تحلیل داده، توزیع فراوانی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گرفت.

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی شامل رسم جدول توزیع فراوانی ، فراوانی درصدی و تجمعی و محاسبه میانه ، مد، میانگین، انحراف استاندارد ، واریانس ، کجی و چولگی تجزیه وتحلیل شد و در بخش آماراستنباطی ابتدا برای تایید نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون«اسمیرنوف-کولموگروف»172 استفاده شد و چون نتیجه آزمون نشان داد که توزیع داده ها نرمال می باشد بنابراین برای آزمون سئوالات پژوهش از آزمون‌ پارامتریک t تک گروهی به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین متغیرهای پژوهش استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای پرسشنامه تدوین شده، داده های به دست آمده را وارد کامپیوتر نموده و با استفاده از نرم افزار SPSS عملیات آماری مورد نیاز بر روی آنها انجام شد. در اين فصل اطلاعات جمع آوری شده در دو بخش توصيفي و استنباطی ارائه گرديده است، در بخش توصیفی ابتدا از جداول توزیع فراوانی و درصد به منظور نمایش ارقامی استفاده به عمل آمده و سپس به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده گردیده است . در راستای تحلیل های استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها و آزمون سوالات تحقیق از آزمون t تک گروهی به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین متغیرها اشاره کرد.

4-2 الف : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
جدول4-1 :بررسی فراوانی جنسیت افراد

شاخص های آماری
گروه ها

فراوانی

درصد
مردان
176
8/45
زنان
208
2/54
جمع کل
384
100

پایان نامه
Previous Entries کلانشهر تهران، سبک زندگی، برنامه های تلویزیون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انسجام خانواده، رسانه های جمعی، ارتباط جمعی