تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
44.93759
42
0.121201
جدول4-23 آزمون سارگان

4-4-3-3- مرحله‌ی سوم
در این مرحله متغیر نااطمینانی را به چهار سطح متفاوت با استفاده از صدک 25 % ، 50 % و 75 % تقسیم و با متغیرهای مجازی وارد مدل قرار داده شده است. تا سطح نااطمینانی متفاوت و اثر آن بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم. با استفاده از داده‌های جدول 4-19 و آزمون والد که گزارش‌های آن در پیوست 1 آورده شده است، سرعت تعدیل ساختار سرمایه یا به عبارتی سرعت تعدیل انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف در دو سطح بالاتر و پایین‌تر در انتهای این مرحله آورده شده است.

متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.353394
0.044615
7.920928
0.0000
اهرم بالاتر از هدف
0.334536
0.111495
3.000447
0.0028
اهرم پایین‌تر از هدف
0.219363
0.052112
4.209458
0.0000
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
0.154400
0.103187
1.496309
0.1348
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
0.037247
0.055402
0.672311
0.5015
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
0.009750
0.033832
0.288197
0.7732
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
0.006448
0.008275
0.779161
0.4360
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
0.138300
0.059486
2.324931
0.0202
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
-0.017260
0.045178
-0.38193
0.7026
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
-0.014170
0.023901
-0.59278
0.5534
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
-0.007190
0.001493
-4.81771
0.0000
اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
0.010997
0.004076
2.698361
0.0071
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح پایین(1-)
0.003990
0.006279
0.635452
0.5253
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
0.001192
0.007548
0.157984
0.8745
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
-0.045290
0.037222
-1.21666
0.2240
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
0.001444
0.004794
0.3013
0.7632
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح پایین(1-)
-0.00176
0.003048
-0.57674
0.5642
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح متوسط(1-)
-0.00565
0.006769
-0.8345
0.4042
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان سطح بالا(1-)
-0.06568
0.043929
-1.49508
0.1352
جدول 4-24 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل اهرم واقعی شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM

الف- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.452910
-9.250630
1.433560
0.0000
AR(2)
0.613349
0.573603
0.935198
0.5396
جدول4-25 آزمون آرلانو و باند

ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 41.17 باارزش احتمال 0.21 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
41.17128
54
0.218604
جدول4-26 آزمون سارگان

جداول 4-22 و 4-23 نشان می‌دهد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه نامتقارن است و علت این عدم تقارن در سطوح مختلف نااطمینانی و شرایط اهرم واقعی نسبت به اهرم هدف گنجانده شده است. با استفاده از داده‌های جدول 4-19 ما سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطوح مختلف نااطمینانی و سطوح اهرم واقعی بالاتر از هدف در جدول 4-22 و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف در جدول 4-23 گزارش کرده‌ایم. سرعت تعدیلات در تمام سطوح گزارش شده به‌جز زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر از هدف و نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل است سطح معناداری این حالت 95 % می‌باشد و بقیه‌ی حالت‌ها در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد. همان‌طور که در جداول 4-22 و 4-23 مشاهده می‌شود بالاترین سرعت تعدیل اهرم واقعی به سمت هدف مربوط به دوره‌هایی می‌شود که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت صفر قرارگرفته باشد. در این حالت متغیر نیمه‌عمر در پایین‌ترین مقدار خود واقع‌شده است. سرعت برای حالتی که نااطمینانی در سطح صفر قرار دارد و اهرم بالاتر از هدف برابر 99/49 % و زمانی که اهرم پایین‌تر از هدف قرار داشته باشد برابر 91/35 % است. این امر نشان از این دارد که سرعت تعدیل انحرافات اهرم واقعی از اهرم هدف برای شرکت‌هایی که تجربه‌ی اهرم بالاتر از هدف را دارند سریع‌تر به اهرم هدف خود می‌رسند.
برای تحلیل جدول گزارش‌شده‌ی 4-22 مربوط به حالتی است که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف است، سرعت تعدیلات زمانی که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در حداکثر خود قرار دارند، مقدار حداقلی خود را تجربه می‌کند. از طرفی زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و خاص شرکت حداقل است میزان سرعت 64/32 % می‌باشد و زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان حداقل و خاص شرکت حداکثر باشد میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه 49/34 % می‌باشد. این امر حاکی از این مورد است که نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه اثرگذارتر از زمانی که اهرم واقعی شرکت بالاتر از اهرم هدف قرار دارد.
برای تحلیل جدول گزارش‌شده‌ی 4-23 مربوط به حالتی است که اهرم واقعی پایین‌تر از اهرم هدف خود قرار دارد سرعت تعدیلات ساختار سرمایه برای شرکت‌هایی که بالاترین سطح نااطمینانی خاص شرکت را تجربه می‌کنند و از طرفی نااطمینانی اقتصاد کلان آن‌ها حداقل است، در مقدار حداقلی خود قرار دارد یا به‌عبارت‌دیگر به‌کندی اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کند و میزان این سرعت 64/13 % است و در دوره‌ای که نااطمینانی خاص شرکت مقدار حداقلی خود را دارد و نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر خود را تجربه می‌کند سرعت تعدیل انحرافات مقدار حداکثر خود را تجربه می‌کند یعنی سرعت تعدیل ساختار سرمایه با شتاب بیشتری نسبت به حالت‌های دیگر خود را تعدیل می‌کند و میزان آن 04/21 % می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که اهرم واقعی شرکت پایین‌تر از اهرم هدف قرار دارد بسیار بیشتر از اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه است.
به‌طورکلی با بررسی جداول 4-22 و 4-23 می‌توان گفت با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌طورکلی افزایش می‌یابد و با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌طورکلی کاهش می‌یابد. یعنی افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اثر تسریع کننده و نااطمینانی اقتصاد کلان اثر کاهنده دارد. پس سرعت تعدیل ساختار سرمایه در اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت به صورت نامتقارن اعمال شده است.
فرضیه:
فرض H_0: بین سرعت تعدیلات نسبت اهرم واقعی شرکت به سوی نسبت اهرم هدف و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض H_1: بین سرعت تعدیلات نسبت اهرم واقعی شرکت به سوی نسبت اهرم هدف و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
از آنجایی که تمامی حالت‌ها در سطح اطمینان 99 % و 95 % معنادار هستند پس فرض H_0 رد می‌شود. پس نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکت بر روی سرعت تعدیل اهرم واقعی به سمت اهرم هدف اثرگذار هستند.

نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کالان
سرعت تعدیل
نیمه‌عمر
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
متغیرهای آزمون Wald
بالا
بالا
0.295698
1.977324379
0.094101
3.142354
0.0017
c(2)+c(7)+c(15)=0
بالا
متوسط
0.342176
1.655008646
0.103467
3.307095
0.0010
c(2)+c(7)+c(14)=0
بالا
پایین
0.344973
1.638340525
0.102700
3.359048
0.0008
c(2)+c(7)+c(13)=0
متوسط
بالا
0.299000
1.951167542
0.079169
3.776754
0.0002
c(2)+c(6)+c(15)=0
متوسط
متوسط
0.345478
1.635359322
0.093400
3.698894
0.0002
c(2)+c(6)+c(14)=0
متوسط
پایین
0.348276
1.618995424
0.092884
3.749571
0.0002
c(2)+c(6)+c(13)=0
پایین
بالا
0.326497
1.753636138
0.063417
5.148402
0.0000
c(2)+c(5)+c(15)=0
پایین
متوسط
0.372975
1.484990174
0.074038
5.037649
0.0000
c(2)+c(5)+c(14)=0
پایین
پایین
0.375773
1.470896832
0.073124
5.138866
0.0000
c(2)+c(5)+c(13)=0
صفر
صفر
0.499933
1.000193346
0.094399
5.295980
0.0000
c(2)+c(4)+c(12)=0
جدول 4-27 سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی

نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کالان
سرعت تعدیل
نیمه‌عمر
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
متغیرهای آزمون Wald
بالا
بالا
0.146492
4.375919125
0.045303
3.233588
0.0013
c(3)+c(11)+c(19)=0
بالا
متوسط
0.206521
2.996379894
0.047531
4.344965
0.0000
c(3)+c(11)+c(18)=0
بالا
پایین
0.210412
2.934030977
0.048775
4.313948
0.0000
c(3)+c(11)+c(17)=0
متوسط
بالا
0.139518
4.612906108
0.041491
3.362589
0.0008
c(3)+c(10)+c(19)=0
متوسط
متوسط
0.199547
3.114184049
0.048587
4.106983
0.0000
c(3)+c(10)+c(18)=0
متوسط
پایین
0.203438
3.047466386
0.050623
4.018658
0.0001
c(3)+c(10)+c(17)=0
پایین
بالا
0.136431
4.725526315
0.057221
2.384278
0.0173
c(3)+c(9)+c(19)=0
پایین
متوسط
0.196460
3.168987003
0.053436
3.676582
0.0002
c(3)+c(9)+c(18)=0
پایین
پایین
0.200351
3.100186723
0.053677
3.732557
0.0002
c(3)+c(9)+c(17)=0
صفر
صفر
0.359108
1.558004103
0.073813
4.865128
0.0000
c(3)+c(8)+c(16)=0
جدول 4-28 سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی

4-4-4- آزمون مدل چهارم
مقدمه
در این قسمت نقش عدم تعادل مالی در کنار انحراف اهرم واقعی از هدف را بررسی می‌کنیم. مدل تجربی نشان می‌دهد آیا سرعت تعدیل ساختار سرمایه نسبت به اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت درزمانی که شرکت کسری مالی دارد یا مازاد مالی حساس است یا خیر همچنین این حالت درزمانی است که اهرم هدف بالاتر یا پایین‌تر از اهرم واقعی قرار دارد. در مرحله‌ی اول ما متغیرهای مجازی کسری و مازاد مالی را بدون در نظر گرفتن اثرات نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم هدف بررسی می‌کنیم. در مرحله‌ی دوم اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را وارد مدل کرده اما بدون اینکه این دو نااطمینانی را به سطوح متفاوتی تقسیم کنیم. در مرحله‌ی سوم اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در چهار سطح بالا، متوسط، پایین و صفر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه زمانی که اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف خود قرارگرفته باشد و در این مدل شرایط مالی (کسری و مازاد) شرکت موردبررسی را نیز در نظر می‌گیریم.
4-4-4-1 مرحله‌ی اول
وقفه‌ی اهرم واقعی شرکت در سطح اطمینان 99 % معنادار بوده و ضریب گزارش شده در تخمین با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل Next Entries تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل، ساختار سرمایه