تحقیق رایگان درمورد پیام کوتاه، تحلیل داده، تجزیه و تحلیل آماری، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

در این پژوهش به منظور تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش تحلیل تم استفاده شده است.
جدول 5-4- مناسبتهای شناسایی شده
مولفههای اصلی
انواع مناسبتها
کد مشارکتکنندگان
فراوانی

1- ملی – باستانی
عید نوروز
p1,….,p17
17

شب یلدا
p1,….,p17
17

روزطبیعت
p12,p15
2

2- مذهبی

عید فطر
p1,…,p8,p10,…,p13
12

عید قربان
p1,….p8,p10,…,p13
12

عید غدیر
p1,p2,p11,p13
4

تولد پیامبر اکرم(ص)
p4,p6
2

تولد امام رضا(ع)
p7,p10,p12
3

نیمه شعبان
p7
1

3- شخصی
جشن تولدتان
p1,…,p5,p7,…p17
16

جشن تولد همسر
p1,…,p5,p7
6

تولد فرزند
p1,p3,p4,p7,…,p10,p13
8

سالگرد ازدواج
p1,…,p5,p7,…p10,p13
11

4- خاص
روز مادر
p1,…,p17
17

روز پدر
p1,…,p17
17

روز معلم
p12,p15,p16,p17
4

روز دانشآموز
P12
1

روز دانشجو
p12,p16,p17
3

روز جهانی کودک
P13,p15
2

روز درختکاری
P7
1

جدول6-4- مناسبتها براساس متغیرهای جمعیتشناختی

مناسبت
مجموع
جنسیت
وضعیت اشتغال
سن
تحصیلات

زن
مرد
کارمند
دانشجو
آزاد
کمتر از 20
20-30
30-40
40-50
50 به بالا
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

دولتی
خصوصی

عید نوروز
17
6
11
4
4
3
6
1
6
5
3
2
5
8
4
یلدا
17
6
11
4
4
3
6
1
6
5
3
2
5
8
4
روز طبیعت
2
0
2
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
2
عید قربان
12
4
8
4
3
1
4
0
3
5
2
2
4
6
2
عیدفطر
12
4
8
4
3
1
4
0
3
5
2
2
4
6
2
عید غدیر
4
0
4
1
1
0
2
0
1
2
1
0
3
1
0
تولد پیامبر(ص)
2
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
تولد امام رضا(ع)
3
1
2
1
0
1
1
0
2
0
0
1
0
2
1
تولد امام زمان(ع)
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
جشن تولد خود
16
6
10
3
4
3
6
1
6
5
3
1
5
7
4
جشن تولد همسر
6
2
4
1
3
0
2
0
1
4
0
1
2
4
0
تولد فرزند
8
3
5
2
3
0
3
0
1
4
2
1
2
5
1
سالگرد ازدواج
10
3
7
4
2
0
4
0
2
5
2
1
4
5
1
روز مادر
16
6
10
3
4
3
6
1
6
5
3
1
5
7
4
روز پدر
16
6
10
3
4
3
6
1
6
5
3
1
5
7
4
روز معلم
4
3
1
1
0
3
0
1
3
0
0
0
0
2
2
روز دانشآموز
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
روز دانشجو
3
3
0
0
0
3
0
1
2
0
0
0
0
2
1
روز درختکاری
2
0
2
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
روز جهانی کودک
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

از میان مناسبتهای ملی-باستانی اهمیت عید نوروز و یلدا برای همه گروههای سنی تقریباً یکسان است. مناسبتهای مذهبی برای گروههای سنی 30 به بالا اهمیت بیشتری دارد. از میان مناسبتهای شخصی برای افراد مجرد جشن تولد و برای افراد متاهل تولد فرزند اهمیت بیشتری دارد. مناسبتهای خاص نیز برای افراد جوان و میان سال اهمیت بیشتری دارد.
جدول 7-4- مناسبتهایی که در آن هدیه گرفته شده یا داده شده
ردیف
مناسبت
هدایا
1
جشن تولد
پول نقد، کارت تبریک، تابلو ، کادو، کارت هدیه
2
تولد فرزند
پولد نقد، کارت تبریک، کادو، ایجاد حساب بانکی
3
سالگرد ازدواج
گل، کادو، زیورالات

جدول8-4- نوع هدیههای مبادله شده درایام مناسبتها
نوع هدیه
مناسبت
افرادی که هدیه داده یا گرفتهاند

تولد
تولد فرزند
سالگرد ازدواج

پول نقد
*
*

P9,p14,p15,p16,p17
کارت تبریک
*
*

P12,P16,17
کادو
*
*
*
P2,..p5,p7,…,p17
کارت هدیه
*
*

P1,p7
ایجاد حساب

*

P4,p8
گل

*
P1,…p5,p7,…p11,p1
زیورالات

*
P2,…,p5,p7,p10,p13

برای تبادل هدیه گروههای سنی پایین بیشتر تمایل دارند از پول نقد استفاده نمایند و در گروههای سنی میان سال و مسن تمایل آنها به استفاده از کادو بیشتر است.
جدول 9-4- انواع کانالهای ارتباطی استخراج شده از مصاحبه
ردیف
کانال
کد مشارکتکنندگان
فراوانی
1
پیام کوتاه
p1,…,p17
17
2
پست الکترونیک
p1,p3,p8,p10,p12,p16
6
3
پست
p5,p8
2
4
روزنامه
p2,p6
2
5
تلویزیون
p15
1
6
تلفن
P14
1
7
تابلوی تبلیغاتی
P15
1
8
اطلاعرسانی در شعبه
P12
1
از میان کانال ارتباطی افراد جوان و افراد میان سال تمایل بیشتری به استفاده از پیام کوتاه و پست الکترونیک دارند و گروههای سنی بالا بیشتر تمایل دارند از تلویزیون و روزنامه دارند.

مناسبت
مجموع
جنسیت

وضعیت اشتغال

سن
تحصیلات

زن
مرد
کارمند
دانشجو
آزاد
کمتر از 20
20-30
30-40
40-50
50 به بالا
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

دولتی
خصوصی

پیام کوتاه
17
6
11
4
4
3
6
1
6
5
3
2
5
8
4
پست الکترونیک
6
3
3
2
1
2
1
1
2
2
1
0
0
4
2
پست
2
1
1
0
1
0
1
0
0

2
0

0

1
0
1
روزنامه
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
تلویزیون
2
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
تلفن
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
تابلو تبلیغاتی
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
اطلاع رسانی در شعبه
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

4.2. تحلیل دادههای کمی
4.2.1. مقدمه
در این قسمت از فصل 4 دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامهها، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میگیرد. در بخش اول به بررسی وضعیت جمعیتشناختی افراد پاسخگو به پرسشنامهها پرداخته میشود. در این قسمت به منظور ملموس بودن هرچه بیشتر اطلاعات از جداول آماری استفاده شده است.
در بخش بعدی نیز با استفاده از تکنیک تحلیل خوشهای که نمونه آماری را براساس ابعاد استخراج شده بخشهایی که بیشترین مشابهت را به هم دارند تقسیم بندی کنیم سپس با استفاده از آزمون فریدمن به اولویتبندی هر یک از عوامل شناسایی پرداخته شده است و در پایان فراوانی پیامها در هر یک از مناسبتها برای خوشهها مشخص شده است.
4.2.2. تحلیل جمعیت شناختی دادههای حاصل از پرسشنامه
در این بخش به تجزیه و تحلیل وضعیت نمونه آماری حاصل از توزیع پرسشنامه از حیث متغیرهای جمعیتشناختی در شعبههای مختلف به تفکیک پرداخته میشود. جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و سن از جمله متغیرهایی هستند که در این قسمت چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
4.2.2.1. جنسیت
از مجموع 60 نفر پاسخدهندگان شعبه مرکزی، 44 نفر مرد (3/73%) و 16 نفر زن (7/26%) بودهاند. از مجموع 67 نفر پاسخدهندگان شعبه ونک، 41 نفر مرد (2/61% ) و 26 نفر زن (8/38%) بودهاند. از مجموع 70 نفر پاسخدهندگان شعبه جنتآباد، 39 نفر مرد (7/55%) و 31 نفر زن (3/44%) بودهاند. اطلاعات سایر شعبهها نیز در جدول 11-4- نشان داده شده است.
جدول11-4- پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف
جنسیت
فراوانی در شعب
درصد فراوانی در شعب
مجموع فراوانی طبقه جنسیتی

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

مرد
44
39
38
41
30
39
45
3/73
75
7/66
2/61
6/53
7/55
75
276
زن
16
13
19
26
26
31
15
7/26
25
3/33
8/38
4/46
3/44
25
146
مجموع
60
52
57
67
56
70
60
100
100
100
100
100
100
100
422

4.2.2.2. وضعیت تاهل
از مجموع 60 نفر پاسخ دهندگان شعبه مرکزی، 17 نفر مجرد (3/28%) و 43 نفر متاهل (7/71%) بودهاند. از مجموع 67 نفر پاسخ دهندگان شعبه ونک، 10 نفر مجرد (9/14%) و 57 نفر متاهل (1/85%) بودهاند از مجموع 70 نفر پاسخ دهندگان شعبه جنتآباد، 12 نفر مجرد (1/17%) و 58 نفر متاهل (9/82%) بودهاند. اطلاعات سایر شعبهها نیز در جدول 12-4- نشان داده شده است.
جدول12-4- پراکنش وضعیت تاهل پاسخدهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف
وضعیت تاهل
فراوانی در شعب
درصد فراوانی در شعب
مجموع فراوانی وضعیت تاهل

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

مجرد
17
19
17
10
15
12
18
3/28
5/36
9/28
9/14
8/26
1/17
30
108
متاهل
43
33
40
57
41
58
42
7/71
5/63
2/70
1/85
2/73
9/82
70
314
مجموع
60
52
57
67
56
70
60
100
100
100
100
100
100
100
422
4.2.2.3. تحصیلات
از مجموع 60 نفر پاسخ دهندگان شعبه مرکزی، 21نفر دیپلم (35%)، 22 نفر لیسانس (7/36%)، 14 نفر فوق لیسانس (3/23%) و 3 نفر دکتری (3%) بودهاند. از مجموع 67 نفر پاسخ دهندگان شعبه ونک، 8 نفر زیر دیپلم (9/11%)، 17 نفر دیپلم (4/25%)، 33 نفر لیسانس (3/49%)، 7 نفر فوقلیسانس (4/10%) و 2 نفر دکتری (3%) بودهاند. از مجموع 70 نفر پاسخ دهندگان شعبه جنتآباد، 7 نفر زیر دیپلم (10%)، 24 نفر دیپلم (3/34%)، 29 نفر لیسانس (4/41%) و 10 نفر فوق لیسانس (3/14%) بودهاند. اطلاعات سایر شعبهها نیز در جدول 13-4- نشان داده شده است.

جدول13-4- پراکنش تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف
وضعیت تاهل
فراوانی در شعب
درصد فراوانی در شعب
مجموع فراوانی تحصیلات

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

زیر دیپلم

2
5
8
6
7
3

8/3
8/8
9/11
7/10
10
5
31
دیپلم
21
7
20
17
14
24
11
35
5/13
1/35
4/25
25
3/34
3/18
114
لیسانس
22
21
23
33
25
29
33
7/36
4/40
4/40
3/49
6/44
4/41
55
186
فوق لیسانس
14
14
7
7
11
10
10
3/23
9/26
3/12
4/10
6/19
3/14
7/16
73
دکتری
3
8
2
2


3
3
4/15
5/3
3


5
18
مجموع
60
52
57
67
56
70
60
100
100
100
100
100
100
100
422
4.2.2.4. شغل
از مجموع 60 نفر پاسخدهندگان شعبه مرکزی، 11 نفر کارمند دولتی (3/18%)، 17 نفر کارمند خصوصی (3/28%)، 17 نفر دارای شغل آزاد (3/28%)، 11 نفر دانشجو (3/18%) و 4 نفر خانهدار (7/6%) بودهاند. از مجموع 67 نفر پاسخدهندگان شعبه ونک، 12 نفر کارمند دولتی (9/17%)، 9 نفر کارمند خصوصی (4/13%)، 22 نفر دارای شغل آزاد (8/32%)، 7 نفر دانشجو (4/10%)، 9 نفر خانهدار (4/13%) و 8 نفر سایر (9/11%) بودهاند. از مجموع 70 نفر پاسخدهندگان شعبه جنتآباد، 12 نفر کارمند دولتی (1/17%)، 16 نفر کارمند خصوصی (9/22%)، 20 نفر دارای شغل آزاد (6/28%)، 7 نفر دانشجو (10%)، 11 نفر خانهدار (7/15%) و 4 نفر سایر (7/5%) بودهاند. اطلاعات سایر شعبهها نیز در جدول 14-4- نشان داده شده است.

جدول14-4- پراکنش شغلی پاسخدهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف
شغل
فراوانی در شعب
درصد فراوانی در شعب
مجموع فراوانی طبقه شغلی

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

کارمند دولتی
11
17
7
12
9
12
9
3/18
7/32
3/12
9/17
1/16
1/17
15
77
کارمند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، آزمون فریدمن Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی