تمایل به پرداخت، لگوی لاجیت، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. آمار و اطلاعات لازم در فصل بهار 1393 از طریق تکمیل پرسشنامه طراحی شده به صورت مراجعه حضوری و مصاحبه با افراد مراجعه كننده به سم فروشي ها و مغازه هاي توزيع برنج به لحاظ درآمدی مستقل بوده، جمع‌آوری گردید.
با توجه به وجود توزیع آماری نرمال در پاسخهای ابراز شده به پرسش انتها- باز ارزشگذاری در مرحله پیشآزمون، در این مطالعه برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت مصرف كنندگان ازپرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی (DDC)85 استفاده شد. این روش مستلزم تعیین وانتخاب یک پیشنهاد بیشتر یا کمتر به پیشنهاد اولیه می‌باشد که پیشنهاد بیشتر به جواب “بلی”و پیشنهاد کمتر به جواب”خیر” و يا بي پاسخ داده می‌شود.
پس از تعیین نوع الگوی ارزشگذاری در پژوهش حاضر، پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی طراحی گردید. دربخش اول، اطلاعات مربوط به ویژگیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخگو، در بخش دوم پرسشهای نگرشي نسبت به محصولات ارگانيك مطرح شد و در بخش سوم سؤالات مربوط به تمایل به پرداخت افراد مطرح شد. در بخش سوم سه درصد پیشنهادی براساس نتایج پیشآزمون، شامل مبالغ 10، 5 و 20 درصد بيشتر نسبت به برنج هاشمي معمولي به صورت، سه پرسش وابسته به هم ارائه گردید. در پرسش اول، پذیرش یا عدم پذیرش درصد پیشنهادی میانی از سوی پرسش شونده به این صورت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت مطالب فوق و مخاطرات استفاده و مصرف برنجهای معمولی، آیا شما حاضرید 10 درصد بیشتر نسبت به برنج هاشمی معمولی برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک پرداخت نمایید؟
درصورت ارائه پاسخ منفی يا بدون پاسخ به پرسش اول، درصد پیشنهادی پایین‌تر(5 درصد) و در صورت ارائه پاسخ مثبت، درصد پیشنهادی بالاتر(20 درصد) از پرسش شونده پرسیده میشود. پاسخگویان می‌توانند در مواجه با این پرسشها که آیا حاضر به پرداخت مبلغ بيشتر براي برنج ارگانيك نسبت به برنج معمولي، پاسخ مثبت یا منفی داده و یا هیچ پاسخی ندهند. همچنین، به همراه درصد پیشنهادی WTP، در انتها از پاسخگویان در مورد حداکثر WTPآن‌ها پرسش شده است. این عمل به تحلیل‌های بعدی برای طبقه‌بندی تأثیرات به‌جا مانده کمک می‌کند.
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، شایستگی و مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. چرا که دادهها و اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل و کسب نتایج نهایی، از طریق ابزار اندازهگیری به دست میآید.
اعتبار (روایی) پرسشنامه از طریق بررسی روایی محتوا، صوری مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد و روایی صوری نشان می‌دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه‌گیری مفهوم مورد نظررا دارند و روایی عاملی نشان میدهد که آیا عناصر یا گویههای مورد سنجش مفهوم مدنظر ما را مورد ارزیابی قرار میدهد یا خیر. برای اندازه‌گیری روایی صوری، از نظر اساتید و متخصصان استفاده شد، در نتیجه اشکالات ساختاری پرسشنامه شناسایی و اصلاحات لازم جهت برآورده ساختن روایی ظاهری صورت پذیرفت.
بهمنظور احتساب اعتبار پرسش‌نامه، آزمون پیش‌آهنگی (pretest) انجام شد به گونه‌ای که تعداد 35 نسخه از پرسش‌نامه‌ها در یک آزمون مقدماتی تکمیل گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS ضریب اعتبار آلفای کرونباخ86 875/0 برای پرسش‌نامه بدست آمد که نشان می‌دهد پرسش‌ها از اعتبار بالایی برخوردارند. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به عدد يك نزدیک‌تر باشد، همبستگی درونی پرسش‌ها بیش‌تر و در نتیجه، پرسش‌ها همگن‌تر خواهند بود. از نظر پدهاوز87 ضریب اعتبار بین 5/0 تا 8/0 برای پژوهش‌های غیر تجربی پذیرفتنی است(راحلی و همکاران، 1389).
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری
3-8-1- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت
با توجه به کاربرد رهیافت ارزشگذاری انتخاب دوگانه دوبعدی (DDC)88در این پژوهش و دو ارزشه بودن مقادیر متغیر وابسته یا پاسخهای ابراز شده از سوی مصرف‌كنندگان (پذیرش مبلغ پیشنهادی معادل با یک و عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی معادل با صفر)، الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت89 به منظور تشکیل تابع ارزشگذاری براي خريد برنج ارگانيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به کاربرد رهیافت ارزشگذاری با اين فرض كه مطلوبيت مصرف‌كنندگان تابعی از خريد و رضايت از محصول، درآمد و ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی فرد باشد؛ تابع مطلوبيت هر مصرف‌كننده را می‌توان به شكل زير نوشت:
(3-3)

در رابطه فوق، زمانی كه فرد تمايل به پرداخت به سبب خريد و رضايت را داشته باشد، C مساوی يك و در غير اين‌ صورت برابر صفر خواهد بود. همچنین، I و sنيز درآمد و بردار ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی پاسخدهنده را نشان می‌دهد. از دیدگاه اقتصادی تابع مطلوبيت فرد به صورت تصادفی بوده، پس تابع مطلوبیت هر فرد مصرف‌كننده برنج را به صورت زیر میتوان نوشت:
(3-4)

تابع مطلوبيت فوق u(.) يك متغير تصادفی با ميانگين مطلوبیت غیرمستقیم v(.) است. جزء ε_c نيز جمله اخلال تصادفی با ميانگين صفر و واريانس ثابت میباشد. چنانچه فرد مصرف‌كننده تمایل به پرداخت خود را برای قیمت پیشنهادی Bريال خريد ابراز دارد. مطلوبیت غیرمستقیم وی به صورت زیر است:
(3-5)

احتمال وجود تمايل به پرداخت در فرد مصرف‌کننده برنج ارگانيك (P1) و عدم وجود آن (P0) به قرار زیر است:
(3-6)

در شرایطی که، μ برابر با (ε_0-ε_1 ) باشد و F_μ (.) بيانگر تابع توزيع تجمعی μ باشد، احتمال تمايل به پرداخت فرد خريدار را می‌توان به صورت زير نشان داد:
(3-7)

که در آن، ∆v تفاضل مطلوبيت‌های غيرمستقيم است. با به‌كارگيری توزیع احتمالاتی لاجيت براي F_μ (.) می‌توان نوشت:
(3-8)

متغير وابسته در الگوی رگرسیونی تعیین تمايل براي مصرف برنج ارگانيك دو مقدار یعنی ارزش یک(پذيرش مبلغ پیشنهادی) یا ارزش صفر (عدم پذیرش)را دارا میباشد.از این رو، با توجه به گسسته بودن متغیر وابسته، الگوی انتخاب دوتایی به منظور برازش رگرسیونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت (كيامي، 1392).
در اين پژوهش با توجه به ماهيت دو ارزشه بودن متغير وابسته الگوی انتخاب دوتايی لاجیت برای تشکیل تابع ارزشگذاری و مشخص کردن عوامل مؤثر بر متغير وابسته مورد استفاده قرار گرفته است. خريد و رضايت توسط فرد iام به وسيله متغير تصادفی yi نشان داده میشود که در صورت وقوع امر مورد نظر مقدار يک و در غير اين صورت مقدار صفر به خود می‌گيرد.
اگر Piاحتمال yi=1 باشد، آنگاه (Pi-1) نيز احتمال 0 = yi خواهد بود. اگر متغيرهای پیوسته و موهومی مختلفی بر پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی مصرف‌کننده برای خريد برنج ارگانيك مؤثر باشند، مجموعه اين متغيرها را برای فردi ام با xi و پارامترهای مربوطه را باB نشان میدهند. براساس موارد یادشده، روابط زیر مفروض است.
(3-9)

الگوی لاجيت با استفاده از توزيع احتمالاتی لجستيک مقادير احتمال پيشبينی شده متغير وابسته دو ارزشه را بين صفر و يک برآورد نموده، این الگو از تابع توزيع تجمعی لجستيک به شکل زير تبعيت می‌نماید:
(3-10)

توزيع فوق دارای ميانگين صفر و متقارن بوده و واريانس متغير تصادفی در توزيع لجستيک است. با توجه به متقارن بودن توزيع لجستیکπ^2/3 ، (t) F – 1 =(-t)F بوده و در نتیجه:
(3-11)
با توجه به موارد مطرح شده، الگوی لاجیت به صورت زير نشان داده خواهد شد (كيامي، 1392):
(3-12)

پس از برازش، تفسير ضرايب رگرسیون برآورد شده در الگوی لاجيت مدنظر نمیباشد، بلکه دو مقدار کشش90 و اثر نهایی91 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تغيير در احتمال 1 = Yiبر اثر تغيير يک واحدی در مقدار متغير توضیحی که به نام اثر نهايی خوانده می‌شود و در الگوی لاجيت به صورت زير محاسبه خواهد شد (جاج92، 1982):
(3-13)

در الگوی فوق، مقدار تغيير در احتمال، بستگی به احتمال اوليه و بنابراين بستگی به ارزشهای اوليه همه متغيرهای توضیحی و ضرايب آنها دارد. از سوی ديگر، کششپذيری متغير توضيحیk ام ، در الگوی لاجيت را میتوان از رابطه زير تعیین نمود:
(3-14)

کشش مربوط به هر متغير نشان داده که تغيير يک درصدي در مقدار متغير توضیحی چه میزان باعث تغيير در احتمال 1 = Yiمیشود. اگر kامين متغير توضيحی الگو Xk، متغيری موهومی‌باشد، اثر نهايي برای اين متغير عبارت است از تغيير در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی(1 =Y) در نتيجه تغيير Xkاز صفر به يک، در حالی که ساير متغيرها در يک مقدار (X*) ثابت نگه داشته شوند. مقدار اثر نهايی متغير توضيحی موهومی از طريق رابطه زير قابل محاسبه است:
(3-15)

مقادير ثابت ساير متغيرهای توضیحی (X*)، تحت عنوان حالت نمونه93 شناخته می‌شود. نحوه مشخص کردن مقدار حالت نمونه به اين صورت است که برای متغيرهای موهومی مقدار آماره مد و برای ساير متغيرها مقدار ميانگين آنها مدنظر قرار خواهد گرفت. به منظور بررسی دقت پيشبينی الگوی لاجیت برازش شده از درصد پيش بينی صحيح استفاده خواهد شد. اين معيار به صورت زير محاسبه میشود (كيامي، 1392):
(3-16)

در رابطه فوق، 11N تعداد مشاهداتی است که دلالت بر عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد برای خريد برنج ارگانيك دارد و توسط الگو نيز پيشبينی شده است. مقدار 22N نيز تعداد مشاهداتی است که دلالت بر پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد برای خريد برنج ارگانيك دارد و توسط الگو نيز به درستی پيشبينی شده است. صورت کسر (22N+11N) نشاندهنده تعداد کل مشاهداتی است که درست پيشبينی شده و T نیز تعداد کل مشاهدات را نشان میدهد. هر چه مقدار این شاخص به 100 نزديکتر باشد، توان پيشبينی الگو مطلوبتر بوده و از اين رو، دقت الگو نيز بالاتر است. استفاده از رهیافت انتخاب دوتایی لاجیت بستری مناسب را به منظور بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش مبالغ پیشنهادی را فراهم میآورد.
به منظور محاسبه متوسط تمايل به پرداخت در الگوی فوق با در نظرگرفتن شكل خطی برای تابع مطلوبيت غيرمستقيم افراد مصرف‌کننده، داریم: v(C,I-B;s)=α_c+βI+ε (3-17) β0,C=0,1
با تعریف رابطه فوق برای دو حالت وجود تمایل به پرداخت (1=C) و عدم وجود آن (0=C)، تفاضل مطلوبیت غیرمستقیم به صورت زیر شکل میگیرد:
(3-18)
میزان تمايل به پرداخت بیشینهای كه فرد در راستای خريد برنج ارگانيك ابراز داشته، مبلغی است كه مطلوبيت فرد در صورت وجود تمايل به پرداخت و عدم وجود تمايل به پرداخت يكسان باشد(∆v=0). با در نظرگرفتن تابع مطلوبيت خطی و صفر بودن اميد رياضی μ ، می‌توان تمايل به پرداخت بیشینه افراد مصرف‌كننده برنج ارگانيك را به صورت زير تعریف نمود:
(3-19)

در الگوهای انتخاب دوتایی فرض بر این است که عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و متغیرهای اثرگذار بر سطح تمایل به پرداخت یکسان میباشند (کاوسی کلاشمی و همکاران، 1388).
3-8-2- روش دو مرحله‌اي هکمن
این روش بر اين فرض استوار است که مجموعه‌اي از متغيرهای توضیحی مي‌توانند بر وجود تمایل به پرداخت اضافی برای برنج هاشمی ارگانیک تأثيرگذار باشند و مجموعه‌اي ديگر مي‌توانند بر مقدار تمایل به پرداخت اضافی پس از تصميم‌گيري اوليه تأثير بگذارند. بنابراين، دو مجموعة مختلف از متغيرها مي‌توانند در اين الگو وارد شوند. چنان چه

پایان نامه
Previous Entries تمایل به پرداخت، روش نمونهگیری، محیط زیست Next Entries روش حداقل مربعات، تمایل به پرداخت