تحلیل داده، مدل‌سازی، شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه ارشد

کنورتر به ریورب………………………………………………..70
شکل (4-15) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه مس بلیستر از کنورتر به پاتیل……………………………………..70
شکل (4-16) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه سرباره در کنورتر……………………………………………………………71
شکل (4-17) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه بلیستر در آند…………………………………………………………………71
شکل (4-18) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه سرباره آند به پاتیل………………………………………………………..72
شکل (4-19) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه مواد سرد و قراضه مس………………………………………………….72
شکل (4-20) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه سرباره آند به کنورتر……………………………………………………..73
شکل (4-21) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان تخلیه سرباره کنورتر به کنورتر………………………………………………..73
شکل (4-22) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به پر شدن قالب‌های ریخته‌گری…………………………………………………………..74
شکل (4-23) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان چرخش چرخ ریخته‌گری…………………………………………………………74
شکل (4-24) نتایج تحلیل داده‌های مربوط به زمان خرابی جرثقیل…………………………………………………………………………75
شکل (4-25) نمایی از مدل‌سازی کوره‌های ریورب در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………………76
شکل (4-26) نمایی از مدل‌سازی لاندرهای ریورب در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………………76
شکل (4-27) نمایی از مدل‌سازی بخش ارائه کننده مواد سرد و مس قراضه در نرم‌افزار ارنا……………………………………77
شکل (4-28) نمایی از مدل‌سازی کوره‌های ریورب در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………………78
شکل (4-29) نمایی از مدل‌سازی یک کوره آند در نرم‌افزار ارنا…………………………………………………………………………………78
شکل (4-30) نمایی از مدل‌سازی واحد ریخته‌گری در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………………78
شکل (4-31) نمایی از مدل‌سازی دو جرثقیل 100 تنی در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………79
شکل (4-32) نمایی از مدل‌سازی جرثقیل 25 تنی در نرم‌افزار ارنا……………………………………………………………………………79
شکل (4-33) نمایی از مدل‌سازی فرایند ذوب مس در نرم‌افزار ارنا…………………………………………………………………………..80
شکل (4-34) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار اول……………………81
شکل (4-35) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار دوم…………………..82
شکل (4-36) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار سوم…………………..82
شکل (4-37) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار چهارم……………….82
شکل (4-38) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار پنجم………………..82
شکل (4-39) نمودار میانگین موثر برای متوسط زمان صف مربوط به درخواست جرثقیل در تکرار ششم………………..82
شکل (4-40) نمودار مقایسه‌ای برای تمامی سیکل‌های زمانی در تعیین اعتبار سیکل کوره‌های کنورتر…………………..87
شکل (4-41) نمودار جعبه‌ای سیکل زمانی کنورتر شماره 5 برای داده‌های خروجی مدل و سیستم واقعی………………89
شکل (4-42) نمودار جعبه‌ای سیکل زمانی کنورتر شماره 4 برای داده‌های خروجی مدل و سیستم واقعی………………90
شکل (4-43) نمودار جعبه‌ای سیکل زمانی کنورتر شماره3 برای داده‌های خروجی مدل و سیستم واقعی………………..91
شکل (4-44) نمودار جعبه‌ای سیکل زمانی آند شماره2 برای داده‌های خروجی مدل و سیستم واقعی……………………92
شکل (4-45) نمودار جعبه‌ای سیکل زمانی آند شماره 3 برای داده‌های خروجی مدل و سیستم واقعی…………………..93
شکل (4-46) مقایسه نوسانات طول سیکل زمانی کنورترها……………………………………………………………………………………….95
شکل (4-47) آمار مربوط به تعداد کل تداخل‌ها در محور حرکتی جرثقیل‌ها…………………………………………………………..98
شکل (4-48) آمار مربوط به زمان انتظار جرثقیل شماره 1 در هنگام تداخل……………………………………………………………99
شکل (4-49) آمار مربوط به زمان انتظار جرثقیل شماره 2 در هنگام تداخل……………………………………………………………99
شکل (4-50) تداخل ایجادی از طرف جرثقیل شماره 2 برای جرثقیل شماره 1…………………………………………………….100
شکل (4-51) نتایج مربوط به تعداد آند تولیدی در اجرای شبیه‌سازی……………………………………………………………………101
شکل (5-1) روند بهبود جواب‌ها در نرم‌افزار OptQuest………………………………………………………………………………………..106
شکل (5-2) سیستم شبکه‌ای کارخانه ذوب مس با سه فرایند ……………………………………………………………………………….107
شکل (5-3) سیستم شبکه‌ای با دو مرحله سری………………………………………………………………………………………………………108
شکل (5-4) آمار مربوط به تعداد کل تداخل‌ها در محور حرکتی جرثقیل‌ها مربوط به سناریوی بهینه………………….120
شکل (5-5) آمار مربوط به زمان انتظار جرثقیل شماره 1 در هنگام تداخل مربوط به سناریوی بهینه…………………..120
شکل (5-6) آمار مربوط به زمان انتظار جرثقیل شماره 2 در هنگام تداخل مربوط به سناریوی بهینه…………………….121

فهرست جداول
جدول (2-1) ماتریس کارایی متقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………32
جدول (2-2) مقایسه سه روش تحلیل پوششی داده‌ها، تعالی عملکرد اروپایی و کارت امتیاز متوازن…………………………..40
جدول (3-1) ظرفیت تولید سالانه مات و مس بلیستر در مجتمع مس سرچشمه کرمان……………………………………………..50
جدول (4-1) خروجی تحلیل حساسیت برای بررسی مدل با اعتبار ظاهری بالا……………………………………………………………..85
جدول (4-2) داده‌های حاصل از اجرای شبیه‌سازی مربوط به سیکل کنورترهای شماره 5، 4 و 3 (دقیقه) …………………88
جدول (4-3) نتایج حاصل آز آزمون میانگین دو جامعه آماری برای کنورتر شماره 5…………………………………………………….88
جدول (4-4) نتایج حاصل آز آزمون میانگین دو جامعه آماری برای کنورتر شماره 4…………………………………………………….89
جدول (4-5) نتایج حاصل آز آزمون میانگین دو جامعه آماری برای کنورتر شماره 3……………………………………………………90
جدول (4-6) نتایج حاصل آز آزمون میانگین دو جامعه آماری برای آند شماره 2………………………………………………………….91
جدول (4-7) نتایج حاصل آز آزمون میانگین دو جامعه آماری برای آند شماره 3………………………………………………………….92
جدول (4-8) تنظیمات مدل پایه برای اجرای شبیه‌سازی……………………………………………………………………………………………….94
جدول (4-9) آمار مربوط به کوره‌ها بر حسب ساعت……………………………………………………………………………………………………….95
جدول (4-10) آمار مربوط به زمان بین ورود نهادهای مهم (ساعت)………………………………………………………………………………96
جدول (4-11) آمار مربوط به صف‌های ماژول درخواست حمل و نقل در مدل (دقیقه) ……………………………………………….97
جدول (4-12) آمار مربوط به صف‌های ماژول درخواست حمل و نقل در مدل (تعداد)…………………………………………………97
جدول (4-13) آمار تعداد ضربه‌های جرثقیل‌ها به پاتیل‌هایی با انتظار بیش از 25 دقیقه…………………………………………….98
جدول (5-1) سناریوهای موجود حاصل از تغییر اولویت پاتیل‌ها………………………………………………………………………………….104
جدول (5-2) سناریوهای موجود حاصل از تغییر در قلمرو حرکتی جرثقیل………………………………………………………………..104
جدول (5-3) محدودیت‌های مدل برای نرم‌افزار OptQuest …………………………………………………………………………………….105
جدول (5-4) ارزیابی کارایی 40 سناریوی فرایند ذوب مس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها……………………………….112
جدول (5-5) ماتریس کارایی متقاطع برای سناریوهای کارا…………………………………………………………………………………………113
جدول (5-6) تنظیمات ورودی شبیه‌سازی برای سناریوی بهینه………………………………………………………………………………….114
جدول (5-7) نتایج مربوط به کوره‌های کنورتر و آند در سناریوی بهینه………………………………………………………………………115
جدول (5-8) مقایسه طول زمانی سیکل کوره‌ها بین سناریوی بهینه و پایه………………………………………………………………..115
جدول (5-9) مقایسه زمان بین ورود نهادهای اصلی در سناریوی بهینه و پایه……………………………………………………………116
جدول (5-10) مقایسه آمار مربوط به صف‌های ماژول درخواست حمل و نقل بین سناریوی بهینه و پایه (تعداد)……117
جدول (5-11) مقایسه آمار مربوط به صف‌های ماژول درخواست حمل و نقل بین سناریوی بهینه و پایه (دقیقه)…..118
جدول (5-12) مقایسه آمار تعداد ضربه‌های جرثقیل‌ها به پاتیل‌هایی با انتظار بیش از 25 دقیقه در سناریوی بهینه و پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..119

فصل اول: مقدمه
(شرح مختصر موضوع تحقیق)
مقدمه
به عل

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت Next Entries اقتصاد کشور، مخارج دولت، شوک مارک آپ