تحلیل واریانس، رقابت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

منطقي بين سوالهاست. اين پايايي نوعي آزمون از سازگاري منطقي پاسخ‌هاي پاسخ دهندگان به همه سوالها در يك سنجه يا يك پرسش‌نامه است. تا حدي كه سوالها يا بندها، سنجه ‌هاي مستقلي از يك مفهوم هستند، با يكديگر همبستگي خواهند داشت. معمول‌ترين آزمون پايايي هماهنگي منطقي دروني، ضريب آلفاي كرونباخ است. (همان؛ 251)
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه (يا زيرآزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد. (بازرگان و ديگران، 1381؛ 169)
r_α=J/(J-1)(1-(∑▒s_j^2 )/S^2 )
كه در آن :
= J تعداد زيرمجموعه سوالهاي پرسشنامه يا آزمون
s_j^2 = واريانس زير آزمون j ام
S^2= واريانس كل آزمون
براي اين منظور با استفاده از نرم‌افزار SPSS، آلفاي كرونباخ دو بار، یکی برای مجموعه سوالات و دیگری برای 10 عامل در برگیرنده سوالات محاسبه شد، که در نتیجه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه برای کل سوالات 875/0 و برای ده عامل در برگیرنده سوالات 827/0 عامل در برگیرنده سوالات ش لاعات در اختیار مدیران بود تنها شد كه نشان دهنده پايايي خوبی است.
3-12- نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه
سؤالات پرسشنامه با توجه به عوامل دهگانه چارچوب مدیریت پاداش برپایه ملاک (EBRM) ، مطابق جدول 3-2 توزیع شده است:

جدول 3-2- نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه
سؤالات
مشخصات عامل
28، 29، 31 و 34
همگرایی
با استراتژی کسب و کار ، ارزشها، مهارتها و رفتارهای مورد نیاز
5، 10، 20 و 23
همکاری
و کارآیی سیستم پاداش
2، 11 و 19
تطبیق پذیری
با نیازهای گروه های مختلف کارکنان
4، 15 و 24
متعهدکنندگی
و انگیزه بخشی به کارکنان
1، 14، 21 و 22
مراوده پذیری
درک خوب و ارزشمند تلقی شدن توسط کارمندان
26، 30 و 35
مقرون به صرفگی
و قابل پرداخت بودن
8، 17 و 18
تغییر پذیری
در واکنش به نیازهای مختلف
27، 32 و33
کنترل کنندگی
موثر برای مدیریت و اداره کردن
3، 9، 12، 13 و 16
قانع کنندگی
از لحاظ حقوقی، درونی ، منصفانه و خوب بودن
6، 7 و 25
رقابت پذیری
بیرونی برای استخدام و نگهداشت نیرو

3-13- روشهاي آماري مورد استفاده
در این تحقیق از آزمون پارامتریک t -استیودنت و آزمونهای ناپارامتریک فریدمن، تحلیل واریانس یک عاملی ((ANOVA وآزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s) استفاده شده است. آزمونهای پارامتریک آزمونهایی آماری هستند که مفروضاتی معین و مخصوص درباره ماهیت داده های مورد بررسی ایجاد می کنند. به طور معمول آزمونهای پارامتریک بر این فرض استوارند که داده ها به طور نرمال توزیع شده اند ، نمونه ها به طور تصادفی از جمعیت انتخاب شده اند و این که انحرافات و واریانسهای امتیازات جمعیت در هر گروه برابر هستند. آزمونهایی که چنین فرضهایی را درباره ماهیت داده ها ندارند، ناپارامتریک نامیده می شوند (بروئرتون و میلوارد، 1385؛305) . در ذیل به توضیح مختصری در مورد هریک از این روشهای آماری می پردازیم.
3-13-1-آزمون مقايسه ميانگين تک نمونه‌اي
هرگاه هدف، مقايسه ميانگين يک متغير يا نمونه با يک مقدار ثابت باشد، مي توان از
آزمون t – استیودنت استفاده کرد. (دلاور، 1388؛ 268)
در اين آزمون، فرض نرمال بودن لازم است (اگر چه اگر تعداد نمونه بيشتر از 30 باشد، براساس قضيه حد مرکزي توزيع نرمال خواهد شد). فرض صفر و فرض مقابل در تحقیق مورد نظر به این صورت می باشد:

(لازم به ذکر است از آنجا که در طرح پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شده است و عدد 3 حد وسط این مقیاس می باشد، مقدار ثابت آزمون همان عدد 3 است.)
آماره آزمون نیز به صورت زير تعريف مي شود:

در آماره آزمون مذکور و Sبه ترتيب ميانگين و انحراف معيار نمونه و و n به ترتيب مقدار میانگین مورد آزمون و تعداد نمونه می باشند. همانگونه که قبلا ذکر شد، در صورتي که حجم نمونه زياد باشد (30< n) ثابت مي شود آماره آزمون داراي توزيع نرمال استاندارد خواهد بود. از اين رو ناحيه رد و قبول H0 (براي سطح اطمينان 95%) به این صورت تعريف مي شود: شکل 3-1- ناحیه رد و قبول آزمون مقايسه ميانگين تک نمونه‌اي
در صورتي که مقدار t در ناحيه رد H0 قرار بگيرد فرض صفر رد خواهد شد.(آذر و مؤمنی، 1379؛102-101)
3-13-2- آزمون t براي مقایسه میانگین دو نمونه مستقل
این آزمون زمانی استفاده می شود که می خواهیم بدانیم در یک متغیر خاص چه تفاوتی بین نمونه ها یا گروههای مورد مطالعه وجود دارد(سکاران،1381؛354).
براي مقايسه برابري ميانگين ، فرض صفر و فرض مقابل به صورت زير نوشته مي شود :

قبل از آزمون بالا لازم است فرض صفر و فرض مقابل زير در ارتباط با همساني واريانسها آزمون شود:

فرض صفر(برابری واریانسها) هنگامي رد مي شود كه آماره آزمون در ناحيه رد فرض صفر قرار گيرد ( يا اينكه مقدار سطح معني داري كمتر از 05/0 باشد).
آزمون فرضيه اول تحت همساني و ناهمساني واريانس با استفاده از آماره‌هاي زير انجام مي‌پذيرد (آماره آزمون دارای توزيع t است) :
تحت همساني واريانس:

واریانس مشترک :s_P ,
دراین حالت (همساني واريانس) درجه آزادی برابر با n1+n2-2 می باشد.
2- تحت ناهمساني واريانس:

که دراین حالت درجه آزادي فرمول خاصي دارد.

لازم به ذکر است در صورتي که تعداد نمونه بيش از 30 باشد هر دو توزيع تقريبا نرمال خواهند بود.
بنابراين ناحيه رد و قبول فرض صفر به صورت زير خواهد بود.

شکل 3-2- ناحیه رد و قبول آزمون t براي مقایسه میانگین دو نمونه مستقل
3-13-3- آزمون تحليل واريانس( (ANOVA
اگرچه آزمون t وجود تفاوت میانگین دو گروه مختلف را نشان می دهد، تحلیل واریانس این نوع تفاوت را در میان چند گروه معین می کند(سکاران، 1381؛ 355). به عبارت ديگر تجزیه و تحلیل واریانس کمک خواهد کرد تا بیازماییم آیا تفاوت معنی داری بین میانگین متغیری در بیش از دو گروه وجود دارد یا خیر(دانایی فرد و دیگران، 1387؛460). در اين روش تغييرات کل به دو بخش تجزيه مي شود :
تغييرات کل=تغييرات بين گروهي + تغييرات داخل گروهي
با استفاده از نسبت تغييرات بين گروهي به تغييرات داخل گروهي معيار F بدست خواهد آمد که مبناي تصميم گيري در مورد فرض صفر و فرض مقابل است.
در صورتي که ميانگين k گروه مورد مقايسه باشد در اين صورت مي توان فرض صفر و فرض مقابل را به صورت آماري زير فرمول‌ بندي کرد.

براي قضاوت در مورد فرض صفر بالا همانگونه که گفته شد و بر مبناي تجزيه تغييرات کل (واريانس کل) جدول زير بدست خواهد آمد. اين جدول به جدول تحليل واريانس42معروف است و مهمترين بخش از روش تحليل واريانس است. (صدقیانی و ابراهیمی، 1381؛ 97-90)
جدول 3-3- تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين K گروه
سطح معني‌داري
نسبتF*
ميانگين مربعات
درجه‌ آزادي
مجموع مربعات
منابع تغييرات
Pr(F*>F)
MSB/MSW
MSB
K-1
SSB
بين گروهي

MSW
N-K
SSW
داخل گروهي

N-1
SST
جمع
فرض صفر هنگامي رد مي شود که مقدار F بدست آمده بيشتر از باشد.

شکل3-3-ناحیه رد و قبول آزمون تحليل واريانس
نکته: درجه آزادی جدول بالا مربوط به حالتی است که حجم نمونه ها برابر نباشند.که البته بطور کلی در پژوهش حاضر، حجم نمونه هایی که این آزمون برای آنها بکار رفته برابر نیست.
3-13-4- آزمون فريدمن 43
يكي از آزمون‌هاي معروف ناپارامتري، آزمون فريدمن مي باشد. مي توان از اين آزمون براي رتبه‌بندي گروه هاي مرتبط استفاده كرد. مراحل استفاده از اين آزمون به صورت زير مي باشد:
اگر K را تعداد آزمودني‌ها، n را تعداد نمونه و Rj را مجموع رتبه در هر آزمون بدانيم آماره آزمون عبارت است از :

پایان نامه
Previous Entries رقابت پذیری، ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، آموزش کارکنان، زنان و دختران