تحقیق رایگان درمورد جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، مطالعات کتابخانه ای، پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش حاصل توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع می باشد) و از نوع هم بستگی(چون رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد) و به صورت مقطعي می باشد(چون برای توصیف ویژگی ها، نگرش ها، عقاید، اندیشه و رفتار افراد در یک جامعه در مقطع معینی از زمان به کار رفته است. به علاوه به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع خاص از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام شده است)(دکتر طبیبی و همکاران، 1391).و از نوع علی مقایسه ای می باشد.
هدف از تحقیقات علی مقایسه این است که از معلول (متغیر وابسته ) پی به علت (متغیر مستقل ) ببریم. بدین ترتیب این تحقیق گذشته نگر است .همچنین نحوه تحلیل داده ها از طریق محاسبات و آزمونهای آماری صورت خواهد گرفت.
3-3 جامعه و نمونه آماری
در هر بررسی آماری، مجموعه عناصرمورد نظررا جامعه می نامند. بنابراین جامعه آماری به مجموعه ای از اشخاص، اشیا، اشخاص، مکان ها، رویدادها و اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.
جامعه آماری این پژوهش را بانک های منتخب خصوصی در سراسر کشور تشکیل می دهند. که تعداد بانکهای خصوصی مجموعاً 20 عدد میباشند و عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین ، قوامین، خاورمیانه و آینده . و بانکهای انصار، رفاه کارگران، حکمت ایرانیان و قوامین از طریق روش حذف سیستماتیک نمونه گیری ، حذف گردیده اند و داده های مالی 16 بانک باقیمانده در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته اند. نمونه گیری سیستماتیک مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. عنصر تصادفی بودن اغلب به این ترتیب دخالت داده می‌شود که اولین واحد را بطور تصادفی انتخاب می‌کنند. در این صورت گزینش اولین واحد ، بقیه واحدهای نمونه را معین می‌کنند
3 -4 روش جمع آوری اطلاعات
مرحله گرد آوری اطلاعات آغاز راهی است که یافته های کتابخانه ای جمع آوری می شود و پس از ارزیابی آنها ، فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت حکم صادر می شود . بنابراین یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد . اطلاعات لازم برای این پژوهش از منابع زیر بدست می آید.
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای
به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از مطالب کتابخانه ای مانند کتب ،پایان نامه ها ، اینترنت و مقالات خارجی استفاده گردید.
3-4-2 روش اسنادی
از آنجا كه در ای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، هم انباشتگی، مدل رگرسیون