تمایل به پرداخت، روش نمونهگیری، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

و تحلیل تمايل برای مصرف‌ سبزیجات و میوه‌هاي محلی و محصولات ارگانیک به دو روش ارزش‌گذاری مشروط و آزمایش انتخابي در جنوب اسپانيا مي‌پردازد. بر‌‌اساس روش ارزش‌گذاري مشروط، شهروندان به طور متوسط ​​49٪ براي محصولات ارگانیک و 27٪ براي محصولات محلی حاضر به اضافه پرداخت هستند.
اسكارپا و همكاران78(2006)، در این مقاله به بررسی تمايل مصرف‌کنندگان برای سیستم‌های تولید سازگار با محیط زیستی و نقش شهرت يك منطقه در خريد محصولات مختلف برای هویج در والدي‌گرستاي ايتاليا79 مي‌پردازد. با استفاده از چند ویژگی جدا و انتخابي‌ همچنين مدل‌لاجیت و با در نظر گرفتن مطلوبیت نهایی درآمد، برای برسي اثر شهرت تولیدکنندگان یک منطقه (دره‌کوهستانی) برای خريد يك محصول سازگار با محیط‌زیست توسط مصرف‌كنندگان مورد برسي و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه شهرت يك منطقه در توليد محصول سازگار با محيط زيست و ارگانيك تا چه اندازه در حفظ وفاداري مشتري و تمايل به خريد آن تاثيرگذار است.
اوانوا و ترنتر80 (2004)، اين مطالعه به برسي تمایل به پرداخت‌، تمایل به افزایش مالیات‌ها ، تمایل به افزایش قیمت‌ها و تمایل به قبول کاهش در استاندارد در زندگی به منظور حفاظت از محیط‌زیست در كشورهاي صنعتي به ويژه استراليا با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون و روش ارزش‌گذاري مشروط مي‌پردازد. در نتايج مشاهده شد سن و جنس در تمايل به پرداخت نقش كمي دارد ولي درآمد و تحصيلات در تمايل به پرداخت تاثيرگذار است همچنين به برسي تاًثير احزاب در استراليا به منظور حمايت از افزايش ماليات براي حفاظت از محيط زيست مي‌پردازد. در مورد استرالیا، تنوع قابل توجهی در تمایل در میان هواداران احزاب سیاسی وجود دارد و نشان می‌دهد که حمایت از اصلاحات سیاست در حفاظت از محیط زیست در تغییر آب و هوا منوط به سياست درون حزبي است.
كورسي و نوويلي81(2002)، در این مقاله، مدلي برای تخمین تمايل مصرف‌کنندگان براي پرداخت حداکثر بها براي گوشت‌گاو ارگانيك و مقايسه آن با خريد گوشت گاو در تورين ايتاليا82 مي‌باشد، برای این منظور، از تئوری‌های مربوطه و روش های اقتصاد‌سنجی، بر‌اساس مدل RUM83 و ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. هدف از این مقاله بررسی ارائه چارچوب نظری برای روش سنتی و جدید با رویکرد برآورد حداکثر پرداخت قیمت مصرف‌کنندگان برای بهبود کیفیت، گوشت گاو ارگانيك است. نتایج نشان می‌دهد که گوشت گاو ارگانيك ممکن است سهم بازار قابل ملاحظه‌ای به دست آورید. در اين تحقيق تمايل مصرف‌کنندگان متغير مستقل و ميزان خريد و تمايل به پرداخت حداکثر بهاي برای بهبودکیفیت گوشت ارگانیک متغير وابسته مي‌باشد.
2-8- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق، پس از بررسی الگوها، ابعاد و شاخصهای متعدد مورد مطالعه در تحقيقات داخلی و خارجی مرتبط و با در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات جامعه مدنظر، چارچوب زیر براي ارزيابي نگرش افراد نسبت به محصولات ارگانيك به ويژه برنج ارگانيک در گروه‌های مختلف (ویژگی‌های شخصی و حرفهای، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگیهای اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 2-1- چارچوب نظری و الگوسازی پژوهش حاضر
2-9- جمع بندي
با توجه به تحقيقات كه بيان شد در زمينه تمايل به مصرف يا دانش افراد نسبت به محصول برنج ارگانيك مقاله اي در داخل كشور به چاپ نرسيده است ولي بطور تخصصي تر در مورد كشت توام برنج و پرورش اردك و مقايسه آن با كشت متداول، برسي تاثير كودهاي ارگانيك در رشت برنج، برسي كشت ارقام برنج در روش كشت برنج و اردك، برسي تاثير تركيبات مختلف مواد ارگانيك، بقاياي گياهي و كودهاي زيستي بر بهره وري، اقتصاد و سلامت خاك نظام هاي كشت ارگانيك بر پايه برنج، مقالاتي به چاپ رسيده است. در مقالات چاپ شده بيشتر بر روي محصولات ارگانيك تمركز دارد و كمتر به خود محصولات بخصوص برنج ارگانيك پرداخته شده است. در مقالات ذكر شده در مرور منابع بيشتر از روش هاي ارزش گذاري مشروط، روش انتخاب دوتايي و مدل هاي لاجيت و توبيت و RUM استفاده شده است و مهمترين عامل در پذيرش محصولات ارگانيك را مي‌توند بطور خلاصه حفظ محيط زيست، رفاه نسبي شخص، بهداشت، سطح تحصيلات، آموزش- اطلاع رساني، خدماتي- حمايتي، نظارت و اقتصادي دسته بندي كرد.

3-2- مقدمه
يك تحقيق زماني قابل انجام است كه شناخت كاملي از منطقه مورد مطالعه داشته باشيم بدين منظور در این فصل ابتدا به بررسی منطقه مورد مطالعه پرداخته، نوع و روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه، متغیرهای تحقیق و مقیاس آنها، ابزار جمعآوری دادهها و روش گردآوری دادهها پرداخته میشود و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل دادهها بیان میگردد.
3-2- سیمای منطقۀ مورد تحقیق
استان گيلان در ميان رشته كوههاي البرز و تالش در شمال ايران جاي گرفته است. مساحت استان گیلان برابر 14042 کیلومتر مربع است و بر اساس سرشماری سال 1390 و آخرین تغییرات تقسیمات کشوری جمعیت گیلان برابر 2404861 نفر و دارای 16 شهرستان و 43 بخش و 51 شهر و 109دهستان میباشد. سرزمين گيلان به لحاظ قرارگيري در دامنه شمالي البرز و درياي خزر داراي آب و هواي موسوم و معتدل خزري است كه سالانه بين 1500 تا 2000 ميلي‌متر بارندگي دارد. به لحاظ بارندگي كافي و رطوبت نسبي بالا پوشش گياهي استان از نوع جنگلهاي انبوه و همچنين چمنزارهاي سرسبز است. موقعيت جغرافيايي و آب و هوائي خاص استان سبب گرديده تا فعاليت اصلي مردم بر كشاورزي باشد و مهمترين مركز توليد كشور به حساب مي‌آيد. اين استان به مركزيت رشت قرار دارد. شهرستان رشت از شمال به درياي خزر و بندر‌انزلي ، از جنوب به شهرستان رودبار ، از شرق به شهرستانهاي سياهكل و آستانه اشرفيه و از غرب به شهرستانهاي فومن ، صومعه سرا و شفت منتهي مي‌شود. اين شهرستان به جهت موقعيت جغرافيايي، واقع شدن در جلگه مركزي و وسعت زياد آن ، حاصلخيزي خاك و اراضي ، مهمترين منطقه توليد و كشت برنج است.  اين شهرستان با مساحت 2/1272كيلومتر مربع، شامل 6 بخش : مركزي‌، خمام، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان و لشت نشاء و 18 دهستان و 296 آبادي ، كه 294 آبادي آن داراي سكنه و 2 آبادي آن خالي از سكنه است. جمعيت شهرستان طبق سرشماري سال 1385 ، 857606  نفر بوده است كه تراكم نسبي آن 430 نفر درهر كيلومتر مربع است كه از اين تعداد 7/68 درصد آنها شهر نشين هستند ، همچنين 32%  كل جمعيت استان به اين شهرستان تعلق دارد. مردم آن آريايي نژاد و به زبان فارسي وگويش گيلكي سخن مي گويند.
3-3- روش تحقیق
این پژوهش دارای رويكردی كمی بوده به این دلیل که با تبدیل واقعیت اجتماعی به متغیر از طریق نمونههایی که نماینده جامعه هستند به مطالعه جامعه پرداخته و دادههای عددی برای باز نمود محیط اجتماعی فراهم مینماید که برای تحلیل این دادهها از روشهای آماری استفاده میکند كه از لحاظ استفاده از نتايج و يافتهها از نوع تحقیقات کاربردی84 محسوب میشود زیرا یافتههای این تحقیق و تجزیه و تحلیل آن میتواند برای حل مسایل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور گردآوری دادهها در این تحقیق از روش ميدانی استفاده شد و همچنين از لحاظ نحوه كنترل متغيرها پژوهش حاضر از نوع توصيفی- همبستگی می‌باشد.
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-4-1- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد(كاظمي،1391). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف كنندگان برنج شهر رشت می‌باشد.
3-4-2- حجم نمونه
حجم نمونه عبارت است از تعدادی افراد که نمونه آماری را تشکیل میدهند. یکی از مسائل عمدهای که در طرحهای تحقیقاتی دارای اهمیت است، تعیین حجم نمونه میباشد. زیرا چنانچه حجم نمونه را بیشتر از حد معمول در نظر بگیریم متضمن کار زیاد و در نتیجه هزینه اضافی خواهد بود و اگر تعداد آن کمتر از حد معمول باشد نتایج حاصله نادرست بوده و اطلاعات لازم و دقیق را به ما نمیدهد (منصورفر، 1376).
3-4-3- روش نمونهگیری
مجموعه شهروندان ساکن شهر رشت، به عنوان جامعه آماري این پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. برای تعیین حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل به پرداخت افراد برای برنج ارگانيك، کاربرد روش پیشنهادی میشل و کارسون (1989) مدنظر قرار گرفت. به اعتقاد ایشان در رهیافت ارزش‌گذاری مشروط درصد انحراف تمايل به پرداخت برآورد شده از تمايل به پرداخت واقعی جامعه باید کمینه شود نه اينكه حداقلسازی مقدار مطلق تمايل به پرداخت برآورده شده از تمايل به پرداخت واقعی صورت گیرد(فتاحی و فتح زاده، 1390). در اين شرايط نياز به اين است كه برآورد اوليه‌ای از ضريب تغييرات مقادیر تمایل به پرداخت مصرف كنندگان (WTP)در اختیار باشد. به این منظور رابطه زیر به منظور محاسبه ضریب تغییرات (V) مورد استفاده قرار میگیرد.
(3-1)
V=δ/TWTP
که در آن، انحراف معیار مقادیر تمایل به پرداخت ابراز شده در پیشآزمون و TWTP مقدار واقعیWTP می‌باشد. با تعیین مقدار ضريب تغييرات () با استفاده از دادههای پیشآزمون، به کمک رابطه‌ی زيرمی‌توان حجم نمونه را به دست آورد.
(3-2)

دررابطه فوق، n حجم نمونه، t مقدار آماره‌یt-student ، RWTPمقدار WTPبرآورد شده از پیش‌آزمون و d درصد اختلاف RWTP ازTWTP می‌باشد. مقدار d توسط محقق تعیین شده و نشان می‌دهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی WTP برای محقق قابل قبول است. در مطالعات ارزش‌گذاری، مقدار قابل قبول d بین 05/0 و 3/0 می‌باشد (مولایی و کاوسی کلاشمی، 1389). در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیش آزمون و روش میشل و کارسون در سطح معنی‌داری پنج درصد و اختلاف WTP واقعی و برآوردی 10 درصد، تعداد 294 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. البته برای بالابردن دقت تخمین میتوان از اندازه نمونه بزرگتری استفاده کرد.اما به دلیل اینکه در تحقیق حاضر، جمع آوری داده‌ها مستلزم صرف زمان وهزینه زیادتری است؛ بنابراین با توجه به شرایط، به سطح دقت مذکور بسنده شده است. پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی، افراد جامعه مورد مصاحبه قرار گرفتند.
3-5-متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیر وابسته، شامل پذیرش مصرف برنج ارگانیک و متغیرهای مستقل شامل تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلاني مي‌باشد.
3-6- روش گردآوری دادهها
یکی از مهمترین مراحل تحقیق، گردآوری داده است، دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف میتوان جمعآوری نمود. ابزارهای گوناگونی شامل مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای به دست آوردن دادهها وجود دارد. مهمترین روشهای گردآوری دادهها در این تحقیق بدین شرح است:
3-6-1- مطالعات کتابخانهای
برای جمعآوری دادههای مربوط به ادبیات این تحقپیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانهای (کتب و مقالات انگلیسی و فارسی، پایاننامهها، سایتهای اینترنتی) استفاده شده است.
3-6-2- مطالعات میدانی
برای انجام مطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده گردیده است. بدین ترتیب که بر اساس اهداف و سوالات تحقیق ابزار جمعآوری تحقیق یعنی پرسشنامه طراحی گردید. گردآوری داده‌های آماری مورد نیاز رهیافت CVM معمولاً از طریق پرسشنامه صورت می‌گیرد. در این تحقیق نیز از این ابزار استفاده شد. پرسشنامه شامل معرفی موضوع تحقیق و اهمیت آن، اطلاعاتی در زمينه استفاده غير اصولي از كود شيميايي در مزارع برنج معمولي و مضرات آن و محسنات برنج ارگانيك به مصاحبه شوندگان يا پركنندگان پرسشنامه داده شد. به منظور برآورد WTP سؤالات متعددی شامل پذیرش مبلغ پیشنهادی (BID)،خصوصیات شخص پاسخ‌دهنده از قبیل جنس، سن، درآمد ماهیانه خانوار، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات و غیره در طراحی

پایان نامه
Previous Entries تمایل به پرداخت، کشاورزی ارگانیک، محصولات کشاورزی Next Entries تمایل به پرداخت، لگوی لاجیت، روایی محتوا