تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

اهش تفاوت آماري معني‌داري دارد (0001/0p). ميانگين نمرات اين بعد در گروه مورد مداخله کاهش و در گروه کنترل افزايش داشته است. در مقايسه درون گروهي نيز با استفاده از آزمون آماري تي‌زوج مشخص شد که در هر دو گروه تغييرات ايجاد شده در نمرات اين بعد، تفاوت آماري معني‌داري قبل و بعد مداخله وجود دارد (جدول 19-4).
جدول 19-4: مقايسه ميانگين نمرات استرس ناشي از فشارها در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
53/3 ± 74/13
50
46/3 ± 06/14

458/0 t= 648/0p=

2 هفته بعد از مداخله
50
74/3 ± 64/12
50
94/3 ± 24/16

78/4=t 0001/0p
نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
020/0p 410/2- =t
0001/0p 076/6 =t

بعد استرس ناشي از تغييرات: در راستاي هدف شمار 4 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارت‌هاي هوش هيجاني بر استرس ناشي از تغييرات در دختران، يافته‌هاي زير نشان مي‌دهد ميانگين اين بعد در گروه آزمون پس از اجراي برنامه آموزشي نسبت به قبل آن، کاهش يافته‌ است. آزمون آماري کوواريانس نيز حاکي از آن است که تفاوت ميانگين‌ها در دو گروه معني‌داري بوده است (0001/0 p). آزمون آماري تي‌زوج نيز نشان داد که در هر دو گروه تغييرات ميانگين‌ها قبل و بعد مداخله، در مقايسه درون گروهي، چشمگير بوده است. (جدول 20-4).
جدول 20-4: مقايسه ميانگين نمرات استرس ناشي از تغييرات در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
76/2 ± 18/8
50
10/3 ± 38/9

043/2t= 044/0p

2 هفته بعد از مداخله
50
33/3 ± 82/6
50
86/2 ± 16/10

84/27=f 0001/0p
2=df
نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
017/0p 718/2=t
002/0p 280/3- =t

بعد استرس خود تحميلي : در راستاي هدف شماره 5 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارت‌هاي هوش هيجاني بر نمرات حاصل در بعد استرس خود تحميلي يافته‌ها در جدول زير نشان مي‌دهد که پس از اجراي برنامه آموزشي بين ميانگين نمرات اين بعد در دو گروه تفاوت وجود دارد که با استفاده از آزمون تي‌مستقل نشان داده شد که اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است (001/0 p). همچنين ميانگين نمرات در بعد استرس خود تحميلي در دختران گروه کنترل افزايش و در مورد گروه آزمون کاهش داشته است. در مقايسه درون گروهي ، مشخص شد که تغييرات نمرات استرس خود تحميلي در گروه آزمون چشمگير نبوده است (076/0=p). در حالي که اين تغييرات که در جهت افزايش رخ داده در گروه کنترل چشمگير بوده است (0001/0p) (جدول 21-4).
جدول21-4: مقايسه ميانگين نمرات استرس خودتحميلي در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
67/3 ± 74/22
50
70/3 ± 2/24

979/1 t= 051/0p=

2 هفته بعد از مداخله
50
96/3 ± 86/21
50
71/3 ± 18/25

319/4=t 0001/0p

نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
076/0=p 810/1=t
0001/0p 524/4- =t

ب. واکنش به استرس
بعد واکنش فيزيولوژيک به استرس تحصيلي: در راستاي هدف شماره 6 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارت‌هاي هوش هيجاني بر واکنش‌هاي فيزيولوژيک به استرس تحصيلي در دختران مورد مطالعه يافته‌هاي جدول زير نشان مي‌دهد ميانگين نمرات دانش‌آموزان در واکنش جسماني به استرس در گروههاي مورد مطالعه متفاوت مي‌باشد. با استفاده از آزمون آماري تي‌مستقل نشان داده شده که اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار مي‌باشد (004/0p). در مقايسه درون گروهي، نيز مشخص شد که تغييرات واکنش فيزيولوژيک به استرس پس از مداخله در هر دو گروه رخ داده است به نحوي که ميانگين آن در گروه آزمون و کنترل کاهش داشته است. نتايج آزمون آماري نيز حاکي از وجود تفاوت آماري معني‌دار قبل و بعد مداخله در گروه آزمون است (0001/0p). در حالي که اين تغييرات در گروه کنترل معني‌دار نبوده است (992/0=P)(جدول22-4).
جدول22-4: مقايسه ميانگين نمرات واکنش فيزيولوژيک به استرس تحصيلي در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
45/14 ± 360/40
50
97/16 ± 42/44

