تحقیق رایگان درمورد مصرف انرژی، چرخه زندگی، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

شکلگیری الگوها در آن مناطق نظیر همسایگیهای قابل تشخیص ایجاد میشود.
17.
مسیرهای موازی
چیدمان مسیرها باید به شکلی باشد که به جریان حمل و نقل عمومی کمک کرده و مرزها را تثبیت نماید.
18.
زمینهای مقدس
در هر منطقه، شهر و همسایگی مکانهای خاصی وجود دارند که سمبل آن منطقه میشوند و مردم از آن ریشه میگیرند، که میتوانند طبیعی یا تاریخی باشند.
19.
دسترسی به آب
حفظ و استفادهی صحیح از سواحل نیازمند تدوین الگویی مناسب است.
20.
چرخه زندگی
در هر جامعهای میبایست تعادل اجتماعی وجود داشته باشد. بدین معنا که بین گروههای مختلف سنی نه تنها از نظر جمعیتی بلکه از نظر تاثیرات هر گروه برکالبد منطقه، متناسب با نیازهایشان تعادل وجود داشته باشد.
21.
مردان و زنان
تعادل اجتماعی بین مردان و زنان نیز به همان شکل بیان شده در چرخه زندگی مهم است.
22.
مراکز محله
شکلدهی به نحوه توزیع جمعیت و تراکم در محدوده هر محله.
23.
حلقههای تراکم
باید به یک گرادینت مناسب از تراکم خانهها دست یافت.
24.
تقاطعهای فعالیت
امکانات عمومی اگر به شکلی پراکنده در شهر وجود داشته باشند کمکی به حیات شهر نمیکنند.
25.
تفرجگاه
هر خرد جامعهای نیازمند مرکزی برای زندگی عمومی است، مکانی که در آن هر فرد میتواند دیگران را ببیند یا دیده شود.
26.
خیابان خرید
مغازهها باید در طول خیابانی شکل بگیرند که خود مختص عابرین است و در ابتدا و انتها به مسیرهای ترافیکی متصل است
27.
زندگی شب
زندگی شب ممکن است در هر جامعهای وجود داشته باشد که میتواند در طول تفرجگاه رخ دهد. الگوی فوق به فعالیتهای شبانه میپردازد.
28.
درجات عمومیت
باید بین خانههایی که در نزدیکی مرکز محله هستند و آنهایی که در محدودهی خلوتتر و کمتراکم هستند فرق قائل شد.
29.
سالمندان درهمهجا
افراد پیر نیازمند افراد پیر هستند اما به جوانها نیز احتیاج دارند، همچنین جوانان نیز نیازمند ارتباط داشتن با سالمندان هستند.
30.
اجتماع کاری
هر فرد شاغل روزانه حدودا هشت ساعت در محل کار به سر میبرد در نتیجه محیط کار هم نوعی جامعه به حساب میآید و ساعات کاری نیز ساعات زندگی انسان هستند که نیازمند کیفیت زندگی میباشند.
31.
دانشگاه به مثابه بازار
دانشگاه را به عنوان محل فروش علم ایجاد کنید. در واقع دانشگاه برای مردم از هر سنی به شکل تمام وقت یا پارهوقت و یا بر اساس دوره های آموزشی باز است.
32.
تالار عمومی شهر
برای واقعی کردن کنترل سیاسی کاربریهای عمومی یک تالار شهری کوچک حتی برای هر محله در نظر بگیرید.
33.
مسکن مابین
حتی جوامع کاری، مرزهای محله و خیابانهای خرید باید در بر دارنده خانههای مسکونی باشد.
34.
مسیرهای محلی حلقوی
هیچ کس دوست ندارد در محدوده محل سکونتش حرکت سریع خودرو وجود داشته باشد.
35.
خیابانهای سبز
این الگو به جنس سطح مسیرهای محلی و محل قرارگیری پارکینگ میپردازد.
36.
شبکهی راهها و خودروها
خودروها برای عابرین خطرناک هستند با این حال فعالیتها در مکانهایی رخ میدهند که خودروها و عابرین به هم میرسند.
37.
تقاطعها
در مکانهایی که عابرین برای طی کردن عرض خیابان بیش از دو ثانیه معطل میشوند اجرای این الگو لازم است.
38.
کنج خلوت
هر کسی که در محدوده پر هیاهو و پر سر و صدا کار میکند نیازمند مکانی ساکت و طبیعی است تا بتواند قوای خود را بازیابی کند.
39.
محدوده سبز قابل دسترس
مردم همواره نیازمند رفتن به فضایی باز و سبز در فاصلهی حد اکثر سه دقیقهای از منزلشان هستند
40.
میدان عمومی کوچک
این الگو در پی شکل دهی به تقاطعهای فعالیتی شهر است که میتواند در مسیرهایی پر تردد و پر استفاده قرار بگیرد، اما ابعاد آن نباید بزرگ باشد.
41.
نهرها و استخرها
امروزه در شهرها دیگر آب به عنصری دور از دسترس تبدیل شده در حالی که میتواند کیفیت بسیاری از فضاها را افزایش دهد.
42.
زمین عمومی
باید در میان واحدهای کوچکی که تشکیل دهنده محله هستند نظیر مجموعه خانهها یا اجتماعات کاری زمین عمومی کوچک و اختصاصی برای ساکنان ایجاد کرد.
43.
بازی در زمینهای متصل به هم
کودکان برای رسیدن به بلوغ و تکامل نیاز به بازی دارند و برای این امر نیاز به دیگر کودکان دارند.
44.
اتاق عمومی در فضای باز
فضایی کوچک و باز، مسقف با چند ستون و بدون دیوار(حداقل در یک جبهه) تعادل مناسبی از بسته بودن و باز بودن را ایجاد مینماید.
45.
آب ساکن
در هر محله یک استخر یا برکه ایجاد کنید به طوری که همیشه در دسترس عموم باشد.
46.
ورزش عمومی
بدن انسان با مورد استفاده قرار گرفتن فرسوده نمیشود، بلکه هنگامی که بلااستفاده باشد دچار فرسایش میشود.
47.
حیوانات
حیوانات به اندازه گیاهان به عنوان جزء جدایی ناپذیر طبیعت اهمیت دارند.
48.
کافه خیابان
یکی از گزینههای هویت بخش به محله، کافهی خیابان است که در محدوده مرکز محله فرار میگیرد.
49.
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس باید به راحتی شناخته شود و فعالیتهای کافی در اطرافش داشته باشد تا افراد احساس امنیت و راحتی کنند.

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست:
5-6-1- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند
اوالنکسمیر نام یک محله سبز است که بین سالهای 1994 تا 2009 در شهر کولنبرگ هلند ساخته شد. این محله دارای بسیاری از ویژگیهای طبیعی مطلوب محیطی و ویژگیهای یک زیستروستا است، اما در اصل به هدف جذب مشارکت پیوستهی ساکنین ساخته شده است.
سرزندگی و حیات این همسایگی در تلفیق با کار، تفریح، استخراج آب آشامیدنی، رفتن به مدرسه و تولید غذا شکل گرفته است. یک همسایگی چندعملکرده که در آن از ابتدا اهدافی نظیر حفظ تاریخچهی فرهنگی، منظر موجود، آب، تأمین انرژی، استفاده از مصالح طبیعی، قابلیت جابجایی و مشارکت عمومی در توسعه و مدیریت منطقه مد نظر بوده است. اوالنکسمیر گروهی از مردم را که مشتاق توسعه دادن به محلهی خود و مدیریت فضاهای در دسترس بودهاند به خود جذب کرده. این محله اکنون حدود سیصد خانوار ساکن دارد که در حفظ باغ اجتماعی محدوده محله، مدیریت پارکهای عمومی، تولید انرژی تجدیدپذیر و توسعه کشاورزی همکاری فعال دارند. این محله سالانه هزاران بازدیدکننده را به سمت خود جذب میکند که به دنبال برنامههایی برای افزایش سرزندگی در محیط زندگی خود هستند.
نحوهی ساخت این محله بدین صورت بوده که با همکاری ساکنین آیندهاش ساخته شده. این محله اکنون به یکی از الگوهای سبز و پایدار برای شهرسازان، برنامهریزان و معماران سراسر نقاط دنیا مبدل گشته. در سال 2009 ساخت این محله با 240 خانهی دارای سیستمهای غیرفعال خورشیدی، یک مدرسه و تعدادی دفتر کار به پایان رسید.

شکل 9، نقشه هوایی محلهی مسکونی اوالنکسمیر، (opMAAT, 2008)
اصولی که در خلق این محله مورد استفاده قرار گرفتهاند شامل موارد زیر میشوند:
1. بیرون کشیدن خودرو از محدودههای درون محله.

شکل 10، نبود دسترسی سواره به محدودههای درون محله اوالنکسمیر (opMAAT, 2008)
2. اهمیت دادن به تنوع زیستی درون پارکها.

شکل 11، تنوع زیستی موجود در یکی از پارکهای محلهی اوالنکسمیر (opMAAT, 2008)
3. اهمیت ویژه قائل شدن برای منابع آب.

شکل 12، هدایت آب باران به سمت برکهها (opMAAT, 2008)

شکل 13، دستگاه نشانگر محدودهی نزدیک به منابع آب و میزان سلامت آب منطقه (opMAAT, 2008)
4. تأمین نیازهای فرهنگی رفاهی و زندگی اجتماعی به واسطهی ساخت یک مرکز آموزش، خانهی بازنشستگی و مدرسه.
5. استفاده از مواد و مصالح سبز نظیر چوب.

شکل 14، بهرهگیری حد اکثری از مصالح طبیعی نظیر چوب (opMAAT, 2008)
6. ایجاد یک مزرعهی شهری و باغهای متنوع برای تأمین نیازهای ساکنین و اجاره دادن آن به خود آنها.

7. تسهیل و ترویج استفاده از دوچرخه و پیادهروی در عبور و مرور درون محله.

شکل 15، ، ایستگاه دوچرخه درون محله (opMAAT, 2008)
ویژگیهای سبز به کار رفته در این محله نیز شامل مواردی نظیر: انتخاب گیاهان با مشورت با ساکنین. دسترسی پیاده از درب منازل به پارکهای محلی. ایجاد برکهها و فضاهای سبز هاوی تنوع زیستی. کاشت صدها درخت از گونههای ثمری نظیر سیب، گلابی، به، انگور، تمشک و کیوی که چیدن و توزیع محصول آن در بین مردم آزاد است.

شکل 16، عکس هوایی از محله اوالنکسمیر، مجموعههای خانهها و برکههای مقابل آنها (opMAAT, 2008)
در بخشی از خانههای این محله از گلخانه جهت بهرهگیری از انرژی خورشیدی بسیار بهره گرفته شده است.

شکل 17، بهرهگیری از انرژی خوریدی به واسطه بهرهگیری از گلخانه (opMAAT, 2008)

شکل 18، تعدادی از خانههای محله در مقابل همراه برکه (opMAAT, 2008)

5-6-2- واوبان، کولنبرگ، آلمان
محلهی واوبان در شهر فریبورگ به عنوان یکی از محلههای دوستدار محیط زیست شناخته میشود که ساکنان آن در فرایند تصمیمگیری در مورد امور محله مشارکت فعال دارند، ساختمانها از نظر مصرف انرژی کارآمد بوده و خیابانها خالی از خودرو هستند.
زمانی که در سال 1992 مرکز نظامی واوبان تعطیل گشت دولت تصمیم گرفت تا این منطقه را به یک محدودهی شهری کاملا متفاوت تبدیل سازد، به طوری که برنامهریزیها بر مبنای پایداری محیطی و اقتصادی-اجتماعی صورت گرفت.
ایدهی شکلدهندهی محلهی واوبان خلق یک محدودهی شهری با تحقق حداکثری آزادی و همچنین جلب همکاری ساکنین در ادارهی امور محله بوده است. برای تحقق این امر از همان ابتدا یک انجیاو (NGO) با عنوان فروم واوبان شکل گرفت.
سازندگان این محله تشخیص دادند که کاهش مصرف منابع پایانپذیر اولین قدم در پایداری است و مصرف انرژی در این زمینه در اولویت قرار دارد. با دریافت این مسأله که رانندگی بیشترین بخش مصرف انرژی را در فعالیتهای روزانهی هر خانوار به خود اختصاص میدهد اولویت به حذف یا کاهش رانندگی اختصاص یافت.
گامهای برداشته شده در فرآیند برنامهریزی و طراحی این محله به قرار زیر میباشد.
1. کاهش رانندگی در درون محله یا از محله به مناطق دیگر. در این محله تنها پنجاه درصد از ساکنان صاحب وسیلهی نقلیه هستند. برخی نیاز به خودرو ندارند و برای دیگران نیز در هنگام نیاز امکان کرایه کردن خودرو وجود دارد.
درون محدودههای محله پارکینگ در نظر گرفته نشده است و این امر موجب کاهش هزینهی زیرساختها و اختصاص مکان بیشتری به طبیعت گشته، این در حال یاست که در برخی محدودهها امکان حضور خودرو بدون امکان پارک وجود دارد. پارکینگها در فاصلهی استاندارد از واحدهای مسکونی یعنی در فاصلهی پنج دقیقه پیادهروی قرار گرفتهاند. حرکت درون محله از طریق دوچرخه یا پیاده آسان و لذتبخش است و این امر به واسطهی مسیرهای حلقوی موجود در محدودهی مسکونی محقق گشته. اما مهمتر از همه این است که هویت خیابان به محلی برای بازی کودکان پنجساله آن هم درست در وسط خیابان تبدیل شده است.

2. تأمین خط راهآهن برای رفت و آمد از محله به شهر و باالعکس دومین راهکار به کار رفته در این محله در زمینه کاهش مصرف انرژی است. یک تراموا در خدمت 5000 ساکن این محله حومهی شهر است که همگام با توسعهی محله و نه بعد از آن، احداث شده و در مدت 15 دقیقه ساکنان را به شهر میرساند. البته دسترسی به محدودهی شهر با دوچرخه نیز امکانپذیر است.

شکل 21، حمل و نقل از طریق تراموا در محلهی واوبان، (Grid, 2011)
3. تراکم شهری برگرفته از تراکم منطقهی قدیمی شهری یعنی در حدود 15 واحد مسکونی در هر چهار هزار متر مربع است که به یک حمل و نقل کارآمد و فروشگاه محصولات کشاورزی و یک مرکز فروش کوچک در فاصله مناسب نیاز دارد.
4. به کارگیری سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی در خانهها سومین راهکار در جهت کاهش مصرف انرژی است. خانههای این منطقه تنها به پنجاه درصد از انرژی مورد نیاز یک خانهی معمولی نیاز دارند و عمدتا انرژی مازاد مصرف خود را تولید میکنند. بالغ بر پنجاه 450 متر مربع پنل خورشیدی در این منطقه نصب شده و یک کارگاه تولید انرژی از سوزاندن تراشههای چوب حاصل از گیاهان موجود نیز احداث شده است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد کیفیت زندگی، فضاهای داخلی، مناطق شهری Next Entries تحقیق رایگان درمورد فضاهای باز، ساختمان سازی، فضاهای داخلی