تحقیق رایگان درمورد مصرف کنندگان، نظام بانکی، بانک کشاورزی، توسعه کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

(تازگی خرید+ قدرت نفوذ+ نرخ رشد مشتری) + امتیاز فعلی (رفتار سپردهای+ رفتار اعتباری+ خدمات) + نمره وفاداری (پایداری خرید+ حجم خرید+ تنوع خرید).
8-7-2- بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها
در بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها مشتریان براساس انواع مناسبتها، زمانی که محصولات و خدماتی را میخرند و از آن استفاده میکنند، به گروههایی تقسیمبندی میشوند. دلیل توجه به این نوع از بخشبندی مشتریان این است که مشتریان محصولات خاصی را برای مناسبتها یا زمانهای خاص جستجو میکنند. امروزه بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها بصورت گسترده بوسیله خردهفروشان استفاده میشود58. در ادامه به اقداماتی که لازم است تا مشتریان براساس مناسبتها بخشبندی شوند، اشاره شده است.
1-8-7-2- تعریف انواع مناسبتها: سه گروه مهم از انواع مناسبتها وجود دارد که میتواند بر نیازها و رفتار مشتریان تاثیر بگذارد و شرایط متفاوتی را ایجاد نماید. در مرحله اول در بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها، انواع مناسبتهایی که در یک صنعت خاص وجود دارد شناسایی و تعریف میشود. انواع مناسبتها عبارتنداز:
• مناسبتهای عمومی: این دسته از مناسبتها به آسانی قابل شناسایی هستند. مناسبتهای عمومی تقریباً برای همه مشتریان با ویژگیهای جمعیتشناختی مشابه، مشترک هستند مانند فصلهای تعطیل، آخر هفته، روزهای خاص و … که میتواند بر بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها تاثیرگذار باشد.
• مناسبتهای خصوصی (شخصی) منظم: این دسته از مناسبتها، مناسبتهای شخصی هستند که به مشتریان بعنوان افراد مرتبط هستند و در طول زمان بصورت منظم تکرار میشوند مانند جشن تولد مشتریان، جشن عروسی، عادتهای خاص مشتریان مانند رانندگی در ساعات خاص و … این مناسبتها میتواند از طریق تجزیه و تحلیل عادتهای خاص در رفتار مشتریان یا جمعآوری اطلاعات جزئی درباره هر مشتری شناسایی شوند. توانایی شفارسی کردن پیشنهادات بر مبنای مناسبتها برای تک تک مشتریان ارتباط بیشتر با آنها را فراهم میکند که امکان طراحی این پیشنهادات را در اطراف زندگی شخصی آنها فراهم میکند.
• مناسبتهای شخصی کمیاب: این مناسبتهای شخصی بندرت بصورت منظم تکرار میشوند و به آسانی قابل پیش بینی نیستند. واقعههایی مانند سفر به خارج، تصادف یک ماشین و … که میتواند بر نیازها و رفتار مشتریان بصورت ناگهانی تاثیر بگذارد و معمولا در دوره زمانی کوتاه مدت رخ میدهند. اگر چه این واقعهها به آسانی قابل شناسایی نیستند، سازمانها و موسسات میتوانند بوسیله تجزیه و تحلیل فعالیتهای نامنظم در رفتار مشتریان در طول زمان آنها را شناسایی نمایند. شناسایی چنین رفتارهای نامنظم و نگهداری آنها در کنار رفتارهای منظم مشتریان اطلاعات دقیقی را در اختیار شرکتها و موسسات قرار میدهد. شناسایی دلایل پنهان چنین رفتارهای نامنظمی میتواند منافع بسیاری را به دنبال داشته باشد.
2-8-7-2- تجزیه و تحلیل مشتریان در ایام مناسبتهای مختلف: بعد از شناسایی و تعریف مناسبتها برای هر مشتری، مرحله دوم تفکیک مناسبتها از همدیگر و تجزیه و تحلیل مشتریان در ایام هر مناسبت به صورت جداگانه است. این مرحله مشابه بخشبندی مشتریان در روش سنتی است. تفاوت عمدهای که بین این روش و روش سنتی وجود دارد این است که در این روش تجزیه و تحلیلها برای هر یک از مناسبتهای مشتریان بصورت جداگانه انجام میشود و برای هر مشتری بیش از یک مجموعه از اطلاعات وجود دارد.
3-8-7-2- ثبت اطلاعات مشتریان بصورت مداوم: مشابه با بخشبندی مشتریان بصورت سنتی، بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها نیازمند ثبت اطلاعات مشتریان برای فهم رفتارها و نیازهای فعلی آنهاست. بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها به زمان وابسته است که در آن نیازهایی ثبت میشود که بتوان افراد را بر اساس زمان واقعی دستهبندی کرد بویژه اگر مناسبتهای شناسایی شده در چرخه زمانی کوتاه مدت مانند ساعاتی از روز باشد. بخشبندی مشتریان براساس مناسبتها یک مجموعه ایدههای متفاوتی را نسبت به بخشبندیهای سنتی دنبال میکند. رویکرد بخشبندی برای هر مشتری، که میتواند بطور نسبی توسعه و اجرای آن را برای سنت گرایان مشکل نماید. به هر حال این رویکرد نسبت به بخشبندی مشتریان مزایای بسیاری دارد و باعث میشود که شرکتها را به مشتریان نزدیکتر و از این طریق نیازهای در حال تغییر آنان را شناسایی نمایند59.
جدول 5-2- بخشبندی مشتریان براساس مناسبتهای نوشیدنیها
اصطلاح
تعریف
جوانان بالغ
افرادی که سن آنها بالای سن قانونی و کمتر از 24 سال است.
جامعه شهری
مصرف کنندگان مجرد که سن آنها بین 25-49 و کسانی که در محیط شهری یا حومه شهر زندگی میکنند.
جامعه غیر شهری
مصرف کنندگان مجرد که سن آنها بین 25-49 و کسانی که در روستا زندگی میکنند.
خانوادهها
مصرف کنندگانی که سن آنها بین 25-49 و با بچههایشان زندگی میکنند.
زوجهای بدون بچه
مصرف کنندگانی که سن آنها بین 25-49 و با والدین و بدون بچه زندگی میکنند.
بزرگترها
مصرف کنندگان که سن بالای 50 سال دارند.
منبع:Analysis Data Aonitor
9-7-2- بخش بندی براساس موقعیت
برای فهم جامع و پیش بینی دقیق رفتار در تقاضاهای بازار، بخشبندی بر اساس موقعیت پیشنهاد شده است. حتی اگر چه کمبود توجه به موقعیت مصرف بوسیله محققان متعددی گزارش شده اما مطالعات بسیار کمی موقعیت مصرف را بعنوان مبنایی برای بخشبندی مشتریان موجود در بازار بکار بردهاند و مطالعات رسمی بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. تعداد بسیار محدودی از محققان فاکتورهای موقعیتی را بعنوان عاملی تعیین کننده در رفتار انتخاب، مورد بررسی قرار دادهاند. از جمله کسانی که در رابطه با موقعیت مصرف مطالعه کردهاند میتوان به ساندیل60 (1968) و دیکسن61 (1982) اشاره کرد (Dubow,1992).

1-2- تاریخچه
از تاسيس بانك ملى ايران در دهة اول قرن حاضر چندى نگذشته بود كه ضرورت يك واحد اعتبارى براى كمك به كشاورزان كشور احساس شد. سال 1309 بانك ملي اين مسئوليت را پذیرفت و بخشی به نام«بانک فلاحتی» در محدودۀ بانک ملی آغاز به کار کرد.
سال 1312 قانون ايجاد بانك مستقلى با مسئوليت بيشتر به نام «بانك فلاحتى و صنعتى ايران» از تصويب مجلس شوراى ملى وقت گذشت و بانك مذكورتاسيس شد. خدمات اولية بانك با توجه به نداشتن كفايت سرمايه در قبال وسعت اراضى ايران كه در آن سال ها صددرصد يك كشور كشاورزى محسوب ميشد و در كنار آن صنايع دستى روستايى هم در جريان بود، همچنان به زحمت پیش میرفت .
سال 1318 دولت وقت مجدداً لازم ديد كه تغييراتى قانونى با تسهيلات بيشتر براى تأمين نيازهاى كشاورزان جامعه ايجاد كند، حاصل آن این بود که منابع مالى بانك تقويت شد و هم نام آن به «بانك كشاورزى و پيشه و هنر ايران» تغيير يافت. سال 1322 به موازات پايان جنگ جهاني دوم ضرورت تسهيلات مناسب‌تر در بخش كشاورزى پيش آمد،لذا مسئولان وقت تغييراتى قانونى در منابع مالى بانك و آيين نامه هاى آن دادند. اين بار مسئوليت وابسته به(پيشه و هنر) از دوش بانک برداشته شد و نام بانک به«بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت.
اگرچه ضرورت كمك هاى كوچك اعتبارى در پيشبرد صنايع دستى روستايى همچنان در حيطة كار بانك بود، سال هاى 1339 تا 1343 دوران شروع و پيشبرد قانون اصلاحات ارضى در كشور بود. در اجراى مرحلة دوم قانون مذكور،كشاورزان كشور براى مكانيزه كردن و آبيارى اراضي(تهية تراكتور و ماشينهاى كشاورزى، حفرچاه هاى عميق و نيمه عميق و نصب موتورهاى لازم) نياز مبرم به پول داشتند لذا مسئوليت بانك بسيار سنگين شد و كمك هاى اعتبارى در بخش کشاورزی نیز کافی بود.
قوانين جديد در سال 1342 رسميت يافت و نام بانك هم بنابر مسئوليت جديد به «بانك اعتبارات كشاورزى و عمران روستايى ايران» تغيير كرد. سال 1348 قوانين جديدى براى پيشبرد شركتهاى تعاونى وابسته به بخش كشاورزى وضع شد و در نتيجه باز هم نام بانك مادر با توجه به مسئوليتهاى جديد تغيير كرد و به نام «بانك تعاون كشاورزى ايران» شناخته شد و مسئوليت صندوق توسعة كشاورزى هم در سال 1352 با تغيير مقررات و آيين نامه ها توسعه پذيرفت و به نام «بانك توسعة كشاورزى ايران»خوانده شد.
پس از انقلاب اسلامى در سال 1358 هر دو بانك تعاون كشاورزى ايران و توسعة كشاورزى ايران درهم ادغام شدند و موسسة جديد با قابليت هاى بيشتر به نام «بانك كشاورزى» خوانده شد.
بانک کشاورزی پس از انقلاب اسلامی با ترکیب دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و تعدادی موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمد. ( ویکیپدیا به نقل از دکتر تقوی). این بانک تقریبا دارای ۱۰۰ شعبه در تهران بزرگ و ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور است.
2-2- افتخارات و دستاوردها
• تهيه، اجرا و استقرار سيستم جامع بانكداري متمركز(مهرگستر) براي اولين بار در نظام بانكي كشور
• اولين بانك منتخب به عنوان بانك برتر از طرف نشريه The Banker طي چهار سال متوالي (2003 تا 2007)
• معرفي بانك كشاورزي در صدر مؤسسات مالي اسلامي جهان در سال 2008 از سوي مجله تخصصي The Banker
• بانك برتر ايران در بهره‌مندي از سرمايه 1387 معرفي شده از سوي جشنواره ملي ايرانيان
• بانك برتر در جشنواره خدمت‌رساني و پاسخگويي در سال 1385
• بانك برتر از طرف نشريه Euromoney سال 2005
• دريافت گواهي‌نامه استاندارد بين المللي مديريت كيفيت ISO9001
• تقدير از طرف جشنواره شهيد رجايي در سال 1384 و 1385
• دريافت لوح تقدير و تنديس برترين بانك به عنوان سازمان نوآور و پويا از سوي كميته داوران سومين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي
• دريافت لوح زرين تلاش در معيار مديريت دانش نظام پيشنهادها و گواهينامه اهتمام به تعالي نظام پيشنهادها از نخستين كنفرانس بين‌المللي مديريت مشاركتي و دومين جايزه ملي نظام پيشنهادها
• دريافت لوح تقدير و تنديس به عنوان تنها بانك “پيشرو و بهره‌ور در نظام پولي و اقتصادي ايران از سوي دبيرخانه دومين دوره ارزيابي طرح ملي سنجش بهره‌وري سازمان‌هاو دستگاه‌هاي اجرايي
• معرفي بانك كشاورزي به عنوان سازمان الهام‌بخش مديريت كيفيت در آسيا از سوي سازمان بهره‌وري آسيايي
• كسب رتبه اول فرهنگ سازي الكترونيكي از سوي هيئت داوران سومين دوره كنفرانس كودك الكترونيكي و مدرسه هوشمند
• احراز رتبه برترين بانك ايران در آموزش و فرهنگ سازي بانكداري الكترونيكي از سوي كميته داوران پنجمين دوره كنفرانس تخصصي بانكداري الكترونيكي
• بانك برتر ايران در توسعه محيط زيست (به دليل اجراي موفق طرح طوبي)- برنده لوح تقدير اتحاديه توسعه مؤسسات مالي آسيا و اقيانوسيه ادفيپ 2008
• بانك برتر ايران در بخش تأمين مالي پروژه‌هاي فقرزدايي ( طرح حضرت زينب‌س)-برنده تنديس اتحاديه توسعه مؤسسات مالي آسيا و اقيانوسيه ادفيپ 2007
• برگزيده دريافت نشان و استاندارد بين المللي ارزش برند از اتحاديه اروپا (ISO 10668:2010)
• برگزيده دريافت نشان و استاندارد بين المللي كيفيت برتر در صنعت بانكداري
3-2- نوآوریهای بانک کشاورزی
• بومی سازی و استقرار نرم افزار جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) Core Banking – سال ۱۳۸۵
• راه اندازی اولین مرکز ارتباط ۲۴ ساعته با مشتریان (Call Center) سال ۱۳۷۳
• اجرا و استقرار طرح سیستم نوبت دهی مشتریان نظام بانکی – سال 1381
• تشکیل دهنده اولین گروه بانکهای عضو شبکه شتاب نظام بانکی کشور
• طراحی و اجراء سامانه ارتباطی و صندوق صوتی برای ارتباط مشتریان با مدیران بانک – سال ۱۳۷۸
• طراحی و اجراء طرح راهنمایان مطلع مشتریان در شعب – سال ۱۳۸۳
• طراحی و اجراء پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) در نظام بانکی کشور – سال ۱۳۷۸
• طراحی و اجراء طرح آتیه در نظام بانکی – سال ۱۳۷۷
• طراحی و اجراء طرح بانکی برای کودکان و نوجوانان کشور – سال ۱۳۷۹
• طراحی، اجراء و صدور کارتهای اعتباری در نظام بانکی – سال ۱۳۸۲
• طراحی و اجراء طرح نظارت بر امور شعب بانک توسط مشتریان
4-2- موسسات مرتبط با بانک
• صندق بیمه کشاورزی
• شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر
• شرکت کارگزاری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد بازاریابی، نام تجاری، آمیخته بازاریابی، بازار هدف Next Entries تحقیق رایگان درمورد بازاریابی، خدمات مالی، سطح تحصیلات، چرخه زندگی