تحقیق رایگان درمورد نااطمینانی، بازدهی سهام، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..214
4-4-1- آزمون مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..214
4-4-1-1- تخمین مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………215
4-4-2- آزمون مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….219
4-4-3- آزمون مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….222
4-4-3-1- مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..223
4-4-3-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….225
4-4-3-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………226
4-4-4- آزمون مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………231
4-4-4-1 مرحله‌ی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….232
4-4-4-2- مرحله‌ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….233
4-4-4-3- مرحله‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………236

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..244
5-2- تحلیل یافته‌ها و نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….245
5-2-1- بررسی مدل اول و دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..245
5-2-3- بررسی مدل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..249
5-2-3-1- حالت اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..249
5-2-3-2- حالت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..250
5-2-3-3- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات…………………………………………………………………………………………………..251
5-2-3-4- بررسی مدل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………….252
5-3- محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………259
5-4- پیشنهاد‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….260
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………260
5-4-2- پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………….260
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….261
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………274
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….302

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 بازدهی سهام الف در طول سال‌های 1373 تا 1382…………………………………………………………………………………86
جدول 2-2 متوسط قدر مطلق انحرافات بازدهی سهام الف………………………………………………………………………………………..87
جدول 2-3 متوسط مجذور انحرافات (واریانس) بازدهی سهام الف……………………………………………………………………………88
جدول 2-4 محاسبه‌ی کوواریانس (ارقام به درصد)………………………………………………………………………………………………….90
جدول 2-5 نرخ‌های بازدهی کمتر از میانگین……………………………………………………………………………………………………………91
جدول 2-6 نتیجه‌ی محاسبات بر اساس شاخص‌های پراکندگی مختلف سهم الف مثال 5-2…………………………………………92
جدول 2-7 تابع توزیع احتمالات نرخ بازدهی سهام الف در شرایط مختلف اقتصادی………………………………………………….. 93
جدول 2-8 ضریب اهمیت گروه‌های اصلی سبد اقلام……………………………………………………………………………………………….98
جدول 2-9 اقلام زیر گروه خوراکی و آشامیدنی……………………………………………………………………………………………………….99
جدول 2-10 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)………………………………….101
جدول 2-11 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل سوم برای حالت بالاتر از اهرم هدف………………………………………133
جدول 2-12 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل سوم برای حالت پایین‌تر از اهرم هدف……………………………………134
جدول 2-13 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل چهارم برای حالت کسری مالی………………………………………………135
جدول 2-14 شکل خلاصه فرضیه‌های فرعی برای مدل چهارم برای حالت مازاد مالی…………………………………………………136
جدول 3-2 نحوه محاسبه سرعت در شرایط بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی……………………165
جدول 3-3 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی…..168
جدول 3-4 نحوه محاسبه سرعت در شرایط مازاد مالی، بالاتر از و پایین‌تر از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی……169
جدول 3-5 نحوه وارد کردن اطلاعات در روش پانل حالت دوم……………………………………………………………………………….171
جدول 3-6 نحوه وارد کردن اطلاعات در روش پانل حالت اول……………………………………………………………………………….172
جدول 4-1 آزمون اتورگرسیون نسبت فروش به دارایی…………………………………………………………………………………………..187
جدول 4 -2 نتایج آزمون مانای نرخ تورم………………………………………………………………………………………………………………188
جدول 4-3 نتايج آزمون ضريب لاگرانژ…………………………………………………………………………………………………………………189
جدول 4-4 معادله میانگین گارچ…………………………………………………………………………………………………………………………..189
جدول 4-5 معادله واریانس گارچ…………………………………………………………………………………………………………………………190
جدول 4 -6 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………191
جدول 4-7 نتایج آزمون شین و پسران برای سنجش مانای متغیرها…………………………………………………………………………..191
جدول 4-8 تخمین مدل اول، اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه حالت ایستا………………………………………………………193
جدول 4-9 آزمون معناداری مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………193
جدول 4-10 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر نسبت اهرم به روش GMM……………………………195
جدول 4-11 آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….195
جدول 4-12 آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………196
جدول 4-13 تخمین مدل دوم، اثر غیرمستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه حالت ایستا……………………………………………….197
جدول 4-14 آزمون معناداری مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………….197
جدول 4-15 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت از کانال سودآوری بر نسبت اهرم به روش GMM..198
جدول 4-16 آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….199
جدول 4-17 آزمون

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری Next Entries تحقیق رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، نسبت بدهی، ورشکستگی