تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

پيش آمده را حل نموده‌ايد؟
•مجددا همان موقعيت را تصورکنيد، با توجه به دانسته هاي فعليتان، چگونه با آن برخورد مي‌نماييد؟ راه حل را ليست نماييد و بهترين آن را با ذکر علت انتخاب، بيان نماييد.
تمرين جلسه 2-5(تمرين نهايي): 5 مورد از موقعيت‌هاي استرس‌زاي تحصيلي خود را در نظر گرفته و پاسخ‌ مربوطه را بنويسيد:
موقعيت استرس‌زا
احساسات
تجاربي که مرا دچار استرس مي‌کند
انتخاب عمل

جلسه ششم
1. از دانش‌آموزان خواسته شد خلاصه‌اي از مباحث جلسات قبل را بيان کنند.
2. از شرکت‌کنندگان خواسته مي‌شود تمرين جلسه قبل خود را روي تخته يادداشت نموده و سپس با کمک دانش‌آموزان پاسخ‌هاي داده شده را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند.
3. به سوالات پاسخ مي‌دهد.
4. از شرکت‌کنندگان خواسته شد به سه گروه تقسيم شده سپس با اجراي نمايش و نشان دادن مثالي از موقعيت فرضي، مهارت‌‌هاي تدريس شده را بکار گرفته و موقعيت نمايش داده شده را تجزيه و تحليل نمايند.
5. در پايان نکاتي جهت تقويت مهارت‌هاي هوش هيجاني براي دانش‌آموزان بازگو شد.
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
پس از ورود داده‌ها و کنترل از نظر صحت ورود، تجزيه و تحليل داده‌ها توسط نرم‌افزار آماري SPSS ويرايش 5/11 انجام شد.
براي بررسي توزيع داده‌ها از آزمون کولمگروف – اسميرنوف استفاده شد. براي بيان مشخصات واحدهاي پژوهش در دو گروه از آمار توصيفي شامل جداول، توزيع فراواني و همچنين نمودار استفاده شد. براي مقايسه گروه‌ها از آزمونهاي آماري بسته به نوع متغير به شرح زير استفاده شد:
براي بررسي همگني دو گروه از نظر متغيرهاي کيفي از آزمون مجذور کاي و براي مقايسه متغيرهاي کمي برخوردار از توزيع نرمال از آزمون تي و ساير متغيرهاي کمي از آزمون من‌ويتني استفاده شد.
مقايسه قبل و بعد گروه کنترل و آزمون از نظر استرس تحصيلي با استفاده از آزمون تي‌زوج انجام شد و براي مقايسه استرس تحصيلي بين دو گروه از آزمون آماري تي‌مستقل ( درصورت غيرهمگن بودن از آزمون کوواريانس) استفاده شد.
براي بررسي ارتباط متغيرهاي مداخله‌گر با متغير وابسته از آزمون‌هاي آناليز واريانس يک‌طرفه و آزمون توکي استفاده شد.
در آزمون‌هاي انجام شده درجه اطمينان 95 درصد و سطح معني‌داري 05/0=? مدنظر بود. لذا در مواردي که 05/0P فرضيه صفر رد شد و فرضيه جايگزين پذيرفته شد.

محدوديت‌هاي پژوهش
1. وضعيت روحي، رواني و عاطفي دانش‌آموزان حين تکميل پرسشنامه
2. وجود تفاوت‌هاي فردي مانند الگوهاي تربيتي، استعداد و توانايي هريک از شرکت‌کنندگان در دريافت و کسب اطلاعات تدريس شده
ملاحظات اخلاقي
اين پژوهش از نوع تجربي خواهد بود. تمامي کدهاي اخلاقي حفاظت از آزمودني انساني مورد نظر معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پژوهش حاضر رعايت شده است که به برخي از موارد آن در زير اشاره مي‌شود.
1. اخذ تأييديه از کميته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکي مشهد
2. ارائه معرفي‌نامه از دانشکده پرستاري و مامايي مشهد به محيط پژوهش
3. معرفي پژوهشگر و پژوهش و اهداف آن به مسئولين مربوطه و واحدهاي پژوهش و جلب رضايت ايشان
4. اختياري بودن شرکت در پژوهش و امکان خروج از مطالعه در هر زمان
5. اطمينان دادن که کليه اطلاعات محرمانه باقي مي‌ماند و نتايج بصورت کلي ارائه خواهد شد
6. ارائه برنامه آموزشي مدون به مدرسه جهت اجرا، براي تمامي دانش‌آموزان
7. در اختيار قراردادن نتايج پژوهش براي کارکنان دبيرستان و دانش‌آموزان
8. رعايت حقوق نويسندگان در تمامي انتشارات حاصل از اين طرح
9. استخراج کامل و عدم دستکاري پژوهشگر در مندرجات
10. استفاده از نام مستعار توسط دانش‌آموزاني که تمايل به ذکر نام و نام‌خانوادگي خود نداشتند
11. ارائه محتواي آموزشي به واحدهاي گروه پژوهش پس از اتمام مطالعه

فصل چهارم
يافته‌هاي پژوهش

توصيف واحدهاي پژوهش
يافته‌هاي اصلي پژوهش
يافته‌هاي جانبي پژوهش

يافته‌هاي پژوهش
در اين فصل، يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي بدست آمده در جريان پژوهش در قالب توضيحات نوشتاري، جداول و نمودار در سه قسمت ذيل ارائه مي‌گردد:
قسمت اول: توصيف مشخصات واحدهاي پژوهش
قسمت دوم: يافته‌هاي اصلي پژوهش
قسمت سوم: يافته‌هاي جانبي پژوهش
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير برنامه آموزشي مهارت‌هاي هوش هيجاني بر استرس تحصيلي دختران نوجوان انجام گرفت. براي دستيابي به اهداف پژوهش، داده‌هاي مربوط به متغير اصلي (استرس تحصيلي) در دو گروه (دريافت کننده برنامه آموزشي و گروه کنترل) در زمان‌هاي قبل و بعد از مداخله جمع‌آوري و مقايسه شد.
قسمت اول : توصيف مشخصات واحدهاي پژوهش:
در اين قسمت اطلاعات دموگرافيک و اطلاعات چک ليست مربوط به نمونه پژوهش که توسط پرسشنامه مشخصات دموگرافيک گردآوري شده بود به شرح ذيل ارايه مي‌شود. ابتدا براي بررسي برخورداري متغيرهاي کمي مطالعه از توزيع طبيعي، آزمون کولموگروف اسميرنوف در مورد آنها انجام شد (جدول 1-4).

جدول1-4 : نتايج آزمون‌هاي آماري براي بررسي برخورداري متغييرهاي کمي تحقيق از توزيع طبيعي
نوع توزيع
p-value
گروه مداخله
نوع توزيع
p-value
گروه کنترل
متغيرها
غيرنرمال
000/0
غيرنرمال
006/0
سن
غيرنرمال
008/0
غيرنرمال
008/0
پايه تحصيلي
نرمال
375/0
نرمال
153/0
معدل
غيرنرمال
028/0
غيرنرمال
028/0
تعداد فرزندان
نرمال
055/0
نرمال
055/0
تعداد اعضا
غيرنرمال
001/0
غيرنرمال
001/0
رتبه تولد
نرمال
314/0
نرمال
618/0
نمره بعد استرس ناشي از ناکامي تحصيلي قبل از مداخله

نرمال
299/0
نرمال
225/0
نمره بعد استرس ناشي از تعارضات قبل از مداخله

نرمال
650/0
نرمال
707/0
نمره بعد استرس ناشي از فشارها قبل از مداخله

نرمال
293/0
نرمال
127/0
نمره بعد استرس ناشي از تغييرات قبل از مداخله

نرمال
484/0
نرمال
765/0
نمره بعد استرس خود تحميلي قبل از مداخله

نرمال
888/0
نرمال
774/0
نمره واکنش فيزيولوژيک به استرس تحصيلي قبل از مداخله

نرمال
811/0
نرمال
689/0
نمره واکنش هيجاني با استرس تحصيلي قبل از مداخله

نرمال
834/0
نرمال
975/0
نمره واکنش رفتاري به استرس تحصيلي قبل از مداخله

نرمال
203/1
نرمال
942/0
نمره واکنش شناختي به استرس قبل از مداخله

نرمال
341/0
نرمال
887/0
نمره بعد واکنش به استرس قبل از مداخله

نرمال
713/0
نرمال
236/0
نمره استرس تحصيلي کل قبل از مداخله

نرمال
62/0
نرمال
388/0
نمره بعد استرس ناشي از ناکامي تحصيلي بعد از مداخله

نرمال
447/0
نرمال
255/0
نمره بعد استرس ناشي از تعارضات بعد از مداخله

نرمال
59/0
نرمال
423/0
نمره بعد استرس ناشي از فشارها بعد از مداخله

نرمال
083/0
نرمال
473/0
نمره بعد استرس ناشي از تغييرات بعد از مداخله

نرمال
703/0
نرمال
460/0
نمره بعد استرس خود تحميلي بعد از مداخله

نرمال
862/0
نرمال
931/0
نمره واکنش فيزيولوژيک به استرس تحصيلي بعد از مداخله

نرمال
656/0
نرمال
543/0
نمره واکنش هيجاني به استرس تحصيلي بعد از مداخله

نرمال
575/0
نرمال
744/0
نمره واکنش رفتاري به استرس تحصيلي بعد مداخله

نرمال
069/1
نرمال
155/1
نمره واکنش شناختي به استرس بعد از مداخله

نرمال
682/0
نرمال
325/0
نمره بعد واکنش به استرس بعد از مداخله
نرمال
701/0
نرمال
217/0
نمره استرس تحصيلي کل بعد از مداخله

مشخصات فردي دانش‌آموزان :
در اين مطالعه 100دانش‌آموز شرکت داشتند که در سه پايه تحصيلي مقطع متوسطه در دبيرستان‌هاي دخترانه دولتي شهر مشهد مشغول به تحصيل بودند.
– سن: ميانگين سني دانش‌آموزان مورد مطالعه 81/0 ± 1/16 سال بود. سن دانش‌آموزان در محدوده 17-15 سال قرار داشت. نتيجه آزمون من‌ويتني نشان داد که بين دو گروه از نظر سن تفاوت معني‌داري وجود ندارد و دو گروه از نظر اين متغير همگن مي‌باشند (جدول 2-4).
جدول2-4 :ميانگين سن دانش‌آموزان مورد مطالعه در دو گروه آزمون و کنترل
متغير
گروه

مداخله
کنترل

تعداد انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

سن (سال)
50 87/0 ± 24/16
50
72 /0 ± 96/15

نتيجه آزمون
065 /0= p 848/1=t

– پايه تحصيلي: در هر دو گروه تعداد 15 دانش‌آموز در پايه اول ، 17 نفر پايه دوم و 18 نفر در پايه سوم دبيرستان مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از آزمون آماري من‌ويتني مشخص شد که بين دو گروه مورد بررسي از نظر پايه تحصيلي تفاوت آماري معني‌داري وجود ندارد و دو گروه از نظر اين متغير همگن مي‌باشند(نمودار1-4).
نتيجه آزمون من‌ويتني 1=p 000/0=z

نمودار1-4: درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در دو گروه برحسب پايه تحصيلي

– تعداد فرزندان: تعداد فرزندان در خانواده دانش‌آموزان، در اکثر موارد 2 فرزند بود (40%) که با استفاده از آزمون من‌ويتني مشخص شد که دو گروه از نظر تعداد فرزندان خانواده تفاوت آماري معني‌داري ندارند و همگن مي‌باشند(جدول 3-4).

جدول 3-4: مقايسه ميانگين تعداد فرزندان خانواده در دو گروه آزمون و کنترل
تعداد فرزندان
گروهها
تعداد
انحراف معيار ± ميانگين
نتيجه آزمون تي مستقل
مداخله
50
17/0 ± 24/1
77/0 z=
319/0 p=
کنترل
50
19/0 ± 34/1


– تعداد اعضاي خانواده: بيشتر دانش‌آموزان داراي خانواده‌هاي4 نفره بوده‌اند (40%) . با استفاده از آزمون آماري تي‌مستقل مشخص شد که بين دو گروه مورد مطالعه از نظر متغير مورد بررسي تفاوت آماري معني‌داري وجود ندارد و دو گروه از اين نظر همگن هستند ( جدول 4-4).
جدول 4-4: مقايسه ميانگين تعداد اعضاي خانواده دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل
تعداد اعضاي خانواده
گروهها
تعداد
انحراف معيار ± ميانگين
نتيجه آزمون تي مستقل
مداخله
50
43/1 ± 88/4
043/0t=
072/0p=
کنترل
50
18/1 ± 88/4

– رتبه تولد: بيشتر دانش‌آموزان دومين فرزند خانواده بودند (37%) که با استفاده از آزمون آماري من‌ويتني مشخص گرديد دو گروه از نظر اين متغير مورد بررسي تفاوت آماري معني‌داري ندارند و همگن هستند(جدول5- 4).

جدول5-4: مقايسه ميانگين رتبه تولد دانش آموزان در دو گروه آزمون و کنترل
رتبه تولد
گروهها
تعداد
انحراف معيار ± ميانگين
نتيجه آزمون من‌ويتني
مداخله
50
37/1 ± 32/2
014/0 z=
989/0p=
کنترل
50
33/1 ± 32/2

– تحصيلات پدر: در اکثر موارد سطح تحصيلات پدران ديپلم بوده است (40%). با استفاده از آزمون آماري من‌ويتني مشخص شد تفاوت معني‌داري از نظر سطح تحصيلات پدر بين دو گروه مورد مطالعه وجود ندارد (785/0 p=) و هر دو گروه از نظر متغير مورد بررسي همگن مي‌باشند ( نمودار2-4).
نتيجه آزمون آماري: 785/0p= 273/0-z=

نمودار 2-4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پدران در دو گروه آزمون و کنترل

شغل پدر: بيشتر پدران دانش‌آموزان، شغل آزاد داشته‌اند (62%) و با استفاده از آزمون آماري مجذور کاي مشخص گرديد بين دو گروه از لحاظ متغير مورد بررسي تفاوت آماري معني‌داري وجود ندارد و دو گروه از اين نظر همگن مي‌باشند (نمودار3-4).
نتيجه آزمون مجذور کاي: 154/0p= 4df=

نمودار3-4: درصد نوع اشتغال پدران در دو گروه آزمون و کنترل

– تحصيلات مادر: اکثريت مادران دانش‌آموزان داراي سطح سواد ديپلم (45%p=) بودند که با استفاده از آزمون آماري من‌ويتني مشخص شد دوگروه از نظر اين متغير، تفاوت آماري معني‌داري ندارند و هر دوگروه همگن مي‌باشند( نمودار4-4).

نتيجه آزمون من‌ويتني: 423 /0p= 801/0z=

نمودار4-4: توزيع فراواني سطح تحصيلات مادران در دو گروه آزمون و کنترل

– شغل مادر:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، گروه کنترل، پرسشنامه استرس Next Entries تحقیق رایگان درمورد دختران نوجوان، انتخاب رشته، پرسشنامه استرس