تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، حضور ذهن، مبتنی بر ذهن، کاهش استرس

دانلود پایان نامه ارشد

پلتيسموگرافي139 كل بدن، افزايش مقاوم مجاري هوايي را نشان مي دهد و ممكن است افزايش ظرفيت كلي ريه و حجم باقي مانده را نمايش دهد. انتشار گاز معمولاً نرمال است، اما ممكن است افزايش اندكي در تبادل گاز در بعضي بيماران ديده شود. (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-4-2-پاسخ دهي مجاري هوايي
AHR افزايش يافته معمولاً توسط چالش متاكولين يا هسيتامين همراه با محاسبة غلظت محرك كه موجب كاهش ( FEV_1 ) تا ( 20% ) مي گردد، (PC_20) ، اندازه گيري ميشود. اين عمل به ندرت در كارآزمايي باليني مفيد است، اما مي تواند در تشخيص افتراقي سرفة مزمن و وقتي كه در تظاهر نرمال تست هاي عملكردي ريوي ترديد وجود دارد، به كار گرفته شود. گاهي تست ورزش براي اندازه گيري انقباض برونشي بعد از فعاليت، در صورتي كه تاريخچة برجسته اي از ( EIA ) وجود داشته باشد، انجام مي شود . چالش آلرژن به ندرت مورد نياز است و اگر قرار است عوامل شغلي خاصي شناسايي شوند، فقط بايد توسط متخصص انجام شود(هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-4-3-تست هاي خون
تست هاي خوني معمولاً كمك كننده نيستند ( IgE ) كل سرم و ( IgE ) خاص در مقابل آلرژن هاي استنشاقي (RAST)140 ممكن است در بعضي بيماران اندازه گيري شوند (هریسون ، 2012.م).
2-1-1-4-4-تصوير برداري
رونتگن گرافي قفسة سينه معمولاً نرمال است ولي در بيماران با بيماري شديدتر ممكن است پرهوايي ريه ها را نشان دهد. در تشديد ممكن است شواهدي از پنوموتوراكس وجود داشته باشد . ساية ريه141 معمولاً بيانگر پنوموني يا اينفلتراسيون ائوزينوفيلي در بيماران مبتلا به آسپرژيلوسيس برونكوپولموناري است. ( CT ) با قدرت تفكيك بالا ممكن است مناطقي از برونشكتازي را در بيماران مبتلا به آسم شديد نشان دهد و ممكن است ضخيم شدن ديواره هاي برونشي وجود داشته باشد، اما اين تغييرات براي آسم تشخيصي نيستند. (هریسون ، 2012.م).
2-1-1-4-5-تست هاي پوستي
تست هاي پوستي با خراش جزئي (Prick test) در آسم آلرژيك ، نسبت به آلرژن هاي استنشاقي شايع ، مثبت هستند و در آسم درونزاد، منفي مي باشند، ولي در تشخيص كمك كننده نيستند . پاسخ هاي مثبت پوستي ممكن است در قانع كردن بيماران براي انجام دادن سنجش هاي اجتناب از آلرژن ، مفيد باشد (هریسون ، 2012.م).
2-1-1-4-6-نيتريك اكسيد بازدمي
(NO ) بازدمي در حال حاضر به عنوان آزمون غير تهاجمي براي اندازه گيري التهاب ائوزينوفيلي راه هاي هوايي استفاده مي شود سطوح معمولاً افزايش يافته ( NO ) بازدمي در آسم توسط ( ICS ) كاهش مييابند. بنابراين اين آزمون مي تواند كمپليانس درمان را ارزيابي كند. همچنين ميتواند در تشخيص درمان ضد التهابي ناكافي كمك كننده باشد (هریسون ، 2012.م).
2-1-2-ذهن آگاهی
ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزهها است به طوری که بهتر بتوانیم آنها را مدیریت کنیم و سامان دهیم. به عبارت دیگر ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوهای خاص است. یعنی توجه و تمرکزی که در آن سه عنصر زیر دخالت دارند:
بودن در حال حاضر
هدفمند
بدون قضاوت.
این نوع توجه منجر به افزایش آگاهی، شفافیت و وضوح آگاهی و پذیرش واقعیت موجود میشود. حضور صحیح ذهن بدان معنا است که شخص آگاهی خود را از گذشته و آینده قطع کند و به زمان حال حاضر معطوف کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعیت را با تمام جنبههای درونی و بیرونیاش میبیند و درمییابد؛ ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر و تفسیرهایی که انجام میدهد دائمأ در حال نشخوار افکار و گفتگوی درونی است. (محمدخانی و خانیپور، 1391 ).
ذهن آگاهي به معني توجه کردن به زمان حال به شيوه اي خاص، هدفمند، خالي از قضاوت به همراه پذیرش بدون داوری در مورد تجربه های در حال وقوع در لحظه کنونی است ( کابات زین، 2003.م). ذهن آگاهي يعني بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و اظهار نظر درباره آنچه اتفاق ميافتد، يعني تجربه واقعيت محض بدون توضيح. ذهن آگاهي را ميتوان بعنوان يک شيوۀ «بودن» يا يک شيوۀ « فهميدن » توصيف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصي است ( بیر142 ،2003 .م). به نظر تيزديل و همکاران (2000 .م)، مهارتهاي آموخته شدۀ کنترل توجه، در مراقبه ذهن آگاهي ميتوانند در پيشگيري از بازگشت دورههاي افسردگي اساسي سودمند باشند. در اين روش به افراد افسرده آموزش داده ميشود كه افكار و احساسات خود را بدون قضاوت، مشاهده كنند و آنها را وقايع ذهني سادهاي ببينند كه ميآيند و ميروند، به جاي آنكه آنها را به عنوان قسمتي از خودشان يا انعكاسي از واقعيت در نظر بگيرند، اين نوع نگرش به شناختهاي مرتبط با افسردگي، مانع تشديد افكار منفي در الگوي نشخوار فكري ميشود.
ذهن آگاهی برگرفته از ابعاد مختلف سنتهای معنوی کهن است. یکی از این سنتهای معنوی بودایسم است. بر اساس باورهای رایج بوداییان، بودایسم؛ یک سنت منسجم از سلوک در راهی است که به سمت درک رنج میرود و به شروع و پایان درد و رنج معطوف می شود و ابزاری است که انسان از آن برای آزادی خود از رنج روز افزون و مشکلات و دردهای موجود متوسل میشود (کرین،143، 1964)
در درمان (MBCT ) بيماران افسرده ياد ميگيرند که چطور به طور متفاوتي با افکار و احساسات منفيشان رابطه برقرار کنند و روي تغيير محتواي باورها و فکرها متمرکز میشوند. همچنين ياد ميگيرند که افکار خودآيند، عادتها، نشخوارهاي ذهني، فکرها و احساسات منفي را چگونه تغيير دهند و نسبت به آنها آگاه باشند و در چشم انداز وسيعتري افکار و احساسات خود را ببينند ( تیزدیل و همکاران، 2000 .م). پژوهشگران طیف وسیعی از اختلالات جسمی و روانی را با به کارگیری شیوۀ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درمان نمودهاند. نتایج بدست آمده، گواه تأثیر بسزای روش شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اختلالات خلقی و اضطرابی است ( هافمن و همکاران، 2010 .م) و ( نزو144 ،نزو، ترونزو145و مک کلار146 ،2010 .م).
پیشگامان این روش درمان از آن در کاهش استرس بهره جستند و هوشیاری آگاهانه که در این روش معرفی میشود، از محتوای باورهای بودایی با دوهزاروپانصد سال قدمت برگرفته شده که با اصول علمی درمان شناختی و رفتاری تلفیق شده اند و از روشهای کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن کابات زین نیز استفاده نموده است.
ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که ریشه در تمرینات معنوی بودا دارد که در کار بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. مراقبه ذهن آگاهی شامل مشاهده تجارب گستره کنونی فرد، یعنی احساسات جسمانی، افکار و عواطف او است ( بائر ، 2003 .م).
هدف این درمان مانند شناختدرمانی تغییر در محتوای افکار نیست بلکه هدف آن ایجاد یک نگرش یا رابطۀ متفاوت با افکار احساسات و عواطف است که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است. فرضيه اساسي شناختدرماني مبتني بر ذهن آگاهي آن است كه ذهن داراي دو نوع ذهنيت است كه از طريق آنها ميتواند به پردازش تجربه بپردازد. این دو شامل: ذهنيت بودن و ذهنيت انجامي است. (محمدخانی و همکاران، 1391)
به طور كلي، در درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن، هدف آن است كه بيمار بتواند افكارش را تنها به صورت افكار محض در نظر بگيرد و آنها را از نوع رويدادهاي ذهني قابل آزمون ببيند و قادر شود؛ وقوع اين رويدادهاي ذهني منفي را از پاسخهايي كه آنها معمولاً برمي انگيزانند، جدا كنند و در نهايت معناي آنها را تغییر دهد. به عبارت ديگر در شناختدرماني مبتني بر ذهن آگاهي سه هدف اساسي دنبال مي شود:
الف) تنظيم توجه
ب)توسعه آگاهي فراشناختي
ج) تمركززدايي و توسعه پذيرش حالتها و محتويات ذهني (محمدخانی و همکاران 1391).
ماهيت افكار هر چقدر هم منفي باشد به خودي خود مشكل اصلي محسوب نمیشوند، بلكه اين شيوه واكنش به آنها از طريق فعالشدن يك حالت ذهني مبتني بر تشخيص تفاوتهاست كه موجب تداوم و تشديد افكار منفي ميشود. حضور ذهن به بيمار كمك ميكند با تسهيل در شناسايي به موقع الگوهاي افكار، احساسات و حسهاي بدني آنها را در مرحله مناسبي پيش از توسعه و بسط يافتن خنثي كند. پرورش آگاهي به اين شيوه بيماران را قادر ميسازد تا آشكارا تر برانگيخته شدن واكنشهاي نشخواري و منفي را مشاهده كنند و بتوانند از چنين الگوهاي فكری تمركز زدايي كنند و به آنها به عنوان رويدادهاي ذهني بنگرند كه بازنماييهاي از واقعيت نیستند
ذهن آگاهی یک درمان روانشناختی جدید است که بر پایه تکنیکهای مراقبه و شامل توجه کردن به شیوه خاص یعنی هدفمند، در زمان کنونی، بدون قضاوت است ( کابات زین، 1994.م ). همچنین به معنای آگاهی کامل فرد از دنیای درونی و بیرونی خود از جمله افکار، احساسات جسمانی، هیجانات، اعمال و محیط اطراف است و فرد باید آنها را به همان صورتی که وجود دارند، در نظر بگیرد (چیسا و مالینوسکی147، 2011 .م).
گلمن148(2005 .م) میگوید” آگاهی از تجربه زمان حال، توأم با پذیرش، هوشیار بودن نسبت به واقعیت، مواجه با ذات تجربه و دیدن امور است به گونهای که برای اولین بار دیده میشوند، ذهن آگاهی است. بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و اظهار نظر درباره آنچه اتفاق ميافتد (کابات زین، 2003 .م). شيوۀ «بودن» يا يک شيوۀ « فهميدن » که مستلزم درک کردن احساسات شخصي است و فرد را به ایجاد رابطه متفاوت با تجربه احساسات درونی و حوادث بیرونی، از طریق ایجاد آگاهی لحظه به لحظه و جهتگیری رفتاری مبتنی بر مسئولیت عاقلانه به جای واکنش پذیری اتوماتیک، قادر میسازد ( کابات زین، 2003 .م). فرایندی که داشتن توجه بدون قضاوت به رویدادهای درونی و بیرونی است که در لحظه به وجود میآیند. رویدادهای درونی شامل افکار، هیجانات، ادراکات و احساسات جسمانی و رویدادهای بیرونی شامل تجارب محیطی، موقعیتی و بین فردی است ( کابات زین، 2005 .م).
افراد دارای اختلالات افسردگی و اضطرابی، تجارب درونیشان شامل، افکار، عواطف و احساسات فیزیولوژیکی را منفی ارزیابی میکنند و اغلب از راهبرد فرار یا اجتناب از این تجارب استفاده میکنند. به کار بردن این راهبرد اثرات متناقضی به همراه دارد، به گونهای که هم موضوعات مورد اجتناب ( افکار، هیجانات و احساسات فیزیولوژیکی) را افزایش میدهد و هم با ناراحتی روانشناختی بیشتری همراه می شود ( هیز، بیست، کورن، زتل، روزنفارد، کوپر و گرانت149، 1999 .م). در واقع مشکلات افراد در اثر واکنشهای قضاوتگرانه نسبت به حالتهای درونیشان پدیدمیآید، و در واقع این حالات به خودی خود مشکل ساز نیستند و این قضاوت هاست که مشکل ایجتد می کند.( بارلو150، 1991.م ) ؛ ( بورکوک و شارپلس151، 2004.م).
هدف آموزش تفکر ذهن آگاهی، مانند شناخت درمانی سنتی، تغییر محتوای افکار نیست، بلکه هدف ایجاد یک نگرش یا رابطه متفاوت با افکار ،احساسات و عواطف است که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است ( ولز ، 2002 .م). بائر و کریتمیر (2006 .م) در مطالعهای نشان دادند که نگرش بدون قضاوت به تجارب با میزان کمتر پریشانی روانشناختی و مشکلات تنظیم هیجان و افزایش هوش هیجانی همراه است. تعاریف مختلف از ذهن آگاهی، سه ویژگی اساسی را منعکس می کنند.
الف) توجه و آگاهی متمرکز بر زمان حال
ب) قصد یا هدفمندی که مؤلفه انگیزشی را به توجه و رفتار شخص اضافه میکند.
ج) نگرش، که نحوه توجه کردن فرد را نشان میدهد یا وضعیتی که شخص در هنگام توجه کردن دارد. نظیر: علاقه، کنجکاوی، عدم قضاوت، پذیرش و پاسخ دهنده بودن ( باباپور، پورشریفی، هاشمی و احمدی، 1391). با به کارگیری کارکردهای عالی ذهن از جمله، توجه، آگاهی، نگرش مهربانانه و کنجکاوی، ذهنآگاهی میتواند به طور مؤثر بر واکنشهای هیجانی از طریق بازداری قشری سیستم لیمبیک کنترل اعمال نماید( کابات زین، 2003.م ). بنابراین افرادی که سطوح بالاتر ذهن آگاهی را نشان میدهند؛ تفکرات خودآیند منفی کمتری نشان میدهند و میتوانند خود را از این تفکرات رها کنند (باباپور و همکاران، 1391).
2-1-2-1-درمان های مبتنی بر ذهن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد اوقات فراغت، مصرف كننده Next Entries تحقیق رایگان درمورد اختلالات اضطرابی، ذهن آگاهی، افراد مبتلا، اختلال افسردگی