تحقیق رایگان درمورد روش پژوهش، تحلیل محتوا، بازاریابی، پژوهش علمی

دانلود پایان نامه ارشد

جستجوی اطلاعات دربارۀ نوشیدنی نیستند. افراد به اطلاعات چاپ شده بروی بستهبندی بیشتر توجه میکنند و اکثر مصرف کنندگان برای مناسبتها، نوشیدنیهایی را که در آن منطقه تولید شده است و قبلا از آن استفاده کردهاند را به خاطر ویژگیهای مانند کیفیت، طعم، تنوع و آشنا بودن مارک تجاری ترجیج میدهند و سفارش دادن نوشیدنی مورد نظر تحت تاثیر نام مناسبتها قرار نمیگیرد.

جدول 6-2- خلاصهای از مطالعات انجام شده
پژوهشگر
سال
کشور
عنوان تحقیق
نتایج
بیلک

1973

امریکا

ادراک مصرف کننده از مناسبتهای هدیه دادن

در این تحقیق مناسبتهای جشن تولد، کریسمس، روز مادر، روز پدر، سالگرد ازدواج و جشن فارغالتحصیلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد که جشن تولد با 35% و کریسمس با 29% با اهمیت مناسبتها برای هدیه دادن بودهاند.

آلن و فرناندز
1983

فرانسه و مکزیک

مقایسه هدیه دادن در کریسمس بین مکزیکیها و فرانسویی ها
نتایج تحقیق نشان میدهد نسبت زنان و مردان مکزیکی برای هدیه دادن در کریسمس برابر بوده ولی زنان فرانسویی بیشتر از مردان هدیه دریافت کردهاند. زنان و مردان مکزیکی نسبت به فرانسوییها مقدار بیشتری از میانگین درآمد ماهانه خود را به خرید هدیه اختصاص دادهاند. در هر دو کشور بیشتر از هدیه اسباب بازی و لباس برای کریسمس استفاده کردهاند.

اُزمان و همکاران
2005
مالزی

مناسبتهای هدیه دادن، مقایسه بین مالاییها و چینیها در کشور مالزی
در این تحقیق مناسبتهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد 99% برای جشن تولد هدیه خریدهاند و در مناسبتهای خاص شرکتکنندگان چینی و در مناسبتهای مذهبی شرکتکنندگان مالایی تمایل یشتری به خرید هدیه دارند.
بارت و پاول
2006
بلژیک
رفتار بانکداری پس از رویدادهای چرخه زندگی
در این تحقیق عواملی مانند بانکداری بدون کارمزد، تخفیف، نزدیکی به شعبه، دسترسی به مشاور، اضافه برداشت و قرعهکشی را برای افراد در مراحل اولیه ازدواج مورد بررسی قرار دادند که نتایج تحقیق نشان میدهد که بانکداری بدون کارمزد، تخفیفها، جوایز و مشاور رایگان از مهمترین عوامل برای این افراد در این دوره از زندگی هستند.
جورج استنلی
2012
هند

راهبردهای ترفیعی براساس مناسبتها
در این تحقیق تبلیغات چاپ شده سه روزنامه از ژانویه تا دسامبر 2011 از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد که بیشترین تبلیغات مربوط به سه ماه آگوست، سپتامبر و جولای بوده و 40% از تبلیغات مربوط به عمده فروشان و 60% مربوط به خردهفروشان بوده است. در طول جشنوارهها خردهفروشان از ترفیعات بیشتر استفاده میکنند. از مهمترین ترفیعات استفاده شده میتوان به هدیه رایگان و تخفیف قیمت اشاره کرد.
زین کالاس و همکاران
2013
اسپانیا

ترجیحات مصرفکنندگان برای نوشیدنیها هنگام مناسبتها
در این تحقیق ویژگیهایی مانند نوع نوشیدنی، طعم، کشور تولیدکننده، نام تجاری، قیمت، جوایز و بستهبندی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد به نوشیدنیهایی که در آن منطقه تولید میشود تمایل بیشتری نشان میدهند و در هنگام خرید به ویژگیهایی مانند طعم، تنوع و آشنا بودن مارک تجاری توجه میکنند و خرید نوشیدنی تحت تائیر نام مناسبتها قرار نمیگیرد.

مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظهای یافتهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشتههای مختلف بشری، از روشهای علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب است و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای پژوهش است (خاکی، 1379). از طرفی اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، مبتنی بر روشِ شناختی است که در آن علم استفاده میشود. در حقیقت دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع پژوهش (خاکی، 1387، 193). به همین دلیل اهمیت شناخت روشهای انجام پژوهش و ابزارهای آن اگر به اندازه شناخت موضوع نباشد، به طور قطع کمتر از آن نیست.
روش شناسی یکی از ارکان اصلی هر پژوهش علمی و بدون شک، اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه پژوهش به شمار میرود. بدون یک روش شناسی محکم، نتایج مطالعه و پژوهشهایی که از پس آن میآید قابل تعمیم نبوده و به همین دلیل نیز از ارزش علمی برخوردار نخواهد بود. غالب مطالعات پژوهشی یک روش یا راهبرد را نشان میدهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویههای مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع آوری اطلاعات و نتیجهگیری است. جزئیات این رویههای خاص تا حدود زیادی با روش پژوهش تعیین میشوند. هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مسئله مناسب هستند. داشتن روشهای گوناگون و رویههای مربوط به پژوهش برای پژوهشگر و استفادهکنندگان پژوهش اهمیت دارد (خاکی، 1387، 208). روش پژوهش می بایست با اهداف محقق تناسب داشته باشد. بهگونه ای که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد. روششناسی همچنین یکی از مهمترین شاخص ها برای ارزیابی ارزش یک پژوهش به شمار میرود. از این رو با توجه به اهمیت مباحث مربوط به روششناسی در پژوهش حاضر سعی شده است نهایت دقت در انتخاب روش و ابزار پژوهش و هم چنین در انتخاب جامعه و نمونه مورد بررسی، به عمل آید. در این فصل نوع و روش پژوهش، و همچنین شیوه ی گردآوری دادهها توضیح داده شدهاند.
در این پژوهش تلاش شده است تا با اتخاذ رویکردی ترکیبی در روششناسی، به بررسی و تبیین مؤلفههای مورد نظر پرداخته شود. دلیل این امر آنست که توجه به این پدیده از نقطه نظر کیفی (فرایندهای پژوهش) و کمی (یافتههای پژوهش) به صورت توامان درک جامعتر و مؤثرتری نسبت به طیف وسیعی از سؤالات فراهم می کند و از این طریق روایی و پایایی بهتری را برای مجموعه یافتهها بدست می دهد (Creswell, 2007).
از اینرو با توجه به موارد نامبرده، در ابتدای این فصل، فرایند و روش انجام پژوهش تشریح میشود. سپس روش و ابزار گردآوری دادهها و روایی آنها توضیح داده میشود، در نهایت جامعه و نمونه آماری گردآوری دادهها مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-3- فرایند پژوهش
به طورکلی پژوهش حاضر در طی سه فاز و بر اساس یک فرایند 18 مرحله ای به انجام رسیده است که در نمودار مفهومی 1-3 قابل ملاحظه است. در فاز اول، پس از طرح دقیق و موشکافانهی عنوان پژوهش، مطالعه مقدماتی مبانی نظری و پیشینهی پژوهش در حوزه هایی همچون مشتری، مناسبت، رویداد، بازاریابی مناسبتی، بازاریابی رویدادی، رویکرد ترکیبی اکتشافی و … انجام پذیرفت. خروجی این فاز استخراج تعاریف و مفاهیم اولیه پژوهش است، که مقالات استفاده شده مبنایی برای مصاحبه ها و تحلیل محتوایِ کیفی قرار گرفتند.
بنابراین در فاز دوم، بر اساس پژوهش اکتشافی مؤلفه های جدیدی استخراج و در فازهای بعدی از آن استفاده شد. بر این اساس، مقدمات مصاحبه فراهم و مصاحبههایی با تنی چند از مشتریان، بعمل آمد. خروجی این مرحله استخراج و جمع آوری دادههای کیفی بود که مبنایی برای طراحی پرسشنامهِ پژوهش قرار گرفت.
در فاز سوم پژوهش، با توجه به پرسشنامهای که شاخص های آن بر مبنای تحلیل اکتشافی دادههای حاصل از مصاحبه طراحی شده بود، اقدام به جمعآوری دادهها جهت تحلیلهای کمی نمودیم. بر این اساس، پرسشنامهی پژوهش به صورت حضوری بین مشتریان منتخب توزیع گردید. مراحل کار به صورت شماتیک در شکل 1-3 مشخص گردیده است.

2-3- طرح پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروههای منتخب است، پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب میشود. پژوهش توصیفی، پژوهشی است که شامل مجموعه روشهایی است که هدفشان توصیف شرایط پدیدههای مورد بررسی است و پژوهش پیمایشی، پژوهشی است که در آن با بهرهگیری از روشهای میدانی به سنجش معیارها پرداخته می شود (سرمد و دیگران، 1385، 123). همچنین از منظر گردآوری دادهها با توجه به ماهیت پژوهش و قطعیت دادهها از نوع پژوهشهای آمیخته یا ترکیبی (کیفی- کمی) میباشد. پژوهش آمیخته پژوهشی است که به جمع آوری، تحلیل و ترکیب دادههای کمی و کیفی در یک مطالعه یا مجموعهای از مطالعات میپردازد و پیش فرض اصلی آن این است که استفاده از رویکردهای کمی و کیفی در ترکیب با هم منجر به درک بهتر سوالهای پژوهش خواهد شد (Creswell, 2007).
• پژوهش اکتشافی
ماهیت مطالعات پژوهشی ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد یا در عین حال برای آزمون فرضیهها به اجرا درآید. زمانی به مطالعه اکتشافی روی می آوریم که درباره وضع موجود آگاهی چندانی نداریم یا آنکه درباره چگونگی حل مسائلی که در گذشته پدید آمده اند و با وضعیت موجود، شباهت دارند، اطلاعاتی در دست نداریم. در این گونه موارد باید بررسی مقدماتی گستردهای برای آشنایی با پدیدههای مرتبط با وضعیت مورد نظر صورت دهیم تا بتوانیم مدلی را پدید آورده و برای تکمیل مطالعه طرح مستحکمی برپا کنیم.
در واقع مطالعات اکتشافی را برای درک بهتر ماهیت مسالهای انجام می دهیم که شاید درباره پدیدههای مرتبط با آن، پژوهشهای اندکی صورت گرفته باشد. ممکن است برای درک وضعیت و پدیدههای آن مصاحبههای گستردهای با افراد بسیاری اجرا شود و هنگامی که این درک به وجود آمد پژوهش را با انسجام بیشتری به پیش برد (Uma Sekaran, 2006).
از این رو همانطور که اشاره شد، پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع ترکیبی است. که در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله فنون تحلیل محتوا و مصاحبه های اکتشافی جهت استخراج سنجههای پژوهش استفاده میشود. دلیل بکارگیری روشهای کیفی وجود ضعف در پیشینه تجربی و نیز شناسایی شاخصهای مناسب برای سنجش مولفههای اصلی است. در پژوهشهای ترکیبی سه راه برای ترکیب داده وجود دارد: ادغام و روی هم ریختن دو مجموعه داده، اتصال دو مجموعه داده به طوری که یکی بر اساس دیگری ساخته می شود و جا دادن یک مجموعه داده در دیگری، به طوری که یکی از آنها نقشی تکمیلی برای دیگری ایفا می کند (Creswell, 2007). شمایی از این سه روش در شکل 2-3 نشان داده شده است.
ادغام دادهها

اتصال دادهها

جادادن دادهها

شکل2-3 سه روش ترکیب داده های کمی و کیفی در پژوهشهای آمیخته (Creswell,2007).
از این دیدگاه، این پژوهش، پژوهشی آمیخته و از نوع اتصال دادهها است، زیرا در آن ابتدا دادههای کیفی جمعآوری شده، سپس بر اساس دادههای کیفی، دادههای کمی جمعآوری شده و سپس نتایج نهایی حاصل شدهاند. انواع پژوهشهای آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای کمی یا کیفی به صورت شکل 3-3- دستهبندی میشوند (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).
علامت “+” به معنی همزمان بودن دو مرحله و علامت ” ” به معنی متوالی بودن دو مرحله است. بزرگی و کوچکی کلمات به معنی تأکید بیشتر و کمتر بر مراحل کمی و کیفی است.

کیفی + کمی
کیفی کمی
کمی کیفی

کیفی + کمی

کیفی + کمی
کیفی کمی
کیفی کمی
کمی کیفی
کمی کیفی
شکل3-3- انواع پژوهشهای آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004)

از این منظر نیز، پژوهش حاضر از نوع کیفی کمی است. بدین معنی که ابتدا مرحله جمعآوری دادههای کیفی در مقیاس کوچک و سپس جمعآوری دادههای کمی در مقیاس بزرگ صورت خواهد گرفت.
3-3- جامعه آماری پژوهش
یکی از اهداف پژوهش علمی،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مصرف کنندگان، نظام بانکی، بانک کشاورزی، توسعه کشاورزی Next Entries تحقیق رایگان درمورد تحلیل داده، تحلیل محتوا، بانک کشاورزی، روایی محتوا