تحقیق رایگان درمورد علائم جسمانی، ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

توانایی روبه رو شدن با افکار و احساسات در زمان حال در درمان اضطراب و افسردگی مؤثر باشد. در این پژوهش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر گرفته از سگال، تیزدل و ویلیامز (2002 .م) است.
از آنجايي که در ذهن آگاهي بر توجه به تجربياتي که فرد در حال حاضر دارد، تأکيد مي شود و به افراد آموزش داده مي شود تا رويدادها را به همان صورت که هست، ببینند و بپذيرند و از فکر کردن و قضاوت کردن در مورد آنها و داشتن انتظارات خاص خودداری کنند، بنابراين ممکن است اين رويکرد براي افراد مبتلا به آسم که یک بیماری مزمن است و افرادبه دنبال تشخيص و درمان و مصرف مداوم دارو دچار افسردگي و اضطراب شده اند، مؤثر واقع گردد. همچنین يکي از جهت گيري هاي اساسي در درمان مبتنی بر ذهن آگاهي پافشاري بر توجه به لحظه حال است، اين جهت گيري در اينجا و اکنون در کمک به بيماران مبتلا به بیماری های مزمن مثل سرطان مؤثر بوده است (اسپکا، کارلسون، گودی و انجن115 ، 2006 .م). از این رو در پژوهش حاضر تأثير شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علايم افسردگی و اضطراب و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم بررسی خواهد شد.
-3-1 ضرورت و اهمیت پژوهش
این پژوهش از آن نظر ضرورت دارد که اگر این درمان توام با دارو درمانی اجرا شود میتواند در کاهش علائم روانشناختی(اضطراب و افسردگی) و به دنبال آن کاهش علائم جسمانی موثر باشد. اهمیت این درمان در کنار دارو درمانی آن است که از عود بیماری جلوگیری می کند . اضطراب و افسردگی علائم جسمانی آسم را شدت می بخشد. برای مثال: اضطراب باعث افزایش التهاب در راههای تنفسی می شود. از طرف دیگر وجود اضطراب و افسردگی باعث افزایش توجه بیمار به علایم بیماریش شده و واکنش پذیری بیمار را نسبت به علائم جسمانی و دورههای وقوع علایم افزایش میدهد به این معنا که بیمار علائم را با شدت بیشتر و تعداد وقوع حملات را با میزان بالا گزارش میکند ( ویلا و همکاران 2003 .م).
این از آن نظر اهمیت دارد که باعث کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت زندگی بیماران خواهد شد. پژوهشها نشان میدهد آن دسته از افراد مبتلا به آسم که نشانههای بیشتری از اضطراب و افسردگی را گزارش کرده اند نیاز بیشتری به درمانهای پزشکی،بستری شدن های مکرر و موقعیتهای اورژانسی پیدا می کنند (هریسون و همکاران، 2000.م ). بنا بر آنچه گفته شد توجه به بروز همزمان اختلال افسردگی و اضطراب در بیماران آسمی هم از نظر تشخیصی و اتخاذ درمان مکمل و هم از نظر ارتقای کیفیت زندگی این بیماران ضرورت و اهمیت دارد.
-4-1 اهداف پژوهش
به طور کلی در درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن هدف آن است كه بيمار بتواند افكارش را تنها به صورت افكار محض در نظر بگيرد و آنها را از نوعی رويدادهاي ذهني قابل آزمون بداند و بتواند وقوع اين رويدادهاي ذهني منفي را از پاسخ هايي كه آنها معمولاً برمي انگيزانند جدا كنند و در نهايت معناي آنها را تغيير دهد. این فرآیند میتواند به عنوان درمانی برای کاهش علائم روانشناختی مثل اضطراب و افسردگی در بیماران شود مورد استفاده قرار گیرد(تیزدیل و همکاران، 2000.م ). در این درمان افکار به جای لینکه انکار شوند یا و واپسرانی شوند به صورت ارادی به آگاهی آورده می شود و همانطور که هستندپذیرفته می شوند و بنابراین بار منفی و آسیب زای آنها کاهش می یابد.(تیزدیل و همکاران 2000 .م).
هدف کلی پژوهش حاضر کاهش علائم روانشناختی از قبیل اضطراب و افسردگی در بیماران آسم تحت درمان پزشکی است که توسط درمانBCT) M) اجرا میشود و انتظار می رود به دنبال کاهش اضطراب و افسردگی در این بیماران علائم جسمانی در آنها نیز کاهش یابد، بنابراین کاهش علائم روانشناختی مثل اضطراب و افسردگی موجب بهبود علائم جسمانی و به تبع آن کاهش هزینههای درمان می باشد و در افزایش امید به زندگی بیماران نیز موثر خواهد بود.
– 5-1 پرسشها و فرضیه های پژوهش
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
1-درمان (MBCT)بر کاهش افسردگی در بیماران آُسم موثر است.
2-درمان (MBCT)بر کاهش اضطراب در بیماران آسم موثر است.
همچنین این پژوهش به دنبال پاسخ به این پژوهش است که « آیا شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درمان (MBCT) ) میتواند در کاهش اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی بیماران آسم نقش داشته باشد؟» به عبارتی این پژوهش به پرسش مشخص زیر پاسخ میدهد:
آیا درمان (MBCT) بر کاهش علایم جسمانی بیماران آسم موثر است؟
1-6-تعریف مفهومی متغیرها
افسردگی: یک دوره افسردگی اساسی دست کم شامل دو هفته خلق افسرده یا از دست دادن علاقه، همراه با چهار مورد یا بیشتر از نشانگان دیگری است که؛ « عبارتند از: تغییر در وزن یا اشتها، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس بی ارزشی یا احساس گناه شدید، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ و برنامهریزی یا تلاش برای خودکشی» (سادوک و سادوک1، 1388: 88). افسردگی به طور کلی شامل چهار دسته علائم می باشد: نشانه های هیجانی مثل غم و اندوه، فقدان شادی و لذت، نشانه های شناختی مثل وجود افکار منفی نسبت به خود، دیگران و آینده، نشانههای انگیزشی مثل سخت شدن شروع کار و فعالیت و کندی روانی-حرکتی116 و در نهایت نشانه های جسمانی مثل از دست دادن اشتها، بهم خوردن ریتم خواب و بیداری و از دست دادن میل جنسی می باشد. (روزنهان 117و سلیگمن118 1389).
اضطراب: اضطراب «یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با علائم دستگاه عصبی خودکار نظیر تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بیقراری مشخص میشود. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع میدهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده میکند» (سادوک و سادوک،1388 : 165).
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی: «برنامه آموزش گروهی است که به بیماران مهارتهایی را میآموزد تا از بازگشت افسردگی جلوگیری کند» (سگال و همکاران، 2002 .م). در برنامه درمانی MBCT) ) به افراد آموزش داده ميشود كه افكار و احساسات خود را بدون قضاوت، ببینند و به جاي آنكه آنها را به عنوان قسمتي از خودشان يا انعكاسي از واقعيت در نظر بگيرند آنها را وقايع ذهني سادهاي بدانند كه ميآيند و ميروند. اين نوع نگرش به شناختهاي مرتبط با افسردگي، مانع تشديد افكار منفي در الگوي نشخوار فكري ميشود. ( تيزدل و همکاران، 2000.م: 618).
ذهن آگاهی توانایی متمرکز کردن توجه بر تجارب درونی و بیرونی است که در حال حاضر در حال وقوع هستند. (سالترمن و گلدین119، 2008.م) و به افزایش آگاهی فرد در زمان حال کمک می کند، همچنین مشاهده غیر قضاوتی را افزایش و پاسخ های خودکار را کاهش می دهد. (کابات زین120، 2003 .م). ذهن آگاهی توجه فرد را بر زمان حال متمرکز نموده و به فرد کمک می کند که رویدادها را بدون اینکه سعی در تغییر آنها داشته باشد، بپذیرد و همراه با این پذیرش با عملکردهای روانی که به صورت خودکار رخ می دهند، مقابله کند. (آلن و نایت121، 2005.م).
1-7-تعریف عملیاتی متغیرها
افسردگی: در این مطالعه، منظور از افسردگی، نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه افسردگی بک-II کسب میکند.
اضطراب: در این مطالعه، منظور از اضطراب، نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه اضطراب بک122 کسب میکند.
علائم جسمانی بیماران آسم: در این پژوهش منظور نمرهای است که آزمودنی ها در زیر مقیاس عملکرد تنفسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران آسم کسب می کنند.
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی: در این پژوهش منظور از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، یک دوره 8 جلسه دو ساعته است که توسط سگال و همکاران (2002.م ) تنظیم شده و برای گروه آزمایش ارائه میشود. جلسات (MBCT) شامل تمرینات ذهن آگاهی نظیر وارسی بدن، مراقبه نشسته، فضای تنفس و مکث سه دقیقهای، تمرین شناخت افکار و احساسات، پیاده روی آگاهانه است. (محمد خانی، تمنایی فر و جهانی تابش، 1384).
متغیر مستقل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و متغیر های وابسته شامل اضطراب و افسردگی و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم است که توسط پرسشنامههای اضطراب و افسردگی بک و پرشسنامه (AQLQ (Asthma Quality of life Questionnaire ) برای سنجش میزان عملکرد تنفسی (علائم جسمانی ) استفاده میشود.

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-مبانی نظری
2-1-1-بیماری آسم
آسم سندرمي است كه توسط انسداد مجاري هوايي مشخص ميشود و مي تواند به طور چشمگيري به طور خودبخودي و يا با درمان تغيير يابد . اختلال آسم نوع خاصي از التهاب مجاري هوايي است كه موجب مي شود اين مجاري نسبت به مجاري غير آسماتيك، به طيف وسيعي از محرك ها بيشتر پاسخ دهند؛ اين موضوع منجر به تنگ شدن مجاري هوايي مي شود و در نتيجه جريان هوا كاهش خواهد يفت و علائم ويزينگ و تنگي نفس بروز مي كند . تنگ شدن مجاري هوايي معمولاً برگشت پذير است ولي در بعضي از بيماران مبتلا به آسم مزمن ممكن است يك جزء انسدادي غير قابل برگشت وجود داشته باشد . با شيوع جهاني رو به افزايش آسم، بار زيادي كه به بيماران تحميل مي شود و هزينه هاي بالاي مراقبت هاي سلامتي منجر شده است كه تحقيقات زيادي روي مكانسم و درمان اين بيماري صورت بگيرد. (هریسون ، 2012 .م)
2-1-1-1-شيوع
آسم يكي از شايع ترين بيماري هاي مزمن در جهان است و اخيراً حدود سی صد ميليون نفر را درگير در سرتاسر جهان نموده است. ميزان شيوع آسم در كشورهاي توسعه يافته طي سی سال گذشته افزايش يافته است ، اما به نظر مي رسد كه اين روند تثبيت گشته است و حدود ( 12 %– 10% ) ‌بالغين و ( 15% ) كودكان تحت تأثير اين بيماري قرار گرفته اند . در كشورهاي در حال توسعه كه شيوع آسم خيلي پايين تر بوده است ، شيوع آن رو به افزايش است كه با افزايش شهرنشيني مرتبط مي باشد . در زمان مشابهي ميزان شيوع آتوپي و ساير بيماري هاي آلرژيك ديگر افزايش يافته است ، اين موضوع بيانگر اين است كه دلايل اين روند افزايشي به احتمال زياد سيستميك است و فقط مربوط به ريه ها نمي باشد . اين مشاهدات اپيدميولوژيك نشان مي دهند كه اكثر افراد مبتلا به آسم در جامعه در نتيجة زمينة زنتيكي خود به اين بيمار مبتلا مي شود . بيشتر افراد مبتلا آسم در كشورهاي پيشرفته ، آتوپيك هستند و نسبت به مايت گرد و غبار (درماتوفاگوئيدس پيترونيسينوس123) و ساير آلرژن هاي محيطي ، حساسيت دارند (هریسون ، 2012 .م).
آسم مي تواند در هر سني وجود داشته باشد و پيك سني آن در 3 سالگي است . در كودكي ، ميزان ابتلاي مردان نسبت به زنان دو به یک است ولي اين نسبت جنسي در بزرگسالي يكسان مي شود . عقيدة رايجي كه مي گويد «آسم بعد از رشد در بچه ها از بين مي رود» تا حدي توجيه شده است . مطالعات طولاني مدت كه بچه ها را تا وقتي كه به چهل سالگي برسند، پيگيري كرده است، بيانگر اين مطلب مي باشد كه در بسياري از افراد مبتلا، طي بلوغ علائم آسم از بين مي رود ولي در بسياري از افراد طي بزرگسالي بازخواهدگشت ئبه خصوص در آنهايي كه علائم مداوم و آسم شديد داشتهاند. بزرگسالان مبتلا به آسم (شامل آن هايي كه بيماري شان طي دوران بلوغ شروع شده است)، به ندرت ممكن است كه به طور دائم بدون علامت شوند . شدت آسم در يك بيمار به طور چشمگيري تغيير نمي كند؛ بيماران مبتلا به آسم خفيف به ندرت به سمت فرم شديدتر پيشروي مي كنند، در حالي كه بيماران مبتلا به فرم شديد از همان ابتدا بيماري شان شديد بوده است (هریسون ، 2012.م ).
مرگ و ميز ناشي از آسم غير معمول مي باشد و در دهة گذشته در بسياري از كشورهاي پيشرفته به طور پايداري كم شده است . افزايش مرگ و مير ناشي از آسم در دهة (1960 .م) در بسياري از كشورها ديده شد و با مصرف آگونيست هاي β_2- آدرنرژيك كوتاه اثر مرتبط بوده است (به عنوان درمان نجات بخش)؛‌امروزه شواهدي وجود دارد كه بيان مي كند استفادة گسترده از كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي 124(ICS) در بيماران مبتلا به آسم پايداري، مسئول كاهش مرگ و مير در سال هاي اخير مي باشد .
فاكتورهاي خطر اصلي مرگ و مير ناشي از آسم عبارتند از : بيماري با كنترل نا مناسب كه همراه با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، بیماران مبتلا، شناخت درمانی Next Entries تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، حضور ذهن، مبتنی بر ذهن، کاهش استرس