تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، آسیب شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و تزیینات آن در ایران، دانشگاه هنر سال 1390، به راهنمایی محمد ضیایی:
این پایان‌نامه در ابتدا به تاریخچه‌ی شیشه‌گری و علل و عوامل رشد و توسعه‌ی شیشه‌گری سنتی در ایران باستان پرداخته است و سپس تکنیک‌های فعال ساخت و تولید شیشه‌گری دستی در ایران و انواع روش ساخت و تولید را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت مباحثی از علل و عوامل توسعه نیافتگی شیشه‌گری دستی و تزیینات آن در ایرانبه میان آمده است. در ساختار کلی این پایان نامه با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران تفاوت اساسی وجود دارد؛ اما پرداختن به مبحث شیشه‌گری و تزیینات مرتبط با آن وجه اشتراک میان این دو پژوهش است که می‌توانند به عنوان مبحثی جداگانه در طرح‌ها و مقالات دیگر مورد تحلیل و آسیب شناسی عمیق‌تر قرار گیرند.

– رساله کارشناسی ارشد محمد اتحادی‌نیا با موضوع مطالعه تطبیقی آثار هنری در تمدن شهر سوخته و جیرفت، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد- دانشکده هنر و معماری، سال 1392 به راهنمایی استاد زنده‌یاد مهرانگیز مظاهری:
پایان‌نامه فوق مباحثی از ویژگی‌های منحصر به فرد تاریخی دو تمدن کهن شهر سوخته و جیرفت را بیان کرده است و با تطبیق و بررسی تولیدات هنری این دو تمدن سعی در بازگشایی وجوه پنهان هنری این دو تمدن دارد. در این پژوهش عوامل محیطی تأثیر گذار در ساخت تولیدات هنری مورد بررسی قرار گرفته و به بیان تازه‌ای از این نوع بررسی‌ها دست یافته است. یکی از تولیدات مورد بحث در این پایان نامه زیورآلات مکشوفه شهر سوخته است. این مبحث به عنوان وجه اشتراک میان دو پژوهش از منظر پرداختن به فرم‌ها و اشتراکات منقوش این زیورآلات با زیورآلات آبگینه حائز اهمیت است.

– رساله کارشناسی ارشد نرجس کریمی با موضوع هنر معاصر ایران در رویکرد به بازار جهانی هنر، دانشگاه الزهرا سال 1390، به راهنمایی زهرا رهبرنیا:
در این طرح موضوع بازار جهانی هنر مطرح گشته است. نگارنده‌ی پایان‌نامه چنین پرداخته است که هنرمندان پیشروی ایران، تحت تأثیر مسائل جهانی شدن و دغدغه‌های محلی/ جهانی آن قرار دارند؛ اما به دلیل کم‌رنگ شدن تأثیر حامیان دولتی، هنرمندان نیز برای همراهی با شرایط حامیان خصوصی ایرانی و بازارهای بزرگ جهانی خلاقیت خود را تحت تأثیر سلیقه خریدار محدود می نمایند. این پایان نامه با بررسی عمیق شرایط و اوضاع بازارهای هنری امروزه‌ی ایران و جهان وجه مشترکی را در شناخت بازارهای جهانی هنر و صنایع دستی با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران دارد. لذا حرکت موازی این دو طرح می تواند موجب آسیب شناسی و آشنایی دقیق‌تر با مواضع موفقیت آمیز بازار هنر گردد.

1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. از سوي ديگر از آنجا كه جهت تحقق نتايج تحقيق ابتدا به توصيف و آنگاه تحليل پرسش نامه هاي نظر سنجي که توسط مشتریان پاسخ داده شده اند، مي پردازد، لذا روش انجام آن نيز توصيفي – تحليلي است. که روش تحلیلی آن از نوع رتبه بندی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نياز به سه طريق مطالعات كتابخانه‌اي و اسنادی ،مصاحبه‌هاي تخصصي و پرسش‌نامه جمع‌آوري شده‌اند.این پژوهش با استفاده از مستندات، در زمینه صنایع دستی ایران، شیشه های آبگینه و ساير منابع مرتبط، كه در ارتباط با فرضيات تحقيق بوده اند، پيشينه موضوع را مدون کرده است. بر اساس اين مباني و استفاده از همفكري و راهنمايي اساتيد محترم راهنما و نيز مصاحبه با برخي از خبرگان در دسترس، پرسشنامه طراحي و پس از تعيين روايي شاخص‌ها و عوامل از ايشان نظرسنجي ميداني به عمل آمد. در نهايت بر اساس داده‌هاي بدست آمده از پرسش‌نامه‌هاي جمع‌آوري شده، با استفاده از آزمون‌هاي مناسب آماري (آزمون t برای تک گروهی و روش رتبه بندی فریدمن) فرضيات تحقيق مورد بررسي و آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پرسشنامه‌ها خریداران ایرانی و ساکنان ایرانی و خارجی فرای مرزهای ایران هستند. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه فارسی و انگلیسی مدون گشته و نتایج بیانگر تأثیر عوامل کیفیت اثر بر تصمیم خریدار می‌باشد و رتبه‌بندی عوامل نشان می‌دهد که اولویت عوامل کیفی اثر بر تصمیم خرید افراد که شامل خریداران داخلی و خارجی می‌باشد به چه صورت است و استعداد و ویژگی بارز و منحصر به فرد که باعث رضایت‌مندی مخاطب، قرار گرفته کدام است، علاوه بر آن استفاده از رتبه‌بندی مناسب و تأثیر آن در عرضه بازارهای داخلی و جهانی معتبر به چه صورت می‌باشد.

1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها
در بخش معرفی روش‌ها و تکنیک‌های متفاوت کار، از انواع روش‌ها که مشتمل بر 14 شیوه‌ی ساخت است تصاویری به عنوان نمونه آورده شده است. همچنین در بخش جمع‌آوری میدانی اطلاعات که به صورت پرسشنامه در اختیار افراد قرار گرفته است و مشتمل بر 200 فرد به عنوان مشتری فرضی از جامعه‌ی آماری بی نهایتی است که احتمال خریداری محصول را دارند. این افراد منتخب از ایرانیان داخل کشور و ساکنان ایرانی و خارجی خارج از کشور هستند و معیار انتخاب این افراد شناسایی بازارهای جهانی و اقبال زیورآلات آبگینه در میان اقشار مختلف در جوامع جهانی بوده است که پرسش‌های گزینشی از این افراد در قالب پرسشنامه‌های فارسی و انگلیسی در اختیار آنان قرار گرفته است. نتایج این پرسشنامه‌ها به صورت جداول آماری استنتاج نهایی پژوهش را ساخته و موجب تدوین گزارشی شده است که پاسخ‌گوی سؤالات پژوهش می‌باشد.

1-8 محدودیت‌های پژوهش
این پژوهش به تحلیل ساختاری در زیورآلات پرداخته است و به معیارهای هنری آثار، جهت عرضه در بازارهای جهانی اشاره دارد و تهیه و تدوین جداول این پژوهش از نظرسنجی حاصل آمده است. از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به این مورد اشاره کرد که با وجود عرضه زیور‌های آبگینه ایرانی در کشور‌های دیگر به علت عدم دسترسی جهت نظر سنجی حضوری با خریداران خارجی، پرسشنامه‌های فارسی در میان خریداران ایرانی که ساکن ایران یا مقیم خارج از کشور بوده و به صورت توریست به ایران سفر کرده بودند، توزیع گردیده است و پرسشنامه‌های انگلیسی خریداران غیر ایرانی به صورت غیر حضوری و از طریق ارسال اینترنتی مدون گشته است و محدودیتی در جهت برخورد مستقیم خریدار با اثر و پرسش‌های مستقیم با وی وجود داشت. از دیگر مواردی که می‌توان به عنوان محدودیت پژوهشی در این حیطه‌ی موضوعی از آن یاد کرد کمبود منابع مکتوب تحقیقی است که به طور مستقیم با موضوع بحث مرتبط باشد که این خود منجر به ایجاد محدودیت‌های در جمع آوری پیشینه‌ی پژوهش گشته است.

فصل دوم:
تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی هنر

2-1 شناخت شیشه
شیشه جسمی است بی رنگ، سخت، سوگذران و پشت پیدا و در مکان های زندگی برای گذر دادن روشنی و حفظ کردن زیستگاه ها از اثرات جوی ، بویژه برف و باران و باد و کم و زیاد شدن گرما مصرف می شود. در فارسی به آن آبگینه می گویند و در عربی زجاج و در فرانسه آن «وره1» و ایتالیایی آن «ویرو2» است.
شیشه از 5 هزار سال پیش ساخته شده است و برای پوشاندن روزنه های روشن ابنیه آن را به شکل جام که کمی تو گرد به نظر می‌رسید، می‌ریختند. این نوع شیشه‌ی جام به صورت وارونه در (جامگاه) در بام خانه ها و گرمابه ها کار می گذاشتند. از این رو امروزه همه شیشه های در و پنجره را شیشه جام می نامند.
شیشه بجز موارد مصرفی تزئینی برای شیشه‌های آزمایشگاهی،و علمی،آئینه، شیشه جام، شیشه های سفره، بسته بندی، شیشه‌های رنگی، الیاف شیشه ای و غیره نیز مصرف می‌گردد.
تا سده 19 ، جهت شکل دادن، شیشه آن‌را می‌ریختند (ریخته گری) و یا در آن می‌دمیدند، هنوز هم در شیشه سازی هنری به همین روش کار می کنند. در اواخر سده نوزدهم، در صنعت شیشه سازی، ماشین آلات وارد عرصه‌ی شیشه سازی شد و پیشرفت کرد تا آنجا که امروزه، صنعت انبوه سازی شیشه به طور کامل ماشینی شده است.
سختی شیشه 6 تا 7 و وزن آن 5/2 ( تا 8/2 برای شیشه های سربی یا کریستال) است. شیشه را با الماس یا چرخک فولادی خراش می دهند و با خم کردن آن‌را به دو تکه تقسیم می کنند. شیشه در برابر اثر مواد شیمیایی پایدار است و تنها اسید فلوئوریدریک (FH) آن را می خورد.
ماده اصلی شیشه سیلیس است. شیشه سیلیسی خالص در برابر اثرهای جوی پایدار است. جسم های گدازآور در شیشه سیلیکاتهای درست می کنند که پایداریشان در برابر اثرهای جوی کم است.
بویژه K2SiO3 و Na2SiO3 که به کندی در آب حل می شوند و هوای گرم نمناک در آنها اثر می کنند و از این رو است که شیشه گلخانه ها و رختشوی‌خانه ها بعد از مدتی تار می شوند و سوگذران آنها کم می شود.
گرمارسانی و برق رسانی شیشه کم است. تاب فشاری شیشه 60 تا 120 است و تاب کششی آن 30 تا 90 می‌باشد. تاب خمشی آن 40 N/mm2 است و ضریب برجهندگی آن 70.000 N/mm2 است. تاب ضربه ای شیشه ای کم است این است که با ضرب زدن می شکند دربرابر کم و زیاد شدن گرما فوقالعاده حساس است و در آن تنش پیدا می شود و می ترکد که برای جلوگیری از خرد شدن شیشه در برابر گرمای زیاد و یا ضربه شیشه های نشکن و نسوز می سازند. (حامی، 1373، 22)
شیشه های باستانی در مقابل آب غیر مقاوم بودند ولی امروزه شیشه هایی به نام « سودالایم سیلیکات» ساخته شده که در مقابل آب پایدارند همچنین شیشه‌هایی با ضریب حرارتی بالا به نام شیشه‌های «برو سیلیکات» (کارخانه پیرکس) شناخته شدند شیشه‌های مقاوم در برابر مواد شیمیایی را شیشه‌های «آلومینوسیلیکات» می‌گویند. لازم به ذکر است که شیشه های آزمایشگاهی را اغلب از ترکیب شیشه های پیرکس و آلومینوسیلیکات می سازند تا هم در برابر گرما و هم برابر مواد شیمیایی مقاوم باشند به آنها شیشه های « آلومینوبروسیلیکات» می گویند.

2-2 تاریخچه ی مختصری پیرامون کشف شیشه های رنگی
تولید شیشه ی رنگی در دنیای باستان در حقیقت امری اجباری بوده است ، چرا که برای رنگی کردن شیشه باید از اکسید فلزات گوناگون استفاده کرد و اکسید فلزاتی چون آهن که باعث به وجود آمدن رنگ سبز در سایه های مختلف در شیشه می شود به طور طبیعی در شن مورد استفاده ی شیشه گر وجود داشت. تا قبل از سال 800 ق.م هنرمندان شیشه گر قادر به جدا کردن این ناخالصی نبودند و بالطبع نمی‌توانستند شیشه ی بی رنگ تولید کنند.
شواهد تاریخی باستان شناسی نمایانگر این حقیقت است که شیشه ی رنگی به صورت مهره های تزئینی ریز و درشت حدود بیش از هزار سال رقیب سنگ های قیمتی بود که دسترسی به آنها برای عموم به مراتب دشوار تر از شیشه بود ، به همین دلیل استفاده از شیشه در بین ملل گوناگون متداول بود. فی المثل قدیمی ترین مهره های مکشوفه ی شیشه ای از مصر علاقه ی این مردم را به سنگ هایی چون فیروزه، لاجورد، یشم قرمز و سنگ سماک نشان می‌دهد، که از آنها در جواهر سازی استفاده می کردند. دستور ترکیب اکسید فلزات مختلف به ماده ی اصلی برای ساختن شیشه های رنگی، برروی یک سری از گل نوشته های مکشوفه از حفریات کتابخانه‌ی آشور بانیپال در نینوا با تمامی جزئیات آورده شده است. اشاره به این نکته ضروری است که ترکیب اکسید فلزاتی چون منگنز و آهن، برای به وجود آوردن شیشه های رنگی، برای اولین بار به احتمال قوی به صورت تصادفی صورت گرفته است، لکن استفاده از اکسید فلزات دیگری چون مس، سرب، کبالت (فلز لاجورد) و سنگ سرمه باید به صورت ارادی و دانسته صورت گرفته باشد، (علی اکبرزاده کرد میهنی، 1372 ، 25)ازمس برای رنگهای سبز و قرمز یاقوتی، از کبالت برای آبی سیر، از منگنز برای بنفش، از آهن برای رنگ‌های سبز، قهوه‌ای، سیاه و از قلع برای سفید یخی رنگ استفاده می کردند. (مالونی، 1366 ، 76)
جدول 2-1 اکسید‌ها و رنگ‌ آن‌ها
اکسید آهن
سبز مایل به آبی
سبز مایل به زرد
دی اکسید منگنز

ارغوانی (زرشکی)
سلینیم
صورتی

گوگرد
زرد کهربایی

اورانیم
سبز فلورسانس
زرد همراه فلورسانس سبز
سولفور

پایان نامه
Previous Entries صنایع دستی، زیبایی شناسی، تحلیل ساختاری Next Entries بین النهرین، باستان شناسی، دوران اسلامی