تحولات خانواده، علوم ارتباطات، ورزش بانوان

دانلود پایان نامه ارشد

تاريخي، سياسي، تغيير و تحولات خانواده، تعاونيهاي روستايي و برنامهريزي روستايي توجه کردهاند، که اين مسئله عدم توجه به يک سري از موضوعات و توجه به موضوعات ديگر را گزارش مي نمايد.
کوه بمي و همکاران (1385)، در تحقيقي با عنوان وضعيت شاخصهاي روش تحقيق در پاياننامههاي دکتراي عمومي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (84-1367 ) به اين نتيجه رسيدند که هر بخش از پاياننامه که در دستورالعمل نگارش پاياننامهها به آن توجه ويژهاي نشده، مورد غفلت دانشجو قرار گرفته است. عواملي از قبيل زمان، تغيير آييننامهي پاياننامهها، شرکت اساتيد راهنما در کارگاههاي روش تحقيق و دسترسي سريع به بانکهاي اطلاعاتي موجبات بهبودي در روند تدوين پاياننامهها را فراهم آورده است.
گودرزي و همکاران (1390)، در تحقيقي با عنوان بررسي و مقايسهي پيشينهها در رسالهها و پاياننامههاي دانشکدهي تربيتبدني دانشگاه تهران با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده گرديد که استناد به مقالات با 1/70 درصد از بالاترين ميزان استناد برخوردار بوده است و در خصوص روزآمدي پيشينهها، منابع مربوط به دورهي زماني قبل از 2001 با ميانگين 8/41 درصد بيشترين ميزان استناد را به خود اختصاص داده است.
محمدي و بازنشين (1384)، در پاياننامهي کارشناسي ارشد خود با عنوان “بررسي ساختار و تحليل محتواي مجلات منتشر شدهي کيهان ورزشي و دنياي ورزش در سال 1383” به بررسي و پژوهش در اين مورد پرداخت. وي با بررسي مجلات منتخب، اقدام به ارائهي اطلاعات توصيفي دربارهي فراواني، درصد، ميانگين، همچنين جداول و نمودارها در ارتباط با موضوع مورد بررسي در تحقيق نمود و اذعان کرد که ساختار مجلات مورد نظر در برخي از موارد مانند تعداد صفحات مربوط به مطالب علمي، تحليلي، ورزشهاي تيمي و انفرادي تفاوت معناداري داشتند، اما در مواردي مانند مفاهيم مورد اهميت در ورزش و تعداد صفحات مربوط به ورزشهاي پايه تفاوت معناداري مشاهده نشد. ميزان توجه به فوتبال به مراتب بيشتر از ساير رشتههاي ورزشي است و ميزان توجه به مطالب علمي، تحليلي، ورزش بانوان، المپيک و نيز تأکيد آنها بر مفاهيمي چون باري جوانمردانه، دوپينگ و ورزشهاي همگاني بسيار اندک است. نهايتاً مجلات بيشتر سعي ميکنند تا از اين طريق فروش خود را بالا ببرند.
منصوريان و عليپور (1392)، در تحقيقي با عنوان تحليل موضوعي و روش شناختي پايان نامههاي کارشناسي ارشد علوم اجتماعي در دانشگاه گيلان (1388-1376) گزارش نمودند که تنوع موضوعي پايان نامه هاي علوم اجتماعي در دانشگاه گيلان بسيار گسترده و قابل توجه است. به جز چند تحقيق کيفي، رويکرد تقريبا همهي آثار موجود، نمونه کمي بود. پرسشنامه پرکاربردترين ابزار براي گردآوري داده ها بوده است. اکثر پايان نامه ها توسط مردان نگارش شده است. تعداد دفاع از پايان نامه ها در سال هاي آخر نسبت به سال هاي اوليه بيشتر مي باشد. تنوع در استفاده از جوامع آماري نيز مورد توجه پژوهشگران بوده است. 32/87 درصد از پايان نامههاي مورد بررسي از روش پيمايشي استفاده کرده اند. ميزان استفاده از سوال تحقيق بيشتر از فرضيه تحقيق ميباشد. روش نمونهگيري تصادفي و خوشهاي بيشترين کاربرد را در ميان روش هاي نمونه گيري داشته اند.
ميزاني و همکاران (1390)، در مطالعه خود با عنوان “بررسي توانايي هاي دانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني و کيفيت راهنمايي استادان در نوشتن پايان نامه” بيان کردند که 30 درصد از دانشجويان تحصيلات تکميلي، آگاه نبودن از وجود منابع اطلاعاتي را عامل عدم دستيابي به منابع اطلاعاتي دانستند. همچنين 4/54 درصد پاسخ دهندگان تحقيق، به راحتي قادر به يافتن موضوع مناسب براي پايان نامه خود نيستند و 9/51 درصد اظهار کردند که براي انتخاب موضوع دانشجويان آشنايي کافي با مسائل و مشکلات و نيازهاي رشته خود ندارند
ميزاني و همکاران (1392) در تحقيقي با عنوان “بررسي مشکلات تدوين پايان نامه کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه هاي منتخب” گزارش نمودند، 7/76 درصد پاسخ دهندگان وجود پايگاه هاي اطلاعاتي در مورد پژوهش هاي انجام گرفته در داخل کشور و 5/82 درصد نيز وجود پايگاه هاي اطلاعاتي در مورد پژوهش هاي در حال انجام در داخل کشور را ناکافي ارزيابي کردند.
نصيرزاده (1378)، در يک بررسي به مقولهي تحقيقات در برنامهي اول و دوم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخته است. يافتههاي پژوهش در مؤسسات مورد مطالعه، عمدهي فعاليت، حول فعاليتهاي توسعهاي و درصد نسبتاً پايين (5 درصد) تحقيقات پايه است. اين مطالعات نشان ميدهد که مؤسسات مورد مطالعه معتقدند که خدمات فناوري مورد نياز عموم صنايع کشور در درجهي اول در زمينهي بهبود کيفيت و بهينهسازي فرآيند توليد بوده و در مرحلهي بعدي دسترسي به دانش فني براي محصولات جديد و ساخت ماشينآلات مورد نياز صنايع است. مجموعهي يافتههاي فوق نشان ميدهد که گرايش عمومي فعاليتهاي تحقيقاتي صنعتي در کشور بايد عمدتاً در چهارچوب نياز صنايع کشور به ويژه فعاليتهاي نوآورانه باشد، هرچند که اين فعاليتها در سطح جهاني به عنوان نوآوري تلقي نشود.
نيک سيرت و بدري، (1392)، در تحقيق ديگري روند موضوعي پاياننامه / رسالههاي رشتهي جغرافيا و برنامهريزي روستايي بين سالهاي 1388-1379 بررسي شده و نتايج حاکي از آن بود که پاياننامه / رسالههاي دانشجويان بيشتر به موضوعات اقتصادي و کمتر به موضوعات زيست محيطي گرايش داشتهاند.

2-3-2) پژوهشهاي خارجي
پدرسن31 و همکاران (2003)، پژوهشي را با عنوان “استفاده از روش تحليل محتوا جهت بررسي جنسيت کارکنان روزنامههاي ورزشي و پوشش آنها” انجام دادند و با مشخص نمودن ميزان پوشش خبري از ورزشکاران آموزشگاهي مرد و زن، بر روي 1972 مقاله و 827 عکس دريافتند که 4/91 درصد گزارشگران، 6/78 درصد عکاسان، 100 درصد سردبيران و 3/91 درصد نويسندگان ورزش هاي آموزشگاهي را مردان تشکيل ميدهند.
پيه تيلا32 (1990)، در پژوهشي به بررسي پاياننامههاي دورهي دکتراي علوم پرستاري در فنلاند در فاصلهي سالهاي 1982 تا 1987 پرداخت. دادههاي تحقيق بر اساس ويژگيهاي روش تحليل محتوا و نيز با استفاده از ليست مخصوصي جمعآوري شد. نتايج تحقيق آشکار ساخت که اکثر پاياننامهها از ماهيتي توصيفي برخوردار بوده و معمولاً روش بررسي را به کار گرفته بودند. عموميترين ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه بوده و نوعاً ترکيب تعدادي از اين شيوهها در کارهاي مشابه به چشم ميخورد. پاياننامهها عمدتاً به وسيلهي روشهاي کمي تحليل ميشدند و روشهاي کمي با رويکردي کيفي فقط در دو مورد مشاهده شد.
خدادوست و همکاران (2011)، در مقاله اي با عنوان بررسي تحليل محتواي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد، ويژگي هاي توصيفي و استاندارد هاي iso9002 جهت نگارش پايان نامه به بررسي 37 پايان نامه از طريق سياهه وارسي (چک ليست) که تهيه شده بود پرداختند. يافته ها ي اين پژوهش حاکي از آن بود که با وجود مطلوب بودن پارامترهايي مانند تعداد صفحات، تعداد منابع و تعداد محققان مرد يا زن، ميانگين مدت زمان انجام پژوهش در هر سال نسبت به سال کاهش يافته است. به علاوه، اين پايان نامه ها از نظر نگارش در مقايسه با استاندارد iso9002 کمي متفاوت بود.
ديميترف33 (1992)، در پژوهشي تحت عنوان “پژوهش در کتابخانهي علوم بهداشت و علوم اطلاعات: تحليل کمي مقالات تحقيقي متشر شده در فاصلهي سال هاي 1966 تا 1990” در مجلهي انجمن کتابخانهي پزشکي آمريکا را با استفاده از روش تحليل محتوا مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد که اغلب تحقيقات در علوم کتابخانهاي بهداشتي که به وسيلهي کتابخانهها انتقال داده ميشوند، مربوط به کتابخانههاي علوم بهداشتي بوده (8/51 درصد) و بيشتر تحقيقات از نوع کاربردي (7/45 درصد) و نظري (2/29 درصد) ميباشند. از ميان تحقيقات انجام شده، 41 درصد آنها بررسي و 7/20 درصد از آنها نيز مشاهدهاي بودند. روش توصيفي تحليل کمي به ميزان 5/83 درصد مورد استفاده قرار گرفته بود. بررسيهاي بيشتر آشکار ساخت بر روي 25 درصد از تحقيقات سرمايهگذاري شده بود. شمار متوسط نويسندگان براي هر تحقيق 85/1 نفر و متوسط حجم مقاله 25/7 صفحه اندازهگيري شد. اگرچه تفاوتهاي خاصي در روششناسي و حوزهي تحليلي وجود داشت، در بيشتر قسمتها، يافتههاي تحقيق با گزارشهاي کتابخانهي عمومي و مجلات علوم ارتباطات همخواني دارد.
عبد ولايه34 (2002)، در مقالهاي به بررسي و شناسايي گرايشهاي پژوهشي پاياننامههاي تحصيلات تکميلي کتابداري و اطلاعرساني در فاصلهي سالهاي 1994 تا 2000 در دانشگاه بينالمللي اسلامي مالزي پرداخته که نتايج نشان داد که موضوع فناوري اطلاعات، بيشترين تعداد پاياننامهها را به خود اختصاص داده است. به موضوعهايي چون تاريخ کتابخانه، فهرستنويسي و ردهبندي، نمايهسازي و چکيدهنويسي و دکومانتاسيون اصلاً پرداخته نشده است.
فوسو و آلمنا35 (2006)، پاياننامههاي کارشناسي ارشد رشتهي کتابداري و اطلاعرساني را که در سالهاي 1998 تا 2005 دربارهي کتابخانهي بالم دانشگاه غنا به رشتهي تحرير درآمده را تحليل کردند. اين تحليل به مشخصات ظاهري پاياننامهها و حوزهي موضوعي آنها مي پردازد.
لوميس36 (1985)، در پژوهشي با عنوان “تحليل چکيدهها و عناوين پاياننامههاي دورهي دکتراي پرستاري در آمريکا در فاصلهي سالهاي 1976 تا 1982″، به بررسي و شرح پاياننامههاي دورهي دکتراي پرستاري در دورهاي ششساله پرداخت. از ميان پاياننامههاي استفاده شده در اين تحليل، 4/77 درصد مربوط به پرستاري باليني و 6/21 درصد مربوط به مطالعات زمينههاي اجتماعي بودند. با استفاده از تحليل بيشتر در زيرگروهها و به طور ترکيب متغيرهاي تحقيق آشکار شد هنگامي که مدت زمان انجام پاياننامه، منطقهي جغرافيايي و نوع درجهي پاياننامهها مورد تحليل قرار گرفت، تفاوت معناداري را در محتواي پاياننامهها آشکار ساخت.
لي (2003)، در مطالعهاي به روش علم سنجي به “بررسي توليدات علمي انستيتو مولکولي و بيولوژي سلولي سنگاپور” پرداخته است. يافتهها نشان ميدهد که در اين ده سال، پژوهشگران اين مؤسسه 395 مقاله، 33 فصل کتاب، 24 مقاله در کنفرانس و 4 تک نگاشته، 46 فارغالتحصيل دکتراي تخصصي، 14 فارغالتحصيل کارشناس ارشد و 10 اختراع داشته است.
لينو37 و همکاران (2004)، تحقيقي را با عنوان “استفادهي ابزاري از ورزش زنان، تصاوير تبليغاتي در چهار مجلهي ورزشي” با استفاده از روش تحليل محتوا انجام داده و به اين نتيجه رسيدند که استفاده از زنان براي تصاوير تبليغاتي در اين مجلات، ناشي از نگاه آنها به زن به عنوان يک کالا و جنس بوده که در خدمت نظام سرمايهداري است.
مک کوليک38 و همکاران (2003)، مطالعهاي را با هدف “بررسي تصاوير تلويزيوني مربوط به مربيان تربيتبدني در طول دههي گذشته” با استفاده از روش تحليل محتوا انجام دادند. يافتههاي تحقيق نشان داد که مربيان تربيتبدني هيچگونه امتيازي نسبت به معلمان آن ندارند. مربيان تربيتبدني براي ايفاي نقش معلم، فاقد صلاحيت لازم هستند و بالاخره ويژگيهاي مربيان تربيتبدني با جنس آنها رابطه دارد.
موندلو و همکاران39 (2003)، مطالعهاي را با عنوان “تحليل محتواي مجلهي اقتصادي ورزشي” انجام دادند. مجموعاً 55 مقاله ي ارائه شده توسط 77 نويسنده (3/95 درصد مرد و 7/4 درصد زن) از اين 10 شماره به دست آمد. بررسيها نشان داد اکثريت مقالات ارائه شده، کمي بوده (1/94 درصد) و بيشترين درصد مقالات بر روي عملکرد گروهي و ليست حقوق بگيران (20 درصد) و نيز جستجوي بازار کار (9/12 درصد) متمرکز شده بود. حوزههاي ديگر تحليل محتوا در اين مطالعه شامل اندازهگيريهاي مربوط به ويرايشگر، محققان بازنگر، نويسندگان، تقسيمبندي صنايع ورزشي، جنس، بهرهوري تحقيقي، صفحهبندي جغرافيايي و صفحهبندي مربوط به مؤسسات مختلف و سطح شغلي بود.
والاس و همکاران40 (2004)، به منظور “تحليل محتوايي پوشش تلويزيوني فعاليت جسماني در فاصلهي سالهاي 1970 تا 2001” اقدام به مطالعهاي نمودند. آنها واژههاي کليدي “فعاليت جسماني”، “آمادگي جسماني” و “تمرين” را در آرشيو اخبار تلويزيوني جستجو کردند. اين يافتهها آشکار ساختند که گرچه

پایان نامه
Previous Entries استان تهران Next Entries استان مازندران