شيميايي O23 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 127
جدول ‏4-5-35: مقايسه جابهجايي شيميايي O8در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 128
جدول ‏4-5-36: مقايسه جابهجايي شيميايي O21در توتومرهاي نگسيوم در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 129
جدول ‏4-5-37: مقايسه جابهجايي شيميايي N2در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 130
جدول ‏4-5-38: مقايسه جابهجايي شيميايي N42در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 131
جدول ‏4-5-39: مقايسه جابهجايي شيميايي N14در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 132
جدول ‏4-5-40: مقايسه جابهجايي شيميايي C1در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 133
جدول ‏4-5-41: مقايسه جابهجايي شيميايي C3در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 134
جدول ‏4-5-42: مقايسه جابهجايي شيميايي C4در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 135
جدول ‏4-5-43: مقايسه جابهجايي شيميايي C5 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 136
جدول ‏4-5-44: مقايسه جابهجايي شيميايي C6در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 137
جدول ‏4-5-45: مقايسه جابهجايي شيميايي C13در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 138
جدول ‏4-5-46: مقايسه جابهجايي شيميايي C15در توتومرهاي دارويي در روش HF و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 139
جدول ‏4-5-47: مقايسه جابهجايي شيميايي C16در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 140
جدول ‏4-5-48: مقايسه جابهجايي شيميايي S19در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 143
جدول ‏4-5-49: مقايسه جابهجايي شيميايي O8در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 144
جدول ‏4-5-50: مقايسه جابهجايي شيمياي O15 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 145
جدول ‏4-5-51: مقايسه جابهجايي شيميايي O23در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدل مفهومی، نظام آموزشی، عملکرد مدیریتی Next Entries سري، توتومرهاي، پايه