تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در ﺳﺎل‬ 1386 ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري اﯾﺮان ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1385 ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ‬ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﻪ و ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ‬ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻊ ، ﻧﺴﺒﺖ ‬ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮوع ‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون ‬ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از درﺟﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻼم ‬ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ‬ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از درﺟﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﯾﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ‬اﻋﺘﺒﺎري داﺧﻠﯽ وﯾﮋه ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن رﺗﺒﻪﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرا ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .‬ (اصلی، 1390).‬‬‬‬
2-9 مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای مدیریت ریسک اعتباری و انواع مطالبات بانکی درذیل ارائه شده است . با توجه به مدل زیر، متغیر مستقل مدیریت ریسک اعتباری می باشد. همچنین، متغیر وابسته در این مدل مطالبات بانکی می باشد که دارای چهار مولفه مطالبات سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده می باشد.

شکل( 2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)
2-10 نتیجه گیری بخش اول
به طور خلاصه، در ادبیات تحقیق مورد نظر به بررسی مفهوم کلی ریسک و انواع آن در سیستم بانکی کشور به طور جامع بحث شد و در ادامه ریسک اعتباری و تاریخچه ای از جایگاه ریسک اعتباری در کشور و همچنین مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه باسل تشریح شد. و همچنین در ادامه مدل های ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بیان گردید و سپس انواع مطالباتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارند تشریح شد و طبقه بندی از مطالبات ارائه گردید و سپس انواع خدمات بانکی اعم از سپرده ها، تسهیلات و خدمات ارزی بیان شد و در انتها فرآیند اعطای تسهیلات اعطایی به مشتریان تشریح شد. و در ادامه با توجه به موضوع مورد نظر، پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بررسی می شود.
2-11 مقدمه پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقی درباره بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها (مطالعه موردی : بانکهای خصوصی) در کشور به صورت مشخص انجام نشده است. اما تحقیق های زیر تا حدودی با این پژوهش مرتبط می باشند . از آن جایی که هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و سوخت شده در بانکهای خصوصی استان کرمانشاه است لذا بررسی و نقد پژوهش های انجام شده در خصوص متغیرهای ریسک اعتباری و مطالبات و تسهیلات بانکی می تواند کمک بسیاری در چگونگی انجام تحقیق نماید. این بخش شامل بررسی و تحلیل پژوهش های مشابه صورت گرفته می باشد که به طور خلاصه در ذیل به آنها اشاره می شود و شامل اهداف، چگونگی، شیوه و ابزارها در انجام هر تحقیق بیان شده است.
2-12 تحقیقات انجام شده
تحقیقات داخلی
فردوسی و همکاران (1392) مقاله ای با هدف شناسايي عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزي شعبه مراغه انجام دادند. براي اين منظور ، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسيد گذشته ، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندي شدند و اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي پرونده هاي وام گيرندگان براي هر گروه از شعب گردآوري شد. براي دستيابي به هدف مطالعه از الگوي لاجيت چندگانه بهره گرفته شد. نتايج حاصل از انجام آزمون راست نمايي و والد نشان ميدهندکه امکان ترکيب گروه هاي وصول مطالبات وجود ندارد و نتيجه آزمون هاسمن حکايت از اين امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم مي باشند . نتايج به دست آمده از برآورد الگوي لاجيت چندگانه نشان ميدهد متغيرهاي مبلغ وام پرداختي، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمين، تمديد، فعاليت باغداري، زراعت ، خدمات و نوع تسهيلات از لحاظ آماري معنادار مي باشند که در اين ميان متغيرهاي مبلغ وام پرداختي و تمديد اثر منفي بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغيرهاي ديگر اثر مثبتي بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهايت ، اثرات نهايي و کشش براي تمام متغيرها به تفکيک هريک از گروههاي وصول مطالبات محاسبه گرديد.
سلیمی و همکاران (1392) به بررسی تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی به تفکیک درجه ی توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی پرداختند. هدف از این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان توازن آن در مناطق روستایی استان آدربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد.
تقي نتاج و نجف پور كردي (1392) به بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانك نمونه و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن پرداختند. در اين پژوهش تلاش شده است علل اصلي ايجاد و افزايش مطالبات معوق را بررسي نموده و در جهت كاهش آن و افزايش بهره وري بانكها و موسسات اعتباري و خصوصا ًبانك نمونه راهكارهاي منطقي ارايه شود. بدين منظور پرسشنامه اي با توجه به موضوع اصلي پژوهش تهيه و دراختيار 64 نفر از مديران متخصص داخل بانك قرار گرفت تا در مورد فرضيه هاي هشت گانه تحقيق و مشكلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمايند. داده هاي حاصل از بررسي پرسشنامه ها ناپارامتريك بود از روشهاي آزمون tو z براي رد و يا تاييد فرضيه ها استفاده شد و از روش رتبه بندي فريدمن نيز براي سنجش اهميت هريك از علل، بهره برداري شد. بررسيهاي انجام شده بيانگر اين مطلب است كه تمام فرضيه هاي پژوهش به غير از فرضيه هفت مورد تاييد واقع شد و نتايج پژوهش نشان داد كه فقدان آموزش هاي لازم به كاركنان يكي از مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات بانك است و بعد از آن، عدم وجود ساختا رسازماني متصديان وصول مطالبات و همچنين عدم وجود سيستم جامع هوشمند پيگيري جزو مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات هستند. و تغييرات قانون چك، نبود سازوكارهاي اعتبار سنجي مناسب، عدم رعايت حقوق مشتريان و نبود سيستم جامع حسابداري و فرايند كنترل به ترتيب از عوامل ايجاد و افزايش ميزان مطالبات معوق مي باشد.
