تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

میزان و نوع هر مولفه را در سازمان تعیین کردهاند. برای بخش گرایش کارآفرینانه از مدل لامپکین و دس (1996) استفاده گردیده و سعی شده در تدوین سوالات از تحقیقات پیشین و تطابق سوالات با مقیاسهای تعریفشده توسط لامپکین و دس استفاده گردد. برای تدوین سوالات بخش عملکرد از ترکیب سؤالات ارائه شده بر اساس تحقیقات گذشته استفاده شده است.
ج) در انتها نیز بخشی برای اعمال نظر پاسخدهندگان در خصوص پیشنهادات و انتقادات و یا هر نکتۀ دیگری که به نظر آنها مهم به نظر میرسد، در نظر گرفته شده است.
در جدول ذيل تقسيم‌بندي سوالات براساس متغيرها ارائه گرديده است.

جدول شماره(3-1): سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق
مفهوم
ابعاد
مؤلفه ها
سوالات
منبع

گرایش کارآفرینانه

نوآوری
محصول و خدمت
1 تا 4
Runyan, et al, 2008; Naldi et al, (2007); Li et al, 2009; Zhao et al, 2008;

فرایند

ایده

فرایند تحقیق و توسعه، رهبری تکنولوژیکی

استقلال
گروههای کاری مستقل
5 تا 8
Hughes and Morgan, 2007; Lumpkin, Cogliser, Schneider, 2009

تفکر خلاق و همفکری

ارتباط آزادانه

دسترسی کارکنان به اطلاعات محرمانه

ریسک پذیری
مثبت بودن خصوصیت ریسک پذیری
9 تا 12
Hughes and Morgan, 2007; Runyan, et al, 2008; Naldi et al, 2007; Zhao et al, 2009;

شناسایی فرصت

پذيرش پروژه های با ریسک و بازده بالا

اتخاذ حالتی تهاجمی برای دست یافتن به فرصتها

پیشگامی
معرفی محصولات، روشهای اجرایی و تکنولوژیهای عملیاتی جدید
13 تا 16
Lumpkin and Dess(2001); Li et al, 2009; Zhao et al, 2009; Hughes and Morgan, 2007; Runyan, et al, 2008; Naldi et al, 2007;

شناسایی و بهرهگیری از فرصتها

معرفی کالاها و خدمات جدید

دنبال کردن اهداف رقابتی زودتر از رقبا

رقابت تهاجمی
ارتقاء موقعیت رقابتی
17 تا 20
Lumpkin and Dess(2001); Li et al, 2009; Zhao et al, 2009; Hughes and Morgan, 2007; Runyan, et al, 2008; Naldi et al, 2007;

جو رقابتی و تهاجمی

برخورد با رقبا

عملکرد

عملکرد
رشدفروش
21
Venkatraman, 1989; Lumpkin and Dess, 2001; Wiklund and shepherd,2005; Avlonitis, & Salavou, 2007; Runyan, et al, 2008; Li et al, 2009

رضایت مشتری
22

سودآوری
23

سهم بازار در مقایسه با رقبا
24

3-8- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-8-1-تعیین روایی تحقیق
روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 1378 ،ص288). روایی بدین معنی است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهي از روایی اندازهگيري نميتوان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت(سرمد و ديگران،1382: 170). به عبارت ديگر، منظور از روایی تحقیق، میزان دقت شاخصها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهاند(ساروخانی1380: 286). اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.
روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه میباشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزا تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده می شود، و به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران، 1382 ، ص17). در این تحقیق، پس از طرح سوالها بر اساس مدل لامپکین و دس، ادبیات موضوعی و بر اساس کارهای انجام شده در دیگر تحقیقات، پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید راهنما، مشاور و چند نفر از مدیران کسب وکارها قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم مورد تأیید آنها واقع شد. بنابراین میتوان بیان نمود که پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار محتوا است.
اعتبار سازه یک ابزار اندازهگیری نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد، میسنجد(سرمد و دیگران،1382).
جهت اندازهگیری روایی سازه از مدل اندازهگیری(تحلیل عاملی تاییدی) استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از مدلهای اندازهگیری و شاخصهای برازندگی تائید کننده روایی سازه میباشند. روایی سازه با استفاده از آماره T مورد آزمون قرار گرفت. همانگونه که بیان گردیده است، همه آمارههای T بالاتر از مقدار استاندارد 2 میباشد. به عبارتی تمامی ضرایب مسیر معنیدار میباشند. نتایج این آزمون در فصل چهارم ارئه گردیده است.

3-8-2-پایایی تحقیق
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظنیا، 1377، ص 155).
برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری نیز روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است(کونکا و دیگران، 2004، 697-683). سازگاری درونی ابزار اندازهگیری میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود(کرونباخ، 1951، 334-297). این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد. پس از وارد کردن دادهها، با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) محاسبه شد. معمولاً الفای کمتر از 0.6 نشاندهنده پایایی ضعیف، 0.6 تا 0.8 قابل قبول و بالاتر از 0.8 نشاندهنده پایایی بالا است. از این رو هر چه اعداد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. مقدار آلفای محاسبه شده مربوط به هر متغیر و آلفای کل در جدول(3-2) آمده است. بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار میباشد، بدین معنی که پاسخهای داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری میباشد که مورد آزمون قرار گرفتهاست.

جدول (3-2): نتیجه محاسبه ضریب آلفا
ردیف
مفهوم
مؤلفهها
تعداد سوالات
مقیاس
آلفای کرونباخ
1

گرايش كارافرينانه
نوآوری

4
89%

استقلال
4
87%

ریسکپذیری
4
88%

پیشتازی
4
82%

رقابت تهاجمی
4
84%
2

عملکرد
عملکرد
4
71%
3
آلفای کل
گرايش كارافرينانه و عملکرد
24
93%

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
پس از جمعآوری و تلخیص دادهها به ترتیب زیر توسط نرمافزارهای SPSS 16.0 و LISREL 8.5 آزمون های زیر انجام میگیرد:
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی تحقیق
استفاده از همبستگی اسپیرمن برای بررسی میزان ارتباط شاخصهای گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانها
قبل از بررسی رابطه علی بین متغیرها باید بین متغیرهای مورد نظر آزمون همبستگی انجام شود تا در صورت وجود همبستگی بین متغیرها به بررسی رابطه علی بین آن ها بپردازیم.
تحلیل عاملی تأییدی177، برای تعیین روایی سازه و مدل تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و شاخصهای برازندگی.
تحلیل مسیر178: بوسیله نرم افزار لیزرل و شاخصهای برازندگی، برای آزمون فرضیههای تحقیق و تعیین نوع و شدت رابطه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته.

3-9-1- ضریب همبستگی اسپیرمن
آزمون اسپیرمن مترادف ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون است. وقتی درصدد بررسی رابطه آماری بین دو متغیر با دادههای رتبهای باشیم یا داده هایی با توزیع غیرنرمال با تعداد زیاد داشته باشیم این آزمون مناسبت پیدا میکند(غیاثوند، 1387). ضریب همبستگی نشان میدهد که متغیر وابسته تا چه اندازه با افزایش یا کاهش متغیر مستقل تغییر میکند. همچنین ضریب همبستگی شدت رابطه و نوع رابطه(معکوس یا مستقیم) را نشان میدهد. این ضریب بین 1+ (رابطه شدید و هم جهت) تا 1- (رابطه شدید و مخالف) است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد(آذر و مؤمنی، 1385). قبل از بررسی رابطه علی بین متغیرها باید بین متغیرهای مورد نظر آزمون همبستگی انجام شود.
3-9-2- مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) 179 و معادلات ساختار یافته خطی (لیزرل)180
مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به صورت همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهدهشده181 و مکنون182 است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدلیابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده میشود. متغیرهای مشاهده شده، متغیرهایی هستند که به گونه مستقیم و به وسیلۀ پژوهشگر اندازهگیری می شوند، در حالی که متغیرهای مکنون یا مشاهده نشده به گونه مستقیم اندازهگیری نمی شوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده استنباط می شوند(هومن، 1384). به طور کلی مدل معادلات ساختاری دارای سه مدل اساسی زیر میباشد:
1. مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی)
2. مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
3. مدل عمومی معادلات ساختاری

3-9-3- مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی)
این تحلیل اساساً یک روش آزمون فرضیه است، و بر این مفروضه متکی است که اندیشهای برای مؤلفههای یک متغیر مکنون وجود دارد و پژوهشگر به دنبال یافتن نشانگرها نیست. لیزرل این مطلب را که آیا نشانگرهایی که پژوهشگر برای معرفی سازه یا متغیر مکنون برگزیده است، واقعاً معرف آن است یا نه، میآزماید و گزارش میدهد که نشانگرهای انتخابی به چه دقتی معرف یا برازندۀ متغیر مکنون است. در حقیقت تحلیل عاملی تأییدی به بررسی این مطلب میپردازد که آیا دادههای موجود با ساختار به شدت محدود شدۀ پیشتجربی که شرایط همانندی را برآورده میسازد، برازش دارد یا نه.
تحلیل عاملی تأییدی ابزاری برای ارزشیابی ماهیت روابط بین متغیرها و تحقق روایی سازه است. در همین راستا پدهازور و شملکین بیان میکنند که همبستگیهای میان نشانگرها به سازهای که منعکسکنندۀ آنها است نسبت داده میشود. بنابراین برای قبول روایی یک مدل، و در نتیجه روایی نشانگرهای آن سازه، لازم است نشان دهیم که بین این نشانگرها هماهنگی و همسویی وجود دارد. تحلیل عاملی تأییدی احتمالاً مفیدترین روشی است که به برآورد پارامتر و آزمونهای فرضیهها، با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی روابط میان مجموعه نشانگرها میپردازد(هومن، 1384).

3-9-4-مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
در مدل ساختاری روابط بین صفتهای مکنون درخور توجه است. در واقع در مدل ساختاری به دنبال این هستیم که مشخص کنیم روابط موجود بین صفتهای مکنون که براساس نظریه استخراج شدهاند با توجه به دادههای گرداوریشده از نمونه مورد تائید قرار میگیرد یا خیر؟ برای مثال در نظریات یادگیری به کرات به نقش و تاثیر ضریب هوشی بر پیشرفت تحصیلی اشاره شده است. لذا در مدل ساختاری ما به دنبال بررسی این مطلبیم که آیا چنین تاثیر یا رابطهای بین دو متغیر با توجه به نمونه و دادههای حاصل از آن مورد تایید قرار میگیرد یا خیر.
برای ارزیابی مدل معادلات ساختاری، شاخصهایی مورد استفاده قرار میگیرد که در جدول (3-3) به آنها اشاره شده است:

شاخص های مطلق
شاخص های نسبی
شاخص های تعدیل یافته
مجذور کای
شاخص نرم شده برازندگی
(DELTA1 or NFI)

PGFI
نسبت χ2 / df
شاخص نرم نشده برازندگی
(NNFI)
شاخص نرم شده برازندگی
(PNFI)
میانگین مجذور پس ماندها RMR
شاخص برازندگی فزاینده
(DELTA2 or IFI)
جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA)
GFI
شاخص برازندگی تطبیقی
(CFI)

AGFI

الف: شاخصهای مطلق
این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازد که واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از برازش مدل باقی میماند قابل توجه است یا خیر. یا به عبارتی

پایان نامه
Previous Entries گرایش کارآفرینانه، عملکرد سازمان، استان مازندران Next Entries آزمون فرضیه، تحلیل اطلاعات، عملکرد سازمان