تحقیق رایگان درمورد روش های تدریس، تعریف مفهومی، آموزش و پرورش، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

ه پاسخ دادن بلوغ جنسی ، یا حالات گذاری آزمودنی از قبیل خستگی، اثر داروها و جز اینها دانست.(عمادی،1391)
یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاْ پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد.
یادگیری چیزی است که در نتیجة تجارب معین صورت می پذیرد و بیش از ایجاد تغییر در رفتار رخ می دهد ( السون و هرگنهان ، 1388 :ص 39 ).
فرایندی که به وسیلة آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می شود » تعریف کرده است ( سیف ، 1389 :ص 265 ).
تعریف عملیاتی:
یادگیری در همه موقعیت‌های زندگی از جمله دانشگاه اتفاق می‌افتد. گرچه، یادگیری یک تغییر داخلی است ولی از تغییرات در رفتارهای قابل مشاهده، قابل استناد است. به طور مثال در این تحقیق میزان یادگیری زبان آموزان غیر ایرانی و همچنین تغییرات ظرفیت یادگیری آنها از طریق بررسی میانگین نمرات زبان آموزان در پرسشنامه ها و نیز پیشرفت تحصیلی آنها قابل مشاهده است.

1-8-5-خلاقیت
تعریف مفهومی:
خلاقیت creativity  یا آفرینندگی فرایند ذهنی کشف ایده ها و مفاهیم. یا آمیزش ایده ها و مفاهیم موجود است که توسط فرایند بینش خودآگاه و یا ناخودآگاه تحریک می شود.در تعریف دیگر خلاقیت بازی با تخیل و امکانات است که در حین تعامل با عقاید،افراد و محیط منجر به اتباطات و نتایج جدید و معنادار می شوند.
خلاقيت يعني رهايي از عادت‌هاي ذهني.
خلاقيت = توانايي تفكر + كشتن ويروس‌هاي ذهني.
خلاقيت يعني نگاهي متفاوت به پديده‌هايي كه ساير مردم نيز به آنها مي‌نگرند.
خلاقيت يعني فرآيند تغيير توسعه و تكامل در سازمان‌بندي حيات ذهني.
خلاقيت عبارت است از برآيند حساس‌شدن به مسائل، نواقص، شكاف‌هاي دانش، عناصر مفقوده، ناهماهنگي‌ها و شناسايي دشواري‌ها، جست‌وجوي راه‌حل‌ها، حدس‌زدن‌ها، منظم‌كردن‌ها، فرضيه‌هايي دربارة نواقص آزمودن و دوباره آزمودن.
اما تعريفي كه اغلب دانشمندان بر آن اتفاق‌نظر دارند:
خلاقيت = تازگي + ارزش
تعریف عملیاتی :
استفاده از تستهای خلاقیت می باشد مانند تست خلاقیت تورنس یا تستهای مورد تائید در زمان تکمیل پرسشنامه . 

1-8-6-انگیزش
تعریف مفهومی:
  انگیزش، از نظر لغوی اسم مصدر و به معنی ترغیب و انگیختن است.
عوامل درونی که باعث می شود شخص در جهت نیل به هدف ها و منظور هایی که زمینه رفتاری وی را تشکیل می دهد ف اقدام کند . (عمادی،1391)
انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری می‌نمایند. ( پارسیان، علی . اعرابی، محمد ۱۳۸۸.)
مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود
تعریف عملیاتی:
انگيزه پيشرفت باعث مي گردد که کار دشوار با موفقيت به انجام برسد و همچنين باعث تسلط يافتن، دستکاري کردن و انتظام بخشيدن اشيا، آدم ها و افکار مي گردد.
در این تحقیق انگیزش دانشجویان غیر ایرانی با استفاده از پرسشنامه هرمنس اندازه گیری شده است.

فصل دوم

2- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
اساساً یک تحقیق و تفحص علمی معمولاً بر بنیاد فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است و گردآوری هر گونه اطلاعات مرتبط به موضوع تحقیق و چگونگی ایجاد ارتباط بین آنها از اساسی ترین محور تحقیقات به شمار می رود. تحقیقات انجام شده نشانگر این موضوع است که آموزش و شیوه های مختلف آن و تاثیر آنها بر شاخص های یادگیری همیشه مورد توجه محققین و صاحب نظران علوم تربیتی در مراکز علمی و تحقیقاتی بوده است.
در این فصل شامل مبانی نظری تعاریف مفاهیم و رویکرد ها در نمورد اموزش یادگیری ………محقق در مورد پژوهش ها و تحقیقاتی که در زمینه پژوهش در داخل و خارج از کشور از سال های قبل تا به امروز صورت گرفته است بررسی انجام داده است تا مطمئن گردد که دیگران قبل از او چه کار هایی را در این زمینه انجام داده اند. سرانجام با مروری کلی بر تحقیقات انجام شده این فصل را به پایان رسانده و نتیجه گیری لازم را ارائه داده است.
2-2- زمینه های نظری تحقیق

2-2-1-آموزش
آموزش مترادف با واژه انگلیسی instruction می باشد . فعالیتی است که طی آن استعداد های بالقوه فرد پرورش می یابد . بدین ترتیب در هر فرصتی که فراگیر موضوعی را یاد بگیرد ممکن است نوعی آموزش صورت پذیرد. (محمد نژاد، همت . صالحی صدیقه، 1393)
آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد.
آموزش ، وسيلة انتقال مواريث كهن فرهنگي ، اخلاقي ، ديني و عرفاني هر جامعه است . فرهنگ اقوام مختلف بر آموزش صحيح استوار است . هدف از آموزش و پرورش ، توسعه افكار انسانها و ایجاد ژرف‌نگري و خلاقيت ، خودآگاهي ، آزادانديشي و تعالي در جامعه است . فرهنگي كه همراه با تفكر انسان انسان گرايانه به وسيلة آموزش انتقال بيايد ، به اسقرار روابط مطلوب و حسن تفهم و همبستگي فكري و پرورش انديشه‌ها و تعالي شخصيت انسان مي‌انجامد .
آموزش ، موجب پرورش شعور اجتماعي در مسئوليت پذيري و آگاهي مي‌گردد . آموزش ، انسانها را آرمان خواه ، هدف گرا ، مختار و سازنده مي‌سازد . ابر مردان و دانش‌پروران تاريخ كه موجب پرورش و رشد افكار عمومي جامعه شده‌اند ، ساخته و پرداختة فرهنگهايي هستند كه دانش‌را با ابزار آموزش  و به عنوان ميراث يك قوم از نسلي به نسل ديگري انتقال داده‌اند ، اكسير آموزش باعث پيوند انديشه‌هاي خلاق و قلبهاي حساس شده و انسانها را به صورت خلقي يك دل و همسو براي سازندگي مرز و بومهايشان به پويايي در مي‌آورد. آموزش ، چهرة معرفت و جوهر حقيقت جلا مي‌بخشد . جهان‌شناسي ، جهان‌نگري توحيدي ، خداشناسي بر پاية آموزش استوار است .
براي رسيدن به اين هدفها و موهبتها بايد در جستجوي ابزار و روشهاي كارساز و معقول براي انتقال آموزش باشيم . تا شيوه‌اي اثر بخش ، هم آموزش دهنده و هم آموزش گيرنده با سهولت و احساس تعلق خاطر برانگيخته شده و با به زير آوردن چرخ نيلوفري ، بشريت را از سرگرداني‌رهايي بخشد .
آموزش در ایران بیشتر معلم-محتوا محور بوده و کودک در جریان یادگیری بیشتر نقش انبار کنده دارد در سالهای اخیر وزارت آموزش و پرورش ایران در پی این بوده‌است که تغییراتی اساسی در شیوهٔ آموزش کودکان به وجود آورد ولی این تغییرات بیشتر جنبه کمیتی داشته و کمتر به کیفیت آموزش توجه شده‌است.
2-2-2یادگیری
یکی از عناصر مهم هر نوع تربیتی یادگیری است.البته یادگیری در تمام طول زندگی انسان جاری است و به شیوه های مختلف روی می دهد.انسان بدون یادگیری تبدیل به این انسان متفکر و خلاق نمی شد.لذا توجه به این مقوله و شناخت کامل جوانب آن و فرایندهای دخیل در آن مارا کمک می کند که بهتر نیز آموزش دهیم چون نهایتاْ هدف آموزش یا تربیت٬ یادگیری است.
با توجه به اینکه هدف از آموزش آسان سازی یادگیری است، یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش اطلاعات و کسب اندیشه ها و مهارت های جدید یا کشف شهودی تعریف کرد که بر رفتار تاثیر می گذارد. تاثیر یادگیری بر رفتار معمولا پایدار است و در تجربیات فرد تغییر به وجود می آورد. یادگیری ممکن است شخصی، فردی یا اجتماعی و گروهی صورت گیرد که ویژگی خاصی به آن می بخشد. تفاوت یادگیری با آموزش در این است که آموزش را طرح ریزی کرده و با راهبردی در یک فرد یا گروهی از افراد ایجاد میکنند اما یادگیری به صورت شخصی ، فردی یا از طریق آموزش در یک گروه حاصل می شود .(محمد نژاد، همت . صالحی صدیقه، 1393)
تغییر در رفتار که در نتیجه تجربه اتفاق می‌افتد، قابل استناد به عوامل فیزیولوژیکی نظیر خستگی یا مصرف دارو و نیروهای مکانیکی، نظیر لغزیدن نیست. یادگیری در همه موقعیت‌های زندگی از جمله مدرسه و کلاس اتفاق می‌افتد. گرچه، یادگیری یک تغییر داخلی است ولی از تغییرات در رفتارهای قابل مشاهده، قابل استناد است و فرایندی است که یک ارگانیسم به وسیله‌ی آن، رفتارش را در نتیجه‌ی یک تجربه، تغییر می‌دهد(خوی نژاد، غلامرضا 1374)
یادگیری از دیدگاه ها نظریه ها و مکتب ها دارای تعریف های متفاوتی است اما روان شناسان یادگیری را دگرگونی های نسبتا دائمی می دانند که فرد در نتیجه تجربه توان و استعداد تازه ای را برای پاسخ دادن به دست می آورد . البته منظور از دگرگونی آن است که رفتار موجود زنده به مرور از شکلی به شکل دیگر در آید یا آنکه ناتوانی به توانایی تبدیل می شود . یادگیری ممکن است به صورت پنهان مانند حل مساله یا آشکار همچون نقاشی و بازی های آکروباتیک جلوه کند .(پارسا محمد ، 1387)

2-2-3- روش های تدریس
به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود “روش تدریس” گویند.
روش های تدریس شیوه معلم را در کلاس درس شکل می دهند و فرصت های مناسب را برای فراگیری دانشجویان و دانش آموزان پدید می آورند. در خصوص بکار گیری روش خاص تدریس یک معلم یا استاد ، هیچ متخصص یا هیچ منبع علمی کاربرد یک روش تدریس خاصی را به صورت تجویزی پیشنهاد نمیکند . معلمان و استادان می توانند بنا به هدفی که تدریس کرده اند از یک یا چند روش تدریس بصورت تلفیقی کمک بگیرند . (محمد نژاد، همت . صالحی صدیقه، 1393)
مهمترین روش های تدریس عبارتند از : روش تدریس توضیحی، روش تدریس مبتنی بر بیان تفکر، روش تدریس مبتنی بر سازمان دهنده، روش تدریس فرایندی ، روش تدریس شناختی، روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی ، روش تدریس کشف مفاهیم ، روش تدریس بحث گروهی ، روش تدریس پرسش و پاسخ ، روش تدریس یورش فکری (بارش مغزی) ، روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش، روش تدریس مبتنی بر کاوشگری ، روش تدریس بدیعه پردازی(یادگیری تفکر)، روش تدریس ساخت گرایی ، روش تدریس تفحص گروهی و روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت.

2-2-4-آموزش معمول (سنتی)
روان شناسان تربيتي و برنامه ريزان آموزشي فرايند آموزش و يادگيري را به دو دستةکلی معلم محور و يادگيرنده محور تقسيم کرده اند. ديدگاه کنوني به فرايند يادگيري، نشأت گرفته از الگوي کارخانه اي آموزش در آغاز قرن بيستم است که در آن معلمان بخش بيشتر ي از فعاليت ها را بر عهده دارند، در حالي  که دانش آموزان صرفاً دريافت کنندگان منفعل اطلاعات به حساب مي آیند. وي در ادامه مي گويد، اين بدان معنا نيست که روش سنتي ايراد سخنراني در کلاس فاقد هرگونه ارزش است . اين يك راهبرد مفيد براي يادآوري اطلاعات است و  البته نمي تواند براي مهارت هاي عالي تر شناختي و براي حل مسائل پیچيده مؤثر واقع شود . از نظر سيف( ١٣٨۶ ) در برنامه ريزي آموزشي سنتي يا معلم محور طراحي فعاليت هاي آموزشي معلم و فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان عمدتاً  به عهدة معلم است و در طراحي آموزشي هدف هاي آموزشي و يادگيري به طور دقيق مشخص مي شوند .
 منظور از آموزش به روش سنتي همان آموزش رودرروي كلاسي است که در تعامل بين معلم و دانش آموز شكل مي گيرد و به اجرا در مي آيد . در اين روش برنامه هاي کلاس درس توسط معلم طراحي و فعاليت هاي کلاسی معلم عمدتاً به کمك سخنراني انجام، و در صورت وجود امكانات در مرکز آموزشي و علا قه و توانايي هاي معلم از شيوه هاي تدريس فعال و ديگر روش هاي متنوع تدريس استفاده مي شود.

2-2-5-آموزش ترکیبی Blended Learning

آموزش ترکیبی، ترکیب متفکرانه تجارب یادگیری حضوری و مجازی است. اصل اساسی این رویکرد این است که ارتباطات شفاهی حضوری و ارتباطات نوشتاری مجازی را به طرز مناسبی تلفیق نماید، به طوریکه نقاط قوت هر یک از آنها در درون یک تجربه یادگیری اکتشافی مناسب با زمینه و اهداف مورد نظر آموزشی، ترکیب شوند.آموزش ترکیبی به کاربرد روش های جدید تفکر در خصوص طراحی دروس جهت سازگار نمودن ارزشها و فعالیت های سنتی آن هم با جذب امکانات و انتظارات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد تعریف مفهومی، روش ترکیبی، سازمان های دولتی، روش های آموزشی Next Entries تحقیق رایگان درمورد کیفیت آموزش، آموزش الکترونیک، فیزیولوژی، خلاقیت و نوآوری