اﺣﻤﺪﻳﺎن و داوودي (1391) اﺛﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﻣﻌﻮق را ﺑﺮرﺳﻲ کرده اند. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي دوره 2000-2010 و 30 ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش دادهﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ‬ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ‬ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ داراﻳﻲ، ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ‬دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .‬‬‬‬‬
دهمرده و همکاران (1391) مقاله ای تحت عنوان اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری انجام دادند در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519 تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بدحساب) ازمشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیرکه اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که بر اساس شاخصهای آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند .
فزونی (1390) در پایان نامه ای به بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و راههای جلوگیری از آن در بانک ملی ایران– اداره امور شعب شمال تهران پرداخت. پس از بررسی های اولیه اقدام به ارسال پرسشنامه جهت روساء ،معاونین و مسئولین معاملات شعب تحت پوشش اداره امور شعب شمال تهران اقدام گردید . جهت تجزیه و تحلیل دادهها از توزیع فراوانی ،نمودار، درصد و تحلیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است.
حیدری و همکاران (1390) در مطالعه ای به بررسي اثر شوک هاي کلان اقتصادي بر روي مطالبات معوق بانکها در دوره زماني 87 -1379 پرداختند . براي اين منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده شد ،اما از آنجا که متغيرهاي برونزاي مدل، خود داراي خاصيت درون زايي هستند، لذا سعي شد براي نمايش روابط پوياي متغيرهاي برونزا، از مدلVARاستفاده گردد. همچنين به منظور بررسي اثر واکنش مطالبات معوق به شوکهاي اقتصادي، از تابع واکنش آني و تجزيه واريانسها به عنوان ابزاري براي تحليل استرس تست استفاده نموديم. طبق مدلهاي برزاش شده، تاثير شوک متغيرهاي اقتصادي که از اجراي سياستهاي پولي و مالي نظير تورم، رشد ناخالص داخلي بدون نفت، حجم نقدينگي و نرخ سود تسهيلات به ترتيب – به وجود مي آيد – داراي بيشترين تاثيرات بر روي مطالبات معوق سيستم بانکي نسبت به ساير متغيرهاي کلان اقتصادي هستند.
اكرامي و رهنمااسكي (1388) در پژوهشی به بررسي برخي عوامل مرتبط با مطالبات سررسيد گذشته و معوق به منظور ارايه راه کارهايي جهت پيشگيري از ايجاد آن پرداختند. در اين راستا رابطه نه متغير؛ معدل موجودي شش ماهه حساب جاري، داشتن چک برگشتي، سابقه افتتاح حساب جاري، زمينه فعاليت توليدي متقاضي، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثيقه ارايه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاري، مبلغ تسهيلات و نسبت مبلغ تسهيلات به معدل موجودي به عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش، با وضعيت بازپرداخت تسهيلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن)، به عنوان متغير وابسته پژوهش بررسي شده است. داده هاي پژوهش از طريق بررسي پرونده هاي موجود در بانک تهيه، و با روش آماري رگرسيون لوجستيک، تحليل شده است. از مدل نهايي، ميتوان نتيجه گرفت با افزايش يک واحد در متغيرهاي چک برگشتي، سابقه اعتباري و نسبت مبلغ به معدل موجودي، احتمال معوق شدن تسهيلات افزايش يافته و با افزايش يک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاري متقاضي، احتمال معوق شدن تسهيلات کاهش مي يابد.
قاسمی(1389) در مقاله ای تاثیر مطالبات معوق را بر سودآوری بانک ارزیابی کرده است.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که وجود پدیده مطالبات معوق در دارایی های بانک ، مستلزم ایجاد ذخیره است و ایجاد ذخیره نیز به کاهش درآمدهای عملیاتی و کاهش حجم دارایی های بانک منجر می شود
موثقی (1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد مدلی جهت ترکیبات مختلف مصارف (تسهیلات اعطائی) از منابع ارائه نموده به گونهاي که بانک با محدودیتهاي موجود بتواند سود خود را حداکثر کند. وي از اطلاعات مربوط به سال 82 بانک کارآفرین استفاده نموده و متغییرهاي تصمییم گیري را تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی که طبق قوانین نظام بانکداري بدون ربا انجام می پذیرد قرار داده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مطالبات غیرجاری، سیستم بانکی، تسهیلات بانک، منابع مالی Next Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، سودآوری، روش تحقیق، تحقیقات بنیادی