تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، پانل پویا، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

ت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………159
2-5-1- مدل اول برای حالت تئوری ایستا…………………………………………………………………………………………………………….159
2-5-2- مدل اول برای حالت تئوری پویا……………………………………………………………………………………………………………..160
2-5-3- مدل دوم برای حالت تئوری ایستا…………………………………………………………………………………………………………..160
2-5-4- مدل دوم برای حالت تئوری پویا…………………………………………………………………………………………………………….160
2-5-5- مدل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..161
2-5-6- مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..162
2-6- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-2- طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
3-2-1- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
3-2-1-1- روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………169
3-2-2- نحوه جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2-3- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….170
3-2-4- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………170
3-3- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………171
3-3-1- متغیرهای ویژه شرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………171
3-3-2- نااطمینانی اقتصاد کلان……………………………………………………………………………………………………………………………172
3-3-2-1- نحوه ساخت پروکسی برای متغیر نااطمینانی اقتصاد کلان ……………………………………………………………………..172
3-3-2-2- آزمون ضریب لاگرانژ…………………………………………………………………………………………………………………………173
3-3-3- نااطمینانی خاص شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………175
3-3-3-2- نحوه ساخت پروکسی برای متغیر نااطمینانی خاص شرکت…………………………………………………………………….175
3-3-4- کسری یا مازاد مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………176
3-3-5- متغیرهای مجازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..178
3-3-6-نیمه‌عمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
3-4- مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….180
3-4-1- مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….181
3-4-2- مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………182
3-4-3- مدل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
3-4-3-1- حالت اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-3-2- حالت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-3-3- حالت سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….184
3-4-4- مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..185
3-4-4-1- مرحله اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..186
3-4-4-2- مرحله دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..186
3-4-4-3- مرحله سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….187
3-5- روش آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………..191
3-5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
3-5-2- انواع داده‌ها در اقتصادسنجی……………………………………………………………………………………………………………………191
3-5-2-1- داده‌های سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….191
3-5-2-2- داده‌های مقطعی ………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-5-2-3- داده‌ها از نوع پانل………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-5-3- پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….193
3-5-3-1- مزایای داده‌های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………194
3-5-3-2- مدل اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-5-3-3- روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته………………………………………………………………………………………………196
3-5-3-4- آزمون‌های معناداری روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته…………………………………………………………………204

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1- تخمین متغیرهای نااطمینانی مدل…………………………………………………………………………………………………………………208
4-1-1- برآورد نااطمینانی خاص شرکت………………………………………………………………………………………………………………208
4-1-2- برآورد نااطمینانی اقتصاد کلان…………………………………………………………………………………………………………………209
4-1-2-1- آزمون مانای مدل GARCH………………………………………………………………………………………………………………..210
4-1-2-2- آزمون ضريب لاگرانژ (LM) ……………………………………………………………………………………………………………..210
4-1-2-3- تخمین شاخص نوسانات با استفاده از مدل GARCH…………………………………………………………………………….211
4-2- آماره توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………212
4-3- آزمون داده‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-3-1- آزمون مانای داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………213
4-3-2- آزمون هم‌پوشانی داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..214
4-4- آزمون مدل‌های

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری Next Entries تحقیق رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، نسبت بدهی، ورشکستگی