تحقیق رایگان درمورد طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره های ناسازگار، صفات شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

ه بالایی کسب می کنند از سلامت کمتر و کوشش کمتر برای انجام فعالیت ها و مهارت های پایین روابط اجتماعی و بهداشت برخوردارند (ساباتینی، 2014). به عبارت دیگر، افراد روان رنجور بیشتر مستعد تجربه کردن هیجانات منفی می باشند و از نظر روانشناختی آمادگی زیادی برای ناسازگاری داشته و بسیار آسیب پذیرند (هسلم، 2007). این موضوع می تواند با کاهش بهزیستی ذهنی در افراد همراه باشد. از سوی دیگر، هاجین و ویتبورن (ترجمه سیدمحمدی، 1384) معتقدند، هنگامی که طرحواره های ناسازگار اولیه فعال می شوند به سطوح بالایی از هیجانات منفی منجر می شود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشکال مختلفی از آشفتگی های روانشناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد و تعارضات بین فردی را به وجود می آورد. طرحواره ها مستقیماً به اختلال خاصی منجر نمی شود اما آسیب پذیری فرد را برای اختلالات افزایش می دهد. بنابراین، بروز احساسات ناخوشایند همراه با غم، تنش، اضطراب، افسردگی همواره در جهت عکس بهزیستی ذهنی را پیش بینی می کنند. همانگونه که یافته پژوهش حاضر نشان داد روان رنجورخویی به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه، بهزیستی ذهنی را به صورت منفی پیش بینی می کنند که این یافته همسو با نتایج پژوهش های (رومرو و همکاران، 2012؛ تیم، 2011 و 2010؛ بهرامی احسان و بهرام زاده، 2011، ساوا، 2009) است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد برونگرایی بالا، منجر به بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه می شود و افزایش بهزیستی ذهنی را به همراه دارد. به نظر کاستا و مک کرا (1992؛ به نقل از زانگ و هه، 2010) افراد برونگرا، تمایل به مثبت بودن، جرأت طلبی، پرانرژی بودن، صمیمی بودن، شاد و اجتماعی بودن دارند. شاید محتمل ترین تبیین برای رابطه فوق این باشد که افرادی که نمره بالایی در برونگرایی می گیرند افرادی اجتماعی و شاد هستند، رضایت بیشتری از زندگی دارند و از راهبردهای مقابله ای بهتری استفاده می کنند، لذا از بهزیستی ذهنی بیشتری نیز برخوردارند و ویژگی های منفی مثل غم، اضطراب و افسردگی را که در طرحواره های ناسازگار اولیه وجود دارد کمتر تجربه می کنند. بنابراین، به هرمیزانی که این احساسات ناخوشایند بهبود یابد، افراد، احساسات مثبت بیشتری را که با بهزیستی ذهنی همراه است کسب خواهند کرد. این یافته منطبق با نتایج پژوهش های (رومرو و همکاران، 2012؛ گارسیا و ارلندسون، 2011؛ مالکوک، 2011؛ تقی لو و همکاران، 1390؛ سروقد و همکاران، 1390؛ خدایی و شکری، 1388) است که معتقدند افراد برونگرا از راهبرهای حل مسئله بهتر و بهزیستی ذهنی بیشتر برخوردارند.
یکی از نتایج جالب این پژوهش غیرمعنادار بودن اثر مستقیم عامل سازگاری با بهزیستی ذهنی و معنادار شدن آن به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه است. همانگونه که پیشتر بیان شد سازگاری به معنای مهربانی، سخاوتمندی، همدلی، نوعدوستی، همفکری و خون گرم بودن است. بنابراین، افرادی که از سازگاری مطلوبی برخوردارند در موقعیّت های کاری و اجتماعی رضایت و احساسات مثبت بیشتری را تجربه می کنند اما تأثیر مستقیم این عامل بر بهزیستی ذهنی ناشناخته است که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش (لامرز و همکاران، 2012) است که در مطالعه خود،نشان دادند که تأثیر رابطه سازگاری بر بهزیستی ذهنی نامشخص است. اما، اثر غیر مستقیم این عامل به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه بر بهزیستی ذهنی معنادار است. این یافته احتمالاً گویای این موضوع است که ویژگی های مثبت سازگاری در تقابل با احساسات ناخوشایند و منفی طرحواره های ناسازگار اولیه قرار دارد، بنابراین، افزایش سازگاری باعث بهبود هیجانات منفی طرحواره های ناسازگار اولیه شده و می تواند به صورت مثبت و معنادار بهزیستی ذهنی را تبیین نماید.
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر غیرمعنادار بودن اثر مستقیم و غیرمستقیم عامل پذیرش با بهزیستی ذهنی است. پذیرش به معنای داشتن ویژگی هایی از قبیل کنجکاو بودن، منطقی، داشتن نگرش آزادمنشانه و خلاّق است که بر اساس آن افراد می توانند سختی ها را تحمل کنند و به تفاوت در اندیشه ها و رفتار احترام بگذارند (هرن و میشل،2003؛ نقل از سروقد و همکاران، 1390). برخی پژوهشگران دارا بودن این صفات را به نیروی عقلانی نسبت داده اند که با هوش همبستگی مثبت دارد، اما نیروی عقلانی چیزی بیش از مفهوم ساده هوش است که نورمن(1963؛ نقل از گنجه، 1388) آنرا فرهنگ نامید و کاستا و مک کرا (1992؛ به نقل از زانگ و هه، 2010) عنوان باز بودن به تجربه را پیشنهاد می کنند. از آنجایی که نمونه پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین با فرهنگ های مختلف هستند که برخی از آنها به دور از خانواده در شهر قزوین مشغول به تحصیل هستند و برخی دیگر مجبور به رفت و آمد مسیر نسبتاً طولانی در طی هفته هستند و گروهی نیز بومی می باشند. لذا، احتمالاً پاسخگویی به سؤالات مربوط به پذیرش می تواند ناشی از فرهنگ های مختلف و یا شرایط روزمرّگی و یکنواختی که غالباً دانشجویان با آن مواجه می شوند باشد.

محدودیت های پژوهش
مطالعه حاضر، یافته ای ارزشمند درباره روابط بین متغیرهای شخصیت، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان به دست آورده است، با وجود این تفسیر نتایج پژوهش با برخی محدودیت ها همراه بود که عبارتند از:
1- پژوهش حاضر از نوع مقطعی است و در آن صرفاً دوران دانشجویی مورد مطالعه قرار گرفته و سایر مقاطع زندگی نادیده گرفته شده است. لذا، یکی از مهمترین محدودیت های مطالعه حاضر بی توجهی به تأثیر گذر زمان بر متغیرها و روابط بین آنها می باشد.
2- پژوهش صرفاً، بر روی نمونه دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قزوین صورت گرفته، لذا در تعمیم یافته های پژوهش به گروهها و جوامع دیگر باید محتاط بود.
3- جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان مقطع کارشناسی بودند، بنابراین تعمیم یافته های پژوهش به سایر مقاطع تحصیلی مبهم است.
4- با توجه به اینکه داده های پژوهش حاضر از نوع خود-گزارشی می باشد و به گزارش های افراد شرکت کننده تکیه شده نه به رفتارهای واقعی آنها، لذا تحت تأثیر شرایط موقعیّتی، احتمال دارد شرکت کنندگان پاسخ های واقعی را گزارش نداده باشند بنابراین، انتظار می رود یافته ها از روایی بالایی برخوردار نباشند.
5- مدل تدوین شده در پژوهش حاضر که در آن طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت، بهزیستی ذهنی را پیش بینی می کنند، با این فرض پذیرفته شده که احتمالاً مدل های دیگری نیز وجود دارد که به خوبی مدل پژوهش حاضر می تواند با داده ها برازش داشته باشد. لذا، یکی از محدودیت های پژوهش حاضر بی توجهی به برازش مدل های احتمالی دیگر با داده های پژوهش حاضر است. از این رو می توان نتایج پژوهش حاضر را به عنوان مطالعه اولیه ای تصور کرد که تکرار آن و داده های حاصل از آن با نمونه مستقل دیگر و آزمون چگونگی برازش مدل های رقیب با داده های بدست آمده می تواند از یک سو روابطی که در بین متغیرهای مکنون مورد مطالعه نشان داده شده را تأیید نماید و از سوی دیگر، می تواند دانش ما را نسبت به چگونگی برازش مدل های رقیب افزایش دهد.
پیشنهادها
الف ) پیشنهادهای کاربردی
1- یافته های پژوهش حاضر نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت نقش مهمی در پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان دارد، لذا ارتقاء سطح بهزیستی ذهنی دانشجویان به این دلیل بسیار حائز اهمیّت است که قشر دانشجو هر اندازه از شادکامی، رضایت زندگی و بطور کلّی بهزیستی ذهنی برخوردار باشد، بالطبع در تحصیل، شغل، ازدواج و روابط بین فردی موفقیّت بیشتری خواهد داشت. لذا توصیه می شود در مراکز آموزش عالی، جهت ارتقاء بهزیستی ذهنی متخصصان بهداشت و سلامت روان با برگزاری دوره های مختلف آموزشی، همواره دانشجویان را در افزایش تأثیر مثبت برونگرایی و کاهش منفی روان رنجورخویی بر بهزیستی ذهنی و همچنین شناخت طرحواره های ناسازگار اولیه و نقش آن بر بهزیستی ذهنی و آسیب پذیری نسبت به بروز اختلالات روان شناختی آگاه نمایند.
2- نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند، لذا از آنجایی که طرحواره های ناسازگار اولیه از تجارب ناگوار اولیه زندگی و در روابط با والدین شکل می گیرد و می تواند در شخصیت بعدی افراد به عنوان مثال، در انتخاب همسر، روابط زناشویی، روشهای تربیتی و … نقش داشته باشد، لذا توصیه می گردد دوره های آموزشی با نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و تأثیر آن بر ازدواج، انتخاب همسر، مراقبت از کودک و … دانشجویان را در شناخت طرحواره های خود یاری رساند تا بدین وسیله از بروز آسیب های بعدی جلوگیری نمایند.
ب ) پیشنهادهای پژوهشی
1- با توجه به اجرای مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، در پژوهش های آتی ضروری به نظر می رسد تا اعتبار یافته های آن بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- با توجه به اهمیّت موضوع بهزیستی ذهنی و تأثیر آن بر بسیاری از حوزه های زندگی افراد، توصیه می گردد در پژوهش های آتی، سایر متغیرهای پیش بینی کننده بهزیستی ذهنی، مورد مطالعه قرار گیرند.
3- با توجه به یافته های پژوهش حاضر، توصیه می گردد که در پژوهش های آتی، پژوهش با حجم بزرگتر و در جوامع و فرهنگهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
4- پژوهش حاضر نشان داد که شخصیت نقش تعیین کننده ای در بهزیستی ذهنی دارد و طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند رابطه آن دو را میانجیگری کند. لذا، توصیه می گردد در پژوهش های آتی نقش سایر متغیرهای روانشناختی اکتسابی مثل سبک والدینی، مهارت های زندگی، انگیزه و … در رابطه بین شخصیت و بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب از آن جهت حائز اهمیّت است که شناخت هر چه بیشتر مکانیسم هایی که می تواند رابطه بین شخصیت و بهزیستی ذهنی را روشن سازد این امیدواری ایجاد خواهد شد که می توان بهزیستی ذهنی را با دستکاری متغیرهای روانشناختی اکتسابی ارتقاء بخشید.

منابع فارسی
– آقایی، حامد ( 1384). بررسی وجوه آسیب شناسی شخصیت بر اساس عامل ها و مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
– برک، لورا (1391). روانشناسی رشد، ترجمه؛ یحیی سیدمحمدی(جلد اول)، تهران،ارسباران
– بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج (1390). رابطه امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان، مجله اندیشه و رفتار، شماره 22،دوره 6 ، ص 50-41
– بیرامی، منصور؛ اسمعلی کورانه، احمد (1391). بررسی رابطه بین ریشه های تحولی(شیوه های فرزندپروری) و طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی- طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال هفتم، شماره28، ص 88-71
– تقی لو، صادق ؛ صالحی، مهدیه ؛ شکری، امید (1390). مدل یابی معادلات ساختاری در در تبیین رابطه بین صفات شخصیت، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 1و2 ، دوره 4،ص 76-63
– تقی لو، صادق ؛ زارع بهرام آبادی، مهدی؛ آرین، عاصفه (1389).مقایسه صفات شخصیت بین زنان مدیر کارآفرین و زنان عادی شهرستان اصفهان، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 3، ص 54-41
– تقی لو، صادق (1388). رويكرد مدل يابي معادلات ساختاري در بررسی رابطه بين صفات شخصيت، الگوی مقابله حل مسئله اجتماعي‏ و بهزيستي ذهني در دانشجويان دختر و پسر، پایان نامه دکتری، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی.
– تقربی، زهرا؛ شریفی، خدیجه؛ سلوکی، زهرا (1391). بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان، مجلا علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، شماره1،دوره20، ص 62-54
– جان بزرگی، مسعود؛ نوری، ناهید؛ راجزی اصفهانی، سپیده (1387). بررسي رابطه سبك والديني با رفتار اجتماعي به ويژه مبتني بر احترام به قانون در كودكان، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال سیزدهم، شماره6، پی در پی66، ص 527-519
– خدایی، علی؛ شکری، امید (1388). مدل یابی روابط ساختاری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت Next Entries تحقیق رایگان درمورد روانشناسی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه