تحقیق رایگان درمورد علائم جسمانی، مبتنی بر ذهن، یافته های پژوهش، شناخت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه براي آزمايش اين فرضيه کافي بوده است. نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه در شکل 4-3 ارائه شده است.

شکل 4-3- نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه

همان گونه که در شکل 4-3 مشاهده می گردد، میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل قرار گرفته است.
4-5- جمع بندی
در این فصل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ( SPSS21 ) و با روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی میانگین نمرات اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی را در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کاهش داده است.

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری

5-1-مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی زنان مبتلا به بیماری آسم در شهر اصفهان اجرا شد. بدین منظور از نمونه در دسترس استفاده شد. از بین افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی در سطح شهر اصفهان زیر نظر فوق تخصص آسم و آلرژی، سی نفر که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گنجانده شدند. در جریان پژوهش به دلیل ریزش دو نفر از اعضای گروه آزمایش و حذف دو نفر از گروه کنترل، نتایج پژوهش بر اساس دادههایی که از [26 نفر (n1=n2=13) [ در دست بود، تجزیه و تحلیل شد.
دراین فصل، ابتدا به بحث در مورد یافته های پژوهش مربوط به دو فرضیه و پرسش پرداخته میشود و تبیین های احتمالی برای نتایج بدست آمده در این پژوهش مورد بحث قرار میگیرد و در نهایت محدودیت ها و پیشنهادات پژوهشی و کاربردی در جهت انجام پژوهشهای آتی بیان میشود.
5-2-بحث در مورد یافته های پژوهش
در مورد مکانیسم های اثر گذاری این درمان به طور مفصل در فصل دوم بحث شده است. در این جا به بحث در بارۀ یافته های این پژوهش پرداخته خواهد شد. این یافته ها عبارتند از:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، وارسی بدن، مبتنی بر ذهن، پایایی درونی Next Entries منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، تحلیل واریانس، رگرسیون، خدمات شهری