288/1=t 201/0=p
2 هفته بعد از مداخله
50
28/15± 040/34
50
22/19± 40/44

983/2=t 004/0p
نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
0001/0p 359/4=t
992/0= p011/0=t

بعد واکنش هيجاني به استرس تحصيلي: در راستاي هدف شماره 7 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارتهاي هوش هيجاني بر واکنش هيجاني به استرس تحصيلي در دختران مورد مطالعه يافته‌هاي جدول زير حاکي از وجود تفاوت در گروهها از لحاظ متغير مذکور مي باشد. ميانگين نمرات واکنش هيجاني به استرس تحصيلي در گروه آزمون کاهش و در گروه کنترل افزايش داشته است. آزمون آماري تي مستقل حاکي از وجود تفاوت آماري چشمگير بين دو گروه در نمرات اين بعد پس از مداخله، دارد (001/0P). در مقايسه بين گروهي با استفاده از آزمون آماري تي زوج نشان داده شدکه بين ميانگين نمرات اين بعد در گروه آزمون در دو مرحله پيش و پس از مداخله، تفاوت آماري معني‌دار وجود دارد (041/0p) . اين در حالي است که افزايش ميانگين نمرات اين بعد در گروه کنترل چشمگير نبوده است (075/0=P)(جدول 23-4).
جدول23-4: مقايسه ميانگين نمرات واکنش هيجاني به استرس تحصيلي در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
87/7 ± 58/19
50
69/7 ± 020/19

644/1- =t 113/0=p
2 هفته بعد از مداخله
50
82/6 ± 920/16
50
49/6 ± 56/21

483/3- = t 001/0p
نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
041/0 p095/2=t
075/0= p818 /1- =t

بعد واکنش رفتاري به استرس تحصيلي: در راستاي هدف شماره 8 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارتهاي هوش هيجاني بر واکنش‌هاي رفتاري به استرس تحصيلي يافته‌هاي جدول زير نشان مي‌دهد که ميانگين نمرات واکنش رفتاري به استرس تحصيلي در هر دو گروه کاهش داشته است. در مقايسه اين ميانگين‌ها با هم تفاوت آماري معني‌دار مشاهده نشد (483/0=p). همچنين در مقايسه درون گروهي ميانگين نمرات واکنش رفتاري به استرس تحصيلي در هر دو گروه در مرحله قبل و بعد مداخله تفاوت وجود دارد. با استفاده از آزمون آماري تي‌زوج مشخص شد که اين تفاوت‌ها از لحاظ آماري معني‌دار مي‌باشند ( جدول24-4).
جدول24-4:مقايسه ميانگين نمرات واکنش رفتاري به استرس تحصيلي در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
81/3 ± 02/14
50
79/4 ± 56/12

683/1-=t 096/0=p
2 هفته بعد از مداخله
50
73/3 ± 20/12
50
73/4 ± 60/11

704/0- =t 483/0=p
نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
0001/0 p114/4=t
041/0 p100 /2=t

بعد واکنش شناختي به استرس تحصيلي:در راستاي هدف شماره 9 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي مهارت‌‌هاي هوش هيجاني بر واکنش شناختي به استرس يافته‌هاي جدول زير نشان مي‌دهد که ميانگين نمرات در دو گروه متفاوت مي‌باشد که آزمون آماري تي‌مستقل نيز نشان داد که اين تفاوت معني‌دار است ( 006/0p). ميانگين نمرات اين بعد در دو گروه در مرحله قبل و بعد مداخله نيز تغيير داشته است. بطوري که در گروه کنترل ميانگين افزايش و در گروه آزمون کاهش داشته است. در مقايسه درون گروهي نيز با استفاده از آزمون آماري تي‌زوج مشخص گرديد که نمرات تغييرات واکنش شناختي به استرس در دو گروه قبل و بعد مداخله تفاوت آماري معني‌دار دارند (جدول25-4)
جدول25-4: مقايسه ميانگين نمرات واکنش شناختي به استرس تحصيلي در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
30/2 ± 42/6
50
05/2 ± 02/6

916/0t= 362/0p=

2 هفته بعد از مداخله
50
24/2 ± 68/5
50
98/1 ± 88/6

831/2=t 006/0p

نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
016/0 p494/2=t
0001 /0 p644/4-=t

بعد استرس تحصيلي کل: در راستاي هدف شماره 10 پژوهش يعني تعيين تاثير برنامه آموزشي هوش هيجاني بر استرس تحصيلي کل در دختران مورد مطالعه يافته‌هاي جدول زير نشان مي‌دهد که پس از اجراي مداخله نمرات استرس تحصيلي دختران در دو گروه متفاوت مي‌باشد. آزمون آماري تي‌مستقل حاکي از آن است که اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار مي‌باشد (0001/0P). ميانگين نمرات استرس تحصيلي پس از اجراي برنامه آموزشي در گروه کنترل افزايش و در گروه آزمون کاهش يافته است. در مقايسه درون گروهي نيز مشخص شد پس از اجراي مداخله ميزان استرس تحصيلي کل کاهش چشمگير داشته است (0001/0p) در حالي که در گروه کنترل تغييرات ميانگين‌ها چشمگير نبوده است (488/0=P) (جدول 26-4).
جدول 26-4: مقايسه ميانگين نمرات استرس تحصيلي کل در گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله
مراحل
گروه

نتيجه آزمون آماري مقايسه بين گروهي

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معيار± ميانگين
تعداد
انحراف معيار± ميانگين

قبل از مداخله
50
79/23 ± 36/1
50
75/23 ± 44/1

603/1 t= 112/0p=
2 هفته بعد از مداخله
50
01/23 ± 26/1
50
51/26 ± 44/1

666/3=t 0001/0p

نتيجه آزمون مقايسه درون گروهي
0001/0p 875/3=t
488/0= p699/0- =t

قسمت سوم : يافته‌هاي جانبي پژوهش
در اين بخش به بررسي احتمالي متغيرهاي مداخله‌گر مورد بررسي بر استرس تحصيلي ناشي از آموزش مهارت هاي هوش هيجاني به دانش‌آموزان خواهيم پرداخت.
* رضايت ارتباطي با والدين: در بررسي ارتباط بين رضايت ارتباطي دانش‌آموزان با والدين خود و تغييرات ميزان استرس تحصيلي دانش‌آموزان نتايج نشان داد که بيشتر آنان از نحوه ارتباط با والدين خود احساس رضايت دارند (46%). آزمون آماري آناليز واريانس نشان داد که از لحاظ آماري بين اين دو متغير در گروه مداخله از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد (278/0p=) (جدول27-4).
جدول 27-4: مقايسه ميانگين تغييرات استرس تحصيلي به تفکيک کيفيت ارتباط در گروه آزمون
متغير وابسته
گروه‌ها
تعداد
تغييرات استرس تحصيلي
نتيجه آزمون آماري

ميانگين ± انحراف معيار

بسيار خوب
9
59/14 ± 33/20-
293/1=f
4=df
278/0=p
خوب
21
05/18 ± 19/7-

نظري ندارم
6
85/15 ± 33/8-

بد
11
84/19 ±09/8-

بسيار بد
3
25/23 ± 00/6-

جمع
50
91/17 ± 82/9-

*
* تحصيلات والدين
بررسي رابطه بين سطح تحصيلات پدر با ميزان استرس تحصيلي نشان مي‌دهد که ميانگين استرس تحصيلي در دانش‌آموزاني که پدران آنها سطح تحصيلات پايين تر از ديپلم دارند921/24 ± 529/1، ديپلم و فوق ديپلم 112/20 ± 351/1 و ليسانس و بالاتر 764/24 ± 307/1 مي‌باشد. نتيجه آزمون آماري آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که بين ميزان استرس تحصيلي و سطح تحصيلات پدر تفاوت آماري معني‌داري وجود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد دختران نوجوان، انتخاب رشته، پرسشنامه استرس Next Entries تحقیق رایگان درمورد دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل