تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

دوره‌ی خاص به منظور خرید یا توسعه‌ی دارایی‌های بلندمدت مانند ملک، کارخانه یا تجهیزات
△〖WC〗_(i,t) : نشان‌دهنده‌ی تغییرات سرمایه در گردش است.
〖DIV〗_(i,t) : نشان‌دهنده‌ی سود سهام تقسیمی که پرداخت شده است.
〖CF〗_(i,t) : جریان نقدی عملیاتی بعد از بهره و مالیات.
در این تحقیق از سمت راست فرمول برای محاسبه کسری و مازاد مالی بهره می‌گیریم پس متغیرهای زیر را به تفضیل توضیح می‌دهیم:
△d_(i,t) : بدهی خالص منتشر شده
برای محاسبه بدهی خالص منتشر شده دو روش وجود دارد:
1- بدهی بلندمدت باقی مانده هر دوره. در واقع بدهی بلندمدت منهای آن بخش از بدهی بلندمدتی که پرداخت شده است.
2- استفاده از نسبت زیر:
بدهی خالص منتشر شده= (ها دارایی کل تغیرات)/( دارایی کل دفتری ارزش)-(سهام صاحبان حقوق تغیرات )/( دارایی کل دفتری ارزش)-(انباشته سود تغیرات)/( دارایی کل دفتری ارزش) (3-16)
△e_(i,t) : حقوق صاحبان سهام خالص منتشر شده
برای محاسبه حقوق صاحبان سهام خالص منتشر شده دو روش وجود دارد:
1- از تفریق بین سهام عادی و ممتاز فروش رفته به سهامداران و آن قسمتی از سهام ممتاز و عادی بازخرید شده توسط شرکت به دست می‌آید.
2- در روش دوم از نسبت زیر استفاده می‌کنیم:
حقوق صاحبان سهام خالص منتشر شده = (سهام صاحبان حقوق تغیرات _ انباشته سود تغیرات)/(ها دارایی کل دفتری ارزش) (3-17)
برای مدل این تحقیق از رابطه دوم حالت های بالا استفاده شده است.
پس کسری مالی حاصل جمع △d_(i,t)+△e_(i,t) می‌باشد که هر یک از متغیرها از نسبت ارائه شده در روش دوم به دست می‌آیند.
〖fD〗_(i,t) : وقتی این متغیر مثبت باشد یعنی کسری مالی و زمانی که این متغیر منفی باشد یعنی مازاد مالی وجود دارد.
برای وارد کردن اثر وضعیت مالی از متغیرهای مجازی زیر بهره می‌بریم:
D_(i,t)^sur : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت مازاد مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
D_(i,t)^def : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.

3-3-5- متغیرهای مجازی272
فرضیه ثابت پارامترها را می‌توان با استفادبه از متغیرهای مجازی نیز انجام داد.
y_t=β_1+β_2 X_2t+β_3 X_3t+U_t (3-18)

بدین منظور فرض کنید که مدل (3-48) را داشته باشیم. کل دوره مورد مطالعه را به دو دوره تقسیم می‌کنیم که دوره اول شامل n_1 مشاهده و در دوره دو م شامل n_2 مشاهده می‌باشد (n_1+n_2=n) . مدل (13-11) بیانگر رگرسیون مقید است که برای کل دوره برآورد می‌شود. اما رگرسیون غیرمقید را برای کل دوره به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
Y_t=β_1+β_2 X_2t+β_3 X_3t+β_4 D_t+β_5 D_t X_2t+β_6 D_t X_3t+U_t (3-19)

D_t متغیر مجازی است که مقدار آن در دوره اول برابر با 1 و در دوره دوم برابر با صفر است. اگر قید β_4=β_5=β_6=0 را اعمال کنیم، معادله (3-50) تبدیل به (3-51) خوا هد شد. اگر ضرایب در طی دوره اول و دوم ثابت باشند، در این صورت ضرایب β_4 ، β_5 و β_6 از نظر آماری معنادار نخواهد بود.
(3-20) D_t=1⇒Y_t=(β_1+β_4 )+(β_2+β_5 ) X_2t+(β_3+β_6 ) X_3t+U_t : دوره اول
(3-21) D_t=0⇒Y_t=β_1+β_2 X_2t+β_3 X_3t+U_t : دوره دوم

در مدل های شماره سوم و چهارم از متغیر های مجازی برای سادگی و بالاتر بودن میزان مشاهدات از متغیر های مجازی زیر استفاده شده است:
D_(i,t)^abov : متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی بالاتر از هدف باشد برابر با یک و اگر پایین تر از هدف باشد صفر می‌باشد.
D_(i,t)^belo : متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی پایین تر از هدف باشد برابر با یک و اگر بالاتر از هدف باشد صفر می‌باشد.
D_(i,t)^sur : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت مازاد مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
D_(i,t)^def : یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
〖firm〗_(i,t)^zero: داده های بین صدک 0 و 25 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بسیار پایین برای نااطمینانی خاص شرکت است.
〖firm〗_(i,t)^low : داده های بین صدک 25 و 50 که نشان دهنده سطح نااطمینانی پایین برای نااطمینانی خاص شرکت است.
〖firm〗_(i,t)^med : داده های بین صدک 50 و 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی متوسط برای نااطمینانی خاص شرکت است.
〖firm〗_(i,t)^high: داده های بالاتر از صدک 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بالا برای نااطمینانی خاص شرکت است.
〖macro〗_(i,t)^zero : داده های بین صدک 0 و 25 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بسیار پایین برای اقتصاد کلان است.
〖macro〗_(i,t)^low : داده های بین صدک 25 و 50 که نشان دهنده سطح نااطمینانی پایین برای اقتصاد کلان است.
〖macro〗_(i,t)^med : داده های بین صدک 50 و 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی متوسط برای اقتصاد کلان است.
〖macro〗_(i,t)^high : داده های بالاتر از صدک 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بالا برای اقتصاد کلان است.

3-3-6-نیمه عمر273
برای محاسبه زمان تعدیل ما از متغیر نیمه عمر استفاده می کنیم. این متغیر به شکل زیر و از عملیات صورت گرفته بر روی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه خروجی مدل ها به دست می آید:
(3-22) Half-life = ln⁡〖(0.5)〗/ln⁡〖(1-Φ)〗

3-4- مدل های پژوهش
مقدمه
مدل‌های این تحقیق در چهار قسمت به طور جداگانه توضیح و آورده شده است. مدل اول به دنبال اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی در حالت ایستا و پویا شرکت است. مدل دوم به دنبال اثرات تعاملی نااطمینانی اقتصاد کلان و سودآوری و همین‌طور اثر تعاملی نااطمینانی خاص شرکت و سودآوری در حالت ایستا و پویا است. مدل سوم به دنبال تخمین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌ها با تغییر در عوامل تعین کننده اهرم هدف (نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی نیز جزو عوامل کلیدی هستند) می‌باشد و مدل چهارم همانند مدل سوم به دنبال سرعت تعدیل با در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت (کسری یا مازاد مالی) است.
در ادامه اول به دنبال توضیح کلی متغیرهای مدل‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها و در مرحله بعد به تشریح مدل‌های تحقیق می‌پردازیم.

3-4-1- مدل اول
مدل استفاده شده برای بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتی با اهرم شرکتها در حالت ایستا و پویا به قرار زیر است:
مدل 1: به آزمون نااطمینانی بر روی اهرم در مدل ایستا می پردازد.
Lev_(i,t)= β_1 size_(i,t)+β_2 profit_(i,t) + β_3 tang_(i,t) 〖+ β〗_4 mb_(i,t)+β_5 R_(i,t)^firm+β_6 R_(i,t)^Macro+ϵ_(i,t ) (3-23)

مدل 2: آزمون نااطمینانی بر روی نسبت اهرمی برای مدل پویا است.
Lev_(i,t)=β_1 Lev_(i,t-1 )+ β_2 size_(i,t-1)+β_3 profit_(i,t-1) + β_4 tang_(i,t-1) 〖+ β〗_5 mb_(i,t-1)+〖β_6 R〗_(i,t-1)^firm+〖β_7 R〗_(i,t-1)^Macro+ν_i+ϵ_(i,t ) (3-24)

که در آن L_(i,t) اهرم دفتری، size_(i,t) اندازه شرکت در زمان t،profit_(i,t) سودآوری شرکت در زمان t ، tang_(i,t) نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی های شرکت در زمان t، mb_(i,t) ارزش بازار به دفتری شرکت در زمان t ، R_(i,t)^firm و R_(i,t)^Macro نیز نشان دهنده نااطمینانی های کلان اقتصادی و ویژه شرکتی است. ν_iاثرات ثابت غیرقابل مشاهده خاص شرکت و ϵ_(i,t) جزء اختلال حاصل از رگرسیون است.

3-4-2- مدل دوم
برای بررسی اثرات تعامل نااطمینانی های کلان اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر سودآوری و سپس تاثیر بر اهرم، رگرسیون زیر را تخمین خواهیم زد:

مدل 3: آزمون نااطمینانی از کانال سودآوری بر روی نسبت اهرمی برای مدل ایستا است.
Lev_(i,t)= β_1 size_(i,t)+β_2 profit_(i,t) + β_3 tang_(i,t) 〖+ β〗_4 mb_(i,t)+β_5 R_(i,t)^firm+β_6 R_(i,t)^Macro+( β_7 R_(i,t)^firm×profit_(i,t) )+(β_8 R_(i,t)^Macro×profit_(i,t) )+ϵ_(i,t )
(3-25)

مدل 4: آزمون نااطمینانی از کانال سودآوری بر روی نسبت اهرمی برای مدل پویا است.
Lev_(i,t)=β_1 Lev_(i,t-1 )+ β_2 size_(i,t-1)+β_3 profit_(i,t-1) + β_4 tang_(i,t-1) 〖+ β〗_5 mb_(i,t-1)+β_6 R_(i,t-1)^firm+β_7 R_(i,t-1)^Macro+( β_8 R_(i,t-1)^firm×profit_(i,t) )+(β_9 R_(i,t-1)^Macro×profit_(i,t) )+ν_i+ϵ_(i,t )
(3-26)
به این ترتیب ضرایب β_8، β_9 اثرات تعاملی را نشان خواهند داد.

3-4-3- مدل سوم
بررسی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه برای کنترل انحراف از اهرم هدف هم گام با وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی:
این مدل اصلی ما برای محاسبه‌ی سرعت تعدیلات می‌باشد که به ما تصویری از اثرات هزینه‌ی معاملات که بازدارنده‌ای برای شرکت‌ها از انجام تکراری تعدیلات ساختار سرمایه می‌باشد.
(L_(i,t)-L_(i,t-1) )=Φ(L_(i,t)^T-L_(i,t-1) )+ϵ_(i,t) (3-27)
Φ : ضریبی برای تعیین سرعت تعدیلات.
L_(i,t)^T : این متغیر از برآورد سمت راست معادله مدل اول حالت پویا به دست آمده است. به عبارت دیگر از ارزش های پیش بینی شده مدل اول به دست می آید و به آن اهرم هدف می گویند.
L_(i,t) : اهرم واقعی شرکت در سال t برای شرکت i .
برای درک بهتر این مدل به سه بخش متفاوت تقسیم می کنیم.

3-4-3-1- حالت اول
در این مدل به دنبال کشف سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف بدون وجود متغیر های نااطمینانی در مدل هستیم. برای این حالت اقدام به تفکیک بین انحراف اهرم شرکت بالاتر از هدف و پایین تر از هدف با استفاده از متغیر های مجازی شده است. با این توضیحات مدل ذکر شده به قرار زیر می باشد:
L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^abov+β_2 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+ν_i+ϵ_(i,t)
(3-28)
〖DVT〗_(i,t)=L_(i,t)^T-L_(i,t-1): نشان دهنده‌ی میزان انحراف اهرم واقعی و اهرم هدفش است.
D_(i,t)^abov : متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی بالاتر از هدف باشد برابر با یک و اگر پایین تر از هدف باشد صفر می‌باشد.
D_(i,t)^belo : متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی پایین تر از هدف باشد برابر با یک و اگر بالاتر از هدف باشد صفر می‌باشد.

3-4-3-2- حالت دوم
با استفاده از مدل اصلی و دخیل کردن اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در شرایط وجود اهرم واقعی، بالاتر یا پایین تر از اهرم هدف، مدل زیر حاصل می شود. در واقع این مدل ما به دنبال بررسی اثرات نااطمینانی بر روند تعدیلات ساختار سرمایه هستیم، یعنی شرکتها برای استفاده از روش‌های تامین مالی برای کاهش انحراف اهرم واقعی خود از اهرم هدفشان با وجود اثرات نااطمینانی در چه جهتی اقدام به نعدیل اهرم خود می کنند در شرایطی که همگام و همراستا با نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتشان باشد.
L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^abov+β_2 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+(β_3 D_(i,t)^abov+β_4 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^firm+(β_5 D_(i,t)^abov+β_6 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^macro+ν_i+ϵ_(i,t) (3-29)

3-4-3-3- حالت سوم
برای محاسبه سرعت تعدیل ابتدا نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را به سه چهار سطح (بالا، متوسط، پایین، صفر) تنفکیک کرده و با استفاده از متغیر های مجازی به صورت زیر ارائه می شود:
L_(i,t)-L_(i,t-1)=(β_1 D_(i,t)^abov+β_2 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)+(β_3 D_(i,t)^abov+β_4 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^firm×〖firm〗_(i,t)^high+(β_5 D_(i,t)^abov+β_6 D_(i,t)^belo ) 〖DVT〗_(i,t)×R_(i,t-1)^firm×〖firm〗_(i,t)^(med )+(β_7 D_(i,t)^abov+β_8 D_(i,t)^belo )

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، ارزش دفتری، متغیر مجازی، رگرسیون Next Entries تحقیق رایگان درمورد رگرسیون، پانل پویا، اثرات ثابت، گشتاورهای تعمیم یافته