توتومرهاي، 6-31G*، B3lyp

دانلود پایان نامه ارشد

محيط گازي با روش B3lyp 102
نمودار ‏4-4-6: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط آبي با روش B3lyp 103
نمودار ‏4-4-7: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط گازي با روش B3lyp 104
نمودار ‏4-4-8: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي لاميوودين در محيط آبي با روش B3lyp 105
نمودار ‏4-5-1: مقايسه جابهجايي شيميايي H43در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 126
نمودار ‏4-5-2: مقايسه جابهجايي شيميايي S12در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 127
نمودار ‏4-5-3: مقايسه جابهجايي شيميايي O23 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 128
نمودار ‏4-5-4: مقايسه جابهجايي شيميايي O8در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 129
نمودار ‏4-5-5: مقايسه جابهجايي شيميايي O21در توتومرهاي نگسيوم در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 130
نمودار ‏4-5-6: مقايسه جابهجايي شيميايي N2در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 131
نمودار ‏4-5-7: مقايسه جابهجايي شيميايي N42در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 132
نمودار ‏4-5-8: مقايسه جابهجايي شيميايي N14در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 133
نمودار ‏4-5-9: مقايسه جابهجايي شيميايي C1در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 134
نمودار ‏4-5-10: مقايسه جابهجايي شيميايي C3در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 135
نمودار ‏4-5-11: مقايسه جابهجايي شيميايي C4در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 136
نمودار ‏4-5-12: مقايسه جابهجايي شيميايي C5 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 137
نمودار ‏4-5-13: مقايسه جابهجايي شيميايي C6در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 138
نمودار ‏4-5-14: مقايسه جابهجايي شيميايي C13در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 139
نمودار ‏4-5-15: مقايسه جابهجايي شيميايي C15در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 140
نمودار ‏4-5-16: مقايسه جابهجايي شيميايي C16در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 141
نمودار ‏4-5-17: مقايسه جابهجايي شيميايي S19در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 144
نمودار ‏4-5-18 مقايسه جابهجايي شيميايي O8در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال: 145
نمودار ‏4-5-19: مقايسه جابهجايي شيميايي O15 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 146
نمودار ‏4-5-20: مقايسه جابهجايي شيميايي O23در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 147
نمودار ‏4-5-21: مقايسه جابهجايي شيميايي N5در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 148
نمودار ‏4-5-22: مقايسه جابهجايي شيميايي N12در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 149
نمودار ‏4-5-23: مقايسه جابهجايي شيميايي N9در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 150
نمودار ‏4-5-24: مقايسه جابهجايي شيميايي C1در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 151
نمودار ‏4-5-25: مقايسه جابهجايي شيميايي C2در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 152
نمودار ‏4-5-26: مقايسه جابهجايي شيميايي C3در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 153
نمودار ‏4-5-27: مقايسه جابهجايي شيميايي C4در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 154
نمودار ‏4-5-28: مقايسه جابهجايي شيميايي H6 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 155
نمودار ‏4-5-29: مقايسه جابهجايي شيميايي H7در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 156
نمودار ‏4-5-30: مقايسه جابهجايي شيميايي H11در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 157
نمودار ‏4-5-31: مقايسه جابهجايي شيميايي H10در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 158
نمودار ‏4-8-1: مقايسه بار اتم N2 در حلقه پيريدين توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 193
نمودار ‏4-8-2: مقايسه تعداد الکترونهاي اتم N2 در حلقه پيريدين توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 193
نمودار ‏4-8-3: مقايسه بار اتم N42 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 194
نمودار ‏4-8-4: مقايسه تعداد الکترونهاي اتم N42 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 194
نمودار ‏4-8-5: مقايسه بار اتم N14 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 195
نمودار ‏4-8-6: مقايسه تعداد الکترونهاي اتم N14 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP 195
نمودار ‏4-8-7: مقايسه بار اتمN5 در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP 196
نمودار ‏4-8-8: مقايسه تعداد الکترونهاي اتم N5 در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP 196
نمودار ‏4-8-9: مقايسه بار اتم N12 در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP 197
نمودار ‏4-8-10: مقايسه تعداد الکترونهاي اتم N12 در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP 197
نمودار ‏4-8-11: مقايسه بار اتم N9 خارج حلقه پيريميدين در توتومرهاي لاميوودين با روش B3LYP 198
نمودار ‏4-8-12: مقايسه تعداد الکترونهاي اتمN9 خارج حلقه پيريميدين در توتومرهاي لاميوودين با روش B3LYP 198

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه

شکل ‏1-1: پروتوتراپي توتومرهاي آدنين 2
شکل ‏2-1: توتومري انول، آميد و آمين 7
شکل ‏2-2: مهاجرت پروتون در اثر توتومري 7
شکل ‏2-3: توتومري بازهاي آلي (توتومري آمين = ايمين وکتو = انول). 9
شکل ‏2-4: انواع توتومري در داروها 10
شکل ‏2-5: تعادلات توتومري نگسيوم، پروتونيکس و لاميوودين 17
شکل ‏2-6: شکل مولکولي پروتونيکس 19
شکل ‏2-7: شکل مولکولي لاميوودين 25
شکل ‏2-8: شکل مولکولي نگسيوم 29
شکل ‏3-1:پديدههاي توتومريسم 59
شکل ‏4-1: نگسيوم 1 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 66
شکل ‏4-2: نگسيوم 2 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 67
شکل ‏4-3: پروتونيکس 1 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 67
شکل ‏4-4: پروتونيکس 2 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 67
شکل ‏4-5: لاميوودين1 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 68
شکل ‏4-6: لاميوودين 2 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 68
شکل ‏4-7: لاميوودين 3 بهينه شده توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 68
شکل ‏4-8: تصاوير بهينه شده توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 106
شکل ‏4-9: تصاوير بهينه شده توتومرهاي لاميوودين توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 115
شکل ‏4-10: تصوير مولکولي و طيف H-NMR نگسيوم 1 توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 123
شکل ‏4-11: تصوير مولکولي و طيف H-NMR نگسيوم 2 توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 124
شکل ‏4-12: تصوير مولکولي و طيف H-NMR پروتونيکس1 توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 124
شکل ‏4-13: تصوير مولکولي و طيف H-NMR پروتونيکس2 توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 125
شکل ‏4-14: تصوير مولکولي و طيف H-NMR لاميوودين1 توسط روش B3lyp و سري پايه6-31G* 142
شکل ‏4-15:تصوير مولکولي و طيف H-NMR لاميوودين 2 توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 142
شکل ‏4-16: تصوير مولکولي و طيف H-NMR لاميوودين3 توسط روش B3lyp و سري پايه6-31G* 143
شکل ‏4-17: اشکال بهينه شده توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G 159
شکل ‏4-18: اشکال بهينه شده توتومرهاي لاميوودين توسط روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 165
شکل ‏4-19: اشکال بهينه شده توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس توسط روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 170
شکل ‏4-20: اشکال بهينه شده توتومرهاي لاميوودين توسط روش B3LYP وسري پايه 6-31G* 172
شکل ‏4-21: اشکال بهينه شده توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس توسط روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 174
شکل ‏4-22: اشکال بهينه شده توتومرهاي لاميوودين توسط روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 176
شکل ‏4-23: طيف IR نگسيوم1 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 205
شکل ‏4-24: طيف IR نگسيوم2 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 206
شکل ‏4-25: طيف IR پروتونيکس1 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 206
شکل ‏4-26: طيف IR پروتونيکس2 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 207
شکل ‏4-27: طيف IR لاميوودين1 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 207
شکل ‏4-28: طيف IR لاميوودين2 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 208
شکل ‏4-29: طيف IR لاميوودين3 در محيط حلال با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 208

فصل اول

مقدمه

مقدمه
تعادلهاي توتومري بين دو يا چند ساختار ايزومري اتفاق ميافتد. توتومريسم پيچيده است و به چندين پديده وابسته است: انواع مختلف گروههاي مهاجر (الکتروفيل يا نوکلئوفيل)، خواص آنيوني و کاتيوني و توتومريسم مربوط به مهاجرت گروههاي خنثي. براي مثال اتم هيدروژن در بازهاي آلي DNA ميتواند روي اتمهاي نيتروژن و يا اكسيژن حلقه جابهجا شود، اين تغيير موقعيت اتم هيدروژن برروي حلقه باز آلي را توتومريزاسيون ميگويند كه در نتيجه آن آدنين و سيتوزين به فرم آمينو (Amino) و ايمينو (Imino) و بازهاي گوانين و تيمين به فرم کتو (Keto) و انول (Enol)تغيير ميکنند.
همچنين بسياري داروها و يا مولکولهاي فعال بيولوژيکي ميتوانند دو يا چند ساختار توتومري داشته باشند که در آنها مهاجرت پروتون از يک مکان به مکان ديگر مولکول اتفاق ميافتد. در اهميت پروتوتراپي ميتوان به توتومرهاي آدنين اشاره کرد. آدنين به طور طبيعي با تيمين، جفت ميشود ولي فرم ايمينو آدنين، سيتوزين است که در اين صورت کد اشتباه خوانده ميشود و باعث جهش ميشود. بنابراين اهميت شناخت پتانسيل سيستمهاي هتروآروماتيک براي توتومريزاسيون و نقش توتومرها در اکتيويته بيولوژيکي مشخص ميشود.

شکل1-1: پروتوتراپي توتومرهاي آدنين
توتومريسم روي ساختار دقيق داروها اثر گذاشته و بنابراين توانايي برهمکنش آنها با سيستمهاي بيولوژيکي را تحت تاثير قرار ميدهد. دانستن فرمهاي مختلف توتومري داروها اجازه تفسير بهتر مکانيسم واکنشها را تحت شرايط فيزيولوژيکي به ما ميدهد. بنابراين توتومري در فرايند کشف دارو نقش مهمي ايفا ميکند.
تعادل توتومري وابسته به ثابت ديالکتريک حلال است. همچنين تعادل به شدت دما نيز وابسته است. چون در سيستمهاي بيولوژيکي با medium آبي (خون يا پلاسما) ويا non-protic medium (غشاء سلول) روبرو هستيم، بنابراين قطبيت medium مهم است. بنابراين در مطالعه ما، بررسي فاکتورهاي ترموديناميکي نيز اهميت دارد. همچنين مثلا اگر زير PH بيولوژيکي (2/7) قرار گيرد ممکن است مولکول به صورت آنيوني وجود داشته باشد و اين مسئله در مورد مثلاً داروهاي گاستريک (نگسيوم و پروتونيکس) مشکلاتي را ايجاد ميکنند. در اين مورد تأثيري که گروهاي جانبي در ساختار دارند را نميتوان ناديده گرفت. در اين

پایان نامه
Previous Entries سري، توتومرهاي، پايه Next Entries بازدارنده ها، نفت و گاز