تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، بیمه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

اقساط آنها با احتمال قریب به یقین نکول می شود.
در حال حاضر، برای درجه بندی این گروه های از تکنیک های مختلف مانند داده کاوی استفاده خواهد شد.
2-4 مدیریت ریسک اعتباری ‬
مدیریت، بالاخص مدیریت نهادهای مالی هرگز وظیفه ای آسان نبوده و در سال های اخیر نیز با مشکلات بسیاری به لحاظ وجود خطرات در محیط اقتصادی مواجه بوده است. اما قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تامین مالی، اعطای وام است. به علاوه، این موسسات جهت کسب سود بیشتر، باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند؛ یا به عبارتی ریسک اعتباری آنها کم باشد. در صورت عدم توجه به مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن است خطر رفتاری بروز کند (میشکین و ایکین21، 2000).
بنابراین؛ در خصوص مدیریت ریسک اعتباری رویکردها و اقداماتی اعم از خط مشی اعتباری و فرآیند اعطای تسهیلات‬ صورت پذیرفته درحوزه بانکداری به شرح ذیل می باشد :‬ ‬
الف) خط مشی اعتباری
خط مشی اعتباری بانک بر اساس مجموعه مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری ‬ اسلامی ایران و همچنین رویه ها و مقررات داخلی بانک و تجربه تخصیص اعتبار در سنوات قبل و همچنین با امعان نظر به استراتژی کلان بانک طی سه سال آینده تنظیم و به عنوان راهبرد محوری بانک در مورد شیوه و تخصیص ‬اعتبارات میباشد که در قالب دستورالعمل به واحدهای اجرایی بانک ابلاغ می گردد. ‬‬
ب) فرآیند اعطای تسهیلات‬
تخصیص کد اعتباری‬
به منظور تمرکز تسهیلات اعطائی به هر مشتری، نزد یک شعبه از شعب بانک و جلوگیری از‬ پرداخت تسهیلات تکراری در شعب متعدد به مشتری واحد، قبلا از اعطای هرگونه تسهیلات، اعمال ‬می گردد. ‬‬
اخذ اطلاعات اعتباری‬
اطلاعات دقیق و آشنایی با وضعیت مشتریان یکی از مهمترین ابزار جهت تصمیم گیری در کلیه‬ عملیات بانکی بوده و مأمور اطلاعات چشم بینای بانک می باشد و اکثر تصمیمات اتخاذ شده در امور اعتباری به اتکای گزارش تنظیمی توسط مأمور اطلاعات صورت می پذیرد. ‬‬‬
استعلام از سامانه اعتبار سنجی (شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری مشتریان )‬
بانکها بعنوان بنگاههای اقتصادی جامعه عهده دار تخصیص مناسب منابع جذب شده بوده که تحقق‬ بهینه این مهم در گرو شناخت کامل مشتریان میباشد در این راستا و به منظور کاهش ریسکهای مترتب بر اعطای تسهیلات همچنین باستناد تصویب نامه شماره 211829/ت/39396/ه مورخ 26/12/86 هیات محترم وزیران، آیین نامه نظام سنجش اعتبار تهیه و شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان نهاد مسئول‬ اجرایی نمودن طرح مذکور موظف به طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت دسترسی بانکها و سایر ‬ موسسات مالی به اطلاعات جامع مشتریان گردید و بانکها و موسسات اعتباری نیز موظف شدند که از ‬ گزارش های اعتباری شرکت مذکور در راستای بهبود تصمیمات اعتباری خود استفاده نمایند. ‬‬
اخذ امتیاز سیستم ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان بانک
یکی از مهمترین فرایندهای بانکی در سطح واحدهای اجرایی که تاثیری بارز در تحقق سودآوری ‬ داشته و موجب چرخش موثر منابع می گردد تخصیص بهینه منابع می باشد. از این رو به منظور ارزیابی کیفیت‬ تخصیص منابع و پذیرش میزان قابل قبول از ریسک اعتباری متحمل بر بانک سیستم یکپارچه ارزیابی ‬اعتباری مشتریان در بانک طراحی، نصب و راه اندازی گردیده است که به عنوان معیاری برای اعطای ‬تسهلات قرار می گیرد .‬ ‬‬
اخذ گواهینامه مفاصاحساب مالیاتی‬
کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر در آمد مشاغل موضوع ‬ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب ٢7/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آیین‬ نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان ‬ استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی یک‬ میلیارد و پانصد میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد ، ‬مشمول حکم این تبصره میباشند . ‬‬‬
تصویب تسهیلات‬
پس از اخذ مدارك (تکمیل شده) مشتری، پرونده تسهیلات با توجه به مبلغ آن در کمیته اعتباری ‬ مربوطه بررسی و در صورت تائید اعضای کمیته، به تصویب رسیده و مصوبه اعتباری صادر می گردد .‬
قرارداد داخلی‬
تنظیم قراردادهای داخلی میبایست از طریق سیستم قرارداد ها صورت پذیرد و تکمیل آن بصورت‬ دستی مجاز نمی باشد . و قراردادهای مذکور در سیستم در انواع داخلی، رسمی و خاص و به تفکیک 8 ‬شاخه به ترتیب ( مشارکت مدنی- فروش اقساطی/ واگذاری سهم الشرکه– جعاله – مضاربه – قرض‬الحسنه – اجاره بشرط تملیک – سلف و متفرقه) تنظیم گردیده است. ‬‬
بیمه عمر و بیمه حریق تسهیلات‬
بیمه عمر تسهیلات‬
سقف بیمه عمر مانده بدهی تسهیلات گیرندگان بانک ( مشتریان و کارکنان) در کلیه بخشهای ‬ اقتصادی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال بدون احتساب سود و کارمزد متعلقه میباشد و صرفا ْمختص اشخاص حقیقی مشمول می باشد. ‬‬
بیمه حریق وثایق‬
کلیه وثایق ملکی تسهیلات که بصورت واحد مسکونی می باشد بر اساس قرارداد منعقده ‬مشمول بیمه حریق بوده و شعب مکلفند ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ تسهیلات پرداختی در ‬قبال وثیقه ملکی برای طول مدت قرارداد بیمه حریق نمایند . ‬‬‬‬
2-4-1 اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ‬ اعتباری از دیدگاه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪه رﯾﺴﮏ و روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ‬ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣـﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و‬ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻦ‬اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل، ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻌﺪادي دﯾﮕﺮ، ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدآوري و ﺗﺪوﯾﻦ ‬ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ ‬ روشﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎل (I) ﮐﻪ در آن، ﺑﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي‬ داراﯾﯽﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎل(II)‬ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎ،‬ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري، ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار و رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬ ﻧﻈﺎرت، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرتﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎل (III‬) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ‬ ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دو ﭼﻨﺪان ﮐﻨﻨﺪ ، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ‬ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻗﺮاردادهﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ﺷﻮﻧﺪ و از آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ‬‬‬‬‬‬‬
در اﯾﺮان زﻣﺎن زﯾﺎدي از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل (ﺑﺮاﺳﺎسﺑﺎلI‬‬ ) ﻧﻤﯽﮔﺬرد و اﺟﺮاي آن ﻋﻤﻼً از ﺳﺎل 1382 در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎل I‬ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ‬ ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻌﻀﺎً ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎل II‬ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻮده، ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن در ‬ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي‬ ﮐﺸﻮر ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ را ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﻦ‬ اﺟﺮاي آن ﻧﻈﺎرت ﮐﺮد (ﭘﻬﻠﻮاﻧﺰاده، 1388).‬‬‬

2-4-2 مدل های ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری
در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ‬ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل آن زﻳﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻜﻮل وام ﻃﻲ ادوار ‬ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ می باشد. ‬
الف) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻜﻮل وامﻫﺎي ‬ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﻤﻲ،
ب) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻜﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ‬ آﻣﺎري و
ج) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي دورانﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ‬ ﺑﺎل ﺳﻮﻳﺲ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎزده ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ‬ اﻋﺘﺒﺎري و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. ‬
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ درﮔﻴﺮ اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ‬ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻛﺜﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ‬ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ وﺟﻮد دارد ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮاورد ‬ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ از اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻨﻮن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي رﻳﺴﻚ‬ اﻋﺘﺒﺎري را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮد (کیس22، 2003). ‬
ﻣﺪلﻫﺎي‬ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮي : ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﻲ23، ﻣﺪلﻻﺟﻴﺖ24، ﻣﺪلﭘﺮوﺑﻴﺖ25، ﻣﺪلﻫﺎي ‬ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰي26؛
ﻣﺪلﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮي: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي رﻳﺎﺿﻲ27، ‬ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي درﺧﺘﻲ (اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ )28، ﻣﺪلﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن29، ‬ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ30، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(ﺧﺒﺮه)31، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ32، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢژﻧﺘﻴﻚ33.‬
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ : ‬‬
در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ‬ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وزنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺣﺬف ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ‬ ﺗﺨﺼﻴﺺ وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ(چنگ و همکاران34، 2007). ‬‬
ﺑﺮ ﺧﻼف روشﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ رﻳﺎﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎ ‬ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ ‬ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ‬ ‬‬
ﺑﺮ ﺧﻼف روشﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ‬ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ ‬ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺸﺎﻫﺪات را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮزﻛﺎرا ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺮدآوري ‬ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ .‬‬‬
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ، روﻳﻜﺮد ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﺎص‬ آن ، اﻳﻦ روش ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎري درﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ‬ وﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ (مهرگان ، 1383).‬
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ‬ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف روشﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮري ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻤﻴﺰي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و‬ ﺷﺒـﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻣـﻨﺪ دادهﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، روﻳﻜﺮد ‬ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن وام ) دادهﻫﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ ( را ‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات اﻋﺘﺒﺎري آﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد (مین و لی35، 2007). ‬‬
2-5 انواع مطالبات
مطالبات خود به دو دسته مطالبات جاری و غیر جاری تقسیم می شوند.
مطالبات جاری؛ مطالباتی هستند که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
مطالبات غیرجاری؛ شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول می باشند.
و همچنین، مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات بانک یا موسسه اعتبار ی كه صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلايل مختلف از قبيل فوت و يا ورشكستگي بدهكار و يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي مي‌شود.
همچنین مطالبات اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی وضمانت‌نامه‌های پرداخت شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت شده و پیش‌پرداخت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، وجوه نقد، ریسک سرمایه، عدم اطمینان Next Entries تحقیق رایگان درمورد مشارکت مدنی، نرخ بهره، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک