تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

1389). به طور کلی هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه برای کشف ابعاد یا سازه های اصلی آن حوزه است (صدرالسادت و مینایی، 1380). تحلیل عاملی تاییدی که به وسیله یورس کوگ ابداع شده، بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بارهای عاملی فرض می شود و آنگاه برای برازاندن هرچه دقیقتر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام می گیرد (صدرالسادت و مینایی، 1380). بدین معنی که در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی آن است که هر عامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد (زارع چاهوکی، 1389).
در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است که در ذیل به تفصیل این مبحث توضیح داده می شود.

4-5-8-2-1 – مفاهیم کلیدی

مفاهیم کلیدی این مقوله به شرح زیر معرفی می شوند:
ضریب همبستگی4: اندازه عددی درجه توافق میان دو مجموعه نمره است. این شاخص از 1+ تا 1- تغییر می کند که 1+ بیانگر توافق کامل، صفر بیانگر عدم رابطه و 1- بیانگر توافق منفی کامل است (صدرالسادت و مینایی، 1380).
ماتریس همبستگی: مجموعه ای از ضرایب همبستگی بین تعدادی از متغیرهاست (صدرالسادت و مینایی، 1380). تحلیل عاملی برای ساده کردن چنین ماتریسهایی طراحی شده است.
اشتراک5: عبارت از میزان واریانس مشترک بین یک متغیر با دیگر متغیرهای به کارگرفته شده در تحلیل است (زارع چاهوکی، 1389).
مقدار ویژه 6: میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می کند (زارع چاهوکی، 1389).
عامل7: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه خلاصه شده ای از متغیرهای مشاهده شده است (زارع چاهوکی، 1389). اساسا عامل، بعد یا سازه ای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها را به صورت خلاصه مطرح می کند (صدرالسادت و مینایی، 1380).
بار عاملی8: همبستگی یک متغیر با یک عامل را گویند (صدرالسادت و مینایی، 1380). اگر مقادیر بار عاملی مجذور شوند نشان می دهند که چند درصد از واریانس یک متغیر توسط آن عامل تبیین می شود (زارع چاهوکی، 1389).
ماتریس عاملی9: جدولی است که بارهای عاملی کلیه متغیرها را در عامل نشان می دهد (زارع چاهوکی، 1389).
چرخش عاملی10: فرآیندی برای تعدیل محور عاملی به منظور دستیابی به عامل های معنی دار و ساده است (زارع چاهوکی، 1389).

4-5-8-2-2- مراحل اجرای تحلیل عاملی

سه مرحله اصلی در اجرای تحلیل عاملی وجود دارد:

انتخاب متغیرهای مناسب
در تعیین اینکه آیا مجموعه داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند دو موضوع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد: حجم نمونه و شدت رابطه بین متغیرها (رضایی، 1389)
در مورد حداقل حجم نمونه باید گفت که نباید کتر از 50 باشد. هرچه اندازه نمونه زیادتر شود، صحت و دقت تحلیل عاملی بیشتر می شود (زارع چاهوکی، 1389). برخی نویسندگان پیشنهاد می کنند که اندازه نمونه کلی،به نسبت به آزمودنی ها به تعداد سئوال ها وابسته است. برخی محققیق نسبت 1 به 10 را پیشنهاد می کند و برخی دیگر تعداد 5 آزمودنی برای هر سئوال را در بیشتر موارد مناسب می دانند.
موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود در ارتباط با شدت روابط بین سئوالها می باشد. یکی از روشهای انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی، استفاده از ماتریس همبستگی است. به طور معمول اینگونه ماتریسهای همبستگی وجود رابطه بین برخی متغیرها و عدم ارتباط با برخی دیگر را نشان می دهند (زارع چاهوکی، 1389). این الگو در تحلیل عاملی موجب شکل گیری خوشه هایی می شود که متغیرهای درون خوشه با یکدیگر همبستگی و با متغیرهای دیگر خوشه ها همبستگی ندارند (زارع چاهوکی، 1389). توصیه می شود متغیرهایی که با هم همبستگی معنی داری ندارند از تحلیل حذف شوند. تباچینگ و فیدل (2007) برای بررسی شدت همبستگی، بررسی ماتریس همبستگی برای یافتن ضرایب بزرگتر از 0.3 را پیشنهاد کرده اند. آماره هایی نیز وجود دارند که پژوهشگر از طریق آنها قادر به تعیین مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی است. یکی از این روشها استفاده از ضریب KMO11 که مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است می باشد (زارع چاهوکی، 1389):
KMO= (∑▒∑▒r_ij^2 )/(∑▒∑▒r_ij^2 + ∑▒∑▒a_ij^2 )

که در آن r_ij ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای i و j است و a_ij ضریب همبستگی جزئی بین انهاست.اگر مجموع ضرایب همبستگی جزئی بین همه زوج متغیرها در مقایسه با مجموع مجذورات ضرایب همبستگی کوچک باشد، اندازه آماره نزدیک به یک خواهد بود. مقادیر کوچک KMO بیانگر آنست که همبستگی بین زوج متغیرها نمی تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود و بنابراین کاربرد تحلیل عاملی قابل توجیه نیست. در صورتیکه مقدار آماره کمتر از 0.5 باشد، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود (زارع چاهوکی، 1389).
برای اطمینان از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی افزون بر اینکه از ماتریس همبستگی استفاده می شود، باید از آزمون کرویت بارتلت12 استفاده شود. آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی های مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیرهای ناهمبسته است می آزماید (زارع چاهوکی، 1389). بنابراین باید این آزمون رد شود.

استخراج عامل ها
همانگونه که پیش از توضیح داده شد هدف تحلیل عاملی، خلاصه کردن متغیرها در تعدادی عامل است. پس برای انجام تحلیل عاملی باید روش استخراج عامل ها و معیار تعیین آنها مشخص شود.
الف- روش استخراج عاملها: برای استخراج عاملها روشهای مختلفی وجود داردکه بر حسب مقدار و نوع واریانسی که توسط متغیرهای هر عامل در مدل توجیه می شود، متفاوتند. اساسی ترین این روشها روش تجزیه مولفه های اصلی است. در این روش عاملها همه واریانس هر متغیر را تبیین می کنند ولی عامل هایی استخراج می شوند که بیشترین مقدار واریانس را توجیه کنند (زارع چاهوکی، 1389).
ب- معیار تعیین عاملها: استخراج عاملها با توجه به معیار مقدار ویژه انجام می شود. براین اساس عامل هایی که مقدار ویژه آنها بیش از 1 باشد معنی دار در نظر گرفته می شوند. (زارع چاهوکی، 1389)

تعیین متغیرهای هر عامل (تفسیر ماتریس عاملی)
در ماتریس عاملی هر ستون معرف یک عامل است. مقادیر در این ستونها معرف بارهای عاملی هر متغیر با یک عامل است. با توجه به بارهای عاملی می توان متغیرها را به عاملهای مختلف نسبت داد.

4 -5-9-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد

به منظور اولویت بندی موانع شناسایی شده از دیدگاه مدیران واحدهای صنعتی، آزمون فرض زیر تعریف شده است:

دسته 1: مانع 1
دسته 2: مانع 2
.
.
.
دسته 16: مانع 16
آزمونی که در این شرایط به کار می رود، تجزیه و تحلیل واریانس به کمک رتبه هاست. این آزمون زمانی به کار می رود که داده های آماری حداقل دارای مقیاس ترتیبی باشند و بتوان آنها را رده بندی نمود. بدین منظور از آزمون فریدمن استفاده می شود. آماره آزمون فریدمن به شرح زیر است (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1381):

χ^2= 12/(nk(k+1)) ∑_(i=1)^k▒R_j^2 – 3n(k+1)
که در آن n تعداد سطرها و k تعداد ستونهاست.

4-5-10- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد

پس از شناسایی موانع و مشکلات عمده عدم توسعه تجارت الکترونیک در واحدهای خوشه نساجی، به ارائه راهکارهای اجرایی در قالب یک مدل تجاری پرداخته می شود.

پایان نامه
Previous Entries سطح تحصیلات، تجارت الکترونیک، تحلیل عاملی Next Entries تحقیق رایگان درباره حقوق انسان، حقوق بشر، سلسله مراتب